Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1888

4L6KIIIEËKËSPAARHAATS€UAPPIJ NAAMLO ZE VENNOOTSCHAP Kapitaal 1 000 000 franken met recht op verheoging tot 10 000 000 franken Maatschappelijke Zetel te Brussel Directie voor IMederland Oade Gracht C 77 Utrecht Prttident van den raad van beheer H V db TIÉGB ingenieur majoor der schnt terg te Brussel AdminutraUare HB V oK CODT L DALEBEOÜX J B BOGAERDT A BELLEFROID J BATABD J de PREZ E WOÜTEBS DDSTIN GtdeUgeerdeadministrateuT B O ÜEPBEZ grondeigenaar ond kapitein komman dant der artillerie te Brussel Comtttiuaris HR N TBËMUÜBOUX ridder der Leopolds orde industrieel te St Gillis A WAYEZ ingenieur te Braine l AlIend VERKOOP op crediet der Belgische obligatien AAN DEN BEÜBSKOEBS VAN BBUSSEL vermeerdert met de algemeene kosten interest van 6 p c gedurende het verleend crediet en eeu Bankloon Betaalbaar 2 50 bg de inschrgving en het orerblgvende door minimum storting van 1 50 per maand Zoodra de eerste storting ia geschied is de kooper eigenaar van het geheele lot neemt direct aan alle trekkingen deel de werkelgke coupons worden hem op eiken vervaldag toegezonden en heeft dus dadelgk kans een prgs te winnen van i 50 000 francs die dan zonder eenige korting voluit wordt uitbetaald Tegen betaling of toezendinff van postwissel groot 2 50 neemt de kooper deel aan de gnwte trekking van 15 JANUARI a s der loten Stad BRU8SËL 1886 met een hoofdprgs van 150 000 fi ancs Deze loterg is zonder nieten daar elke obligatie met minstens 150 francs moet uitloten Voor nadere inlichtingen rervoege men lieh bg den Heer tan QUE Kleiweg £ No 2 Gotida dagen hun dorst kmmen lesachen Overigens hebben rich gevallen voorgedaan dat MeAarCi groote vermoeinlseen dooratonden Zoo hebben in Mei 1880 twee Mehar van de Ciaambat iou Bouia een weg van 360 kilometer in 52 uur afgelegd Da ijn dus na aftrek van 12 rusturen 9 kilometer in het uur Do gang van den Mehari is niet moer vermoeiend dan dien van het paard Men gewent er gemakkeIgk aan Daareut en staat de ry kameel in bevatteIqkheid ver bij het paard achter wat vQoral een ongerief blijkt by de voeding van het dier Be Oidi bevat een opstel van mr W H de Beaufort getiteld 1813 18S8 Aan het laatste gedeelte van dit geschrift ontleenen wy een on ander van des schrijvers oordeel over den hedendaagschen toestand De gebreken van het parlementarismo hebbeu gevoerd tot eeij streven naar uitbreiding van stemrecht een streven dat zijn anderen grondslag vindt in het besef van de in de maatsohappy heerschendeonrechtvaardigheid Velen zyn voorstanders van een uitbreiding van stemrecht om de minder bevoorrechten in staat te stellen de hervormingen tot stand te brengen die hun zullen geven wat hun toekomt £ r zijn hoe zonderling het moge schijnen nog altijd menschen die meenen dat door algemeen of zeer uitgebreid stemrecht de maatschappelijke nooden zullen worden weggenomen Zij doen den schrijver denken aan de alles genezende poeders onzer kwakzalvers Het algemeen stemrecht hoeft in verschillende tqden en maatschappijen zeer verschillend gewerkt het heeft de staatkundige vrijheid gedood dikwijls de persoonlijke macht van vorsten en staatslieden gesteund maar tot nogtoe heeft het in geen land ter wereld de maatschappij hervormd Is nu de wetgever onmachtig om eene omwenteling op maatschappelijk gebied tot stand te brengen Wat is de reden dat ook de uit het algemeen stemrecht voortgekomen wetgever zelfs de meest voor de hand liggende de meest uitvoerbare middelen om opeenhoping van schatten te voorkomen en de rijkdommen meer te verdeelen ongebruikt laat terwijl hij door zyne voorliefde voor beschermende rechten juist de bezitters verrijkt en de niet bezitters laat betalen Er zijn vele redenen De onbemiddelden missen ook ouder de