Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1888

Hoofdkiesdistrict GOUDA Openbare bijeenkomst van Liberale Kiezers op WOENSDAG 18 JANUARI 1888 des avonds ten 7 ure in da Zaal cKunstmim der Sociëteit tONS GENOEGEN TE C3 O U 13 A ten einde van gedachten te wisselen over de oprichting eener EIESVEREENIGING Namens de Eiesvereeniging cBuboibplicht M J FORTÜIJN DROOGLEEVBR J M NOOTHOVEN tas GOOR CC H PRINCE H JAGER Bg den ondergeteekende staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen als de discussiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargfang DRIE Gulden GOUDA December 1887 J J3BjX1 T 1 JL1 T 1888 Zondag 15 Jkniiarl l 9 365 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Eene groote Brandver eJteringMaat achappij die tegen Concurreerende premiën verzekert vraagt een HOOFDAGENT voor O OU DA en omstreken Ruime provisie wordt toegekend Brieven Fr onder No 1025 au het AdvertentieBureau van W J THIEME Cib te Zutphen Plaatsvervangers en ITummerverwisselaars GEVRAAGD hoog Loon Inlichtingen bg P VAN LOON Nieqwetayen Gouda OUDE KE i ISSEIV Tegen rhumatische aandoeningen van allerlei aard zgn de echte Abshaubbin s AntiKhnmatische Watten voorzeker oude kennissen welke geene aanbeveling meer behoeven Verkrggbaar a 30 cent per pakje o a bg T A G van Deth Hej de Wed Bosman Gouda W F J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswyk Men zg gewaarschuwd tegen de namaakselsen lette vooral op de onderteekening van elkpakje A BREET VELT Az Nationale Militie Verzekering OUDERS en VOOGDEN worden attent gemaakt dat de voordeeligste COi TRACTEi tot het stellen van Plaatsvervangers of Nummerverwlsselaara worden gesloten door M BVTTEB Kantoor Vinkenstraat 21 Amsterdam HOOFD AGENT voor Gouda en Omstreken C B Verheul Oudewater A Bos Berkel ivan Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G v d Geur Waddinxveen Café en Slgterg cde Keoon OUDSHOOBN is per briefkaart dagelps aan huis te ontbieden Er wordt gevraagd met FEBBDABI een MEISJE niet beneden 16 jaar Brieven franco onder No 1600 aan het Bnrean dezer Conrant GEVRAAGD een flink DAGMEISJE Adres H 94 TURFMARKT Mevrouw de ROTTE OOSTHAVBN verlangt met FEBRUARI eene Tweede Meid niet beneden de 16 jaar GEVRAAGD mits mondelinge getnigen Adres Mevrouw van OVEN Trompstraat 340 s Gravenhage Vraditgoederen Stoombootdienst tuaachen Vlissingen Middelburg Oottda en Amsterdam v v Aanstaanden ZONDAG hervat de stoomboot ZEELAND den dienst P D DE VRIES AANBESTEDING De Heeren Geb STOFBERG te Middelburg nabjj Reeuieijk zjjn voornemens op 23 JAN 1888 AAN TE BESTEDEN Het bouwen van eene fiouwmanswonlng Koestal Koornschunr Werkplaats Sobuur Faardenstal Dorschvloer Hooiberg enz In de Droogmakerij de Rondeveen achter Wilnls Het bestek en de teekening zullen van af den 16 Januari 1888 ter inzage liggen bijden Kastelein J van VULPEN te Wilniê terwjl de bestekken verkrggbaar zullen zjjn tegen betaling van ƒ 0 75 bij de Boekhandelaars J van BENTUM ZOON te Gouda en by den Heer R WILDENBURG te Boskoop De aanwyzing zal plaats hebben op Vrjjdag 20 Januari a s des morgens ten 11 ure Verdere inlichtingen zyn te bekomen bg den Heer R WILDENBUKG te Boskoop PARAPLÜIES A V OS Az ZleivegE 73 en 73 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zellbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau 8 elfbewaringr HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden leder die aan de verschrikkeIgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 3ïToxd erLSlsnöld 2 ets SIGAAR J van Sonsbeek i Wener MineraïdTastiïIenl ï Tegen heeschheid en hoesten wlSÏ huismidde Een dezer pattilbn bij ruiiw weer in f I J den mond te laten im lteii buwitnrd z ch ttatn Itatarr Itjkt kwilen vui d n MONO df KEEL n itt LOHGC Wur 9 EUlke feiekten reeds vrrdchfn b j i ii werken de S Sastillen wonnen uit dt betU wintril bronnen van 7 eoan door afdampinfc