Goudsche Courant, woensdag 28 december 1887

1887 1 3645 Vrljtfag 30 December GOUDSCHE COURANT ISieuwH en Advertentieblad ijoor Gouda en Omstreken SALMIAK PASTILLES oploatrnd en verzachtend inidilrl üg HoeSt rg verkoudheid i fleschjea a 20 cents KRAEFELIEN HOLM jipotlieieri Ie Zeist Drpót oor Gouda bij den heer A H TBEPE apotheker voorheen C THIM Hartelyken dank aan allen die on op 19 December 1 1 blgkeu van belangstelling hebbeu gegeven J F DAALMANS Gouda 28 Dec 1887 en Kchtgenoote en welgemeenden dank aan allen die mg dezer dagen blgken ran belangstelling gaven A VAN VEEN Gouda 21 Deo 1887 Allen die iets te vorderen hebben van schaldig zgn aan of borgtochten of andere papieren van waarde onder zich hebben van wglen den Heer JOHAWNES ARNOLDVS van dek WEB VE in leven Koopman en Grondeigenaar gewoond hebbende te Wad dinxveen en aldaar gestorven den 7 December 1887 worden verzpcht daarvan opgave of betaling te doen vóór den 15 JANDAEI 1888 ten kantore van M l MOLENAAR Notaris te Waddinxveen Bekendmaking De ondergeteekenden maken bekend dat zij hg behoorlijk geteekende en geregistreerde acte tot Likwidateur hunner ontbonden firma YJSen ALP HEN AAR hebban benoemd den Heer M P MOLENAAR te Waddinxveen in plaats van den Heer J A VAN DE WERVE aldaar den 7 December 1887 overleden ABRAHAM VIS JAN ALPHBNAAR Wiliemszoon Waddinxveen 22 Dec 1887 Goedkoope Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 1Z Be Goudsclie Machinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Per doos 4 0 Cent Geen beter middel voor verkoudheid als de beroemde DROP uit de Blikken Trommel van A VAN TL IJL Paleisstraat Arasterdam Dit merk is alleen verkrijgbaar bij ê J van der 8anden Banketbakker Markt Gouda Per doos 40 Cent STEEKÜOLEiV Voortdurend in lossing de lading Grove Rnhr Haclielkolen waaruit wg tot ST s et per H L mud contant zonder korting afleveren vrij Mn hnis bezorgd mits bg 2 of ineer H L gelgk genomen JAI PRINCE CIc KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 27 December 1887 Bg den ondergeteekende staat de inteekeniog open op den nieuwen jaargang van het UIL 4 van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen als de discussiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DfilE Guldeh GOUDA December 1887 BI HSTIgldlAI Dienstneming voor Oost lndie VEI EULA DEii8 ontvangen bij het aangaan van eene miiiiaire dienslverbltiteHis van zes jaar een handgeld van drie Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN illlL €IEIVl§l in werkelijkcn diensl oi niet groüt veriof kunnen y den ijd van iw e jaar gedetacheerd worden naar Oosulndië premie twee Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN bijaldien de Milicien met groüt veriol afwezig was van zijn korps Het Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven gratis nadere in lichtingen Geen grijs Haar meer Bj J e nieuwe LONDON ia jiinBL de beste van alle bestaande par Jj fnmerien om het grgze haar binnen IIYItl üIAALbixekzucht GROOTE ZWKTE enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrijk en zacht iu flesschen ft f 1 90 en f 1 00 en verft niet Prgs 85 cent per flacon eu 1 50 per dubbele flacon Alleen TAMARI DE BONBOi S aanbe leii tegen verstopping fi dn rmede n verband slaande ongesttldliedeii In doezen vsn 90 rn 50 Cent CIGARETTEN tegen ASTHMA de inadiminit van den rook dpzer Cignretlpn geeft den lijder aan ASthma trrstond erlichliug In Ëiui van 80 rn 50 CentS verkrilgbaar te Gouda bij J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 GEEt KIESPIJN MEEitü voor allen die hot wereldberoemde echte y K K Hot TdndaHs n P n P D e Anutberin UI r ü f ir S Mondwater Boven ieder ander Taiidverkiezen als voorbehoedmiddel Mondziekten By gebruik van rs gebruikt hebben tegen Tand en het Mondwater c Br POPP s TANDPASTA o Tandpoeder i v behoudt men steeds g ezottde en schooiie Tanden eeu eerste vereischte tot het behoud van eene