Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1888

godsdienstig gebied niet belet op het staatkundig terrein gezamenlijk te streven naar datgene wat allen wenschel k en bereikbaar achten In tegenstelling met de borengenoemde en door ons afgekeurde bonding der radicalen hebben deze orthodoxen gezocht niet naar hetgeen hen ran het gros der liberalen scheidt maar naar t geen zy daarmede gemeen hebben Dat moet naast handhaving van ieders bgzondere meen ing de leidende gedachte z n van alten die werkelgk vruchten van hnn arbeid willen zien Of deze proeve zal slagen is moeiel k uit te maken maar wy achten het een verblgdend verschgnsel dat er liberalen van goeden huize gevonden worden die hnn medewerking er aan verleend hebben Indien wg steeds in hetzelfde spoor blgven en de nieuwe kiezers mannen afvaardigen die aan niets anders denken dan aan het voortzetten van den vroegeren partgstrgd dan loopt men groot gevaar dat inderdaad de oplossing der gewichtige hangende vraagstukken even als vroeger achterwege zal blijven Die het zgne doet om alle mannen van goeden wil te laten arbeiden aan de genezing van de nooden des volks doet een goed werk Daarom begroeten wg dezen stap als een heugljjk feit dat alle aandacht verdient BINNENLAND GOUDA 12 Januari 1888 Woensdag 18 Januari e k zal hier ter stede eene meeting worden gehouden bijeengeroepen door het bestuur der Kiesvereeniging Burgerplicht waarop wij de algemeene aandacht vestigen Het feest in de sociëteit Ons Genoegen op Dmsdag jl is even goed geëindigd als het begon Op het uur van den maaltijd leverde de zaal een aardig gezicht op De keurig gedekte tafels met bloemen versierd en aan weerskanten de jeugdige gasten met van blijdschap stralende gezichten t was een opwekkend tafereeltje De leden van het Bestuur hadden de goede gedachte gehad persoonlek de bediening op zich te nemen en voortdurend kon men de heeren met schalen spruitjes of aardappelen de zaal zien doorwandelen en de kinderen bedienen die bovendien ook nog vloesch kregen en ieder een glas bier Wat werd er gesmuld door de kleinen W j gelooren dal er menig kostbaar en weelderig diner wordt gegeven waar vrij wat minder pret heerschte dan hier Een groot aantal belangstellenden was opgekomen om dit kindorfeest bij te wonen ook verschillende autoriteiten waren aanwezig De Burgemeester der gemeente de beide Wethouders de Majoor C O van Resteren de MiyDor der dd Schutterij H W G Koning de Voorzitter van de Kamer van Navraag en vele anderen Na den maaltijd hield de heer E L E van Dantzig Voorzitter der IJsclub een toespraak waarin hij hartelijk dank betuigde voor den steun der Goudsche ingezetenen die gebleken was zoowel door geldelijke bijdragen als door giften in natura Had het Bestuur der Club aanvankelijk geschroomd de zaak op touw te zetten vooral daar even te voren reeds een buitengewone collecte voor de armen was gedaan men behoefde geen berouw te hebben daaraan gevolg te hebben gegeven nog nooit te voren had de IJsclub zooveel ontvangen als ditmaal I Spr gaf de verzekering dat zooveel mogelijk do allerarmsten zij die het t allermeest n jodig hadden van de giften zonden proiiteeren Ieder die iets tot het feest had bygebracbt werd daarvoor een woord Tan dank toegebracht waarop apr eindigde met de woorden Waar zó 5veel liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen I Nauwl jk had spr geëindigd of de heer J C IJsselstiju vroeg het woord en sprak zeker uit naam van alle aanwezigen een woord van