Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1888

Weilinaclits Oratorhm ZONDAG 22 JANUARI 1888 des avonds te 7 uren in de Zaal cKUNSTMIN der Sociëteit tONS GENOEG Ey te Gouda OPVOERING van het BEROEMDE WEIHNACHTS ORATORIUM nnd Die H Drei Könige von Deken JUüller en Die Fluclit nach Jigypten van den ZeerEerw Zeergel Heer JANSEN Professor aan het Seminarium cHageveld Het muzi cale gedeelte van het Oratorium zal worden uitgevoerd door een tachtigtal Zangera en Zangeressen onder directie van den Heer M et J BOUMAN met medewerking van de Heeren W K0NINCK8 Piano en J B SPAANDERMAN Orgel De Tableaux Vivants bestaande uit 20 Groepen en gecostumeerd door de Heeren SERNE en Zoon te Amsterdam zullen staan onder de leiding van den Heer B De Entree kaarten waarvan slechts een beperkt getal zal worden verkocht ïynverkrggbaar afl iQ van 27 December tot niteriyk 12 Januari a 8 by de Heeren A KOK COMP H C EDAUW Jr H GOOBISSBN en B A VERZIJL by wie tevens TEKSTBOEKJES a 20 cents voorhanden zgn De loting der plaatsen zal geschieden in de Sociëteit tOns Genoegen op MAANDAG 16 JANUARI des avonds te 7 uren N B Bg genoegzame deelneming zal er gelegenheid zgn per BOOT of TRAM huiswaarts te keeren Namens het Comité voor de opvoering van bet WEieNACUTSORATOBIÜM A H VA DILLEN VooreitUr J Q KROPMAN Semtaris Woensdag 11 Januari 1888 IN 3650 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken t EEEEITSMAEIM BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zevenhuizen maken bg deze bekend dat de PASSAGE voor RIJTUIGEN en VEE over en de vaart door de brug gelegen in den Middenweg over de Ringvaart van den Zuidplaapolder blgft AFGESLOTEN tot 1 FEBRUARI 1888 Zevenhuizen 6 Januari 1888 Burgemeester en withonderg voornoemd de Secretaris de Burgemeester P EL8H0UT P C STOOP Sociëteit Ons Genoegen 5 Abonnement Voorstelling DONDERDAgITjaNÜARI 1888 Kon Vereeniging Nederiandeoh Tooneel Maria Stuart Treurspel in 5 bedr naar SCHILLER metrisch gevolgd door J J L tbn KATE Aanvang 7 i uur fifF Gewone bepalingen en p rijzen Snelp idruk van A BRINKMAN te Goods Ut Tv ianLtea a ti3is elezi Gedarende deze maapd GROOTE OPRUIMING van alle voorhanden zgnde WOLLEN GOEDEREN Korte TiendeWeg D 84 WGU dUOJIIAIiI NB Eene aaözieniyke party witte eigengebreide WOLLEN BORSTROKKEN tegen veel verminderde prgs Per doos 40 Cent Geen beter middel voor verkoudheid als de beroemde DROP uit de Blikken Trommel van A VAN TÜIJL Paleisstraat Arasterdam Dit merk is alleen verkrjjgbaar by J J van der Sanden Banketbakker Markt Gouda Per doos 40 Cent Tot elk aannemelijk bod g De ondergeteekende eene affaire kunnende overnemen g waarvoor kapitaal benoodigd is zoo worden alle aanwezig S zgnde Goederen van BYOUTJEJtlBN Galanterien Parfumerien een partijtje Goud en Zilver Centrale Verwarming van Woonhuimen Kerken Gestichten Scholen Serres en dooi Christiaan Janssen Co TB ENSCHMDE Plannet en Prijsopgaven Gratis HOUT SNIJWERK ZEEPEN en meer Artikelen X inaal Uitverkocht tegen elk aannemeljjk bod Een ieder profiteer nu van deze buitengewone gelegenheid eer het te laat is ê Achtend ÜEd Dr PIERRE GIJBELS © P S De Goederen zyn met be kende cgfers geprijst en daar kan men zgn bod naar doen Zegt het voort HH SLAGERS WINTEfiAIlTIEELElf A V OS Al Kleiweg E 73 en 73 Er biedt zich aan