Goudsche Courant, zondag 1 januari 1888

y 1888 Zoodag 1 Januari JN 3646 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Coarant geschiedt ZON DAG WOENSDAG en VEUDAG Inde Stad geschiedt de nitjwe in den avond ran DINSDAG DONDBBDAG en ZATBBDÜG De prüi per drie maanden is 1 25 franco p r post 1 60 ADVEBTENTIBN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere r el meer 10 Centen GEOOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte Borendien worden alle Adrertentiea gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Aiii aderiyke Nommers VIJF CENTEN De inseuding van advertentléa kan gesclüedon tot éto uur des namiddag van den dag der uitgave Dit Nummer bestaat uit Twee bladen EEBSTE BLAD HET ITEUWE JAAIL Wanneer wg in dit eerste nummer ran het nieuwe jaar als naar gewoonte met een enkel woord bet achter ons liggead tgdperk ran ons leren herdenken dan hebben wg reden tot dankbaarhe A Veel vao hetgeen ons aan het begin des fta begeerlgk toescheen is verwezeulgkt la de eerste plaats wat ons vaderland betreft De nieuwe grondwet is tot stand gekómen na jaren van arbeid en bet is onzen 70 jarigsn Koning nog vergund geworden het nieuwe ataatsvardr met ago haofltMkeDing te bekrachtigen Scheen het soms alsof het woelen der partgen alle verbetering van onzen politiekea toestand onniogelgk zon maken ten lotte hebben toch het gezond verstand en de vaderlandsliefde de overwinning behaald Van weergzgden is wat toegegeven en in het begin dezes jaar zal de eerste nieuwe volksvertegenwoordiging door een belaagrgk uitgebreid kiezerspersoneel verkozen worden Laten wg hopen dat deze groote verandering de gewenschte vruchten dragen zal Het is niet te verwachten dat alle oude zouden op eens zullen verdwijnen en dat de nieuwe kamer b v nooit weder haar tgd zal verspillen met nattelooze debatten maar met eenigen grond mag nieu hopen dat thans een flinke meerderheid in den een of anderen zin de regeering in staat zal stellen om aan zooveel andere dingen te denken die veronachtzaamd zgn en waaraan de natie toch zoo dringend behoefte heeft Natnnrigk zouden wg gaarne een krachtige Uberale meerderheid in de Kamers aan het werk am Onze Unie heeft een duidelgk tal practisch programma ontworpen allemaal zaken die bereikbaar en urgent zgn niets zou ons aangenamer zgn dan dat de kiesers goedvonden mannen af te vaardigen die bereid zgn in de sociale en finaucieele nooden van onzen staat te voorzien Moge het daarbg aan onzen grgzen vorst gegeven worden nog eenige jaren mede te werken In het afgeloopen jaar vierde hg zgn VOen veijaardag en mocht toenblgken van waardeering ontvangen van alle groote artgen die hoe niteenloopend hare gevoeens ook mogen zgn zien scharen om den troon der Oranjes als het zinnebeeld van onze enheid en onze nationaleteit Hoe langer het vaderoog waken kan over de opvoeding onzer aanstaande jeugdige vorstin hoe meer waar chgnlgkbeid er bestaat dat de overgang der kroon zonder gevaar zal plaats hebben In onze gemeente viel dit jaar niet veel bg to idera voor Reden tot klagen was er niet De tydsomstaudigheden in aanmerking genomen nochten wjj ons in eene voldoende mate van welvaart en vooruitgang verheugen De eeuige belangryke verandering in de gemeentehuishoudiog was de overnemingder gasfabriek voor stedelijke rekening Daar deze zaak eerst voor eeuige maanden haar beslag gekregen beeft is de invloed er van nug weinig merkbaar Het is te hopen dak gaandeweg éo door verbetering in de quaiiteit van bet prodDct èn door toeneming van het verbmiK 4 goede verwachtingen die men van dezen maatregel koesterde niet beschaamd mogen woeden Voorts was er door vntrek oit de gemewte en door sterfgeval eene belangrgke mutatie in het personeel der raadsleden De nieuwe leden zgn nog te kort in functie om een oordeel te vellen over faun werkzaamheid doch voorloopig bestaat er rile reden om de kiezers met hun keuzen geluk te wenscben daar zü mede elementen in destedelgke vertegenwoordiging brachten De laatste verkiezing ging itmMsbaveB gepaard met eene verhoogtle belangstelling die voorde toekomst iets goeds doet verwachten Onze staatsinstellingen rekenen op de medewerking der burgerij alleen wanneer deze haar plicht goed begrijpt kan er van wezenl ke zelfregeering sprake zgn Mogen de eerste maanden dezes jaarsj nu er verscheiden pohtieke werkzaamheden aan de orde zgn van den goeden geest