onder toelicht an den konink m lyko gezondlier UraAd den Heer Dr ö I OELTZ NU ven 100 goed a s de bronnen leir de glijm opkri pn K nezTn slependc zinking i b longfin J tllhiPPIllflfia MINBRA LE PASTILLEN van SODfN ¥ lUUeriUIUlfd in jfrooter ffet l g nomen i n o iÉr jd i in warm mineraal watergesmoiien maken een vajire midd 1 uit door hunne verxarhtinj en teff n de m kwellende tioesten Oeoezpnd deslecJite verterinjf I naftc avarlaatinfr endarm katarrh denantitlen rer j I sefaftffea beter de vuuraftCA nde aWUin iA van den I onderhoud der orxanHmui bi ffevol iin t van i Jf iï fTn cn l i J onfitekinjM der bontvliss in der longziekten L j h ra 2 i crt lereropKettlng aanhoudende veralijmlnfr lij i i t bieden dis todener pastillen aan door d n natuur j zeir TOOfKebrrifTt f lH d wprkznamste ffennpom ddel I diP bijzonderlijk ifebruikt wordt roor vrsuwan ni kindsren tn de meeste htiiBhoud nu en in relc Ko t chten ffebruikt word n m i generiikun 1i fl uttworkiiiK f Kcii l teiren iirikkplljiire toisiand en vem fimituren i I I e ÜOUEnKR MLNKRAAI I A I IMyENrijn in doi n i van 60 cenu in allo apotheken te krijirm ttfcemeene b wiarder voor llulland Kin lle FvütKlur Af o m theek der beurs botTstrant l Bru Ml M la flegsohen k 1 1 9Ó en f 100 TAMARINDE BOMBONS anberolen legen verstopping cd daarmede in verband taande onKeiteldheden In dooten van 90 en 50 CSDt CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing van den rook deler CiKarellen geeft den lyder aan Asthma terttood verlicbling In Eini van 80 en 50 Cents SALMIAK PASTILLES opIoMend en verzachtend middel bg Hoest en verkoudheid in fieMsbjes i 20 cents ERAEPELIEN ft HOLM Apotheken te Zeist Dep8t voor Gouda bg den heer A H TÉEPE Apotheker voorheen C THIM ADVERTE1 TIEI in a e Binnen en Buitenlandsch e Couranten worden dadelnk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gonda GOUDA 14 Januari 1888 Loop der bevolking der gemeente Gouda gedurende het jaar 1887 m vr te7 amen Op 1 Januari 1887 910410254 19358 zgvermeerderde doorgeboorte met 432 398 820 door veatigiag met 620 529 1049 1004611181 21227 Zij verminderde door overlgdenmet 318 324 642 zg verminderde door vertrek met 644 502 1046 Totaal 862 S26 1688 862 826 1688 totaal 9184 10365 19539 Zoodat de bevolking is vermeerderd met 181 perionen zijnde 80 mannen m 101 vrouwen tottal 181 Gedurende het jaar 1887 KJjn 131 butvelijken voltrokken Bij de opvoering van het Weihsacrts OkatoUVH op Zondag 22 Januari e k zullen o a aU olisten optreden de heer W Deckers uit t Bosch barriton en de heer Kerkoerlc uit Otrecht tenor Door de medewerking van deze alom zoo uitstekend bekende zangers zal genoemde opvoering nog aan belangrijkheid winnen Donderdag 26 Januari e k heeft de tweede opvoering plaats Mevrouw Albregt Kngelnwn die tegenwoordig naar men weet deel uitmaakt van hot geselschap dor hh van Lier te Amsterdam herdenkt Maandag haar 40jarige tooneelloopbaan in eene van hare beste rollen l e Buftverstoorster Ook hier te Gouda zal zij daariu optreden in eene voorstelling die waarschijnlijk nog deze maand zal plaats hebben Zaterdag jl is D A timmerman alhier weder hot slachtoffer geworden van een sluwen oplichter Voorgevende een lid van de familie en in dienst te zgn van een rijk heer die hier zou kottaen wonen wist hij genoemden A zooveel vertrouwen in te boezemen door hem namens zijn patroon een niet te versmaden werk op te dragen dat A er toe overging voorloopig 25 in voorschot te geven voor het betalen van sleoploon van den schipper die in de Kromme Gouwe met zijn schip geladen met huisraad in het gs zat on buiten zijn rekenim meer onkosteu had dan hg verwacht bad A heeft natuurlijk verder niets meer van dien schurk geboord Hoe is het mogelijk dat men zeer zeker in de meeste gevallen met het oog op winstWjag zich om den tuin laat leiden daar men zoo dikwijls tegen dergelijke oplichters wordt