Goudsche Courant, woensdag 4 januari 1888

Woensdag 4 laauari N 3647 1888 GOIJDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor het Leveren Plaatsen en Repareeren van Mikrofen Telefonen Elektrische 8CHELLE1V ALLE SOORTEN TOREN ÏÏÏÏEWEEEEÏÏ uit een der beste Fabrieken beveelt ondergeteekende zich beleefd aan Joh ÜITTENBOGAARD Horloger Electrici in Ooada Dec 1887 Tegpn 1 Febrnari biedt zich aan eene fatBoenlgke KINOERMEID van de P G Adrds motto Kindebmeid bg den Boekhandelaar H CEDAÜW Jr alhier ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekend © BÖRDEAOX k f 27 per 48 Flessohen met accijns franco buis gelieel Nederland ook per proefflesch k art en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEKKKN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proeffllesschen verkrijgbaar Adres WlJÖSTRAAT A lp GOlJWt C 13 Gouda Eenig Depot van Welltns Booïiekampr lizter By den ondergeteekende staat de inteekj Dibg open op den pieawen jsaiyang van het iiiiijü t van liet In dit Verslag worden zoowet alle stuk de discu 8iën in de Vergaderingen gevoerd Pi ij per jaargsan GOUDA December 1887 I 4 Bjj bestelling zgn hy den oodeiifeeteekende Terkrggbaar Weener Tulbaijllefi Weilinaclits SMlen Kersttempen en Saucijsenbroodjes en evenals alle Zaterdagavonden VERSCHE Weener en ParUzer fKrooeyesj en alle mogelijke soorten KLEIN BROOD Zoute BOLLETJES 60 Ct per 5 Ons Lange BESCHUIT met Kaneel en Suiker 24 B 10 Cent Ronde BESCHUIT 12 a 10 Cent Onder minzame aanbeveling ÜEd Dw Dr H VAN SCHAIB firma F X van den BERGH Markt naast Arti Legi Bonnetje voor uitJei lpn van Brood op Toordeeliufc wyze te liekonien m opgencmen dib b den Raad inkoc il PRtE Gulden verhandelde in den Gêméenterpad w rn JGOI THEEH4I DEL en gros en détail Groot succes hebben de Theesoorten va 1 1 25 en 1 50 PROEVEN gratis verkrijgbaar P SAlJERBIEB Oosthaven 19 DIËI STBODE gevraagd lo Februari Adres Mevr SAÜERBIER Rijk Oosthaven 19 De Verduurxanm e Levensmiddelen uit de in 1780 opgerichte fabriek van J H SCOHEUDER Co opvolgers van ALBERDINGK THIJM go bekroond met de eenigste en hoogste onderscheiding aan dit Artikel toegekend op de Internationale Koloniale en üitvoerhandel Tentoonstelling gehouden te j msteraam in 1883 zgn Terkrggbaar bg Gebr KAMPHUIZEN Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Heden Versch Ontvangen BOCK BIE uit de Beiersch DlerbroitWeri De AMSTEL XE A MS TEXDA M Aanbevelend J H ROODE Eenig Agent voor Gguda en omstreken Comestibles iilte soorten GROENTEN SOEPEN BOOILhCtf SAUSEN GALANTINES VlSCfl SOJftTEN PALING in GELEI ROLL M H6 VLEESCHSOORTEN enz enz pD Houten s Cacaopoeder M BMEÏiADES JAiis VRUCHTEN AU J08 n AtjEilBIE Oosliaven 19 li it fln j 1 GOUDSdHll T erleiding Maits liappij ea x nneerden ifordt bencht dat in in ministrleel besluit lUlle kwartaaln van contracten boven f 10 p jaar vin af 1 JANUARI 18fiS gezegeld moeten worden i gi Jrw2 DIRECTIE Centrale Verwarming van WoonhuUfifh Kerke n OesHchten Scholen Serres en door Christiaan Janssen Co TB ENSCHEDB Ptannih en Prijsopgaven Gratis G A C HUbers van Assenraad TAND ARTS Nieuwe Wet DAGELIJKS TE SPItEKEN behalve Zon en Feestdagen MAANDAG WOENSDAG en VRIJDAGS MORGENS van 9 tot 10 uur kosteloos Toor de armen GOUDA Lage Gouwe No 11 Zui7ere Bordeaux Wijnen hg 12 flesschen 6 76 Froeifleswb n O ÖO per stuk Wed C van OIJE EENI OEF0T7ANTBE2 Hen wordt verzocht op t MERK te letten DIT IIKT MlOUUK VAN M RAVENSWAAY ZO E GORINCHE Mi Deze THEEËN worden aigeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een Kalf en een Ned om met