Goudsche Courant, zondag 25 december 1887

1887 1 3644 Woensdag ZB December i ationaio Militie Verzekering Gevestigd te Rotterdam sedert 1880 De ondergeteekende heeft de eer aan Onders en Voogden van Militieplichtigen ter konnis t brengen dat hij den Heer P I IIE8SI G Ie GOIIÖ I Korte Tiendcwe 8 als AGENT heeft aange ld alwaar men ziph gelieve te vervoegen tot het bekomen van inliclitingen en het aangaan vsn Cotitracten voor de lichting 1888 H M M SL008 I II 1 B j den ondergeteekende staat de inteekening open op den nieaw n jaargang van het GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Iil4 € van het Verhandelde in den Gemeenteraad van GOiJD t In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgeóoimen die bg deu Raad inkomen als de discussiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaarg ang DRIE Gulden GOUDA December 1887 J B EbXl riCl A l T BOCK filER lift Ie Bcier cli DierbroiiwcriJ De AMSTFX TE AMSTBItnAIdk Dit delifeiease BIER wordt vanat heden avond en volgende dagen bij ondorgetee ende versch van het vat geleverd a 12 et per j liter j Gla s en franco Hfin huis bezorgd per j flSglP 2 et per V fle ch a 11 ut Aanbevelend J H ROODE Eenig Agenï voor Gouda en omst eken De Verdunrtmnnule Levenambldelen uit de in 1780 opgerichte fabriek van j ri scimEüDKR Co opvolgers van ALBURDINüK THIJM Co bekroond met de eénigste én hoogste onderscheiding aan dit Artikel toegekend op de Internationale Koloniale en üitvoerhandel Tentoonstelling gebonden te Amattrdam in b83 zijn verkrijgbaar bij Gebr KAMPHLIZEN Gouda Róode Witte en Zwki te Bessen wij 11 en t tmuntende door helderfieid geur en snjajk zijn bg mij altgd verkrijgbaar Wed C van OIJR Ontvanjfen MAIÏÏZEE 2UUEK00L van de firma Kolsch WaQhfolgei J GRRRKTSKiX Mejuffrouw k J van AS beveelt zich beleefd nan tot het maken an COSlüMES Aan tzeljde adres kunnen een paar LEERMEISJES geplaatst worden zich te vervoegfn LAGE GOUWE G 13 A A EEQEWSBÏÏEG TANDARTS nieuwe wet iedere WOENSDAG en DOIERDAG ie consullecren voor alle MGNDZIEK f EN enz Lange Tiendeweg D 23 Gouda Tandheelkundige Opcratiëo pijnloos Minvermogenden kunnen dos DONDERDAGS tusschen 1 en 2 ure gratis behanddd worden PUIKE OVDË SCIlieDAiHiyiEii Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg ËETËRS Jz te Gouda Als bewjjs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE mmttMmii Tegenover de iu den handel gebrachte Briquetteji raet bjjna overeenkomende feiteljjk nagemaakte merken bljjven ondeï eteipkènden voortgaan te leveren de echte Blokken Geeaibonisccrd Beiiiccnhout Onverbeterlljlie Houtskool Brlqiietten Wettig A gedejjoiije rd XvW fabrieksmerk vuur Per 100 stijks franco thui f3 JVedêrverkoqpers genieten rabuti Eeni g Depötlibtfder voor Gouda en OmUreken A JO KKR fjOSVX Kanto i Vest Kan de Vlamingstr at WÊfT f chte Utiquetten zijn van bo enstaaml fabrieksmerk voorzien De ondergeteekende bericht bij dpze dat bjjhem voortdurend verknjgbaar zgn alle dagenVERSCHE f AVeener en ParIJzcr Broodjes a 2 Cent per stuk Verkrijgbaar Mgedurende Het Kerstfeest Weihnachts Stolle a 40 Cent Te en gedurende de If ersdagen goed gevulde KEESTTEMPEN liestellingen voor Kersttempen worden aangeQomen tot Zondagavond 10 nnr waarvan de aflevering geschiedt Maandag morgen Tevens all mogelgke soorten KLEIN BROOD ROGGEBROOD mét Krenten Rozjjnen en Sucade 14 Cent Gewoon ROGGEBROOD 7 Ce Haagsch oet ROGGEÖROttD 12 Cent Ropde BESCHUIT 12 a 10 Cent Lange BESCHUIT met Kaneel en Suiker 24 a 10 Cent KONINGSKRAKELINGEN 60 Centper5Ons Ouder minzame aanbeveling ÜEd Dw Dr II i VAN SCHAIIC firma F X vai den BERGH Markt naast Arti Legi nplporsdruk van A Bkinkmai te Ooada Voor Hoesten Verkoudheid