werking van het algemeen stemrecht de kennis der middelen waardoor hunne belangen bevorderd worden De overgroote menigte van de nietbezittenden heeft toch eenig eigendom of de verwachting er van waarvan zij evenzeer het ongestoord bezit eischen als de vermogende dat ten opzichte van zyu lind zyn goederen en zijn brandkist verlangt Vandaar dat ook het algemeen stemrecht het persoonlijk eigendom niet aan de willekeur van den Staat wil overleveren En eindelijk de wetgever is niet almachtig Laat hij de schatting van het loon eens tor hand nemen het recht op arbeid in zijne wetten schrijven de armenverzorging verder uitbreiden dan het strikt noodzakelyke welhaast zal hij voor een reuzentaak staan waarbij zelfs de stoutste hervormer de handen in de schoot zal leggen De wetgever is echter verplicht al wat de maatschappij belet hare zedelyke verplichtingen na te komen uit den weg te ruimen al wat die nakoming kan bevorderen aan te moedigen en te ondersteunen door allerlei middelen zonder zelfs dwang geheel uit te sluiten De lagere standen moeten in den staat nog iets anders kunnen zien dan den politieagent die hen in hunne vrqheid van beweging belemmert en den kantonrechter die hen veroordeelt De verlichting der maatschappelijke nooden moet echter in de eerste plaats in den boezem der maatschappij worden gezocht Uit haar moet de hervorming voortkomen naast de wet staat de krachtige daad staat de vrge arbeid der maatschappij Wat baat eene arbeidswetgeving zonder vlijt zorg en eerlijkheid bij den arbeider zoowel als bij den werkverschaffer De kracht van een volk ligt niet in zijne instellingen zij ligt allereerst in dat volk zelf Wanneer wü zegt de heer De Beaufort ten slotte de vraag stellen of ons volk nog de kracht bezit om zijn onafhankelijkheid te behouden dan hebben wij gelukkigerwijze tal van gegevens voor een bevestigende beantwoording En js zoodanig noemt hq de trouw aan het regeerend stamhuis de onkreukbaarheid der rechtsbedeeling de eerlijkheid in het beheer de kostbare gave om bq al onze staatkundige en godsdienstige verdeeldheden elkander to blijven waardeeren elkanders overtuigingen en bedoelingen te eerbiedigen Heeft eindelijk ons nationaal karakter de eigenschap van het eerst de zwarte schaduw te zien dan zou de schrijver aan hen bij wie dig eigenschap sterk ontwikkeld is bij den aanvang van dit nieuwe tijdperk in onze geschiedenis willen herinneren dat het drukkend bewustzijn van de onvolmaaktheid van allen mensohelijk n arbeid nooit gevaarlijker werken kan dan wanneer er T 5or alles zelfvertrouwen noodig is om zich tot eene nieuwe taak aan te gorden Hen schrijft uit Koord Bra ant aan de N Rott a De genoeglijkste dag in het leven van den KoordBrabantsohen boer breekt jaarlijks voor hem aan tttsschen Kerstmis en Lichtmis altijd als het hem niet al ie slecht gaat De pacht der landerijen verschijnt daags na Kerstmis maar zegt hij Kerstmis daurt tot Lichtmis als hij dus vóór 2 Februari bij den notaris heeft voldaan acht bij zich de soliedste mensch van de wereld Op een van de Woensdagen tusschen 27 December en 2 Februari bij voorkeur als het tevens veemarkt is stapt de Brabantsohe boer in een blauwe kiel gehuld en gewapend met zijn tjn een langen stok naar de hoofdstad der provincie voorzien van de noodige fondsen om de Bossche notarissen te gaan betalen Moeder de vrouw heeft zijn buidel behoorlijk in orde gebracht en er genoeg in gedaan voor de pacht een kitansie en een paar borrels meer niet Maar onze oolijkert heeft een klein spaarpotje gemaakt als hij met een of ander ging marten en die duiten gaan er nu aan Stoh wie ein Spanier gaat hij stadwaarts en de kantoren binnen welke hij t een na t ander verlichter verlaat dan worden do markt en de herbergen bezocht waar hij vrienden