een Slaffersknecht 18 jaar oud P G om met FEBRUARI in dienst te treden er zal meer op een goede behandeling dan op een groot salaris gelet worden Brieven franco onder No 1597 aan het Bureau dezer Courant tem£nfm l T kV l Vooria Ooederen en getrouw aan om y temt te oitjten om met elk seizoen mtslmtend Nouveauté s te kunnen aanbieden moeten TOTAAL UITVERKOCHT ft wor nen zijn al onze Goederen ver hmeden INKOOPSPRIJS GENOTEERD T Zie de prijzen der Etalage van het Kleeding Magazijn BE STAD PARIJS Markt A 62 GOUDA A A EEGEUSBÏÏEG TANDARTS nieuwe wet iedere MAA1A6 van 10 3 uur l consolleeren voor alle MONDZIBKTEN enz Lang e Tiendeweg D 23 Gouba Tandheelkundige Operaüën pijnloos Jf Jf Met deze heb ik de eer üEd te berichten dat ik hier ter stede een l c ö gevestigd heb van mgne FBANSCHE 8TOOMVER VEBIJenCHEMISCHE WAS8CHERIJ en wel bg den Heer A Yan OS Az Kleiweg E 73 k 73 Gooda Aldaar zgn Prgscouranten en inlichtingen te bekomen en stalen te bezichtigen Alle soorten van Heeren en Damesklee dingstukken Gordijnen Behangsels Tafelkleeden Trijpen Kwasten en Garnituren worden op nieuw volgens staal geverfd of gestoomd Veeren worden gestoomd of volgens staal geverfd Inlichtingen Attesten en Prgsconranten grati Voorts worden alle soorten van Tuie Gordijnen gestoomd en kunnen desverkiezende Crème of Écrn worden Voor het Leveren Plaatsen en Repareeren van Mikrofonen Telefonen Elektrische SCHELLEl ALLE SOORTEN TOEEIT IJÏÏRWEEEEN uit een der beste Fabrieken beveelt ondergeteekende zich beleefd aan Joh ÜITTENBOGAARD Horloger Eleotrioien Gouda Dec 1887 Alle goederen kunnen geheel in elkander blgven zoowel voor het verwen als voor het stoomen en zgn de kleuren geheel onschadeiyk voor de gezondheid Alle bestellingen zgn binnen 8 dagen gereed en indien spoed vereischt wordt ook binnen 3 of 4 dagen met 10 pCt verhooging Na minzame aanbeveling heb ik de eer te zgn ÜEd Dw Dienaar H OPPENHEIMER GOrrevetteerd door Z M den Koning der BelgenRotterdam BINNENLAND GOUDA 10 Januari 1888 Bij le oprooring ran Hakia Stuakt op Conderdag k in de Sociëteit Ons Oenoegen door Het NeJerlandaeh Tooneel zal do rol van Bobert Dudley graaf van Ijeycester in plaats van door den hoer L Bounrmeestor door den heer Clous worden rervald De rol van Graaf BelliÈTre die aan laatstgenoemden actoor was toebedeeld irordt door den heer Smits verruld Gedurende de 3 laatste maanden van 1S87 zqn langs de Iqn Gouda Oudewater der IJsselstoomtram verroerd 1639S passagiers 32500 K G rrachtgoederen en 9000 K G bestelgoederen benereas eenig reo en rgtiiigen Zijn do rersobiilende qt clubs intfiiu land plotseling gestoord iu hunne plannen tot feestriering en heeft de ingeralien dooi menig sfeest iu de war gestuurd en dus menigo teleurstelling op zijn geweten onze gemeente heeft het voorrecht een IJsclub te bezitten die zich niet laat weerboudeu dóór weers erandering of dooi en ook zonder het dunste vlieiU y het water een feest weet te orgaoi eeren waarran de beele stad gewaagt Het is waar t is een speciaal soort vfin IJs club met het bepaalde doel ÜHdersteunitt van vttltvermoffeHde en boort men de leden der Club dan mOet do klemtoon rooral vallen op hot laatste gedeelte v n den naam der Vereeniging Met het oog daarop ia het te begrepen dat men redeneert qs of geen s een feest moet