erkentelijkheid tot de leden van het Bestuur der IJsclub voor hunne vele goede zorgen Had de Voorzitter hun die bqdragen schonken dank gezegd veel meer had het Bestuur zelf aanspraak op dien dank voor de wgze waarop z j dit feest georganiseerd hadden Was het dit jaar niet mogelgk een ijsfeest te geven zeer terecht had het Bestuur gemeend toch een feest te moeten organiseeren immers het gold hier een kindarfeeat en voorzeker zeide apr een kind mag niet teUwrgetMd orden Alle aanwezigen toonden door luid applaus hoezeer zij het eens waren met die woorden Daarop kreeg ieder kind het hem toegedachte en ook de ouders die de jeiigd kwamen halen ontvingen het noodige en het feest was afgeloopen Voorzeker zal het lang in de herinnering bleven voortleven De Kotterdamsche Arrondisaeraente Rechtbsnk veroordeelde in hare zitting van Dinsdag E K bakkersleerling wonende te Waarder wegens verduistering van een wagen met trommel en gebak zjjn meester bakker Snel te Gouda toebehoorende tot 14 dagen gov C B oud 18 jaar sigarenmaker wonende te Haastrecht wegens mishandeling tot IB dagen gev terwijl de Z bekl J d K werd vrijgesproken Volgens de voorloopig vastgestelde kiezerslijsten zal het aantal kiezers te Gouderak voor leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en van de Provinciale Staten 115 en voor leden van den Gemeenteraad 113 bedragen Het aantal kiezers voor leden voor de Tweede Kamer der Staten Generaal en van de Provinciale Staten vermeerderde met 62 en dat van leden voor den Gemeenteraad met 12 Meu heeft vaak bewetrd dat de voeding van den soldaat van hot Indische leger ia verban moet worden gebracht met de ontzei tende kracht waarmede de berri berri onder onze soldaten woedt Dat het niet die voeding niet bijzonder gunstig geschapen staat meent ook Dr A H Pareau leeraar aan do krjjgsschool voor officieren die daarover inleen onlangs gehouden voordracht het volgende zeide Het is mij volkomen onverklaarbaar hoe het mogelijk is in Indié een goeden geest onder de manschappen te bewaren terwijl zij in vergelijking met hunne kameradon in Europa die ten strijde trekken zoo weinig voedsel bekomen Dit staat vast als zij volgens de officieele voorschriften gevoed worden lijden zij honger hetzij de wetenschappelijke eischen voor de voeding in Europa en in Indié even veel verschillen als het verschil in hemelabreedte bedraagt Gelukkig dat voor onze dappere krijgers in Atjeh het ration te velde op wachtgeld staat Het is te hopen dat het spoedig voor goed zal afgekeurd worden Als een voorbeeld van trouwe plichtsbetrachting wordt het volgende gemeld De baan en wisselwachter van post n 1 op den spoorweg van Nijmegen naar Kleef genaamd N P Derks wonende te St Anna begaf zich 4 Januari des namiddags omstreeks 3 uren naar zijn post gelegen op ongeveer 15 minutens gaans van zijn woning Het pad bereikt hebbende dat langs het talud naar do spoorbaan voert viel hjj daarop door de gladheid en brak in dien val twee ribben Niettegenstaande dat wist de brave dienaar zijn plaats bij den wissel te bereiken bleef daar ondanks tyii hevige pijnen zijn dienst verrichten tot 8 uren in den avond keerde daarna nog naar zijn woning terug om die weder gesteund door een van zijn kinderen te 9 uren te verlaten ten einde op zijn post het teeken veilig of onveilig aan den laataten trein van Kleef te kunnen geven Overbodig te zeggen dat na dien laataten plicht van den dag vervuld te hebben hij het bewustzijn verloren had Worden nalatighedeu bij spoorwegmaatschappijen