vermelding van Nommer en Prp voorzien van nevenstosnd Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders Aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda BINNEIJLMTD GOUDA Maifiiari is ls Zondagmiillllsg ten i ure werd Aeii Burgemeesteridezer gemoeote den heer Mr k Jt van Bergenlizendoorn door Vix Officieren deq bhutterij met1i t inuzie coor bet gewone ieawjiuirsbezoek gebracht Üp Ooat en Weslhavea ma oen talrijke menigte bijoeugeatrooind om de m iekuitvoeriDg bg te wonen m Onze geachte gemeente ontvanger de heer A Smits heeft Zondag het feest waarover wij in ons vorigi nr spraken onder algemeene belangstalUng gevidnl Des namiddags ten 1 ure vervoegde zich het CoUegie van Hurg en VVeth met het oudite lid rnn den Gemeenteraad en den Se rétariii bg den jubilaris n bood hem namens de Gameonte onder oen hartelijjke toespraak van de i BurBemecstar een maakrol geschenk ann bestaande inleen prachtige I Pendule met € andalnbres Ook van andere zijden mocht de Vier Smita Uewgzen van belangatelUng en hoogachtii g ontvangen Zoo werd liem door den Uemeento 3coret ri hut personeel der Secretarie benevens don Oemeente architert eveneens een zeer fraai cadeau gegeven terw Voorts de hh OHicieren der dd S ihutterij na atn den Burgemeester hun gewoon nwiiwjaarshèzook te hebben gebracht ook den he r Sniit met hun mu iokcorpa een anba lo brachten Dat de jubilaris zeer getroifen was door deze ondubbelzinnige blgkrn van waardoenng laat ich donken Het onderzoek van hft water uit do waterleiding had gedujrende de maand December het Volgaade rtsnltaat 6 Dec benoodigd 15 mg peru kal per 1000 c c 1 lï 5 I n n t 0 8 1 1 II H II o In sua vorig nr melding makende van de feestviering hier ter stede door do Katholieken bij gelegenheid van het üondagiAiddag ten nrc ia de postwagen van hier naar Schoonhoven van den Haastrecbtsehen dijk gevallen even voorbij Stolwgkershiis ten gevolge der gladheid De meeste passagiers en ook de koetsier is met den schrik vrggekoraen alleen zijn en rouw en twee kinderen meer of min ernstig verwond De wagen was zeer beschadigd In do Belfhchc C OHrmU lezen wij De gouden halsketting waarvan sprake wa in ons aammer van 2 dezer is eerder dan wg durfden verwachten in hot bezit der rechtmatige eigenares teruggekeerf De oehtgenoote van den heer V d h te öbuda begaf zich op 9 Juli jf per spoor naar Utrecht vergezeld van har beide jongste kinderen Te huis Waren de noodige maatregelen on voorzorgen genomen bm het uurtje sporens met niet al te veel verzoektn lof kinchten van de jeugd te wonleii lastig gevallen Nauwelijks was men echter aan het station gekomen of do jongste gaf den wensch te kennen nog oven van het geraak gebruik to maken Do moeder vergezelde en hielp haar lieveling waarna men den wagon instapte en na verloop van een uurtje Iwhoudon te Utrecht aankwam Daar eerst bemerkte de dame dat zg haar halsketting en raedai jon verloren hart Verschillende maatregelen tot het opsporen van hot verlorene worden genomen doch juist die welke onmiddellijk hadden kunnen leiden tot het orugbokomen daarvan het plaatsen van advorton tién in verschillende dagbMen werden achterVege gelaten Natuurlijk dat de politie met hst gebeurde in Vennis werd gesteld en deie pp hare beurt de gouden zilversmeden waarschuwde bedoeld sieraad bij eveniueole aanbieding niet te koopen De dame echter verkeerde in den striligen waan dat zij de byoutorie bij het helpen Van haar kind op het gemak zou verloren hebben en deze in het privant üoude gevallen zgn Dit weid geruimd zooals Ae geijkte term