Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1888

N 3651 J888 Vrijdag 13 Janaari Bg den ondergeteekende staat de inteekening open op den nieawen jaargang van het iriiii4 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUO In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen a de discussiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA December 1887 A JB RX1 T1 1s LA 1 T Dienstneming voor öost lndie IVEDERLAIMDERS ontvangen bij bet aangaan van eene Diililaire dienstverbintenis van zes Jaar een handgcld van drie Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN AilLICIEJViS in werl ei jken dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van twee Jaar gedetaelieerd worden naar Ogst Indië premie twee Honderd Gulden Aanbrengpremie T IEN GULDEN bijaidien de IHiiicien met groot veriof afwezig was van zijn korps Het Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven gratis nadere inlichtingen Afzoaderlgke Nommers VUF CENTEN De iDEeading van advertentiöa kan geschieden tot öón uur des namiddags van den dag der uitgave De Qondsclie Maclüttefabriek ▼ roeger COSUN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz BËËËNDMAËÏNÏ BURGEMEESTEK en WETHOUDERS van Éevenhuüen maken b deze bekend dat de PASSAGE voor RIJTUIGEN en VEE over en de vaart door de brug gelegen in den Middenweg over de iingvaart van den Zuidpiaspolder blgft AFGESLOTEN tot I FEBRUARI 1888 Zevenhuizen 6 Januari 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd de Seeretaria de BurgemeeHer P EL8H0UT P C STOOP Per doos 40 Cent Geen beter middel voor verkoudheid als de beroemde DROP uit de Blikken Trommel van A v N TUIJL Paleisstraal Amsterdam Dit merk is alleen verkrijgbaar b J J van der Sanden Banketbakker Markt Gouda Per doos 40 Cent TE KOOP Zoo goed als nieuw tEen SPBINOPMJ S en een Hydraulische JPISSS tegen billeken prijs Te zien en te bevragen bg L BURGER Stoomwasscherjj te Oudewater Een der belangrijkste en oudste LEVENS VERZEKERINGMAATSCHAPPIJEN vraagt een zeer solied i te Gouda Onnoodig te soUiciteeren zonder uitmuotende referenties Brieven franco onder letters T W S aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam PARAPLÜIES A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 PRIJS der BLIKGROENTËN Alle soorten in heele halve en kwartblikken te verkrygen DOPERWTEN SNIJBOONEN PRINSESSEBOONEN GROOTE BOONEN POSTELEIN ANDIJVIE WORTELEN SLEEP en STOOFASPERGIE per heel blik 50 Cent half blik 30 Cent en kwart blik 20 Cent Verder alle soorten tegen concureerende prgzen Nieuwe KastaDJes 16 en 12 Cent per pond SARDINES zelf opdraaiende 32V et p blikje Ontvangen MANDARIJNEN CINAASAPPELEN en CITROENEN J GKRRITSEIX KORTE GROENENDAAL Mevrouw HOOGENBOOM Gouwe 45 VRAAGT tegen FEBRUARI eene Er wordt ren flinke SLAGERSRNECHTofJO GEM i GEVRAAGD Adres M JONKHEID i Westhaven Sociëteit Ons G enoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Oenoegeni brengen ter kennisM van HH Leden ingevolge Art 30 van het R lemeat dat bg gelegenheid van de 5de Abounfments Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 12 JANUARI 1888 de SOCIËTEIT van des avonds ZES VUB af al OE8LOTES xijn Namens het Bestuur j C IJ8SELSTIJN SecretarU Gouda 10 Januari 1888 Boekhouden Handelsrekenen en HANDELSRECHT Ondergeteekende heeft nog vier uur s weeks beschikbaar tot bet geven van ONDERWIJS M J VAN GELDER Leeraar M O Boekhouden Adres West haven B 164a Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers o er Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Ketau s elfbewaringp Hollandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkeIgke gevolgen van deze ondeugd Ijjdfc moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bjj het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland GEVRAAGD om terstond in dienst te treden eene fatsoenlyke Adres aan het Bureau dezer Courant KLOM PEN De KLOMPENMAKERIJ De Ng verheid te Vucht bg i Botch levert solied werk aan billgke prga Mevrouw de ROTTE OOSTHAVEN veriangt met FEBRUARI eene Tweede Meid niet beneden de 10 jaar Tegen liooge PROVISIE gevraagd voor een GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD A GENTEN te OudewaterSchoot hoven Boakoop eü Bodegraven enCOLFORTEUEIS yoor Gouda Franco brieven letter G W Bureau Goudeche Conrant Sociëteit Ons Genoegen 5 Abonnement Vooretellirig DONDERDAG 12 JANUARI 1888 Kon Vereeniging Nederlandsch