dikwerf ernstig bestraft dan twijfelen wij er niot aan of de betrokken Maatschappij zal voorzeker den onder geneeskundige behandeling in zorgvollen toestand verkeerende beambte die sedert 23 jaren zijn betrekking zoo trouw vervulde niet onbeloond laten Qi a De bijzonderheden die men thans verneemt omtrent de overatroomingen in China zijn inderdaad ontzettend Den ZSsten September braken de dyken door van de gele rivier waardoor een zesde gedeelte van de provincie Honan bijgenaamd de tuin van China zich uitstrekkende over 700 myl lengte en 650 mijl breedte in êéu groot meer werd veranderd Enkele toppen van pagoden of spitsen van huizen wijzen de plaatsen aan waar vóór de overstroomingen welvarende dichtbevolkte steden stonden In de velden en bosechen loepen tallooze ongelukkigon zonder voeds el of verblijf van koude of honger stervende en velen van hen bezaten vóór korten tijd groote rijkdommen Door de overatroomingen zijn in de districten Ching chow en Ch en Chow binnen enkele oogenblikken meer dan drieduizend dorpen overstroomd en daar de ramp midden in den nacht plaats had hebben sleehts weinige der landbouwers zich kunnen redden Om eenig denkbeeld te geven van di n omvang der verwoestingen zij medegedeeld dat een gebied veel grooter dan onze zes provincies N Holland Z Holland Utrecht Zeeland N Branband on Gelderland te zamen dus veel grooter dan de helft van ona land met een bevolking van bqna 1 600 000 zielen van de kaart van China ia verdwenen en die goheele welvarende streek in één groote watervlakte ia veranderd Het aantal dooden beloopt honderdduizenden en dat der ongelukkigen die van alles beroofd zijn verscheiden millioenen De keizer heeft op de eerst 3 tijding een som van ƒ 469 000 gezonden de keizerlijke achatkiat zond het dubbele Men berekent dat de onkosten tot herstel minstens een 45 millioon gulden zullen beloopen onmen is nog niet zeker er in te zullen slagen den stroom in zijn oude bedding te doen terugkeeren Ter tegemoetkoming in de groote kosten wordt bot aanschaffen van wapenen gestaakt en ontvangen de troepen waarvan een deel voor het reuzenwerk zal worden gebruikt betaling in rijst in plaats van in geld terwgl de regeering plan heeft bijzondere belasting te gaan heffen van eenige artikelen van dagelijksch gebruik Voor eenigon tijd vertrok als koloniaal naar Indié iemand uit Haarlem die reeds als jongen door zijn ouders was verwend Zqn erfdeel een goede ƒ 25 000 was dan ook spoedig verdwenen en hierna bleef niets anders over dan soldaat te worden Zoolang het handgeld strekte ging het goed doch eenmaal aan boord zijnde kwamen de naweeën on maakte hy zich achutdig aan insubordinatie togen zgn kominandant Onmiddellijk hierop aprong hü over boord en geen der pogingen tot redding slaagde De jongeman was nog geen 30 jaren oud De Deli Ct waarschuwt alle jongelieden die zonder contract naar Deü willen komen om eene betrekking in de cultures te zoeken dat de markt aldaar meer dan overvoerd is Adsistenten die met de tabaksteelt niet bekend zijn kunnen geene plaatsing bekomen on alle groote planters laten de jongelui die zij noodig hebben rechtstreeks op contracti uit Europa komen Tpoh zoude het gaat de Deli Ct voort wellibht nog niet zoo moeilijk wezen plaalaiug te krijgen wanneer niet buiten alle evenredigheid het getal aollicitanten in de laatste jaren in Deli was toegenomen hot bedroeg gemiddeld veel meer dan do uitbreiding der cultuur eiaohte Zoo dol als in de laatste maanden ia het echter nog nooit