Goudsche Courant, zondag 25 december 1887

bondag 25 December 1887 zooveel genot verschafte was ook thans aan het woord on wederom als oudere echtgenoot vrouw en inwonend jongmensch Intusschen met geheel andere karakters I Was in beide stukken de ons onlangs door Prof Jan tfn Brink gcteekende troisièm aanwezig hier gelukkig had deze althans aauvankelijk een vlekkeloos rem ansoenl ke karakter De drie genoemde artisten wedijvprden in schoon spol Mej Vink was geheel do eenvoudige onschuldige vrouw ie eerst Uerlei toespeUngen op een ongeoorloofde Verstandhouding volstrekt niet begrijpt om later als j ziet wat men bedoelt vol verontwaardiging haar die de lasterpraatjes overbrengt zegt hoe zij daarover denkt op cenc zoo edele wijze die voldoende is om alle denkliefild van schuld weg te ragen De heer D Haspels was in de roi van Don alian ook zeer goed niet het mii in het tweule be lrijf De heer Tartnud vohleed oök veel beter dan vroeger wel eens het geval w is en ook het samenspel was uitnemend I Het blijspel VERTBoCTlii D van L een vroolijk nastukjo aardig door Mej heer Poolman vertoond dat zeer op ren werkte ADVERTE VTIE VAN LEEUWEN agt met FEBRUARI eeoe jonge Mejuffrouw Markt A 70 vri DIËASTBODE Tegen FEBRUARI eene flinke Dienstbode gevraagd Adres Mejuff HUB ER GROENE WEG TE HVVR Thiboiist wa8 Vii k e i den do Lichspie eene nette Gemeubileerde VOORKAMER met ruime ALKOOF met of zonder KOST en BEDIENING Te bevragen Gonwe C 191 ruil wurKie c o r rTTp o n dent 1 E Hct i eïjhiïen Bluk jEilcekiiid door Een ms ijbtwonrr kmi n fi gi pUaUt urJen ddtf de schrijver rcrïatiodeon njn pdnm mede tu deil o Pk RfniniK Ot TV GEL ITieuwe KievitslDoontjes a 30 cts de Liter 2 Gents 8IG IAR t link model alleen verkrijgbaar bj F GRENDEL Korte Tiendeweg D 15 OËFEfïlNÖ in dan WAPE HAMnEL Da BtSaüBMKKSTBR m GOÖDA l r gt ter kennis van de bclanghebbendeu dat voor Jonsjeliedon v n 17 jaren tot aan den mtlitieplichtigcn leeftijd de gelegenlioid bestaat om zich in den Zij die hiervan gebruik wensclicn to maken belioorelfi zich nanteraelden bij den M OOrGarui zoeDS Commandaat in de Kazerne alhier des voormiddags tussclien 10 en 12 uur Gouda den 2 in December 1887 Do Bnrgi ineestér voornoemd VAN Ijkkgen IJZE D00EN I en ODEURS in prachtige flacons zijn in ruime keuze bijmjj I voorhanden en zeer geschikt voor KBR8T CADBAUX Wed C van OfJE Café VEEDE BEST F X HARDIJZEB O P E IV 1 1 G ilrr MKUVVK IIILJARTZAAL Aanbevelend Üw Dienaar F X HARDLIZER Goedkoope Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Roggebrood met Duivenboonen 6 cent per kilo Rogfgfebroodinet Lijnzaad 6 j cent per kilo bij G RAATELAND te Haastrecht a urge rl ij ka Stand n E vap Vliet Jubauiir AnthoDir ouden I C ao der Rarde cu W DirknD Frila Ullleni Lhritliaan oudera i Ilcrinaii de Groot eu I Overcyiider 83 Richard Jollan eudrrs J A I Moiitgn cd A J Schrlliiig OVt KlBUKN U Ucf W an ï a rdln tcn 85 j ONUKHTROl HI SS Dee € J Mailir 22 j en N Lafeber 20 j i van Oemeren te addinxvcen 24 j en M Verhiij 21 j Het bureau van den Burgerlijken Stand zal 1 a 8 Maandag 2n Kerstdag van des roormid dags 11 tot des namiddags 1 uur geopend zigntot het doen van aangiften van Geboorte en Overly den I Moordrecht OVEHf EDE T Verboom 4 m OIcniJMD I Bloot 86 j en M Uorggra f 21 j Oouderak GBHORKN Berlin oodera J Viaicr en M Kmit ONDKRTROUWl B Ver cy 25 j en W d Jong 22 Reeuwük GEBOREN Picler oiidera H Hfgco en A II H Begco Areat llarnieD onder A H Saaltiiik en A Slrgland 0 iUEBT ObvH W Tollenaar in M Vcrwoerd Stolwtik GhBOBliN Willem ouders