er zijn Dat de Goudsche ingezetenen dat ten volle begrepen en daarmede sympathiseerden is op ondubbelzinuige wqze gebleJÉoi ïfauwlqks deed de Club een beroep op hnn beurs of met de meeste bereidwilligheid werd daarin getast en ran alle kanten stroomden de bijdragen toe Opnieuw hebben de Gouwenaars getoond de reputatie ran goedgeefsch te zgn te verdienen en ahoo was het bmtuur der Club in staat hot waarlyk schoone feest te doen plaats hebben dat heden hier werd geriord Hedenmorgen ten IOV4 ure begon het toen vereenigden zich de kinderen op de Markt Ten trokken in optocht voorafgegaau door het muziekcorps der dd Schutterij de stad door begeleid door het Bestuur bestaande uit de fah K L R ran Dantzig President P G Orereqnder Vice President J ran Galen Penningmeester A J Usselstijn Vie Penningmeester J L van Eijk Secretaris J ran Sonsbeek Vice Secretaris A Grendel M van Aalst 1 H N ran Schalk A Stoensma O M Adegoest en i Coster Jr Na rersohillende hoofdstraten te hebben doorwandeld trok men naar de sociëteit Ons Genoegen waarran de groote zoal feestelijk rersierd was Al dadelijk j hot binnentreden werd de aandacht getrokken door de keurige plafond rersiering bestaande uit een groot aantal vlaggetjes ran verschillende notiën dia een zeer aardig effoct maakte Voorts was in de zaal een smoakrolle planten reraiering aangebracht terwjjl een decoratie ran vUggendoek den feestoI jken aanblik nog rerhoogde In deze zaal werden de kinderen al aanstonds onthaald op chocolademelk met krentenbrowl Daarop namen de rolksspelen een oanrang en wel eerst het ringrijden voor de jongens eu daarop het koekslaan roor de meisjes Tot wat al pret en vroolijkheid deze spelen aanleiding gaven laat zich denken Zoowel de jeugd die meedeed als de volwassenen die als toeschouwers aanwezig waren amuseerden zich uitstekend De pryzon die met dfzo spelen te behalen waren waren op het tooneel aanwezig en men moet den praotischon zin prijaen van hen die hiertoe een keuze deden allerlei soort van warme en nuttige kleedingstukken waren hier te zien Spraken wq hierboven van de roialiteit dor Goudsche ingezetenen deze bleek niet alleen uit tal van geldelijke bgdragon maar ook op andere wyze De geheele zaaWeraiering was belangeloos aangeboden Ook ran de kleedingstukken waren sommigen cadeau gegeven b r een dertigtal petten Voor den warmen maaltqd was b r de groente ook een geschenk en voor het bereiden van het feestmaal werd niets in rekening gebracht Op allerlei wijze bleek dus de sympathie voor het feest Met opzet onthouden wy ons ran het noemen ran namen ran hen die ran bgiondere roialiteit blqk garen daar een openlijke rermelding daarran weinig zou stroken met den edelen zin der gevers Is het heden een genotrolle dag voor de kinderen hunne ouders krqgea ook een buitengewone bedecling en behalve deze nog vele anderen zoodat men rekenen kan dat ongeveer een 300 taI gezinnen daarvan zullen profiteeren Voor heden moeten wij met het bovenstaande volstaan Op het oogenblik d it deze courant ter perse gaal is het feest nog in roIltD gang Orer het slot daarvan kunnen wq derhalve eerst in ons rolgend nr iets medodeelen VoorloOpig mag reeds nu worden geconstateerd dat het beantwoordde aan de rerwochlingen en dat het bflttuur der IJa elab alle voldoening heeft rpo