onzer stadgenooten getuigenis geven In de laatste plaats iets over ons zelren Onze courant verheugde zich in de sympathie onzer stadgenooten In den afgeloopen jaar mochten wg met opgewektheid het feest van het 25 jarig bestaan van dit blad vieren Wij dedea het met een gevoel van dankbaarheid aan het Guudsche pobliek dat ons tot dusver steunde Deze bijval zal voor ons eenspoorslag zijn om met gverop den ingeslagen weg voort te gaan daar wg overtuigd zgn dat onze onderneming nog steeds in eene wezenigke behoefte voorziet Zoo staan wg dan weder gereed om een nieuwen tgdkring in te treden Wat zal 1888 ons brengen Niemand die het zeggen kan Het jaar opent weder met geruchten van oorlog doch dit was ook verleden jaar bet geval en toch werd de Europeesche vrede niet verstoord Hoe langer de door sommigen onvermgdelgk geachte groote oorlog uitbigft hoe beter Niets is afgrgselgker dan deze meiischenslachtingen op 1 groote schaal daarenboven schoon wjj er niet direct in zullen betrokken worden ieder bnzer heeft belang bij den vrede daar alles onder oorlog Igdt Moge dus 1888 weder een vredejaar zgn Langzamerhand verbetert de economische toestand van ons werelddeel handel eu ngverheid beginhen te herleven alleen de landbouw heeft nog moeite om zich in den nieuwen toestand dien de concurrentie van Amerika schept in te werken doch het menschelgk vernuft zal ten slotte ook op dat gebied nieuwe vormen en nieuwe wegen vinden Onze beste wenscben in het nieuwe jaar voor al deze takken van oas volksbestaan voorspoed zg het deei van ons vaderland en van onze gemeente heil n zegen in t bgzonder aan onze getrouwe lezers BINNENLAND GOUDA 1 Janaari 1888 Heden viert eon geacht atadKenoot een merkiraardig feest De heer A Smits herdenkt heden den dag waarop hg 50 jaar geleden de betrekking vau gemeente ontvanger aanvaanlde die hg tot op den hiiidigen dag met eerc bekleedt In de raadszitting van 12 Öecember 1837 benoemd werd hij den 19 dier maand beeedigd en trad 1 Jautiari da v in functie Onder de belangrijke gemeente betrekkingen neemt die van den ontvanger een voorname plaats in Is het beheer over de stedelijke finantien au jiet gemeente bestuur toevertrouwd de nntvangfr is de man door wiens handen alles gaat en er hangt inderdaad veel van af hoe deze zijn taak opvat Van den heer Smits kan zonder vrees voor legtnspraak au onder verzekering van algemeene instemming ifortlen retiiigd dA ll ih Tritstekeml kweet van de op hem rustende verplichtingen In het 50 tal jaren dat achter ons ligt is er ook bij onze gomeente finantien veel veranderd De werkzaamheden aan het ontvangerschap verbonden zijn telkens vermeerderd d i eraeentebegrooting die voor 50 jaar naliwlijk h ton bedroeg bedraagt thans bijna het vier dimwwon onnoodig is het dus te betoogen hoe de iWclan onien hooggeachten thesaurier allengskens éerderen omvang verkreeg In weerwil daarvan bleef hij trouw op zijn post en gaf voortdurend blijken van groote accuratesse en onverflauwden ijver Mij hopen dat de heer Smits nog lang onze ontvMnger zal blijven en die hoop rust op goede grondel wie die den ouden heer dagelijks naar het stalhuis ziet wandelen met zijn flinken stap krachtige houding eu gezonde gelaatskleur zou vermoeden dot hij een ambtenaar ziet di der fJemoonte reeds 50 jaar zijue diensten verleende Dat de jubilaris heden van alle zijden groote belangstelling zal ondervinden lijdt geen twyfel en wij voegen onzen welgeraeendeu gelukwenach bij de overigen die hem heden zullm geworden Uit de huizen onzer Katholieke ingezetenen woei gisteren de vaderlandsohe vlag ter eere an hot feest van het 50 jarig Priesterschap van Z H Paus Leo XIII De collecte bij irelegeuheid van het voltrekken vau huwelijken op het Raadhuis heeft in het afgeloopen jaar opgebracht 198 De algemeene Kerkeraad dor Hervormde Gemeente alhier heeft jl Donderdagavond tot Herder en Leeraar lieroepen den H er J D van Arkel predikant te Bloemeiidaal Naar wjj vernemen zal ook alhier het vijftigjarig Priesterschap van Z H T eo XIII door de Katholieken gevierd worden In de beide R K kerken wordt heden eene solemneele H Mis met Te I eum ter eere van den hoogen jubilaris opge lragen terwyl voor dezelfde intentie in de kerk van O L Vr Hemelvaart les avonds een plechtig Lof zal worden gehouden Behalve door deze zuiver kerfcelyke feestviering zullen de Katholieken te udüi navolging van I