J IVedrikle en M Via er Adrians Griclj ouden J Bolb eu J Hlonk A jo oudera J an der Wal en M Blonk Tennis ouder A an Dam en 1 d Jong Maria Gicrtroida onder H Stopptlenbuig en M P Coroeliasea OVüERTROUWD D Verhoef en M Molennir G Conker en L de Hedelgkheld Binnen eenige dagen wachtende eene lading KOLEN waaruit GEDURENDI DE T 08 IMOiEN a contant vrij aan huis Avorden verkocht hij minstens 2 H L CjroV Euhr kachel Haard KacMne Smeêkolen en Smeêkolen ITootjes lUT ll L mud ad 57 et 8 ï t 55 Cf fiO Cl 2 Cl Bij hoeveelheden van 5 H L 2 pCt 10 HL 3 pOt en 2 5 H L wordt 4 pCt korting toegestaan Dit geldt slechts voor deze lading genomen uit het Schip Kantoor BOG EN O 117 Rlll JGSifl Aill Boterletter kransen Confttiirirj kranseii Itanket e ir MARSEPIN KHANSBjS APPELBOLLEN ROOMHORENS diverse GEBAK TES ZANDTAARTJES BOTERKOEK enz enz Steeds voorhanden bij vooraitbastelling verj krjjgbaar I CaUclicn yikiidiey Kolküciieii vanaf W rU BERLIN EU BOLLEN met Room of Confituren Clirlstmascaefcs Plumcaeks en Nincepalscs Net opgemaakh VersoHillemde SALADE GALANTINE de VEAÜ TRUFFÉE PATÉS Ls Heneï Alalsche Sl UBOO E a 45 cl por blik vau 1 K G Verkrygbaar bg W Schalekamp Jr BANKETBAKKER Haven B 17 Gouda T H E E ë ï fijn Geurige Wnterhoudnido THEEËN in diverse kwaliteiten en prjjzen worden niet veel succes verkocht door P S IIJEKUICU PROEVEN gratis verkrijgbaar Jachtvesten KFISüEKf i S I IIOOGE BOOM STEEl KOLEfV In LOaSI VG grove JÈluhr Kachelkolen franco lian huis besEorgd contant k 67 Cent per H L A JO XRKK ZONK Kantoor Vest aan de Vlamingstraat S T lv £ KI SEI Patissier Cousinier Oosthaven B 36 Gouda Versch voorhanden KERSTKRANSEN in diverse grooten als Boterletter Sprits Chocolade Kransen enz Diverse GEBAKJES VLEESCIIBBOODJES AÖGliSTllS JiiSCOlTS co TOKOl ROYALE By iedere hoeveelheid NET OPGEMAAKT verkrygbaar mmu uim itm umi iüzmgk umi habiw suaiic Wed A QUAI Jt Rl iiweg Mag azijn van Scla xijf om KZazitoorToeiioefteri Voorhanden een uitgebreide collectie Registers en Kantoorboeken COPIEËK en andere liXKTEi Vervaardiging van REGISTERS met speciale Liaieëring en Binding Levering van BOEKDKUKWERK STEENDKUKWERK BINDVVERKen UNIEËRWERK Voorradig een prachtige collecürt KEEST en ITIEU WJAAESKAAETEIT met Fransche Duitsche en Eiigelsche text S VAN PliAAG H Ogstiaat A 111 Hoedenen Pelten iHagfazijn Heeren Dames en Kinder BONTEN MUTSEN Fantasie Hoeden in alle prijzen van at 2 W i n tj r Petten van af 40 Cts De BESTUREN van de Polders Reeuwyk en Willens zyn voornemens op WOENSDAG 28 DECEMBER a s des voormiddag ten 10 ure in het Koffiehuis cdb Kap te Gouda in het openbaar te VERHUREN het recht van VISSCHBBIJ in de Reeuwjjksche vaarwetering vanaf de Vnilenbras tot aan de grens van Sluipwijk gemeente Reeuwijk Te voorwaarden liggen ter inzage bij den f ecretans van den polder Willens den heer C A B BANTZINGBR Korte Tiendeweg 17 STEEl KOLEIM Voortdnrënd in lossing de lading Gfrove Ruhr Kachelkolen waaruit w j tot Tji et per H L mud contant zonder korting afleveren vrg aan huis bezorgd mits bjj 2 of meer H L geljjk genomen Gouda lAN PIIIVCE Cle Snelpersdruk vtiu A BRINKlM4 te üonda KANTOOR Turfmarkt H 101 douda 24 December 1887 BullttDiandscli Overzicht Men heeft nog Itgd hoop dat do spanning tus 1 schon Eualand en Oostenrijk teweeggebracht do ir de troepenverschuiving in t eind tengevolge zal hebben dat dio Mogendheden zich op de een of andere ivijze verstaan zy t ook tijdelgk en er oen modus virendi op het Bdkanschiir iland gevonden wordt K eds werd gozogd dat er onderhandelingen n dim geeat