hare gopile zorgen die inder daad niet weinig waren Vr dag arond had op dw HoUandsehea spoorweg tttsschen Amsterdam en Leiden een zonderling arontuur plaats Ken heer die tot schrik van zjjn eenigen medereiziger vreeselgk opgewonden was en steeds in zich zelreu sprak opende plotselmg het portier en sprong op de loopplank terwijl in tegenororgestoldo richtiiq een train roorbijsnolde De loopplank rolgende opende h eindelijk het portier ran een wagon woann zich een dame berend wier hoed het voOl erp was waarop hij zijn woede koelde Blqkbaaf voldaan keerde hij naar zijn eigen wagon terug steeils onsanienfaangende woorden pratende on bet portier ujtknkeade fp Leiden werd t en dezen zonderlingen reiziger prooes rerbaal opgemaakt Dit was het slottafereel van een Hetdedrama de dame die haar minnaar te Amsterdam rerlaten had de minnaar die baar achterrolgde en te rergeefs trachtte haar van hfor plan af te brengen Naar aanleiding van het plan des heeren Fourchez om in Indic eene papierfabriek op te richten vroeg de redactie der Arnhemsche Courant aan een oudIttdisch ambtenaar of zulk een onderneming kans hsd goeds zaken te maken Het antwoord luidde Papier Mgn waarde beer gansch Indië hangt ran papier aan elkander t Is het Und ran papier bq uitnemendheid Met missirea circulaires en rapporten rapporten rooral wordt men orerstroomd Wie geen npoortcn weet te maken lange rapporten vooral verliest alle vooruitzicht op promotie Hoe Iqriger rapport hoe sterker bew dat raen voor zijn taak berekend is De ambtenaar die moent eens uit eigen oogen te moeten gaan zien ontvangt als hq op hot punt staat te vertrekken een rapport waarorer hq rapporteeren moet en in plaats van zelf te gaan onderzoeken waartoe hq nu geen gelegenheid had laat hij ook maar weer rapporten maken Indië is bet beloofde htnd der rapporten Elke Gouverneur Genoraal vaariligt bij zqn optreden een circulaire uit waarbq bq den ambtenaren te kennen geeft dat men Indië niet besturen kan aan den lessenaar zittende Men denkt dat er een betere tyd is aangebroken maar na drio maanden is bot rapporten stelsel weder in vollen bloei Vraag niet of oen papierfabriek in Indië lendeeren kan Het Gouromement gebruikt ƒ 350 000 e jaars aan papier dat is zoo ongereer een millioen kilogram Als Indië niet goed bestuurd wordt dan is het waarlqk niet uit gebrek aoa rapporten Tor jongste in December gehouden vergadering van den Geneosknndigen Ksod van Noord Brobnnt en Limburg heeft dr Bruinsma van Steenbergen do bqzondere opmerkzaamheid van den inspecteur gevestigd op een doel der bezigheden in beetwortelsuikerfobnekon door onderstaande mededoeling Erkennende dat verscheiden dezer fabrieken die hem bekend waren ruim en doelmatig zqn ingericht wees hij als voorbeeld welko voorde gezondheid schadelijke werkzaamheden aldaar worden verricht op het rolgende Bij de behandeling van het zoogenaiimde derde product in deze fabrieken waarbij de suikerstroop roor de derde maal aan kristallisatie wordt onderworpen moet in de ketels gewerkt worden bij een temperatuur ran ten minste 45 graad Celsius 113 graad Fahrenheit Een bezoeker trekt onwillekeurig de hand terug als brandde hij zich wanneer hij toerallig hot ijzeren laddertje aangrijpt waarmode de werkman in den ketel klimt Deze rerricht in den ketel