Goudsche Courant, zondag 15 januari 1888

Gouderak GEBORENS Wiggert ondera W Donker en M Stalentinrg OVERLEDEN A Raatiiat 70 j ONDERTROUWD D Blonk 2i j en O Kalkoen J7 J Uoordreobt GEBOREN MMflje onderi K an der Weyda en M Hogerlorai Jan ondera G de Umin en G n Jeferea Pietertje Johanna eendere L ean Tilburg ea W 1 in der Tooren Jecob Obdera J Noomen en P W Boom OVERLEDEN i J an Helden wed J lan Tllbtg 7 ADVERTENTI N Heden overleed onze lieveling ENGELINA GUBINA in den aanvalligeu leeftgd nu roim 18 maanden J VA HEEK C TAS HEEK DïKKEll Gouda 11 Jan 1888 ♦ Voor de menigvuldige én hartelgke bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden onzer ondste Dochter Zuster en Behnwdznster betuigen wg onzen weigemeenden dank Oit aller naam A BRINKMAN Gouda I 14 j 1888 Rotterdam ♦ Dank aan allen die mg in den loop dezer week bewgzen van belangstelling gaven W J FORTüUN DROÜGLBEVBB Gouda 14 Jannari 1888 Allen die nog iets van mg te vorderen hebben of aan mg verschuldigd zgn worden beleefd verzocht hunne rekeningen in te zenden of betaling te doen vóór 25 JANUARI W F SPRUIT Markt De nog voovradig e WIirTEHHOKKElT zullen bg contante betaling tegen VEEL verminderde prgzen worden OPGERUIMD SCHENK Zn Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPSyHEIMMK Rotterdam Specialiteit voor het stoomenen verven van alle Kleedingstnkken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden ooschadelgk voor de gezondheid bewerkt emknnnen in 8 dagen afgeleverd worden Depot voor Gouda en omêtreten A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda BOEDEAÏÏZWUN vanaf ƒ 0 65 p flesc i vanaf 0 90 p flescb 0 20 p flesch Wed C van OWE Verschenen D J H GUNNING J Hz Oebed en Bediening des fFoords Prgs 0 40 A KOK COMP Uitgevers zehe niet mede ontgint maar Ueea overredend en steunend werict Be Beichsuueiger was dezer dagen verontwaardigd over den Almanaoh de Gotha omdat deze deftige almanak ten onrechte aan Prins Ferdinand van Saksen Coburg de titels van Koninklijke Hoogheid en Vorst van Bulgarije zou hebben toegekend Be redactie antwoordt nu dat het voor haar niet altjjd een beL denswaardig voorrecht is om officieele mededeelingon van alle Begeeringen te ontvangen Uitsluitend mededeelingen van een enkele Begeering zou natuurlijk nog veel minder gaan maar de voornaamste moeilijkheid van zoovele beeren ia dat een en dezelfde politieke toestand door verschillende Bogeeringeu dikwijls zeer verschillend wordt opgevat Wat de zaak in quaestie betreft het zou een leemte in haar artikel over Bulgarije geweest zgn als zy de thans foitelyk bestaande regeering onvermeld had gelaten Be redactie kon harerzijds aan vorst Ferdinand toen zij hem als regent van Bulgarije vermeldde geen anderen titel verleenen dan dirn hij zich bij het aanvaarden der regeering gegeven had nl dien van Koninklijke Hoogheid Ten slotte merkt zij op dat do titel van Hoogheid hem reeds te voren toekwam Een coupé van den heer Van Marken uit Delft naar Ben Haag gezonden om diens echtgenoote af te halen passeerde Woensdagavond te half 10 de stoomtram halverwege tusschen de Hoornbrug en Keineveld juist toen die stoom uitliet daardoor schrikte het paard deed oen geweldigen zijsprong en tuimelde met koetsier en voertuig te water Badelijk kwamen eenige personen te hulp doch door deu mist en de onvoldoende verlichting was het reddingswerk vruchteloos eerst te half 3 werd het lijk van deu ongelukkigen koetsier Be Bruin opgehaald Het paard bleef ongedeerd en het rijtuig was weinig beschadigd Be koetsier laat eone weduwe en drie jeugdige kinderen achter Br Stoffels spoorwegarts te Meppel weerspreekt in de N B Ct op de meest besliste wyze dat bij het spoorwegongeluk to Buinerwold in de verbandkisten te weinig zwachtels en voorts slechts oude watten niét te gebruiken spalken enz aanwezig geweest zijn