toegegaan Met tientallen tegelijk zijn jongelui uit Europa gekomen van niets anders voorzien dan introductiebrieven welke hun wol eene vriendelijke ontvangst bereidden doch geen plaatsing bezorgden l Laat daarom niemand door eene goedkoope passaiie zich laten verlokken naar een land te trekken waar hem gedurende een met geen mogelijkheid te bepalen tijdsverloop een duur leveii wacht zonder dat hij kans heeft bij de tabakscultuur geplaatst te worden en laat vooral de raadgevers bedacht zijn op de moreele verantwoordelijkheid welke zy ter goeder trouw op zich nemen Duizendmaal boter eenvoudig te verklaren niet te kunnen halpen don de machtspreuk te gebruiken dat in Deli iedereen die werken wil wel terechtkomt Menig jongmensoh heeft zich vooral in de laatsten tijden in dia verwachting deerlgk bedrogen gezien veel kammer en leed is menig en ten deel gevallen als indirect gevolg dezer veronderstelling van zoogenaamd zaakkundigen welke geheele onbekendheid toont met de tegenwoordige Delische toestanden Sarcey verhaalt in la France de volgende aardige anec lote Een jong dichter had oen blijspel in verzen aan mijn oordeel onderworpen Ik las in dien tijd nog handschriften Ik nam kennis van het gewrocht des jongden dichters en toen hij terugkwam zeide ik hem op de verseboonendste wijze dat zijn stuk volstrekt niets beteekende dat er niets van te maken waa en dat hij verstandig zou doen met een ander vak te kiezen Hot is goed mynheer zeide hij bleek en de tanden op elkaar geklemd Hy frommelde zijn handschrift woedend in den zak en ging Iheen bijna zouder groeten Vier f vijfjaren later ontving ik een vat wjjn met een brief welke in hoofdzaak luidde als volgt Mijnheer Ik ben u mijn vermogen versohuldigd Gij hebt i mij gelukkig afgebracht van het tooneel waarvan k hoegenaamd geen verstand had Ik wa de zoon van een groothandelaar in wynen ik ben in mijns vaders handel gegaan ik heb dion uitgebreid ik ben rijk ik heb wyngaarden gekocht de wijn dien ik u zend is van eigen druiven en ik sta er vot r in En opdat gy gelooveu moogt dat de toezoni ing geen slimmigheid is om uwe klandisib te krijgen teeken ik mij de voormalige schrijver van Thepgenes Zijn wijn was voortreffelijk Op de Woofdspoorweglijnen der Vereenigde Staten van Noordf Amerika loopen sedert kort zoogenaamde Vestibuled trains welke zeer net en geriefelijk zyn ingericht De naam Vestibuled trains komt daarvan dat de wagens zoo zijn ingericht dat elke trein slechts éénen wagen vooratelt en men zich van het begin tot hot einde van den trein kan begeven zonder last van rook dor locomotieven of van het weder te hebben Dezer dagen werden door den Neto ïork Central and Hudton Biver spoorweg eenige apoorwegmannen uitgenoodigd eene reis van New York naar Albany met genoemde soort trein mede ta maken De trein beatond uit 6 waggona een buffet een re stauratie twee slaap en twee gezelschaps parlor wagens De wagens zijn van binnen geheel van ingelegd mahoniehout en de metaalversieringen en het tapisseriewerk zijn smaakvol aangebracht De verlichting geschiedt mot olielampen da verwarming door heet water naar hot systeem der Safety Car Heating Lighting Co Daar hot den dag van de proefneming niet koud wa kon men over het meer of minder goed voldoen van het verwarmingssysteem weinig oordeelen In den trein bevonden zich ook eene toilet eene bad eene lees en rookkamer met de beate tijdBchriften en eene bibliotheek van 300 boeken Een gedrukt proapectus van de aanwezige boeken wordt in den