werden geyoerd wat echter wordt tegengesproken Ongelukkig wordt de Dulgaarsche quaSstie met hrt reijagen van Prins Ferdinand niet opgelost Te ficrlyn doet fnen tliana zijn best Oostenrijk zachter te stemmen en tot toegevendheid tegenover Kushind te boivegen Overigens blijft de algemcene politieke toestand belMÜHiHet oogenblikkelijke oorlogsgevaar wijkt maar natuurlijk blijft de gespannen verhouding tusscben Rusland en Oostenrijk De NatUmal Zeititiuf betoogt dat de verwikkelingen tuMchen Oostenryk en Kaehind nu niet ernstiger zijn dna in 1771 maar nu beeft keizer VVilholm bijna even vele niillioenen soldaten tol zijn beschikking als ¥ re 1eHk de Groote ooderdanpn bad En deze reusachtige krijgsnuicht zal steeds tot verzekering van den Europooschen vrede in du weegschaal v cn zoodat het Berlijnsche blad den toestand niet beA kan aanduiden dan door de woorden onlangs in den Hijksdag gesproken Hot zwaard van den Uuitsehen keizer is het zuinebeeld des vredes Ook prins Wilhelm üuitschlands toafcomstige keizer wees dezer dagen op don ernst van den poiitick n toestand Bij het Kerït ceat van zijn regiment gatdehauren te Potsdam hicU de prins mi toespniak waaHn hn o a zeide 8e lert wij hier in het vorig jaar hét Kerstfeest vierden zijn de tyden veranderd Nu zijn sg eriMtifc gowonten en stonn ivij voft SH onzekere toekomst Kvenwel heeft de goruststoUendo verklaring welke lord Salisbuty dezer dagen te Derby aflegde ook tef Barlgn goede gevolgen had De ronitrie Zeilung doet uitdrukkelijk uitkomen dat do Engolscho premier evenzoo over don toöstand denkt als de BerjgnBche staatslieden Er is geen onmiddellijk gevaar maar het gevaar blgft en uiel onmiildellijk is zeer rekbaar Het ontwerp tot verscherping der Duitsche socialistenwet zat eerst na afloop der Kerstvnenntie in den Sgksdag worden ingediend Van offioieup e zijde wordt gemeld dat dit geschiedt fen einde vooriinrige agitatie der tegenstanders tegen de wet te Vermijden De National Zeilunff hoopt dat de liondsraAd van dit uitstel gebruik zal maken Om het omwerp nog eens rijnelgk te overwegen want hot nationaal liberale bbid acht do verworping zeker indien du regoering baar voorstel betreffende de verbaiming van soriaaldomooraten uit het Duilsche rijk handhaaft Verlenging der tegenwoordige wet desverki ende loor vijf jaron is hot eenige wat de nationaal liberalen kunnen toestaan TOOlTBHiT Dpnderdagavond had door het RotterduBisdio t ono6lgBz lschap dir Leüras en Haspels de o voering plaats van Jaleoto tooneelspel viin ile Madridsche hoogloeruar José Echagaray Evenals voor do v9orttèlling van 8 Oecembor was ook ditmaal liet publiek bekend gemaakt met hot oordeel dat de voornaamste couranten over stuk en spel hadden uilg08pr9ken M n was dus voorbereid iets goeds te zullen zien en werd gelukkig niet teleurgesteld De stelling hoe de kwaadsprakoudheid en de bemoeiiuoht der wereld een kwaad dat nanrankolg k niet bestaat vaak loet outstann werd flink eu duidelgk ontwikkeld en door de natuurlijke wgze waarop ons een en ander word aangetoond warden wg van de waarheid daarvnn weldra overtuigd De schrijver heeft das alle succes van zgn werk Daar wg over t geheel kunnen instemmen met dei lof der bladen luin stuk en spol gebracht en doze lof onder ieders oogeu is gebr icht kunnen wg ditmaal met enkele woorden volstaan Vooral om ook onzer gds te getuigen dnt ons bg tleie voorstelling heerlijke staaltjes van tooneelspeolkunst werden te zien gegeven Hetzelfde drietal dat ons bij do laatste abonnements voorstelling Gravin Sarah I