Hij hoeft in zijn district aan alle stations en halten behalve nog de beschikbare in de rijtuigen verbandkistoii en brancards elke drie maanden worden die door hem geïnspecteerd het zijn er zeven in getal En al wil dr Stoffels uu wel aannemen dat Ue kisten evenals zooveel andere zaken uitbreiding en verbetering veroischen zoo kan hg toch verklaren dat de voorraad van ivfoü der drie die aanwezig waren hem alleen ruimschoots voldoende is geweest om eigenhandig alle lyders met beenbreuken als anderans te handelen geassisteerd door de twee heeren S van Meppel de eene apotheker de andere oandidaat arts die toevallig op het perron aanwezig hem voorstelden mede te gaan TOOlsTEBTJ Het heeft ongetwijfeld velen onzer schouwburgbezoekers genoegen gedaan Bonderdag een stuk te zien opvoeren als Makia Stuabt het bekende drama van Schiller dat zoowel uit een letterkundig als tooneeloogpunt zoovele verdiensten hteft Wij willen geen kwaad zeggen van de stukken die gewoonlyk op ons tooneel worden vertoond het beste wat Kotterdam en Amsterdam oplevert komt jaarlijks tot ons maar toch na al die moderne drama s en bljjspelen weder eens een degelijk kunstwerk te zien opvoeren waarvan inhoud en vorm beiden U aantrekken en bekoren dat doet hot hart goed Ieder die een beschaafde opvoeding ontving maakte reeds in zijn jeugd krniuis met Schilloi s stuk en daar de eischen van het practische leveu menigeen op later leeftgd noodzaken afstand te doen van literarisch genot en voor velen de eenige lectuur bestaat uit dagbladen ongelukkig zij die het daarmee moeten doen I was het voor velen ecu groot genot een stuk te kunnen zien waarvan de schoonheden hun van ouds bekend w iren Geen wonder dan ook dat het Bonderdag stampvol was Het is niet de eerste maal dat Maria Stüakt hier werd opgevoerd In Febrnari 1875 werd het hier ook gegeven Mevr Kleine vervulde de rol van Maria t was haar eerste optreden na een zware ziekte en zij orttving bij die gelegenheid verschillende stoffelgke blijken van hulde waarvan er een een zilveren lauwerkrans tot op haar dood toe de huiskamer der beroemde actrice versiei de Elisabeth was Mevr Coenen v OUefen Leycester Morin Burleigh Veltman Mortimer Kistemaker Paulet Messers MehU Kettman Mevr Stoctz en de heer de Jong waren de eenige artisten van Bonderdag die ook toen optraden de eerste in dezelfde rol van Hanns Kennedy do laatste als Giaaf van Kent Be opvoering van Donderdag heeft on over t algemeen goed voldaan Wier spel ons het meest aantrok Bat van Mevr Frenkel en de hh de Jong en van Schoonhoven Na alles wat wij van genoemde actrice gezien hadden hadden w gevreesd dat hare krachten te kort zouden schieten voor een zoo zware rol als deze die op tegrstegezicht voor haar ongeschikt moest worden geacht maar deze vrees i 1 beschaamd De twee hoofd momenten in hare rol de samenkomst met Elisabeth in t 3e en haar afscheid van de wereld in t 6e tafereel kwamen uitstekend tot hun recht Be strijd die daar gevoerd werd in haar gemoed de moeite om zich voor Elisabeth te vernederen da treffende bede om vrijheid en eindelijk de overgang van smeekelinge tot Koningin hoe meesterlyk werd dat alles vertolkt Byna nog schoone was haar spel in het laatste bedrgf als zy harëi zonden biecht aan Melvil en zich eindeljjk vrg van iUe aardsche banden der godheid overgeeft levert zij een tafereel zoo schoon dat het ons nog langen t jd zal bijblyven l3en heer de Jong noemden wy in de tweede plaats Hij is in den laatsten tijd flink vooruitgegaan het liefst zien wij hem in costuum en zoowel zijn voordracht als zijne gebaren waren zeer goed Be heer van Schoonhoven was geheel de man zonder hart die hij moest voorstellen en zonder in eenige overdrijving te vervallen maakte hij waarschijnlijk juist daardoor I als Burleigh diepen indruk Verwondert het soms dezen of genen