gezonde maag Dr l OPI s Tandplombeersel Een ware schat veer de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 af b Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkeIgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een ziekeren dood Te verkrijgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP s Kruidenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP s X6nnebloeni 0Uezeep fijnste en beste Toilet Zeep WA ARSCH U WIN O 1 Alle bestaande nnmaaksels van AnatherinWlff Montwater zijn voor de Gezondheid scbadelijk j n volgens analyse daarom waarschuw ik liier J mede het geëerde publiek voor aankoop van W r 2ulke namaaksels Flnelpersdruk van A Bhnkhas te Gouda Dr J Q POPP KK Hof Tandarts en uUmitder der Anatkerin Preparaten te Wemen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich to Gouda bij de firma J C Zeldenrijk Co Drogist op de Markt te Eottcrdam bij F K van Santen Kolff te s Hage bg J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Ryn te Schiedam bg C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk ta Amsterdam hg F van Windheim Co en H H Ulotli Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobiy fe Porton Droogisten Bet volgend Nr der OODDSCHB COÜRAJTT vordt uitgegevea in den morg a van Kondagf I Januari Daardoor ii dat Nr nitrtekend geschikt tot het plaatsen van IflEtrWJMBS WElfSCHEir BINNENLAND GOUDA 9 December 1887 L M heeft Ier vervanging van de ftrodeode en niet horkieabaro leden van dé geneeskundige raden tot leden dier raden benoemd voor Zuidholjand dr F H G Van Itersoa te Goud Thom I ee en heel en iroedmeoster te Usaelmonde J C T Vigelitts apotheker te s Gravenh o W Hobertaon apotb er te Rotterdam en mr C H B Boot te Kotterdam De Kader vereenigiug der dd Sohatterij alhier hield Dinsdagavond een buitengeirone vergadering de laatste irnnrop de Luit Adjudsnt en Kere Voorzitter der vereeniging de heer O Bakker die door zqoe benoeming tot Kapilein hg het Ie B lof naar den Helder vertrekt tegenwoordig woa De ergt miyoor W K Schilling voorzitter der vereeniging sprak na opening der vorgailering oamena de leden eenige hartelijke woorden tot den nieuw benoemden Kapitein wenschte hem geluk met zqne herarderiug ea betuigde leedwezen over zUn v mk Sei miv oor dmulert betnigde hem dank voor d hetgeen wat hg voor het Kader had gedaan doch m hot bijzonder voor hetgeen hij ten Iwhoeve der vereeniging deed Vervolgens werd Kapitein Bakker door do leden der vereeniging als blijk van achting een blijvende herinnering ftangoboden zijnde een prachtige etagère of boekenkast Diep getroffen over deze bigken van genegenheid dankte de Kapitein de leden voor deze zoo ouverwachle verrassing en gaf de verzekering nimmer dezen voor hem zoo aangenaaen avond te vergeten en telken mak wannnoer hg het geschenk gebruikte zou hg met vernieuwing aan de leden der vereeniging denken Na nog oenigeu tijd gonoegelgk samen te zijn geweest betuigde de Adjud Onder oflicier W F Schaap namens de leden dank voor de oer het Kader aangedaan Hierna werd de vergadering gesloten Op Vrijdag 6 Januari zal voor de arrondissementsrechtbank te Middelburg terechtstaan Cl 1 36 jaar winkelier in galanteriewerken te Gouda in eerston aanleg beklaagd van in do maanil April 1887 op verschillende tgdstippen te EUewoutsdijk voornamelijk in of bij do woning van Matthijs Mol aldaar buiten noodzaak aan verschillende personen geneeskundigen bijstand te hebben verleend door personen die volgens zgn zeggen aan kanker leden en zijne hulp inriepen te onderzooken en geneesmiddelen te verstrekken met het oogmerk om hunne kwalen te genezen alzoo hot beroep van geneeskundige te hebbeu uitgeoefend zondor tot de uitoefening van dat beroep te zijn toegelaten terwgl do wel hiertoe eene toelating vordert Er zgn in deze zaak vier getuigen ge lagvaard Dank zij do gevallen sneeuw kunnen de liefhebbers van arren hun hart aan dat winterrermaak