trein verdeeld en een bediende brengt den reizigera de gewenschte boeken De pensioenwet voor weduwen en weezen van rijkaambtenaren en beambten niet behoorende tot departementen van algemeen bestuur is zooal reads gemeld werd zoo goed als gereed De hoofdstrekking is om ook de nagelaten betrekkingen der niet legoa trekkendo ambtenaren niet geheel onverzorgd aehter te laten De pensioenregeling zou voorde nieuwe categorie van weduwen nogal afwijken van de thans geldende voor de ambtenaren bij het hoofdbestuur Het toe te kennen weduwenpenaioen zou minder bedragen dan de helft van het traktement van den overleden ambtenaar gelijk thans aan de weduwen gewaarborgd is voor wie de nieuwe regeling niet zal terugwerken De ambtenaren die vóór het in werking treden der nieuwe wat logea trokken zonden in hot genot daarvan blijven maar voor Ue ambtenaren na invoering der nieuwe wet in rijks dienat getroden zouden de legea worden afgeschaft Dit moeten de hoofdtrekken zijn van de nieuwe regeling welke evenwel door de verdere liehandedeling by don Ministerraad en don Baad van State nog verandering kunnen onde gaan zoodat het bovenvermelde met de noodige reserve wordt medegedeeld BoileDlandsch Overzicht Da ï rausche Kamers zyn weder bijeen Natuurlyk ligt er weer een interpellatie gereed die van Baaly om amnestie te verleenen aan degenen die wegens politieke misdrijven of daarmede in verband staande feiten wegens drukpersdelicten wegens inbreuk op de militaire wet en als soldaten wegens overtreding van de tucht veroordeeld zijn Beeds heeft de Ministar van Justitie aan vier der wegens de gebeurtenissen bij Montceau Ies Mines veroordeelde mijnwerknv vermindering van straf orleend maar Baaly is daarmee niet tevreden De Kamer heeft intusschen genoeg te doen da begrooting van 1888 moet nog worden vastgesteld wat ten gevolge van da politiek onmogelijk werd In sommige kranten wordt nog steeds van ontbinding gesproken o a ook in de Siècle welke doorgaat voor het orgaan van President Carnet waarschijnlijk is het een poging om door zulk een bedreiging de Kamer wat kalm ta houden De Dnitsche Bijksdag komt de volgende week weer bijeen Waarschijnlijk zullen de heeren Afgevaardigden op hun plaats vinden een verzoek om 60 millioen M toe ta staan wegens onkosten op de nieuwe legeruitbreiding Nog steeds wordt gesproken over lord Bandolph Churohilla reis naar Rusland De officieuze Nord betoogt dat deze reis goede gevolgen zal hebben want Bualand is bereid tot een schikking in Azié mita Engeland Bualand staatkunde in Europa niet tegenwerke Hat Brusselsche blad gelooft dat lord Bandolph s rei het tot stand komen eener dergelijke schikking zal beiordéren Hetzelfde wordt ook betoogd door de Moskowskya Vedomosti het bekende orgaan van wijlen Katkoff Volgens de Vedomosti kan Engeland alleen door aan dergelijke overeenkomst met Bualand te sluiten zich het ongestoord bezit zynar koloniën in Indié verzekeren Intusschen is lord Bandolph nog te Moskou waar de go uverneur prins Dolgorukoff te zyner eere een grooten feeatmaaltyd aanrichtte Dezer dagen keert lord Bandolph naar Petersburg terug ten einde den 16den Januari de Nieuwjaarsontvangst van den ezaar in het winterpaleis by te wonen De Pransche Kamers zijn weder byaen Natuurlijk ligt er weer een interpellatie gereed die van Basly om amnestie te verleenen aan degenen die wegens politieke misdrijven of daarmede in verband staande feiten wagens drukpersdelicten wegens inbreuk op de militaire wet en als soldaten wegens