zijn lang niet gemakkelijken arbeid om de taaie suikermassa uit te scheppen nagenoeg geheel naakt en kan het gewoonlijk niet langer uithouden dan een minuut of tien Vrage zegt het Sociaal Wbl of in deze roorstelling geen orerdrijring schuilt Zoo niet of het dan in alle fabrieken ran dien aard bij deze werkzaamheden aldus toegaat Of dat onvermijdelijk is Of geen maatregelen mogelijk zijn en of werkelqk maatregelen genomen worden tot tempering ran hetgeen op deze wijze van menschen wordt gerergd Men ziet dat er voor de enquSte eommissie nog iets te onderzoeken is overgebleven I Omtrent de snelheid waarmede de kameel groote afstanden aflegt bestaan zeer overdreven voorstellingen Zoo wordt beweerd dat de rij kameel Mehari een sneltrein zou kunnen bqhouden Dat deze en dergelijke uiispraken bezijden de waarheid zijn moge blqken uit eenige mededeelingen die de ifetwe dn Cercle mdiiaire dezer dagen bevatte In Teil Algiers en de Algierscho Sahara waar de oaten zelden meer dan twee of drie dagreizen van Ikrar zqn verwijderd behoeven de kararnnen zich niet met groote snelheid voort te bewegen De dieren laat men onderweg rrij grazen Zij kunnen zware lasten dragen In deze stroken hebben om die redenen de ksmeelen een gespierden lichaamsbouw en zijn bun pooten betrekkelijk kort Zij dragen 200 tot 250 kilogram In de groote woestijn daarentegen waar men niet zelden in zes of acht dagen geen water vindt moet de kameel snel kunnen loopen Hier vindt men kamoelen met hooge magere pooten en een in rerhouding kleinen romp Het dier loopt met den kop omboog een gelijkmatigen tred graast nimmer onderweg en draagt slechts 150 tot 200 kilo in den winter en hoogstens 150 kilo des zomers Dezelfde eigenaardigheden bezit de Meian of rij kamerl Zijn gang is nog sneller en moer gelijkmatig zijn last mag niet zwaarder zqn dan 110 kilo en bestaat uit den zadel den ruiter en diens lerensmiddelen Deze zijn 15 liter water en 6 tot 8 kilo dadels eu meel In Teil leggen de kararanen uiet meer dan i kilometer per uur af in de Sahara 4 tot 6 kilometer De Mehari daarente n legt 6 kilometer per uur af mot een rersnelden gang ran 12 tot 20 kdometer de gemiddelde snelheid bedraagt 10 kilometer Wat den galop betreft deze is eren rermoeiend roor het dier als voor den ruiter en heeft geen enkel practisch roordoel In de groote woestijn kan de kameel des winters dagelijks 6 tot 8 uur loopen en dus belast met gemiddeld 160 kilo 25 tot 50 mijlen daags afleggen De gemiddelde lengte vop een dagmarsch kan men bij een reis van langen duur op 30 kilometer bepalen Door gebrek aan voedsel Iqden de kameelen meer dnn door gebrek aon drinken Onder overigens gelijke omstandigheden verzwakt een kameel meer wanneer hij drie dagen zonder voedsel dan wanneer hij acht dagen zonder water is Een goode Mehari kan in den winter zeven tot acht dagen achtereen eiken dag 80 tot 90 kilometer afleggen als men een dag op acht tot negen uur rekent Bij koud weder kan het dier vijftien dagen zonder drinken blijvon gemiddeld kan het tien dagen water ontberen Op een langdurigen marsch maakt men slechts dagreizen van 60 kilometer waarbij de dieren om de acht dagen te drinken moeten hebben Des zomers kan men zelfs op niet meer dan 50 kilometer daags rekenen en moeten de dieren om de vier of rijf