en keunissen uit andere plaatsen ontmoet die hij in langen tijd niet heeft gezien Wat wonder dat onder het spreken over de resultaten van het afgeloopen jaar en de vooruitzichten voor het volgende de dag verstrijkt en menigeen eerst des avonds naar huis terugkeert Onze Noord Brabantsche boer echter is voor geen klein geruchtje vervaard en volstrekt niet lui zoo n wandeling van een uur of vyf al is het ook vroeg in den ochtend of laat in den avond vindt hij kinderspel en met stoioynsche kalmte wandelt hij in dezelfde richting van spoor of tram Die laat hij over voor heeren en dames of zwakken of luieif Hij vindt het zonde zijn geld daaraan uit te geven en legt dan liever een keer meer aan vDan heije nog een borrel of een glas bier en wat praat Zoo n dag is een geluksdag Veel prettiger dan een kermis als hij met vrouw on kroost is opgescheept en hij misschien zelf geen cent in den zak heeft want wanneer de vrouw er bij is heeft zij do duiten Maar nu is hij zoo recht vrij s kwam hij al eens een stuiver of wat te kort die kan hij wel krijgen Behoort hij tot de gelukkigen die alles kunnen afdoen ook by andere notarissen want de bossche gaan vóór dan is hij voorloopig uit de zorg maar verreweg de roeosten kunnen vóór Lichtmis niet alles betalen eM voor hen wordt het genot van don feestelijken tocht naar s Bosch vergald door de zorg voor de toekomst en het vooruitzicht der waarschuwingen en aanmnningen die hen dreigen De boer die vóór Licktmis kan betalen is een heel ander man dan hij die niet op tijd kon komen Ik zal oe is kammen voldoen zegt de eerste met zekeren trots kaik mar is wat k schuldig zij In het laatste geval heet het meestal zeer zoetsappig k Geleuf da k hier nog wat te goed hai terwijl hij meent dat hij nog wat schuldig is en de opmerking dat hij niet te vroeg komt wordt dood lakoniek beantwoord met de bewering Ik zal toch nog wel de leste niet zijn of Meneer notoris zou wel willen dat hij t van allen al hai Gewoonlijk is deze zienswijze tegenwoordig volkomen juist want verreweg de meeste Brabantache pachters kunnen niet mee op tijd betalen on wanneer de toestand blijft zooals hij is en niet verbetert zal er verandering moeten komen in de verhouding tusschen verpachters en pachters en hun tusschenpersoon den notaris van wiens lankmoedigheid en krediet te veel gevorderd wordt In het Nieuws van den Dag wordt er op aangedrongen dat do Regeering vóór dat de verkiezingen zullen gehouden worden uitkome voor haar politieke overtuiging De kiezers moeten weten wat zij van de Begeering hebben te wachten Destembusvraag moet tevens een Begeeringsvraag wezen Daardoor zou worden belet dat in de Kamer van Honderd het oude gehaspel worde hervat Eu dat moet ook worden voorkomen De Eegeering zoo besluit het blad moest voorgaan dadelijk en duidelijk het initiatief nemen kracht en beteekenis gevende aan het verkiezingswerk door openlijk te verklaren hier ben ik dit of dat zoek ik u wensch ik ter overwinning te leiden gy of gij hebt niets van mij te hopen Mag men van deze Begeering verwachten dat zij een dezer dagen zulk een manifest zal doen verschijneu in de Nederlandsche Staaücourant Wy gelooven er niets van En al het bovenstaande zou gelijk zijn aan eene klacht van Cassandra indien ook hier op den bodem van Pandora s doos geene hope meer zichtbaar wns Die hoop is gevestigd op onze Eerste Kamer der Staten Generaal Dit hooge politieke en trots hare plutocratisohe samenstelling altyd terecht geëerde Staats Uege heeft bet in hare hand in het moeielijke donkere tijdsgewricht dat we doorleven de nevelen voor de kiezers althans een oogonblik te doen opklaren In de volgende weken wordt de Staalsbegrooting aan haar oordeel onderworpen Meer dan ooit is zij thans geroepen en in staat ons kiezersvolk