TooneeL Maria Stuart Treurspel in 5 bedr naar SCHILLER metrischgevolgd door J J L ten KATE Aanvang 7Vi uur JV Gewone bepalingen en prgzen Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG la de Stad geschiedt de nitjave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post I O yOOSTEEEENEN Langzamerhand begint er eenige teekeoing ie komen in de voorbereidende werkzaambeden tot de verkiezing voor de nieuwe kamer van iionderd Men beweert dat de datum voor die gewichtige gebeurtenis voorloopig is vastgesteld op 20 Maart zoodat slechts een paar maanden overblijven om zich voor den strgd slagvaardig te m en Nog veel blgft er voor de liberalen te doen schoon de liberale Unie onzes inziens een uitstekend geformuleerd program van actie gegeven heeft dit betreft slechts de punten dte het bestuur in de eerste zittingsperiode urgent en bereikbaar acht De kies▼ereenigingen ▼ echter die zich reorganiseeren en zich in den nieuwen toestand willen roegen moeten zich natnnrlgk op een ruimer standpunt stellen en programma s ontwerpen die eene wgder strekking hebben en voor langer termijn berekend zgn Dit is geen gemakkelg ice taak Uit den aard der zaak bevat de liberale d i de anti clericale partg allerlei schakeeringen De kern der oud liberalen wjj zouden wel durven zeggen het gros der partg wenscht bedaarden vooruitgang volgens de beginselen der nienwe grondwet Op politiek gebied is zjj vooreerst tevreden met de verkregen uitbreiding der kiesbevoegdheid en verlangt zeer beslist de resultaten van dezen stap af te wachten voor z wil hooren van radicale kieshervorming Zg wil gaarne medewerken tot verbetering van den maatscbappeIgken toestand der arbeidende klasse mits f ezorgd worde dat men door voorafgaand engdelgk onderzoek vasten grond onder de voeten heeft Zg wil de landsverdediging verbeteren door invoering van persoonTgken dienstplicht en hervorming van het belastingittelsel op goede grondslagen In één woord zg wenscht de nieuwe grondwet te aanvaarden als basis voor nieuwe werkzaamheid en nieuw leven maar deinst er voor terug nu reeds te verklaren dat de verkregen herziening onvoldoende is en dat onmiddellgk behoort t worden gestreefd naar radicaler grondwettige voorschriften Veeleer kan ieder die om zich heen ziet en hoort de opmerking maken dat de meerderheid der liberale burgers wjj bedoelen van diegenen voor wie de arbeid in eigen zaken levenstaak is en die weinig tgd hebben zich met de staatkunde in te laten met zekeren angst uitzien naar de dingen die komen zullen en den thans gedanen stap gewaagd genoeg achten Doch elke groote partij omvat ook andere bestanddeelen het centrum wordt door een voorhoede voorafgegaan en door een achterhoede gevolgd De radicalen vormen den kop de geloovige protestanten die niet onder Kuypers vlag varen den staart van dit partgverband Indien men nn nagaat welk verschil in opvatting enweuschen tusschen deze beide uitersten liggen kan het geen verwondering baren als het eenige moeite kost om behoorlgke discipline te brengen in bet leger dat vereenigd ten trgde zal gaan tegen de kerkelgke partgen Sn toch moeten ten slotte deze elementen elkander steunen zal er van eenig succes sprake kunnen zgn Ia de laatste dagen z jn van beide uiterste fractiën stakken uitgegaan die ons reroorloven met eenige zekerheid over hare bedo lingen te oordeelen In de kiesvereeniging Burgerplicht is juist heden de herziening van het reglement aan de orde waarbg de radioalen znlwn trachten aan hun denkbeelden da zege te rwschaSen Uit de gewisselde stokken bigkt aat zg voornamelgk nadruk leggen op bet algemeene stemrecht Ml de definitieva scbeidiog van kerk en staat terwgl zg tevens alleen bet openbaar onderwg wille handhaven roor zoo ver daarin niet dnor lïet bgzondèr opderwgs voorzien is Ieder di niet vervuld is ran dweepzieke ingenomenheid met holle tbeprieën maar oog beeft roor practiscbe poli lrrli rnpt dat dei lgk streven onzinnig ïs De eisenen die de Amsterdamsche radicalen stellen kunnen niet anders verwezenlgkt worden dan door eene nieave grondwetsherziening en dit nn op het oogenblik dat de eerste hand nog moet gelegd worden aan de uitvoering der beginselen welke in de tegenwoordige grondwet zijn opgenomen Verleden jaar zjjn al deze dingen ter sprake gekomen toen hebben de voorstanders der radicale leer de nederlaag geleden en in plaats van thans zich in het