daarvoor schünt te zijn doch nder succes lp hoop het veVuwene terug te bekemen bleef thans nog op de bemifldeling der politie gevestigd men bedacht niet dat jbist deze in de meeste gevallen de laatste is aan wie kennis wordt gegeven van eene of andere vondst De vindster die aanvaakelgk in de veronderstelling verkeerde dat het voorwerp van betrokkelgk geringe waarde was haastte sich niet openbaarheid aan de zaak te geven i Indies het verlorene waarde had zou men toch zeker geea moeite of kosten ontzien om te trachten het terug te krijgen De plasising eener advertentie in veiwhillende dagbladen zou men dan zeker als het eenij middel van publiciteit gaarne aangrijpen Vermoedende dat het verlorene van eene of andere dame uit het buitenland was had zij weinig op wektheid om veel ten koste te leggen voor de publiciteit daar hel allicht kon gebenren dat de eigenares zich nimmer aanmeldde Toen haar nu gebleken was dat het gevonden voorwerp otnzienUjke waarde had werd onze bemiddeling ingeroepen Hoewel wij het geven van publiciteit a in dew laak meer beschouwden als te behooren tot de nibriek dvertcntien hebben wg echter niet geaanwld dit onder oniEe nieuwsboriehten op te ncmea tek einde op die wgze mede te wvrken tot het doel de reehtmati eigenares in het bezit van haar verloren eigendom te stellen Ons pogen is thans met den besten uitslag bekroond de beer V d L te Ciouda heeft zich gisteren bij ons aangemeld en na een nauwkeurige beschrijving van het verlorene welke geheel overpenkwam met het gevonden voorwerp werd hg in het rechtmatig bezit daarvan herststd De vindstar en trouwe bewaarster van het voorwerp werd voor ha e eerlijkheid mot tien gniden beloond eene in hare omstandigheden zeer welkome gift Den 6n Janiuiri zal op het Vaticaan de tentoonstelling van de aan IjCO XKI toegezonden geschenken plechtig geopend worden Het programm i houdt in ilat de paus niet in pontificale kloodij maar in koorkloed meteen roodfluweelen kapje op het hoofd ten elf ure zijne vertrokken zal verlaten omgeven door zijne geheim kameraars en voorafgegaan door koorzangers van de pauselijke kapel door de ceremoniemeesters e n de l len van het Heiji g Collego jekomen in le zaal waar het ceremonieel der opening zal plaats hebben zal Leo XIII den troon ter zijde van den in ng der zaal beklimmen De priesters zullen aan beide zijden van den troon geschaard zijn Vóór den troon op twee rijen leunstoelen nemen de kanlinalen plaats Aan het corps diplojnatique en den Romeinschen adel zijn plaatsen aangewezen tegenover den troon Achter de kardinalen bevinden zich de bisschoppen en andere prelaten op do trappen die naar de Imvengalorij leiden en op de bovgngalerij zelve de leden van alle Italiaaiische bedevaart en tentoonstellingsoommissien voorts do leden van het pauselijk hof die niet dienstdoende zijn Men berekent dat hier omstreeks twee duizend personen rerpenigd zullen zijn In hot miildea dor bovengalerij uit ieude op de groote tentoonstellingszaal nemen de koorzangers van ie pauselg ke kapel plaats te znmon een driehonderd personen De dienst nabij don troon wordt waargenomen door de adellgko garde die in het overige der zaal en in alle andere tentoonstolliiigszalon door de Zwitsersche garde die voor dezo gelegenheid voor het eerst sedert 1870 verschijnen zal in de stalen helmen en kurassen van de middeleeuwen Bij de komst van Leo XIII heffen de voorzangers het Tu es Petnu aan Vervolgens leest kardinaal Schiaffino voorzitter vac alle jubileum commissien een adres van hulde van gelukwenstehen en vsn