voor te lichten door van de Begeering eene pertinente verklaring uit te lokken en te verkrijgen niet omtrent t geen de kiezers zuUen doen maar omtrent deze allergewichtigste vraag zeg mij gij Begeoring van Nederland welke zijn uwe beginsi len welke uwe voornemens werwaarts wilt gij ons voeren wanneer straks de verkiezingen zullen zijn afgeloopen P Zoo sterve deze Eerste Kamer met die vraag op de lippen krachtiger en eervoller dan hare zuster en daarom met veel grooter verdienste voor het Vaderland Het Dai blad steunt dat denkbeeld Een Begeeringsprogramma is zelfs te meer onmisbaar nu de nieuwe Grondwet zooveel aan den gewonen wetgever hoeft overgelaten Het kan dus voor de kiezers van belang wezen te weten in wolken geest dit Kabinet zoo het aan het Bewind blijft de uitvoeringswetten zal ontwerpen Zulk een belijdenis van beginselen zou een Begeeringsimpulsie wezen biJ de verkiezingen welke zelfs niet door de meest vrijheidlievenden in den Uinde zou kunnen wordon gewraakt Kwam de Eegeering zegt het Daghlad met een programma van actie in waarlijk verzoenenden zin dan zou het zich kunnen handhaven hetgeen wellicht afgescheiden zelfs valt de wenschelijkheid der stabiliteit van het gezag met het oog op de omstandigheid dat de Kamer van Honderd een groot vrfwgteeken dreigt te worden nog hot best zou wozen Met de gisteren ontvangen mail zijn Bataviasoha bladen van 7 9 en de Sumatra Ct tot 10 December ontvangen Batavia 9 December Het volgende is ontleend aan eene particuliere correspondentie van de Java Bode gedagteekend KotaBadja 28 November Den 19en dezer kwam de expeditionaire macht van Poeloe Bras terug Het was reeds laat in den avond voordat de troep n gedeborkeerd waren en geheel nacht toen fle manschappen per stoomtram te KotaBadja arriveerden Tijdens de troepen naar Poeloe Bras waren werd het garnizoen te Kota Badja versterkt door oeno compagnie welke samengesteld was uit detachementen van de bentings der linie Deze compagnie heette tevens reservecolonne en was bestemd om zoo noodig ter versterking naar Poeloe Bras gezonden te worden Toen de expeditie van Poeloe Bras teruggekeerd was werd de reservecolonne weer ontbonden en keerden offlcieren en manschappen naar hunne bentings tetug Merkwaardig was het dat na aankomst an de troepen in den kraton deze in het kampement Nesooh hevig beschoten werden door een bende Atjehers welke zich ter hoogte van het kerkhof achter den spoonlijk had opgesteld Dit was zeker een welkomstgroet voor diegenen welke behouden terug waren gekomen gelukkig was het eene onsohuldigo begroeting wel vlogen eenige kogels door de ofiioierswoningen en de kazernes in de Soerabaya wijk doch zonder iemand te treffen Intusschen heeft do expeditie zooals wel te verwachten was weinig succes gehad l e vijand had zich te Lnmpoojang eenigszins versterkt en hier en ilnar loopgraven aangelegd Hot debarkement der troepen te Poeloe Br leverde tengevolge van het slechte weder zeer vele moeiolijkheden op Het duurde dan ook eenige dagen voor dat alles goed en wel aan den wal was By het ageeren werden de troepen steeds op groote afstanden boschoton en het mocht ook niet mislukken met den vijand handgemeen te geraken Voor den soldaat was dit natuurlyk zeer ontmoedigend het slechte weder en de dooigestane Termoeienissen brachten niet weinig het hunne bü om de geestdrift wat uit te dooven Niettegenstaande al deze misères hebben onze soldaten zich flink gehouden en de gouverneur heeft dan ook bi commnndementsorder officieren en manschapoen bedankt voor hunne plichtsbetrachting Behalve in de zestig zieken werden ook twee gesneuvelden en eenige gewonden hiet pergouvemomentsstoomor aangebracht Van de zwaar gewonden zijn sedert ook nog eenigen in bet hospitaal alhier overleden Te Poeloe Bras