Goudsche Courant, vrijdag 6 januari 1888

Vrijdag 6 Juii IV 3786 1888 GOUDSCHECOURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLAND GOUDA 5 JuU 1888 VERGADERING VAN DEN GEMÏIENTEEAAD Vrijdag den 6 JuU 1888 des namiddag ten ï ure Aan de orde De Bekeningen ran de gesubsidieerde Instellingen Tan Weldadigheid dunst 1887 Het voorstel iotstfj zipxig ran Art 13 ran het tibare Lagere Scholen Kromhout Sr kassier der Leening om ontslag en pensi letrekkelyke roorstel van Bur ders Kerkhof betr ffende een per Toor het gebruik ran het oord HollandscheVereeDigingJetWiüeKruis Goedgekeurd bü Kon Besluiten dd 3 JVNI 1876 8 JANUARI 1881 en 10 JUNI 1887 PREMIELEEI II G groot f 3 500 000 verdeeld in 350 000 Premie aandeelen elk van 10 nominaal aan Toonder verdeeld in 350 000 Premie aandeelen elk van 7000 SeriÖD elke van 50 Nommers 50 000 30 000 25 000 15 000 10 000 en enz volgens het bggaande Plan ren Aflossing De Aflogaing heeft plaata in 64 jaar met teragbetaling Tan minstens ƒ 14 tot 25 en met aanzienlpe Premiën van ƒ 200 000 100 000 50 000 30 000 25 000 15 000 lÖ OOO enr mr rr 1 n = K f k i i d ia De Noord Hollandsche Vereeniging Het Witte Kruis heeft tot de attgifte dezer Premieleening besloten ten einde aan haar Oorgpronkeiyk doel op een meer nitgebreide schaal en met ruimer fioanciëeie middelen te kannen beantwoorden n l hare plannen ter berordering der rolksgezoudheid en ter bestrgding van epidemische ziekten te kannen ten uitroer leggen en tevens voor de opleiding ra ziekenverplegers en verpleegsters naar den eisch te zorgen Oischoon de Veieeniging overtuigd is dat zjj op belangstelling enj onderstennins hier te lande kan rekenen heeft zg toch gemeend naar bet voorbeeld van dergelgke bnitenlaudsche instellingen wjer Premieleeningen ook bg ons en elders tyn ingevoerd aan hare Premieleening een internationaal karakter te moeten geven Daarom heeft zg zich verzekerd van de medewerking iet AngUhOesterfetchiache Bank te Weenen en andere voorname binnen en buitenlandgche Firma s zoodat de goede uitslag dezer Leening met inachtneming der belangen van de houders der Premie Aandeeen aan geen twgfe onderhevig is Als zekerheid voor de stipte betaling der uitgetrokken PremieAan deelen en Premiën dienen 1 Een Waarborgfonds van 2 275 000 belegd in soliede fondsen gemiddeld 4 pCt rente gevende en raimschoots voldoende om met de oploopende renten in de aflossing en premiebetaling te voorzien Een Reservefonds van 175 000 evenzeer belegd in fondsen Deze beide Fondsen welke tot waarborg voor de betaling der Premiën en Premie aandeelen dienen worden uitsloitend ten Mhoeve van de houders der Premie aandeelen gedeponeerd bg de Nederlandsche Bank te Amsterdam tén overstaan van een te Amsterdam resideerendea Notaris De Premie aandeelen zullen voorzien zgn van de onderteekening van het Bestuur der Noord Hollandsche Vereeniging cHet Witte Kruis en bovendien van het officieele zegel van een der beide Notarissen Mr J F Wbbthwm en J C i Pollonbs te Amsterdam tot zekerheid dat op den daa der uitgifte van deze Premieleening het Waarborgfonds benevens het Reservefonds bg de Nederlandsche Bank je Amsterdam zgn gedeponeerd en het aantal der in omloop gebrachte Seriën en Nommers naar behooren js gecontroleerd Het Waarborgfonds en het Reservefonds