overtreding van de tucht veroordeeld zijn Beeds heeft de Minister van Justitie aan vier der wegens de gebeurtenissen bij Montcesu les Mines veroordeelde mijnwerkers vermindering van straf verleend maar Basly is daarmee niet tevreden De Kamer heeft intusachen genoeg te doen de begrooting van 1888 moet nog worden vastgesteld wat ten gevolge van da politiek onmogelijk werd In sommige knntan wordt nog steeds van ontbinding gesproken o a ook in de Siècle welke doorgaat voor het orgaan van President Carnot waarschijnlijk is het een poging om door zulk een bedreiging de Kamer wat kalm te houden De 82 jarige afgevaardigde Blanc uit Savoye opende als oudste lid der Kamer de vergadering met een toespraak waarin hy wees op de ernstige crisis welke Frankrijk in het vorige jaar doorleefde Hat feit zeide hij o a dat de pretendenten het toen niet waagden op den voorgrond te treden is een bewijs van de kracht der republiek Bovendien wees de heer Blanc op de gespannen verhouding tusschen Duitschland en Frankrijk in het b n des jaars en prees de voldoende inrichting van het leger welke bij de proefsgewijze mobiliaatie was gebleken Vrede aldus besloot de oude heer zijn toe ipraak i Frankrijk s streven maar indien wy zonder uitdaging worden aangevallen zal de vijand alleen over de lyken van alle Franschen ons een enkel stukje van ons grondgebied kunnen ontnemen De Senaat werd geopend door den heer Carnot den vader van den president der republiek den oudste der aonatoren die den Isken April a a den laeftyd van 86 jaren zal bereiken Na eerat gewezen te hebben op de preaidents verkiezing bracht de heer Carnot in herinnering wat de Senaat in het vorige jaar had verricht en verklaarde zich daarna tegen overijlde hervormingen Hot ia de zaak van den Senaat zeide hy o a te zorgon dat geen hervormingen worden ingevoerd waarvoor de tijd nog niet rijp is Ten slotte sprak de heer Carnot ook over de mobilisatie en Frankryk vredeliavende bedoelingen welke in 1889 door het eeuwfarst der Bepubliek bezegeld zullen worden Op het oogenblik zijn nog 10 zetels in de Kamer onvervuld zoowel tengevolge van overlijden als door de Senaatsverkiezingen Negm dezer plaatsen waren door republikeinen ingenomen De miniater preaident Tirard tevens minister van financiën heeft zyn begrootin scommissie verdedigd De heer Tirard handhaafde zijuo plannen tot wijziging der alcohol belasting en verklaarde de 13 000 000 francs niet te kunnen missen welke de commissie had geschrapt De oommiaaie droeg haar rapporteur den heer Yves Guyot op schriftelijk de bezwaren van den heer Tirard te bmntwoorden Zoodra deze stukkeu zijn overgelegd zal een besluit worden genomen over de begrooting die nu met een tekort van 4 000 000 ftanc sluit De Dnitsche Bijksdag komt de volgende waak weer bijeen Waarachynly k zullen da heeren Afgevaardigden op hun phiata vinden oen verzoek om 50 millioen M toe te staan wegens onkosten op de nieuwe legeruitbreiding SÜPPLETOiaE PATE TE X KENNISGEVING BÜBGEMEESTEK en WETHOUDERS der gemeente GOUDA brengen ter kennis van alle Patent pliehtige ingezetenen wier namen voorkomen op de Buppletoire registers voor het dienstjaar 1887 88 dat ly ig die na Mei 1887 tici in deie Gemeente hebben gevettiad oj na dien tijd zwl mor hei Patentrecht heiben aangegeven dat do PATENTBLADEN in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente verkrijgbaar zijn voor hen die zich daartoe persoonlijk aanmelden van den 11 Januari 1888 tot en met den 2Bn Januari daaraan volgende