bleef ter versterking van het garnizoen een detachement onder bevel van kapitein Benschop achter Een groot deel van de vijandelijke bende bevindt zich nog te Poeloe Bras de anderen schijnen reeds met hunne prauwen naar het vastnland teruggekeerd te zijn Hoe lang de vijand op Bras zal blijven wie ui het zeggen en het is zonder eene behoorlijke blokkoering ook best mogelijk dat hij weer in voUa staatsie aftrekt Een inlandsch soldaat die zich bij de verdediging van Edi bij gelegenheid tan de jongste overvalling bijzonder kranig had gehouden is door den Gouverneur benoemd tot infanterist Ie klasse Zulk een maatregel is ten zeerste toe te juichen en deze onderscheiding is voor den man van veel meer waarde dan eene bronzen medaille van moed en trouw die hij misschien pas een jaar later zou ontvangen Buiteolandsch Overzicht De Norddeuhcie Allgemeine Zettuni begint steeds meer licht te zien in den politieken toestand waarin Europa op het oogenblik verkeert Ofschoon alles nog niet is zooals het moet wezen erkent toch prins Bisraarcks blad tot zijn genoegen dat alle toongevende kringen van den oprechten wil bezield zijn de hangende geschillen naar vermogen op te lossen Wie wil kan zegt het blad en het tractaat van Berlyn biedt genoeg speelruimte om zonder den vre le te verstoren de meest tegenstrijdige belangen Ie bevredigen Dezelfde gunstige meening heerscht ook te Weenen Bij graaf Kalnoky is weer een gemeenschappelijke ministerraad gehouden waaraan ook de Hongaarsche ministers deel namen t n einde over den toestand te beraadslagen Alle leden waren het er over eens dat er geen reden bestond tot het nemen van militaire maatregelen in Galicié Het bekende Russische officiouse bUd Nord betuigt zijn ingenomenheid met de verbetering der verhouding tusschen Busisnd en Duitschland ten gevolge van de openbaarmaking der stukken waardoor Europa eindelijk de lang begeerde rost zal terugkrijgen De hoofdzaak zegt het blad blijft echter de regeling der Bulgaarsche quaestie door welke alleen do Ënropeesche vre le telkens wordt bedreigd Of prins Ferdinand zich ook al vastklampt aan zijn troon dit zal niet baten want men zal weldra te Sofia begrijpen dat de dagen zijner Be C ng geteld zijn Wanneer de mogendheden het iver eens zijn is het niet aan te nemen dat prins Ferdinand met zijn raadgever Staxbuloff het zal wagen Europa het hoofd te bieden Bij de senaats verkiezingen in Frankrijk hebben zich do goede verwachtingen der republikeinen niet vervuld By elke vroegere verkiezing voor den senaat veroverden de republikeinen eenige zetels Voor den eersten keer bleven zq stationnair neen erger zÜ verloren drie zotels In het geheel werden verkozen 61 republikeinen en 21 conservatieven Van dezen uitslag kunnen de partijbladen maken wat zij willen Volgeits Ie XIX Steele en la Paix zijn de verkiezingen het bewys dat de natie trouw is gebleven aan do republiek het JounuU dei VébaU ziet er het bewijs in dat de republiek nooit het geheele land zat winnen als de regeering zich beheerschon laat door de radicalen do R ptiilique franifaue meent dat de achteruitgang dor republiek van geringe beteekenis is en hetgeen zij verloren heeft de schuld der radicalen is de Jtutiee leidt uit den uitslag af dat de w jze van verkiezing van den Senaat niet deugt de Bappel is van oordeel dat de republiek te stcner uit de verkieringen te voorschijn is gekomen volgens la Lanleme en Ie Jtadical is het verval der opportunisten die de monarohalen begunstigen op kosten der radicalen handtastelyk geworden Voltaire hoopt dat het geroep om ontbinding der Kamer verstommen zal nu op nieuw gebleken is dat het radicalisme veld wint de Qauloit heft een jnichkreet aan daar de verkiezingen den radicalen gunstig zjjn geweest r de eerstvolgende verkiezingen