onvermgdelgke te schikken begint men van voren af aan alsof er niets gebeurd ware Het schgnt dat deze Amsterdammers het voorbeeld willen volgen van hun onpractische Fransche naamgenooten voor wie steeds de natuurlijke en geleidelijke ontwikkelingsgang der denkbeeUen te traag is en die daarom nooit iets tot stand brengen Waar nog zooveel te hervormen valt vóór onze xociale en financieële wetten op de hoogte van den tgd zjjn Igkt zoodanig drijven veel op bet zeuren van ondeugende kinderen Hun houding althans is ernstigen mannen onwaardig Indien nu bg deze ultra Rberalen waardeering bestond voor het strtven van bet gros hunner partg dan zou dit verschil van meening niet zoo bedenkelijk zgn Men zou dan mogen verwachten dat zg ten slotte het hoofd in den schoot legden en vgorloopig aanvaardden wat voor bet oogenblik te verkrggen is zoo handelt in de practische politiek de radicale partg overal als er eea verstandig leider aan het hoofd staat In Engeland b v heeft jarenlang deze richting met de liberale partg medegewerkt wel onder protest tegen den langzamen gang der gematigde lieden maar ztj steunden toch geregeld de partij die het verst met hen meeging Bg ons te lande schgnt het gevaar te dreigen voor eene scheuring tusschen de geavanceerden en de gematigden die vooral in de hoofdstad bedenkelijke gevolgen hebben kan De toon van den strijd is zoo bitter dat met bezorgdheid de afloop wordt tegemoet gezien Vooral daar de algemeene phrase in het radicaal program omtrent het onderwgs doet ver ADVERTENTIEN worden gepletst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt moeden dat steun gezocht wordt bg de kerkelgke partgen De Standaard maakt dan ook reeds van de gunstige gelegenheid gebruik om in troebel water te visschen van die zgde is reeds het voorstel uitgegaan om den radicalen een paar zetels voor de kamer toe te wgzen indien zg bereid zgn met de kerkelgke partgen saam te werken Het is t hopen dat de liberalen te Amsterdam er in mogen slagen de verbroken eenheid in hunne gelederen te herstellen Daarvan bangt voor de toekomst veel af Want behalve de kans dat 9 stemmen in handen komen der tegen C tg dreigt ook een ander gevaar het voorId der hoofdstad oefent steeds grooten invloed naar buiten Indien daar een goed voorbeeld gegeven wordt van eendrachtige samenwerking ook bg verschil van meening omtrent onderdeelen dad kan dit niet anders dan gunstig werken in de kleine districten Het andere verschgnsel waarop wj bedot de aandacht willen vestigen is voor elk waar vaderlander van meer bemoedigenden aatd Te Utrecht is eene nieuwe kiesvereeniging tot stand gekomen waarin mannen van zuiver liberale richting als Buys Ballot en De Louter samengaan met orthodoxen van den stempel van Dr Bronsveld Men vindt onder de oprichters de namen van hen die na het non poisumut der anti revolutionairen een manifest uitgaven waarbg zjj tegen deze onverzoenigke bonding protesteerden Schoon beboorende tot de geloovige christenen wezen zjj in de practische politiek niet alle samenwerking met de liberalen van de hand Deze gedachtengang heeft ook thans voorgezeten bg de stichting der nieuwe vereeniging cEendracht maakt macht die vooral waarde heeft als poging tot verzoening en overleg op een terrein waarop de beide strijdende partgen van geen toegeven willen hooren Het merkwaardigste punt van haar programma betreft het onderwijs Hei luidt aldus De vereeniging beschouwt als wenschelgk dat behoudens de vrgheid door de Grondwet aan het bgzondèr onderwijs verzekerd eene inrichting van het openbaar onderwgs worde gezocht welke zonder te zware financieële offers van de natie te vergen en zonder den eerbied voor godsdienstige begrippen van wie ook opzettelgk uit het oog te verliezen meer rekening houdt met de godsdienstige gezindheid in de verschillende deelen des lands en door minder eenvormigheid in rnimeren kring in de be hoeften voorziet en de liefde des volks verwerft De overige desiderata vallen geheel in de Ign der liberale partij Het roepen van geschikte kiezers tot de taak der verkiezingen betere verdeeling der belastingen persoonlgke dienstplicht een rechtvaardig koloniaal bestuur met geleidelgke invoering van zelfbestaurin Indië verbetering van den toestand der arbeidende klasse zjjn alle zaken die op het programma der liberalen voorkomen Terecht hebben deze beeren begrepen dat verschil van inzicht op