gewaarschuwd De commissaris van politie te Gouda verzoekt opsporing aanhouding en bericht van een tamolgk klein manspersoon ongeveer 50 jaar oud met dun kort en oenigszins grgs hoofdhaar geschoren baard groote grijzo oogen groeien nous grooto kin nogal vol aangezicht en gezonde kleur er uitziende als een schipper kleeding platte pot korte Friesche pyakker broek nn donkergrijaochtige tqf on roode pantoffels Hij rookt veelal eene pijp van Duitsch model en draagt soms eene bouffante Hy wordt verdacht van oplichting en noemde zich bij verschillende ingezetenen Jan Nelisson Jan de Boer en J Verhooff Waarschijnlijfc is zijn ware naam A Vos Op het Woonsdag nvond t Utrecht gegeven Leoconcert is o a ook een cantate ongevoerd van den heer Mart J Bouraan Deze heeft blijkens de booordoeling van zeer bevoegde critici uitstekeml voldoan Hot wns voor genoemde heer een snhoone avond Toejuichingen fanfares on kransen vielen hera ton doel en in de meer huiselgke feestviering die volgde werden hem opnieuw ondnbqelzmnige bigken gegeven dat zijn werk bijzonder la Aen smaak viel Deelden wg reeds vroegtr een en ander mede betreffende de wgze waarop onze Katholieke medeburgers het Leo feest vierden aan De Tijd wordt daaromtrent nog het volgende uit Gouda geschreven nDat onze Kitholieke ingezetenen zich beijverd hebben om het Leo feest op aardige wijze te vieren zal uit het volgende knnnen Uijken Op Nieuwjaarsdag zoowel ah op den dag te voren prijkten onze huizen met da vaderUndsche driekleur en den pauselijken wimpel sommige inwoners hadden bovendien nog andere versieringen aangebracht Treffend en schoon waren de plechtigheden en versieringen in onze parochiekerken De collecte voor de arnien vond zeer veel bijval wat bij het voorbeeld door mie eerw heeren geestelijken gegeven en bg de zich nooit verloochenende offervaardigheid van do goadiehe Katholieken niemand behoeft te verwondtxen De buitengewone bedeeling welke Maandag jl plaats had werd dan ook uitgestrekt tot de armen van alle gezindten De R K LeesvereeniginC vierde tot tweemaal toe feest en telkens met opgewektheid en geestdrift Het programma bood veel verscheidenheid aan muziek zang en declamatie wisselden elkander af en uit de bijvalsbetuigingen mocht te recht worden opgemaakt dat een en ani ar uitmuntend voldeed Do aangebrachte versiering waarvan het borstbeeld van Z H het middelpunt vormde was dank zij de zeer gewaardeerde medewerking van verschillende personen inderdaad alleipraehtigst Met het doel aan de behoeftige schoolkinderen van het K K Liefdegesticht een prettigen d g te bezorgen werden op boide feestavonden ft ingezameld een van de aanwezigen deed de toejusïigiug gratis het vereischte getal broodjes te zullen leveren Wij zijn dus nog niet aan het einde van de feesten bit bovonstoande blijkt weder dat bij eendrachtige samenwerking zeer veel goeds kan worden tot stand gebracht In de gisteren gehouden zitting der arrondisse mentsrcchtliank te Middelburg is uiUpraak gedaan in de de vorige week uitvoerig door ons medegedeelde zaak tegen C P 37 j winkelier te Gouda veroonleold door het kantongerecht te Goes wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde Met teniet loening van het appal is het vonnis van dat kantongerecht bevestigd en C P veroordeeld in de kosten zoo in eersten aanleg als in hooger beroep gevallen Hot getal kiezers te Haastrecht voor laden van de Tweede Kamer der Staten Generaal bedraagt 178 en voor Vlist 56 De bevolking der Gemeente Haastrecht bedroeg op 31 December 1886 841 M en 867 V te zamen 1708 In 1887 werden geboren 34 M en 22 V te zamen 56 Ingekomen 9 M on 86 V te zamen 155 Overieden 21 M en 20 V te zamen 41 Vertrokken 67 M 78 V te zamWi 145 Zoodat de bevolking op 31 Dec 1 7 bedroeg g56 M en 877 V te zamen 1733 Levenl aangegeven 1 M en 1 V terwijl 10 huwelijken werden voltrokken Loop der bevolking in de Gemeente Vlist