voor de Kamer van afgevaardigden zullen hierop het zegel drukken de Orleanistische Soleil eindelijk meent dat de verkiezingen nog gunstiger voor de conservatieven zouden zijn geweest indien de emeentersden die gemachtigden in het kiescollege van den Senaat benoemen vóór de senatoriale verkiezingen vernieuwd waren geworden Men kan de zaak echter ook van geheel onpartydigen kant bezien met het oog van eenen vreemdeling en dan is uit de verkiezingen van Zaterdag eene slotsom te trekken die wel in gedachte verdient gehouden te worden voor de kennis van Fransche toestanden Die slotsom is deze dat de oppositie die de reactionaire partij o tegen de republiek hoe langer zoo meer zich concentreert in het westen des lands en dat wel in die streken zooals Bretagne Normandië de Vendee en Maine welke het verst verwijderd liggen van do landgrenzen E E O L A M E De heeschbeld de hoest de sUjmen zijn dikwijls met eene strafbare onachtzaamheid behandelt en aanzien als eene kwaal die zonder zorg van de lijder moet weg gaan gelijk zy gekomen is Hoe duur men dikwijls dezen onachtzaamheid betaalt die tenolven tijd de oorzaak is van eene verzwaring eener langdurign ziekte die het geluk en hfit leven kan doen verliezen Het was genoeg om de kwaal in zijne wortel tegen te houden van in tijds de mineraal pastillen van Soden te nemen die aangaande de afsneiding der slymen en de genezing voor catarrhüle ontstekingen en voor de verzachting der opwekkende keelorgaans alles overtreffen Ware deze waarheid eene vermaning voor alle de hoestlijdirs De pastillen die volgens hunne worklijke geneeskracht in Duitschland op 2 maanden eene verkoop gekregen hebben van 300 000 doozen zijn te bekomen in alle apotheken aan 60 cents de doos a urgerlijke Stand GEBOREN 6 Jid Cornelia onderi C Wieirr ra A Verkttk Trii eDD Mirii PelroDella onders H Wiltliie en C F VBO den Ing Bote Comflü ouders 1 Dokter en P Teijgi min 7 Adruiu onderi f R Predo en W Biineriai S Adrtana Mati ondm J Bioee en A M Heemakerk Abrabani oadera J de Jong en M van den Berg Cornelia ondera W an ïyidi n en L Schenkel 9 Klarina oudere II Spee en M Sclioenmaker ï erie SalomoD onders 8 de Jong en R Cata OVERLKDEN 6 Jan I Pelermao hoisic lan A Bakker 65 j 7 1 n der l oo 6 j J Hilgersnm 1 m 8 A sn Oaaltl 07 j 11 m ADVERTENTIEN Getrouwd CHBISTIA N PETRUS vas DILLEN Arts te Berlicum eo ANNA HUBERDINA GIELIAM Heden overleed na eene kortstondige ongesteldheid voorzien van de H H Saeramenteo mgn geliefde Echtgenoot de Heer ADBIANÜS VAK GASTEL tot diepe droefheid van mg mgne Kinderen en Behnwdkind iu den onderdom van bgna 68 jaren Wed A VAN GA8TEL Qouda 8 Jan 1888 Finksk V De Heet en Mevrouw tan DILLEN GiELiAU betaigen bg dezen ook Damens wederzijdscha fsmiliën bannen dank voor de vele bewyzen van belangstelling bg bon Huwelgk ondervonden Botch 10 Jan 1888 ♦ De Heer en Mevrouw J A P MONTIJN betuigen hnnnen dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg de geboorte van hnnnen Zoon ondervonden Goada 7 Jannari 1888 Gevoelig voor de hartelgke belangstelling bg gelegenheid van het door hem gevierde feest ondervonden brengt de oudergeieekende zgnen oprechten dank aan allen die hem van hnnne vriendschappelgke gevoelens blgk gaven A SMITS Gouda 7 Jan 1888 Gemeente Ontvanger De ondergeteekende betnigt haren weigemeenden dank aan allen voor de tairgke bewgzen van belangstelling haar op den 5 Jan betoond L J WIJNMALEN Ondergeteekende betnigt hierbg met weder keerigen heilwensch zgnen welgemcenden dank aan allen die bg den aanvang dezes jaars hem hunne gelnkwenschen deden toekomen O D TBBPSTBA Gouda 8 Jan 1888 TE KOOP een net BUBGEBHüIS op goeden stand bevattende vier KAMEBS ALKOOF MEIDEKAMEBTJË enz Te aanvaarden met MEI Franco brieven letter C bg B H MAASKANT Turfmarkt