ophalen Gisteren en heden werd diuirvan reeds druk gebrnik gemaakt Ongeveer 2 uur hedenmiddag ging er op de Markt een paard voor een ar op hol en rende in vliegende vaart do Haven over totflat het op do Haneprooi tegen oen wagen aanliep neerviel on gegrepen werd In de zitting der Botterdamsohe Arr llcchtbank van Dinsdag werd veroordeeld G G H oud 22 jaar touwslager te Gouda bekl van diefstal van geld tot 6 weken gov Vervolgens stond torooht L S matroos te AmtUrdalLf bekl van op 30 Oct te Gouda den knecht der KaÉ Bhgnspoonny Kngf i te hebben geslagen Eiteh i dagen ger Uitspraak Dinsdag e k Dezer dogen had te Amstenya in Felix Merilit oeue vergadering phiots van de Vp niging voor I evens ventefcerii Xa e B mededeelingen Mn het Bestuur werden de voortoMlIge beraadslaging geopend ovex wettelijke regelug van het bedr der levensveczekéring Speciaal bebandehl trerrlen thkfif de vragen I Is eene wettelijke regelöig vaa het be lrv f der leveiuverzekering weDScbelijkfZooja waarom Dezevraag zou ingeleid worden do ir dea heer mr H Goeman Borgosius die echter mUto verhinderd werd deels door ambtsbezigheden Web door ongesteldheid Zgne beschouwingen die h W schrift gebracht had werden echter door den heerB Janse Johzn voorgedragen j Ka zeer uitvoerige diseopiiéa werd bevestigend beantwoord de vraag is oen wettelijke regeling van het bedrqf der levensvenekerfhg wenschelijk II Op wolken grondsltt moet die regelingrusten op die van concoseie tan Regeeringswege bijde oprichting te verleenenf Deze vraag werd ingeleid l K r den heer jhr mr C Ilartsen Jbz Ook hierover hadden zeer uitvoerige discastien plaats Ktndelgk i erd de vraag aldus geformuleerd Moet de groodolaf zgn concessie van de Regeering of toeUting volgensjde wet Deze vraag werd in hatttgemeldeu zinhtiAni oord Verz b Bij de herstemming voor Ui lid van de Tweeile lU r dor S Jm immèükM hoofdkie dUtrict Leidra vMaUireVan lUiSSer m ait ek ia gekozen de beer mr P F L Blussé lid van Gedeputeerde Staten van 2pd Holland met 1113 van de 20Ö3 geldige stemmen De hoer mr S V Smeele had 938 stemmen Naar men aan de Arnh Ct mecMeelt is door dan minister van binoenlandsche zaken op een daaromtrent door eenen burgemeester gedane vraag nog nader te kennen gegeven dat de personen die geen ï maanden één en hettelfde poreeolsgoileolte hebben bewoond op den schattingsstoat moeten worden doorgehaald vHet schatten van eene andere woniug zegt de minister dan door don reclamant kiezer als de door hem gehuurde rn bewoonde gedurende de 9 laatste maanden en die hg alsnog in huur heeft en bewoont werd aangegeven is in de wet niet bekend on dus in cssn ongeoorloofd Het Gymnastiekverhond heeft Zondag eu Maandag te Amsterdam zijne algemeene vergadering gehouden ouder voorzitting van den heer D Josephus Jitta De bond omvat thans 132 vereenigingen met 6096 gewone 84 buitengewone en 6 eereleden terwijl het Verslag ook overigens van veel belangstelling mocht getuigen Do rekening sloot met een batig saldo van ƒ 648 Bg de behandeling van de nieuwe wet werd mot 82 tegen 55 stemmen besloten tot gewestelijke indeeling van den bond a Groningen Friesland en Drenthe b Overijssel Utrecht en Gelderland c NoordHolland rf Zuid Holland eu Zeeland R Brabant en Limburg Daarentegen werd in het belang der eenheid met 95 tegen 41 steramen besloten dat de algemeene vergadering niet zal bestaan uit afgevaardigden der gewestelijke bonden raanr der vereenigingen Het voorstel tot instelling van eene technische commissie van bijstand werd onveranderd goedgekeunl Daarentegen werd op voorstel van Den Haag de bepaling verworpen dio jongelieden beneden 18 jaar van de bondsuitvoeringen wilde uitsluiten Ten slotte werd overgegaan tot de verkiezing van het bestuur Nadat do heeren mr D Josephus Jitta K Ingerman en P C Adrian to kennen haddon gegeven dat zg 7 ieh althans voorloopig voor een jaar de benoeming zouden laten welgevallen