worden volgens een daartoe vastgesteld Reglement beheerd door een mnaneiêele Commissie bestaande uit vfjf Leden De uitgelote Premie aandeelen en Premiën zgn betaalbaar op 31 Maart van bet jaar volgende op dat der trekking te Amsterdam en voor het Buitenland op de later bekend te maken plaatsen 2 dooreengenomen 4 rente gevende en welk fonds met dë aangroeiende rente de zekerheid van het Waarborgfonds verhoogt te AmtUrdam ten kantore der Naamlooze Vennootschap Administratiekantoor van aandeelen in Binnen en SuiterUandsche leeningen Volgens overeenkomst tusschen de Noord Hollandsch Vebekmoino HET WIITE KRUIS en de AN LO OE8TERREICHISCHE BANK te Weenen en ingevolge de opdracht der laatste wordt hier te lande de inschrgving op 200 000 dezer Premie aandeelen opengesteld en wel Jt Vennootschappen en in De h schjövbg op de ove rige J5 heeft plaats Cie te Zurich bg de Heeren KUGLER Kopenhagen enz te Boaeï bg den BASLER BANKVEEEIN Bern bg de BËENËR HANDELSBANK Genèvt bg de Heeren Ed CEEMIEÜX Cie VAN INSCHRIJVINO De Premie aandeelen moeten tegen betaling in ontvangst worden enomen aan de kantoren van inschrgving binnen acht dagen na het ekend maken der toewgzing De NoordrHollandtche Vereeniging HET WITTE KRUIS Namens het Hoofdbestuur Dr P J BARNOUW Voorzitter Dr C F J BLOOKER Secretarie M A PERK Penningmeester Dr P ANKERSMIT Magazijnmeetter Dr J TEIXEIRA DE MATT08 Adv Lid en Buitenlandsche VOORWAARDEN De inschrgving heeft plaats op dèn 5den en 6den JULI e k De Anglo Oesterreichische Bank heeft den oers van uitgifte dezer Premie AaniWden vastgesteld op 12 50 Indien de inschrgvingen het gevraagde bedrag overschrjjden zal er een pondspondsgewgze verdeeliug plaats vinden AmtUrdam 25 Jani 1883 Het Administratie Kantoor van Aandeelen in Vennootschappen en in Binnen Leeningep alhier als daartoe gemachtigd door de Anglo Oesterreichische Bank te Weeneji hèricht dat het de gelegenheid tot inschrijving op 200 000 Premie aandeelen bovenvermeld openstelt op van van s morgens 9 tot s namiddags 4 uur te zijnen kantore Heerengracht 1 97 alsmede bij de navolgende Firma s AHIAAN OFFERS ZOON ff f SCHAAIJ ZONEX Bottemam h c voorhoeve comp f De WISSEL on EFFECTENBANK Alton a d RtJa H a vogelaar C h FELIX C J HEINTZ k zoon ILEZfflJN k EIGEMAN IA GROIJTARS TAN BENEDEN i HEEINQ VRIJTHOFF k COMP A DE VISSER Van deb LEYÉ k COMP A NOORDUIJN k ZOON SCHMASEN k NACKEN iZ de JONGH C H TILANÜS ZOON C OORTMAN k ZOON STOK COMP C R C WIBAÜT G J k A E GROENEVELD MAALDRINK k COMP A TAN DEVENTER k ZONEN IVan de VEGTE k TAi BEEDE en Buitenlandsche Leeningen T xr a = Qj g Van HEBL COMP Lelden Maastricht Meppel Blidaelbarg Gtorlnchem C de gijselaab comp Oouda WïD KNOX h DORTLAND 8 Oravenbage scheurleer zoonen ▲ Ikmaar Almelo Arnhem Asaen Breda Delft Oordreolit Bnachedé J DK LANGE CJ ZN LEDEBOER COMP De ARNHEMSOHE BANKVEBEENIGING Boon Hastsinck St Fliestbb Van RANZOW k COMP E A SMIDT Van mb MEER k ZOLNER Geb tan HOIJTEMA HOOGHWINKEL k COMP STOOP k BENS B W BLUDENSTEIN Ja lVL OPPENHEIM GUEPIN TAN DE VLUGT De HAARLEMSCHE BANKVEREENIGING TiDtNO Van Bekk HOOT k DE ClEBCq P POSTHUMA k ZOON fLENTJES 8c DR08SAERTS sHertogenbosota jViCTOB a van rijcke V0B8EL k TILMAN Hilveniam A perk Hoorn i roozendaal Leeuwarden Geb misfelblom beijer Haarlem Harllngen NÜmegen Roermond Tiel