BorstaandoeniDgen enz Jl i 1 T m 1 Wj sütnuMX asfSSi Het kind van ondergeteeksoden 4 juir ond is door het gebruik van eeuige Besscheo HIJNLANDSCUEN DRUIVBN BORST BONIG volkomen hersteld ran eene zeer etnatige borstaandoeoing Utreeht Mei 1876 W MÜNOBBT Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van 2 Gnlden 1 Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand f riekstempel te Gouda ba F a A Woltf Boskoop ba J van Betgeii Haastrecht bö J D den Hertog Oudewat r bü F Jonker Idenbarg Bodegraven b j P Versloot en G Ilgnekiunp Stolwök bij C G V d Berg Bergambacht bg J t d Dool Contrale Verwarming van jyoonhuizeii Kerken OeiitiehteH Scholen Serres en door Christiaan Janssen Co TE ENSCHEDE Plannet en Prijeopgaven Gratis Inlichtingen Attestenen Prysconranteugratis lilJI4S ZKGEJL 8 alsmede zijn te bekomen in den Boekhandel van A BRLVKillAI ÏÏIEUW LEVEN In het nieuwe kiesdisWict Gouda beginnen zich verblijdende teekenen van leven te openbaren De vereeniging Burgerplicht hier ter stede nam zooals onze lexers hebben kunnen zien uit het verslag der laatste vergadering het besluit om zich te rèo rgauiseeren en een beroep te doen op de medewerking der vrgzinnige kiezers zoowel onde als nieuwe Inde maand Januari zoodra de kiezerslgst voorloopig is vastgesteld zal er door het Bestuur eene bgeeukomst van kiezers worden opgeroepen die bereid zgn mede te werken tot de stichting van eene liberale kiesvereeniging op gewgzigden grondslag Dit is de eerste stap op den goeden weg geweekt Het verheugt ons dat het bestnur van Burgerplicht zich niet heeft laten beheerschen door een alleszins verklaarbaar gevoel van moedeloosheid Niet ten onrechte klaagde het over gemis san belangstelling tot dus ver ondervonden Ëen paar dozgn leden in een stad als Gouda welke 2 50 over hadden voor het lidmaatschap eener politieke vereeniging is waarlgk niet groot een hall dozijn leden ter vergadering waar dringend gevraagd was om algemeene opkomst is stellig geen opwekkende aanblik Maar men vergete niet dat een rgksdaalder contributie weirkelgk voor velen een betwaar is en dat tot dus ver de kans der liberalen in ons distict hopeloos stond Hoe bet zg onze inziens heeft het bestuur in het bellang der zaak gehandeld door zich niet aan verdere bemoeiingen te onttrekken dat ton inderdaad Öóverantwoordelgk geweest ziJn nu zoo spoedig de verkiezing volgens de nieuwe regeling voor de deur staat Ook de voorloopig aangenomen grondslagen der nieuwe vereeniging komen ons voor door de omstandigheden voorgeschreven te zijn Afscha6Sng der ballotage verlaging der contributie gewgzigJe verkiezing der candidaten dit zgn alle voortreffelgke denkbeelden die nieuw leven kunnen brengen in het oude lichaam mits de steun der liberale kiezers niet uitblgve Ook met betrekking tot de samenwerking met de buitengemeenten heelt men goede plannen De dagbladen molden ons dat fe Krimpen a d Lek reeds eene kiesvereeuiging tot stand is gekomen voor eenige belangrgke gemeenten aan gene zgde van den IJsel Lekierkerk fiLrimpen Ouderkerk en Nieuwerkerk zgn er in vertegenwoordigd en deze nieuwe vereeniging insgelgks Burgerplicht geheeten zal zich aaasluitea aan de liberale veteenigingeu in het district Het voornemen bestaat dt kiezers der overige gemeenten uit te noodigen tot de hier te houden meeting Zg kunnen dan zich verklaren omtrent hunne plannen oprichting van afisonderlijko vereenigingen of aansluiting bg Burj erplicht alhier Wg gelooven dat de liberalen op deze wgze spoedig gereed zullen komen met hun organisatie en datzjj dan goed gewapend zullen zijn om in Maart den strgd voor hun beginselen te aanvaarden Natuurlgk rekenen wg daarby w de medewerking der