werden deze heeren bij acclamatie herkozen Als plaats der volgende bondsvergadering word Amsterdam aangewezen do tijd zal Inter bepnahl worden Besloten werd ia het volgend jaar geen boodsuilvoering te houden Op een ellendig lUkkamertje te Parijs stierf dezer dagen in jammerlgke omstandigheden een grgsoanl Jean Bochet Geen mensch bekommerde zicb om heia sedert jaren leefde hij van aalmoezen Zija dood eerst herinnerde don een of ander aan het verleden van Bochet toen deze zulk een treurig uiteinde voorzeker niet had vermoed Vijf en twiniig jaren geleden verwierf de jonge schilder Bochet den grooten prgs van Rome die den winner recht geeft op een koitelooe verblijf gedurende een jaar in de Villa Medici te Bome De schilderijen van den veelbelovenden jongen man de len eene schoone toekomst vermoeden Na zijn terugkeer uit Rome echter geraakte hg aan den drank en zgne vrienden wier dringende wa nrschuwingen niet mochten baten lieten hem de een na don ander aan zijn lot over Zijne schildergen bleven onvoltooid en welhaast raakte hg geen penseel meer aan De alcohol benevelde steeds meer en meer zgn verstand Schilderen kon hij niet meer ander werk zoeken wilde hij niet daartoe ontbrak hem de geestkracht en zoo daalde hg snel in den afgrond van jammer en ellende en werd hij een offer vas zgn oigeu zwakheid Nederlandsche ingenieurs in den vreemde Naar wg vernemen is het aantal Ned ingenieurs dat zich in de Ver Staten van Amerika een carrière tracht te scheppen weder met éea vermeenlerd door het vertrek daarheen op 10 Dec jl van den civiel ingenieur J Van der Hoek Dit voorbeeld zal in het begin van 1888 ook gevolgd wordendoorden civielingenieur E F L Th Van Dseveldt Verder is de oiv in enieur A i i Va IJreveldt voor eenige jaren in dienst getreden van een Dui lsche tabaksonderneming te Ingenieur Bij de beoordeeling in de afdeehngen der Eerste Kamer van de Indische begrooting wekte het verbazing hoe bij den schulden lost welke nog op Indie drukt de Min v Financien reeds voor t volgende jaar op eene Indische uitkeering rekent Men liet Ut punt verder rusten nu een voorstel is ingediend tot vergoeding van de uitgaven door Nederland ten behoeve van Indie gedaan Sommige ledeu waren zeer tevreden over de cijfers der begroeting en over het financieele Iwloid v ni deu Minister van Koloniën lie linonoieele indruk was voor hen nog gunstiger waaneer zij rn aanmerking namen dot niettegenstaande de opheffing vnu de tobaksbelasting en de vermindering der inkomsten wegens de snikerwetten de Indische geldmiddelen niet ongunstig bleven Andere leden waren iet iiigenomcn met hot geheele Indische regeeringsbeleid dat zich nog te veel kenmerkt door fiscaliteit en drukt op do inlandsche bevolking terwijl de Reg nog te weinig deed tot verhooging en van de welvaart der inlandsche bevolking De afschaffing van de tabaks lioentieu konden zij niet nis een verdienste rekenen omdat de invoering thans gebleken was eene fout te zijn Onderscheidene leden vroegen welke de plannen zijn van den Min ton aanzien van de gouvernements cultuur Bij eene besprekijig van den toestand on de vooruitzichten der suikerindustrie op Java werd er algemeen op aangedrongen dnt de Keg al t mogelijke zou doen om t welslagen der suiker conferentie te verzekeren Kenige leden wenschten meer decentralisatie iu het Bestuur op het voetspoor van Brit8ch Indie welk stelsel echter van eeu andere zijde voor onze Indische bezittingen ongeschikt werd geacht Den Min v Kolonicn werd verzocht mede te doelen waarom de Gouv Gen tegen de herroeping is van t besluit betreffende de hoeren Sol en De Sturier Vele leden waren togen ulgemeene vorhooging vun den inkoopprijs der koffie van de lulnndsclie bevolking omdat die maatregel tot eene onovdliredige verdeeling zou leidon en opperden het denkbeeld van een bgslag op den inkoopprgs aan hen wier verdiensten beneden liet gemiddelde dagloon bleek