Utrecht VlisgiDgen Winschoten Zutphen Zwolle Aandeelen in Vennooottcliappen en in nnen A J GUEPIN H J E C f Bet Administratie Kantoor Amstbbbam 25 Juni 1888 Hnelperadmk ran A BRINKMAN te Gouda MIDDENDORP Jb BOISSEVAIN DzN n t GEERT8EMA FEITH COMP Keglement op de O Het adres ran Stedelüke Bank en met het daan gemeester en Wel Het adres ran soonlijk abonnement pontje op de Kattensingelgracht De benoeming ran eenen Leeraar in de Wiskunde 4ian het Progynnasium M heelt aan den burgemeester ri h Bodegrare den heer W Lotsy toestemming rerleend tot 1 Mei 1889 te Gouda te blijven wonen Aan de TM meldt men uit Gouda Uit oen paar róór enkele dagen in uw blad opgeDomeé lijstjos bleek dat het getal Katholieken wcike te ZiroUe n te Haarlem openbare betrekkingen befcleeden uiterst gering is Toch meeii ik dat Qouda nog droeviger figuur maakt Gouda namelijk telt omstreeks 19 000 inwoners ran welke 6000 dus bqn 1 8 katholiek zyn In da officieele wereld is do Terhouding als Prot Kath Burgemeester en wethouders 3 O Secretaris 1 Haadsleden 17 O Gemeente ontranger 1 Hulppersoneel r d ontranger 2 O Architect r gemBBnte werken 1 Directeur roor de geraeentJe gasfabriek 1 Curatoren v h gymnasium 5 O Commisiie r h midd omlerw B O 1 II lager 7 O Kamer van Koophandel en Fabrieken 10 O Beambten der bank r leening 8 O Commissaris ran politie 1 Inspecteur ran politie 1 Adj inspecteur ran politie 1 Kantonrechter griffier deurwaarders en nota rissen aUen protestant Meen nu niet mijnheer de redacteur dat de Katholieken geheel zijn uitgesloten O neen I Zoo zou ik u bgv oen lantaarnopsteker en een nachtwacht den rroegeren zoog klepperman kannen noemen die beide zijn katholiek Naar aanleiding ran deze curieuse opgare wenschen wij een enkel woord in het midden te brengen Men moet bij de genoemde betrekkingen onderscheid maken tusschen die welke door den Koning den gemeenteraad en de kiezers worden rorgeren En dan ligt aanstonds de vraag roOr de hand waren er bij Voorkomende racatures waarin do Koning of de gemeenteraad vooi i n moest steeds katholieke sollicitanten P Zoo ja waren daaronder gesobiktit en bekwame personen Was dat het geral waren z ook geschikter en bekwamer dan de benoemden P Om op billijke gronden een afkeurend oordoel uit te spreken or r uitsluiting der Katholieken zouden die rragen eerst bevestigend moeten worden beantwoord En nu is het toerallig juist een feit dat bij rele racatures geen katholieke sollicitanten waren b r waar het gold de voornaamste beirekktng in onze gemeente die rair Burgemeester Het geacht Hoofd onzer gemeente nir van Bergen IJzendoorn is nl benoemd op verzoek ran edn groot aantal Ingezetenen waaronder zeer vele Katholieken Dat er onder de Ooudsche Gemeente raadsleden geen enkel Katholiek zitting heeft is een feit dat meermalen gereleveerd is maar aan wioh de schuld P Is dat te wijtfn aan de kiezers of niet roeleer aan de Katholieken zelf daar het meermalen voorkwam dat zy voor een aangeboden candidiituur bedankten en rorgissen wij ons niet werd zelf één hunner tot raadslid gekozen maar nam die benoeming niet aan Wat nu betreft eorebaan es als b r curator ran het progymnasium een gymnasium z jn wij nog niet rijk zooals de benohtgivet meent het is de gewoonte et pour came lat die aan gestudeerde personen worden