des voormiddags van 10 tot des namindags 1 ure de Zondag uitgeionderS zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tijd door de belanghebbenden niot afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe Belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien cente worden uitgereikt terwyl de nalatigen vervallen in eene boete van viiftien gulden zoo zij hun PATENT of een aftchrift daarvan niet kunnen vertoonen wanneer dit verlangd wordt Gouda den 10 Januari 1888 Bureemeester en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER RECLAME Een HoUaudBoho booordeeling Mijn heer I Ter beantwoording uwer letteren is dienende dat de Zwitsenche Pillen geleverd door den heer F L van Santen Kolff te Rotterdam door mij van tijff tot tijd worden geappliceerd tegen obstructie waaraan ik sints langen tijd laboreer doch op den duur vrij gezond ben Het bewuste medicament geeft mij dan ook wel wat verlichting en ik heb bij het gebruik er van volalrekt geen onaangename aandoeningen bespeurd Ik gebruik ze reeds verscheiden jaren en bevind mij er wel bij Ik heb de eer mij met achting te onderschrijren UwEd Dienaar A G V B C Steenderen Gelderland Echt te verkrijgen te Gouda bij de firma J C Zeldenrijk en Co MARKTBERICHTEN Gouda 12 Januari 1888 De toestand van de graanmarkt is steeds dezelfde Geen handel door gebrek aan aanvoer Voor loco goed komt meer vraag tot ieta betere prijzen De veemarkt zonder aanvoer vette varkens 18 a 20 ct varkena voor Londen 15 i 16 i ct magere varkens en biggen traag biggen 0 70 a 0 90 per week Aangeroerd 33 partijen kaaa aerate kwaliteit 26 a 27 Noord hoUandsche ƒ 25 ii 28 Goeboter ƒ 1 30 a 1 40 Weiboter f 1 10 a ƒ 1 20 Bnrgerlijke Stand GEBOREN 9 Ju Chriitilu onderi IV W Kaïel en C kroize Willem oudm h tiq der Togt es H tsd Recde Dirk Cornetii oaders C A Brem ea A S tan Gtlrn 10 Neellje ooden i Dook ea W Sloblx Pieteraella Chriatini oudTi A C tid der Wint en C l Lofithart Marcua Tbeodorai ooder J Eogelhart en C T Straver Grietje ooden H van den End en A Ron lutein OVERtEDEN 9 Jan J Jnagkoen 4 m 10 C de Koning bniavr van D HortenBius 58 j 10 m £ C Lamari huitvr van W rao IJoorn 36 j 11 A Boerebu t r tan A F J van Soeat Sfi j i C van den Bergh baiavr ran A 3 J Voi 26 J GEHUWD 11 Jan J lau Gemrren en M Tcrwey Hoordreoht OTEKLEDEN D Uirlzvager aian lan N J van Lakerveld 40 1 A A J Tettero 6 i Gouderak REBOBEN Pietert e oaderi C Boateatein en J Mes OVKRLEDEN M tan der tlut 6 j P Ronlnteil 4 d GEHUWD J de Bodea en J Ooatrom B Verwey en W de Jong Stolwijk GEBOREN Uarinaa ondera B Both en A Anker Coroelta ondera i Langt rak en A Seheer OVEKI KDEN T van Dam li d GEHUWD G Donker en L Je Redelykheid ADVERTENTIfiN fleden overleed na eene langdurige ziekte voorzien van de H H Sacramenten der stervenden tot mgne diepe droefheid mgne geliefde Echtgenoote Mejaffronw JOHANNA CORNELIA VAN DKM BERGH in den onderdom van mim 26 jaren A J J VOS Gouda 11 Jan 1888 Voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg het overladen van onzen lieven FBAN8 betuigen wg onzen hartelgken dank J W PBETERS G PEETERS OosTïELiKG Gouda 12 Jan 1888 De Heer en Mevrouw tan GELDER BoiKKN bedanken biermede voor de vele bewgzen van belangstelling bg de geboorte van hnn Zoon ondervonden Visites worden bg voorkeur afgewacht 19 en 20 Januari Ondergeteekende betuigt hierbg met wederkeerigen heilwensch zgnen welgemoenden dank aan allen die bg den aanvang dezes jaars hem hunne gelnkwenschen deden toekomen D D TERPSTRA Gouda 8 Jan 1888