vreugdebetoon wegens deze groote gebeurtenis voor De paus antwoordt met een rede waarna hg den zegen over al de aanwezigen en over de tentoonstellina uitspreekt Vervolgens doet Leo XIII de ronde door de tentoonstellingsziden middelerwijl speelt de panselgke kapel een Ftmi door Gounod voor deze plechtigheid gecomponeerd De paus heeft 30 December graaf v Bnihl Pforten die hem een eigenhandig schrijven v in keizer Wilhelm ter gelukwensching overbracht in eene bijzondere audiëntie ontvangen voorts den Portugeeschen gemaclir tigde die overbrenger is van een kostbaar geschenk een beker en daarna de gemachtigden van de koningen der Nederlanden en van Saksen Ken aagtal bedevaartgangers op weg liaar Bome zijn door hevige sneeuwstormen te Bologna opgehouden Tasschen Havenna Als een voorbeeld hoezeer de gewoonten der Fransche dagbladpers van die der onze verschillen moge het volgende dienen De direclien van verscheidene dagbla len bela9ten zich daar niet slechts met den verkoop van allerlei galanterieén die zij dan zoogenaamd als premie aan de lezers voor een spotprgs van de hand doen zij leveren zelfs portretten De irMntin gaat noj verder en deelt mede dat men door haar tusschenkomst kan bekomen kastanjes in sniker zeer geschikt voor Niehwjaarageschenk en Kerstfeestmaaltijrten Pnjs 4 franken en 50 centimes het kilo Zijndo voegt het blad er bij lOO goedkooper dan in den winkel Tronwens ter weerszgden van den titel dier conrant staat reeds ettelijke maanden eene reclame voor de pastilles Gerande Woensdag avond overlee l te s Hage plotseling de wed Keizer geb Engelbregt ia don leeftijd van 94 jaren De veelbewogen levensloop dezer vrouw minkt haar eene korte vermelding dubbel waardig Daar hare ouders met den stadhouder Willem V uitweken deelde zij in de meeste lotwisselingen der vorstelijke familie in Engeland Diiitschland Polen enz In de betrekking nn kindermeisje van H K H pnnses Marianne der Ne erlnndon keerde zij met don lateren koning Willem I in Nederland terug en bleef nog emigen tg d bij bovengenoemde vorstin in dienst tot zij met den bortte feu der hofhouiling Keizer huwde Zij was om hare trouw gqedaardigheiil en welwillendheid bij do vorstelijke familie zeer in achting u met de voornamen der eerste koningin van Nederland ge loopt Tot op den huldigen dag mocht zg van de nakomelingen van prins Willem V dikwijls kostbare liewijzen van welwillendheid ontvangen Tot op het laatste oogenblik in het volle bezit van al hare geestvermogens ontsliep de brave oude plotseling ten huize harer dochter bij welke zij hare laatste levensjaren in rust had doorgebracht Groot bleef steeils hare gehechtheid aan het huis van Oranje Professor Buys stemt in zijn uienw Gidsartikel volkomen in met het volle vertrouwen in de toekomst dnt uit de nieuwe Grondwet spreekt en hij schetst het volgend vriendelijk beeld van don toest ïnd van Nederland Maatschappelijke toestanden welke elders het vinden van een bniikbaron Staatsvorm schier onmogelijk maken kennen wij niet Immers wij verlieugon ons in oen koningschap dobr allo partijen geëerbiedigd en dat van de eerlgkhoid zijner bedoelingen de meest doorslaande blijken gaf in eene administratie die ofschoon zij sinds veertig jaren arbeidde onder het volle licht dor openbaarheid haren goeden naaiSf ongerept heeft weten te handhaven in 03n maatschappelgken toestand die die wol is waar niet gespaard bloef voor den invloed van slechte hartstochten maar toch nog altijd op den besten grondslag rusten bigfl dank zij do deuïdolgkhcid vnn ons huiselgk leven in een n iti