vrijzinnige kiezers Van de nieuwe raag verwacht worden dat zg met jeugdig vuur van hun rechten zullen willen gebruik maken terwgl de moed der oude zal worden verlevendigd door uitzicht op mogelgke zegepraal Ieder die er toe in taat is werke mede in de goede richting door te wgzen op de groote belangen die op het spel staan Kiesrecht is kiesplicht dit mogen allen bedenken die thans tot medestemmen geroepen worden terwgl de meer ohtwiSlkelden zjj die uit belangstelling of krachtens hun werkkring meer op de hoogte ƒ zijn der staatkundige verhoudingen en toeI standen het zich tot taak moeten stellen bon medekiezers op alle mogelgke wijzen voor te lichten I Maar hoorden wjj dezer dagen vragen I waartoe eene kiesvereeniging VVaarom niet I zooals bg de laatste raadsverkiezing telkenmale I bg eene verkiezing eene meeting belegd om I een candidaat te stellen f Het antwoord daarop is zeer eenvoudig Bg verkiezingen voor de 1 kamer loopt de verktezii over een 10 of 12 I tal gemeenten er moet voortdurende gedachteI wisseling zgn tusschen de verschillende deelen I voeling tusschen de hooldplaats en de buitenI gemeenten Er is dus een vaste commissie I noodig voor correspondentie en overleg I Daarenboven moet er een krijgskas zjjn voor porten drokloonen enz die bg dergelijke verkiezing heel wat geld verslinden Nu kan men niet vergen dat de kiezers van Krimpen a 4 Lek of Moerkapelle b v eene meeting te Gouda komen bijwonen wel is het mogelgk dat enkele afgevaardigden overleg komen houden met het bestuur alfaier maar dan moeten de buitenlieden evenzeer het recht hebben om vooraf in hun eigen gemeente of locale vereenigingen bgeen te komen Ook is het niet te vergen dat degenen wien hetconrenieert alhier bgeen te komen atosprakelgk zouden gesteld worden voor alle kosten zooals noodzakelgk het geval zou moeten zgn indien ne meeting in de hoofdplaats alleen optrad als vertegenwoordigster van de liberale kiezers nit het district Wie dus ernstig nj jr ken wil hg worde lid der locale vereeni fing welke op haar beurt weer afgevaardigden zendt naar een soort centraal comité dat overlegt en eenstemmigheid mogeIi k maakt Ook op het gebied van het gemeenteleven is dezer dagen eene verblijdende krachtsontwikkeling geweest die hoop geeft op beterschap voor de toekomst In de laatste jaren liet men de noodzakelgke voorbereiding Van het verkiezingswerk over n enkele weinige belangstellenden die trots alle lauwheid der kiezers den moed niet opgaven en de kiesvergaderingen bleven bijwonen Thans is een bgeenkomst van kiezers gebonden die door een 50tal kiezers is bezocht zoodat ten duidelijkste is gebleken dat alle belangstelling in de publieke zaak in Gouda nog niet is uitgestorven Hartelgk hopen wg dat het niet eed stroovnurtje is het gevolg van een opstootje tegen een minder gewild persoon De te berde gebr chte argumenten en de loopende geruchten zouden dit wel eenigszius doen vermoeden zoodat bet zeer te vreezen is dat met de aanleiding ook de kunstmatig verwekte belangstelling gaandeweg zal verdwijnen De goede uitslag van deze meeting waarmede wg de ontwerpers gaarne gelnkwenscfaen heeft bg velen den weosch doen ontstaan op deze wgze voort te gaan en zie zoo doende van de kies vereenigingen te emancipeeren Wjj achten dit eene loutere illusie Eene dergelijke meeting telkens natuurlijk door ongeveer dezelfde personen uitgelokt is eigenigk niet anders dan eene nieuwe kiesvereeniging voor den gemeenteraad minus het vaste bestnur en het reglement welke anders de richting afbakenen en voortdurende werkzaamheid waarborgen Men moet telkens begidnen met een commissie van uit voering d i een bestuur te vormen en eenige regelen als leiddraad