Bevolking op 31 Dec 1886 228 M 223 V te zamen 451 Geboren in 1887 6 M 7 V te zamen 13 Ingekomen 12 M 17 V te zamen 29 Overleden 1 M 1 V te zamen 2 Vertrokken 15 M 18 V te zamen 33 Zoodat de bevolking op 31 Deo 1887 bedroeg 230 M 228 V te zamen 458 Levenloos weiden aangegeven 1 V terwgl 8 huwelijken werilen gesloten In do afgeloopen week is te Zevenbui7 en nan 68 gezinnen spek rijst on katoen uitgereikt De kosten dezer bedceling zijn gevonden uit het batig saldo ttd ƒ 60 der onlangs plaats gehad hebbende uitvoering der zangvereeniging ApoUo aldaar on een gift van ƒ 60 aan het Burgerlijk Armbestuur De kiezerslijsten der gemeente Zevenhuizen zijn thans voorloopig vastgesteld Het getal kiezers bedraagt van de Tweede Kamer 172 van de Provinciale Statan 171 en van den Gemeenteraad 170 De vermeerdering bedraagt van Vweede Kamer en Provinciale Siaten ongeveer 70 en van den Gemeenteraad ruim 13 q Loop der bevolking van de Gemeente Gottderak in 1887 In dat jaar werden geboren 40 M en 35 V en zijn in de Gemeente gekomen 46 M en 79 V eene vermeerdering alzoo van 86 M en 114 V Overleden zijn 26 M en 23 V en uit de Gemeente vertrokken 66 M en 70 V eene vermindering van 92 M en 93 V De bevolking is dus dat jaar met 21 V vermeerderd en met 6 M verminderd en bestond op 81 Dec 1887 nit 891 M en 876 V e zamen 1767 Ixxip der bevolking van de Gemeente Berkeawoude in 1887 In dat jaar werden geboren 6 M en 10 V en zijn in do Gemeente gekomen 17 M en 17 V eene vermeerdering alzoo van 23 M en 27 V Overleden zijn 9 M en 4 V en vertrokken 19 M en 25 V De bevolking is dus verminderd met 5 M en 2 V en bestond op 31 Dec 1887 uit 325 M en 295 V te zamen 620 In eene Donderdagavond te Schoonhoven gehouden vergadering is besloten tot de oprichting eener liberale kiesvereeniging in aansluiting met de centrale ïoreeniging te Bodegrave Een 25 tal invloedrijke kiezers zoowel uit Berg Arabacht als uit Schoonhoven verbond zich reeds tot het lidmaatschap Als afgevaardigden naar de te houden vergadering te Bodegrave werden benoemd de heeren mr IJ de Koek te Schoonhoven en J P Mahlstede te BergAmbacht Den 13 dezer genoot Door zgp patroon den heer W N van Nooten werd hem onder een hartelijke toespraak een raarmeren pendule met coupes aangeboden terwijl het gezamenlijk personeel hem een sierlijken vouwstoel vereerden Al deze bbjken van achting werden verhoogd door de vele gelukwenschen zoowel uit de plaats zijner inwoning als van elders De boekdrukkerij was ter zijner eere door de gezellen zeer net versierd De ff Aruhemsche Ct spreekt een warm woonl ten gunste der r Nederlandsche Heidemaatschappg de nieuwe vereeniging die zich ten doel stelt het ontginnen van heidevellen en zanilduineu in Ne lcrland te Iievorderen Zij is eeu reactie tegen het onoordoelkuiuyg uitroeien van bosschen zij kan de bij ons verwaarloosde houtteelt weer in oere brengen zij kan bij do ongunstige uitkomsten vnn het landbouwbedrijf in onzen tijd een nieuwe bron van bestaan openen Ten betooge wat zulk een maatschappij verrichten kan ook als zij zich geheel van het mercantiel terrein terugtrekt en dus wat de Amhemsche Ot zou willen het aanleggen van kweekerijen en het verkoopon van plantsoen uit haar programma schrapt wijst z j op het voorbeeld van Denemarken In het kleine Denemarken bestaat sedert nagenoeg een kwarteeuw oen maatschappij op dezelfde leest als de Nederlaqdsche geschoeid Zij geniet de gunst yan het publiek getuige haar vier duizend leden zij geniet de ondersteuning der Regeering dit getuigt een subsidie van het rijk vnn 25 000 kronen zij wordt door andere laud bouwraontschappijen gewaardeerd dit getuigt een totaal van aan haar door deze verleende subsidien van eveneens 25 000 kr Door deze algemeene medewerking gesteund heeft de Deensche maatschappij reeds vierhonderd ontginningen waaronder eer uitgestrekte weten tot stand fe brengen ofschoon zij