opgadragen en daar nu de meeste Katholieken alhier tot den handels koopmans of winkelstand behooron i het al weder rry natuurlijk dat in het Collegie ran Curatoren geen Katholiek zitting heeft Zouden er onder de Katholieken personen zijn dio de betrekkind ran Curator over hot Progymnasium of Lid van m Commissie ran Toezicht over het Middelbaar Bndorwys zouden mUlen bekleeden Het ralt te baftrijfelen terwyl nog op te merken valt dat in de Coeimissie roor het Lager Onderwas jare achtereen een geacht katholiek ingezetene zitting had zoodat ok daar ran uitsluitmg nooit sprake is geweest Het ware te we schen d ot voornaamste orgaan der Kathelieken in ons land niet zulke ongegronde beschuldigingen pbiatste als het heden doet ten opzichte van onze gemeente De heer M Schinkel alhier heeftmet goed gerolg het üe ged theoretisch geneeAundig examen afgelegd f Het onderzoek van hot wnjer uit de Waterleiding alhier gedurende Juni had iet rolgende resultaat 4 Juni benoodigd 3 7 rogr pWmang kal p 1000 c o XI II Il It II II II II 18 Il II II II H It U H 25 ff a II II II II II Zekere F van Waas schilder wonende alhier die 1 Juni j 1 met IerBi sgov r een knaap uit het irttia der Turftnarkt haalde werd igwa dagen aangeüaam rerrast door het bestuur der Goudsohe Zwemolub dat hem namens genoemde rereenigiug als blijk Tan sympathie eenen fraaien sigarenkdker met zilrer beslag n ioicriptis OZC 1 Juni 1838 aanbood f Zekere P Vermeer spoorwegarbeider rerliet Zondag in staat ran dronkenschap verkeerende tusschen Hekendorp en Oudewater de stoomtram en is kort daarop to water geraakt en rerdronken Do heer J Oziuga te Aarlanderreon heeft bedankt Toor het beroep bij de Ned Ger Gemeente doleorende alhier Dinsdag 17 Juli e k zal b j gelegenheid van de feestriering ran het 30 jarig bestaan der Diergaardete Rotterdam waarby de terreinen gebouwen en rijrers prachtig geïllumineerd worden kwart orer 12 s nachts een extra tfein rydon naar Gouda In do Dinsdag gehouden rergadering dor Prorinciale Staten van Zuid Holland is het adres ran de hh S P H Noordendorp c s om subsidie voor een spoorl n tusschen Gonda en Schoonhoren gerenToieerd naar Gedeputeerde Staten ter fine ran adries Uit Bodegraren schrijft men Op het roorstel Tan een paar heeren wien een aantal belangstelUnden hunne geldelyke medewerking hebben toegezegd zal zoo spoedig mogelijk in den Biju beoosten hot dorp eena zwemschool wbrden opgericht Bij gp otére deelneming waarvoor alle kans bestaat zal er oene badinrichting aan worden toegevoegd Aan het Verslag van den toestand dezer gemeente orer 1887 ontleonen wy het rolgende Verdere scholen vati bijsonderen aard en atrekku Deze zyn 1 De GymnastieksehooJ aan d Spieringstraat waarop de leerlingen der Hoogere Burgerschool en der Openbare Lagere Scholen waaraan geen gymnastieklokaal Tcrbonden is en de kweekehngen der By ksNormaalschool onderwys ontvangen Het lokaal is mede bestemd tot het geren ran privaatlesseu in d gyranastiek 2 De Zwemschool voor een ieder tegen l taling van tien cents en gedurende enkele uren per lag ook voor nietbetalendeu toegankelijk De kosten ten behoere der school bedroegen ƒ 1673 68 De wedstrijd aldaar in den afgeloopen zomer gehouden waaraan rerscheidene rreemdelingen deelnamen wekte bijzondere belangstelling en deed