dat wij Mevr de Vries eerst thans noemen Wij gelooven het niet Voorzeker zij had goede oogenblikken en een kunstenares als zij kent het geheim effect te maken maar toch de figuur van Elisabeth werd naar onze bescheiden opinie niet naar den oisch weergegeven Was dal de fiere koningin de machtige gebiedster van een machtig rijk die zich juist op den tijd waarin do handeling voorvalt meer dan ooit groot en machtig gevoelt Zg deed ons veeleer nu en dan denken in weerwil van hare prachtige costumes aan een der figuren uit van Mauiik s stukken Soms sprak zij veel te snel en werd daardoor onduidelijk In een klucht of blijspel doet het er minder toe of er hier en daar wat verloren ijaat maar Schiller s gedachten en Ten Kate s woorden zyn zcSó schoon dat wij er niet gaarne iets van verloren zien gaan Be waardigheid die deze figuur kenmerjct liot veel te wensohen over Be heer Clous bracht het er vrij goed af met de rol van Leycester Hot was jammerf dat men zijn laatste tirade op het einde van t laatste bedrijf niet geschrapt had Het effect van het vorig tooneel gaat daardoor verloren Be hh Spoor en Wensma als Shrewsbury en Melvil bevielen ons iet bijzonder Eerstgenoemde vooral droeg meer een van buiten geleerd lesje voor dan dat hij goed spel gaf I Het publiek was in langen tijd niet zoo gul met zijn bijval als bij deze voorstelling Be hoofdpersonen werden herhaaldelijk teruggeroepen soms tweemaal achter elkander Het lijdt dus geen twijfel of men was voldaan Voor wij eindigen nog een enkel woord over het nietoptreden van den heer Louis Bouwmeester Het bleek ons niet het minst Donderdagavond in de schouwburgzaal dat men van verschillonde zijden zeer ontevreden hier on daar zelfs verontwaardigd was dat deze acteur niet optrad hoewel hij op het programma stond Men verkeerde in de meening dat hy te Amsterdam de rol van Leycester wel vervulde doch zich speciaal te Gouda excuseefon liet Wij meenen daarom te moeten meiledeelen dat hij noch te Amsterdam noch elders do Leycester speelde Het is waar dat die rol hem aanvankelijk was toebedeeld en op het oogenblik dat de programma s ter keuze naar Gouda wecAen gezonden hom die mas geaeven doch om overwegende redenen is dit veranderd toen men in A nog niet kon weten op welk stuk hier do keus zou vallen en noch te Amsterdam noch elders heeft B die rol gespeeld = Buiteiilandsch Overzicht Naarmate het govaar voor een oogenblikkelijke botsing tusschen Kusland en Oostenrijk vermindert treedt de Bulgaarsche quaestie welke als het voorüanm te punt van geschil tusschen deze heide Staten wordt beschouwd weer meer op den voorgrond Do Weener correspondent van de Time meent dat nu weldra door Busland bepaalde voorstellen betreffende Bulgarije gullen worden gedaan Het eerste woord hierover zal volgens dezen bericht vor door den Czaar worden gesproken bij gelegenheid der nibuwjaarsontvangst op 15 Jan a s Naar men gelooft zal do Czaar in de eerste plaat voorstellen een poging te wagen prins Ferdinand van Saksen Cobiirg uit Bulgarye te verdryven en wel door den vorst door zyn leenheer den Sultan te laten opeischen Bulgarije te verlaten Alleen op Buslands aandringen was de Sultan tot dusver niet tot een dergelyken stap to bewegen maar misschien laat hg zioh overhalen indien ook de andere mogendheden Busland daarbij ondersteunen In allen gevalle wordt reeds verzekerd dat de Czaar op prins Bismaroks kraohtigen steun kan rekenen Wat de verhouding tusschen Busland en Oostenryk betreft zgn in de Hongaarscho Kamer twee interpellaties ingediend In de eene wordt de vraag gericht tot de regeeriog of Busland voldoende ophelderingen heeft gegeven over zgn wapening en zyn plannen ten opzichte van Bulgarqe ten einde eene internationale oplossing der Bulgaarsche quaestie mogelijk te maken en in de tweede wordt gevraagd of het niet