d i een reglement vast te stellen Feitelgk dus een kiesifereeniging met vaste leden die betalen en een bestuur aanwijzen en geïnviteerde leden of gasten die niet betalen pi rasietische of klaploopende leden zou men ze knnnen noemen die alleen maar even aan loopen om een candidaat te belpen aanwijzen Daarbg komt dan nog da geeneriei moreele verplichting tot verkiezing van den aldns aangewezen candidaat op de bijwoners van dergeIgke meeting rusten kan Er is geen moreele band dus ook geeneriei verplichting Stel de oproepers zgn van hafte voorstanders van goed volksonderwgs en zouden ongaarne de openbare school omvergeworpen zien maar de voorstanders der school met den bijbel komen in massa op en drgven de candidatnur door van een Standaardman die niets liever wil dan verwarring stichten in school en kerk zouden zg zich dan moreel gebonden achten hun politieten tegenstander te stemmen Dit is ondenkbaar Het welslagen bjj deze verkiezing is volstrekt geen bewijs van de voortreffelijkheid der instelling Alleen in sommige omstandigheden als oppositie tegen iemand of iets tijdelgk een soort van opgewondenheid in het leven roept kan zg een bruikbaar instrument zijn Wg voor ons zgn meer voor vaste vereenigingen Wat belet dezen kiezers een krachtige kiesvereeniging te vormen Drieërlei weg staat ons thans open Gemeentebelang is biykens het verslag der laatste vergadering voornemens de qaaestie harer reorganisatie eerlang aan de orde te stellen Dus lo aansluiting aan het gereorganiseerde GemeenieI belang 2o de kiesvereeniging Burgerplicht ook I dienstbaar te maken aan gemeenteraadsverkiezingen waartoe op de bgeenkomst in Januari bet voorstel gedaan zou knnnen worden SJo het stiehten eener geheel nieuwe vereeniging onafhankelgk van beide g bevelen deze qnaestie in de overw ng onzer lezers aan aaar wg overtuigd zgn dat eene welingerichte kiesvereeniging ook voor den raad verreweg de voorkeur verdiejt boven eene meeting bg elke uitgeschreven stemming bi nnenl d7 GOUDA 27 December 1887 In de hedenmiddag gehoudea vergaderiag va i deii gemeenteraad die door H leden werd jjij gewoond fvrezig waren do heeren Prince en vail Iterson werd door den Voorzitter medegedeeld dat het nieuw verkozen raadslid de heer A van Veen had kennis gegeven de ben jeming aan te nomen terwijl tevens z ne geloofahrieven waren ing komen Deze jverJejU in handen gesteld eener Commissie bestaande uit de hh Fortuijn Proogleever an Mierop en Lotsy die tot goedkeuring adviseenle l e raad lipsloot daarop den heer van Veen toe te laten nadat de bij de Wet voofgeschreven termijnen zitUen zijn verstrekenBij den raad kwamen iti 1 Een adres v n M d Quant verzoekendebenoemd te worden tot nooilhulp lijkdrager Ter visie en benoeming in de volg vergadering 2 Een ndivs van C van Berkel die met leedwezen had kenrtis genomen van het voorstel der Commissie v m beheer over de Gasfabriek om de Voorwaarden betr do levering van gas in dien geest te wgzigen dat voortaan ook de Gasfabriek zich zal mogen belasten ratt den aanleg van Kasleidingen in particuliere eigendommen Adressant wijst er op dat 10 weken geleden de Baad hetbesluit nam op adnes dierzelfde Commissie datde fabriek zich dnarmede niet z u heiasten en daa er niets is gebeurd dat aanleiding gooft om daarop terug te komen terwijl hij vele kosten heeflgemaakt om den aanleg voor gasleidingen op zich te kunnen neraon zoo strijdt de aanneming van bedoeld voorstel met do biUyfcheid en adressantdrukt daarom zijn vertrouwen uit dat de raadhet voorstel niet zal aannemen De Voorzitter geeft te kennen dat dit adre is ingekomen nadat het voorstel der Commissie door hom aan de ordo was gesteld Hij geeft nu den