de groote bedrorenheid van rele onzer jeugdige stadgenooten in de nuttige Zwemkunst uitkomen 3 De Huisrlijtschool opgericht en in stand gehouden door de Plaatselyko Vereeniging van Volksonderwijs en Schoolbezoek De Gemeente rerleent ten behoere ran deze school die onder de leiding staat ran den onderwijzer J ran Kempen eene subsidie ran f 100 sjaars Deze inVichting blijft in bloeienden toestand rerkeeren Op het einde ran het jaar namen 42 leerlingen aan dit onderwijs deel ran welke 22 kosteloos ondarriokt omringen Latgmclu scholen Oynmaaia en jithmaea Het Progymnasium is tot ons leedwezen niet in bloei toegenomen Curatoren zeggen in hun jaarverslag da reden hiervan niet met zekerheid te kunnen opgeven Het komt hun echter roor dat een Progymnasium in het algemeen niet roldoet aan de wenschen ran rele ouders die aan hunne kinderen voorbereidend Uooger onderwijs willen doen geren Hierdoor Iaat zich naarzij meenen het feit rerkbiren dat sommige leerlingen de iiirichting verlaten nog vóór dat zy de vier klassen bobben doorloopen om naar een volledig gymnasium te gaan nderen in plaats van oos Progymnasium te bezoeken n eene andere gemeente trekken waar een Gymnasium gerestigd is Velen zijn niet zonder redee berreesd dat zy na betonderwijs in de vier klassen ran een Progymnasium te hebber gevolgd met tot de rijfde klasse ran een Gymnssium zullen worden toegelaten Er luabuht gaene eenheid in le ei cben waaraan de leerlingen moeten roldoen die van een Progymnasium naar een Gymnasium willen overgaan en het onlangs bij Koninklyk besluit ran 21 Juni 1887 rastgestelde nieuwe leerplan roor de gymnasia enprogymnasia heeft in dezen toestand geene rerande ring gebracht De uitgaren roor het Prpgjmnasium beliepen 12323 66 waarvan dóór het By k voor 50S7 werd bijgedragen Aan schoolgeld werd ontrangen ƒ 925 In het Beglement roor het Progymnasium werden eenige wijzingen noodig geacht Een door curatoren ontworpen nieuw Beglement mocht orer het algemeen uwe goedkeuring wegdragen en werd behoudens eene kleine wijziging door U rastgesteld Kunsten en Wetenschappen DE MUZIEKSCHOOL Do Stads Mnziekschool die in 1887 gerestigd was deels in Arti Legi deels in het gebouw der Tweede Burgerschool roor jongens mocht zich in een gewenschten bloei rerheugen De lessen werden in Januari aangerangen met 112 jongens en 155 meisjes Aan 26 ran de 267 leerlingen werd kosteloos onderwijs gegeven In de leerwijze kwam geene verandering De Commissie van Toezicht bleef samengesteld als in het vorige jaar Zij spreekt een gunstig oordoel uit orer de rorderingen der leerlingen en wijst tot staving van haar oordeel op het den U December gehouden examen Er werd door den Raad een nieuw Beglement vastgesteld De heer P Prill in het vorige jator benoemd tot Onderwijzer hoofdzakelijk roor Aè piano klassjjn zag zich genoodzaakt ten gevolge van eene benoeming aan de Opera te Rotterdam voor zyne betrekking te bedanken In zyne plaats werd aangesteld de heer Mart J Bouraan die bij het verWon jaar gehouden vergelijkend examen blijken van uitstekende be kwaamheid had gegeven De kosten dor Muziekschool hebben bedragen ƒ 36 19 24 Aan schoolgeld werd ontvangen eene som ran ƒ 1910 JTordt vermlgd Iets nieuws In de Staata Ct van Dinsdag wordt vermeld dat de rergunning tot het dragen