raadzaam is Busland op te eischen zijne troepen bij de Oostenrijksche grenzen zooveel te vermiudereu als uoodig is voor de veiligheid der Oostenrijksch Hongaarsche monarchie Be heer Tisza heeft nog niet verklaard of en zoo ja wanneer hy deze beide interpellaties zal beantwoorden I De heer Fl juet heeft het voorzitterschap der Fransche Kamer weer aanvaard en wel met een korte toespraak waarin ook de staatkunde werd aangeroerd Ondanks hetgeen in de laatste maanden is gebeurd noemde de heer Floquet zich nog steeds een op nist maar na het offer dat de eer der Bepubliek eischte is het in t belang des volks dringend noodig dat de geregelde ontwikkeling der Bepubliek niet gestoord worde De Parijsche gemeenteraad zal op 23 Jan en 4 Fobr zyn jaarlijksch bal geven Boor een deputatie uit don raad werd zoowel president Carnot als de president minister Tirard uitgenoodigd Beide heeren namen de uitnoodiging aan President Carnot sprak t6vens den wonscb uit dat het misverstand tusschen den raad en de regeering uit den weg zou worden geruimd waarop de heer Hovelacque antwoordde dat dit zeer gemakkelijk zou gaan want daarvoor behoefde men slechts aan Parys dezelfde rechten toe te staan als aan de andere gemeenten des lands Be heer Tirard ontving da deputatie niet zeer vriendelijk Be minister nam wel de uitnoodiging aan maar sprak tevens de hoop uit dat de leden der regeering in het stadhuis veilig zouden zijn Salisbury was zeer optimistisch in zyn rede te Liverpool aangaande de vooruitzichten voor de conservatieve partij hoewel hy toegaf dat zij nog een zwaren stryd te voeren had Van Ierland sprekende zeide hij dat er pogingen waren gedaan om aan te toonen dat dit Und niet zonder Gladstone s wet te regeeren was Ëngelsche agitators waren er heen gezonden om de Ieren tot schending der wetten te overreden en hij Salisbury was blij dat men sommige dier agitators had gestraft Be door Gladstone te Nothingham uitgesproken gevoelens hadden de openbare meening tegen hem doen keeren zooals uit de jongste verkiezingen wis gebleken Salisbuty noemde de voorspelling der liberalen dat de conservatieven toch ten slotte tot Home Bule zouden overgaan belachelyk en de bewering dat andere leden van het Ministerie van 18S5 behalve Carnarvon voor Home Bule waren een volstrekte onwaarheid Erkennend dat Engeland zich veel tegenover Ierland f verwyten had noemde hy Engeland grootste zonde dat het in bet bestuur van Ierland zoo weinig vastberaden en consequent was geweest In een brief aan oen vriend te Birmingham betoogt Bright dat indien Gladstone s Home Bulewet was aangenomen de lersche Ministers en leden van den Geheimen Baad zouden zijn gekozen uit de thans in het Parlement zitting hebbende Ieren Boor dat te voorkomen hadden de liberale Unionisten de natie voor een groot gevaar behoed en de Koningin voor een groot schandaal waartoe de hartstocht van een bejaard en uitnemend Staatsman en de lichtgeloovigheid van een lichtvaardig handelende party haar zou hebben gebracht CORRESPONDENTIE Ken DieuwaKÏcrige Wij bidden het bericht nit zeer goede broD en twijft len niet un de jaiitbeid uurgerlljke Stand OEBORëN 18 Jsn Jlcobol ogden L Flomji en C U tan Boon jobannti Jacobui oiiderl J J Znüdreld en k Tan Loon Vlaria Klazina oudere F 6 Nieowland es C de Rruin OVERLEDEN 12 Jan k isn Meiren 1 j 10 m M E C Frohm i m P de Hoog 8 j B ra IS H C Verbg 5 m ONDËRTBOUWD 18 im F A Spsraaag 67 j en J Monligne 87 j W Hofmag 21 j en N Soffree i j Stolwyk GEROKEN Uargje ouders D Vonk ea O Kool GEHUWD D Verboer en M Uolentar De AirondiBsementi Beohtbank te Rotterdam heelt bg ronnig van den 11 Janaari 1888 sedert den 10 diei maand in staat van faillissement verklaard JA If de JBO EJB Kleermaker en Winkelier wonende te Gouda handelende ten name van ub BOER HOOIJDONK en benoemd tot Rechter Commissaris den £ A Heer Mr A H van TIENHüVEN en tot Cnrator den ondergeteekeude Advocaat te Goi da J FOBTÜIJN DBOOGLEEVEB De ondergeteekeude beveelt zich opnieuw bg zgne geëerde stadgenooten aan tot het Aanzeggen van Geboorte en OeerKjdeneaz H SLUITER Barbier Veerstal hoek Bogen B 126a Op goeden stand wordt te Gouda gevraagd een HuIS geschikt voor eene nette Zaak Brieven franco onder No 1601 aau den nitgever dezer Courant T en FEBRUARI wordt gevraagdeen flinke MEID ALLEIi loon 80 gulden Adres OOSTHAVEN B 17 Eztra VoordeeUg ontving ik heden een PARTIJ PRACHTIGE half en aniver WOL Wed BOSJIIA TIENDEWEG D 84 BRAITD BEAUD VerzekeringsMaatschaiipU Xi UDtTIOlsT BELO EI Opgericht in 1824 De Verzekerings Premiën zgn op de matigste prgzen gesteld Inlichtingen worden kosteloos verstrekt door den Hoofdagent der Maatschappg de heer J VAN CUE Kleiweg E No 2 te Gouda Voor het Leveren Plaatsen en Bepateeren van Mikrofonen Telefonen Elektrische SCHELLEIV ALLE SOORTEN TOBEN ÏÏÏÏRWEEKEN uit een der beste Fabrieken beveelt ondergeteekende zich beleefd aan Joh ÜITTëNBOGAARD I Horloger Electrioien Goudd Dec 1887 PARAPLÜIES A V OS Al Kleiweg E 73 en 73 Universeel ZÜIVERINGSZOUT Het echte algemeen goiistig bekende ÜNIVEESEEL ZUl VEKINGSZOUT een zeker middel tegen Maagkroalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrggbnar in pakjes 15 Cent Vi Pakjes a 27 Cent en heele pakjes 50 Cent te Goud bg J H Boers Apoth te Alphen a d R bg L Varosfieau Zoon te Oudewater bg T Jonker Idenburg te Schoonhoven bii Wed Wolff Zoon T H Hehewerth te Boekoop bg J van Bergen Chemische fabriek Zevenaar XWSBDB OPrOMBISQ van het WEIHNACHTS ORATORIUM Donderdag 26 Januari e k ia de Zaal cKcnsthin van de Sociëteit ONS GENOEGEN Aanvang des avonds te 7 uren Ëntrée kaarten waarvan slechts een beperkt getal z worden afgegeven zgn te verkrggen a 7 1 49 van 16 tot 21 JANUARI bg de Boekhandelaren KOK Cu GOORISSEN VBRZUL en EDAUW bg wie tevens Tekstboekjes a 20 cents voorhanden zgn IN B De loting der plaatsen foot ie eerste Opvoering geschiedt MAANDAG 16 JANUARI des avonds te 7 uren op vertoon der Entreekaart m miimm alleen bg Louis P WELTER WESTHAVEN B 193 Stalhouderij CaABETHSTRAAT ft 269 Met deze maak ik ondergeteekeude aan mgn begunstigers zoowel binnen als buiten deze stad bekend ik van af 1 Jannari 1888 geheel voor eigen rekening de STALHOUDERLf en UITSPANNING zal voortzetten doch even als vroeger orders voor bovengenoemde Stal zullen woMlen aangenomen bg den Heer SCHWEMMER Hotel en Stations Koffiehuis Mg opnienw in Uw gunst aanbevelende blgf ik met de meeste achting F H WEURMAN GËË KIESPIJi MEËR Toor allen die het wereldberoemde echte K K Hof landarts Dr PO PP s lliSater S ii gebruikt hebben Boven ieder ander Tand S y water ta verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPPs TANDPASTA Twdpoeder f behoudt men steeds gezonde en schoone TlUldeu eei oersto vereischte tot het behoud van eene gezonde maag Dr POPP s Taudplombeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP s Kruldenzeep ia met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag rOPP s Zonnebloem Oliezeep fijaste en beste Toilet üoep WA ARSCH U WING JÊ Allo bestaande namaaksels van Anatherin p Montwater zijn voor de Gezondheid schadelijk S £ volgens analyse daarom waarschuw ik hierW W mede het geëerde publiek voor aankoop van WÊ zulke namaaksels Dr J G POPP KK Hof Tttttdart en mtmnder der JnatheriHPreparaten te Weenen DepoU van alleen echto Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda bij de firma J C Zeldennjk Co Drogist op de Markt te Rotterdam bij F E van Santen Kok te s Hage bg J L F Snabdié apoth te Delft bij A i van Kijn te Schiedam bij C Malta Gz te lioiden bij E Noordgk te Amsterdam bij F van Windheim C o en H H ÜlotU fc Co apotheek te Utrecht bü G U N van Spanje idem Lobry Porton Droogiaten