Goudsche Courant, zondag 15 januari 1888

N 3653 1888 Woensdag 1 $ Anuari GEBRl STEENSMA GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken bevelen zich aan tol het LEV E II E 1 van Bouquetten Kranzen KamerplaDten Jardinieres ¥ lïliïlïlïii€llf ABONUEMEITTEIT OP BLOEMTAFELS IN ALLE PEUZEN AAI LEG en OUDËRHOIJD L E TT B ES I 2ïT O Tra an VRUCHTBOOMEN PLANTSOEN GAZONPLANTEN HANDEL in AFGESNEDEN BLOEÊIEN BESTELLINGEN worden aangenomen TCRFSINGEL 11 1 RATTENSiniGEL 139 VVMDSTRAAT 163 in Halflinnen en halflinnen DAMAST ZUIVER Linnen en Linnen Damast NB NAMEN of INITIALEN worden in de fijne dsmaste stellen zonder prjjsrerhooging ingeweven SCHENK en ZOOIV ü § @@ HS ZLIVERE FRANSCHE WIJNKN De bekende BORDEADX k f 27 per 48 Plesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEUKEN Prijscouranten grtitis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verki gbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot 7an Wellens Boonekamp Elizter Per doos 40 Cent Geen beter middel voor verkoudheid als de beroemde DROP uit de Blikken Trommel van A viN TUIJL Paleisstraat Arasterdam Dit merk is alleen verkrjjgbaar bg J J van der 8anden Banketbakker Markt Gouda Per doos 40 CSent 1 i v Tiendeweg 69 Koperslager en Loodgieter beveelt zich aan voor GA8 en BrittaDnia Metaal Electro pated Nieuw Zilver en NICKBL A A EEQENSBUBC TANDARTS Aienwe wet iedere MAANDAG van JO 3 nor Ie coDSölleeren voor alle MONDZIEKTEN enz Lang e Tiendeweg D 23 Gouda Tandheelkundige Operatiën pijnloos Alsmede de echte LAMP BEL E m Lamp © epulchre GLAZEN en KATOEN voor alle branders voorradig Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda i Tot eik aannemelijk bod De ondergeteekende e ne $ affaire kunnende overnemen waarvoor kapitaal benoodigd is zoo worden alle aanwezig zgnde Goederen van S liT BYOVTEBIBN Galanlerien Parfumerien een partijtje Goad en Zilver HOÜT SNIJWERK ZEEPEN en meer Artikelen Finaal TJUverliocht tegen elk aannemelijk bod Een ieder profiteer nn vandeze buitengewone gelegenheid eer het te laat is Achtend ÜEd Dr a PIERRE GIJBELS Wüdstraat 173 over d hr v Dillen P S De Goederen zgn met bei kende cijfers geprijst en daar kan men zjjn bod naar doen t ej f het voort i BLIKGROENTEN Choufour 8 bekende BLIKGROENTEN zjjn bö W SCHALEKAMP Ja verkrflgbaar Doperwten en Spersieboonen 50 Ct per BLIK ANDIJVIE en SMJBOOiXEN 45 Ct per BLIK verder WORTELTJES TÜINBOONEN CA PUCIJNDEBS STOOPASPERGES enz enz Alle BLIKKEN van ruim 1 KGr Plaatsvervangers en li ummerverwisselaars GEVRAAGD hoog Loon Inlichtingen by P VAN LOON Nienwehaven Gouda I BINNENLAND GOUDA 17 Jauuari 1888 Onze atad leed heden een hoogst treffend verlies door het plotseling overlijden van een hooggeacht den heer W Post Drost Wethouder Öezond als aUgd ging hij hedenmorgen zijne ironing uit irelke bij niet levend meer zou betisilen Het kantoor van de bh van der Does en Co een bezoek brengende waar men by zijn bin antreden niet het minste aan liem kon bespeuren k bü daar na eenixe oogenblikken plotseling dood I bleven Onmiddel jk werd natuurlijk geneeskun a e hulp ingeroepen doch alle hulp was hier Werbodig slechts het overlijden kon worden geI nstateercl Met hoeveel deelneming deze treurige ty ding door Ue m ezstonen weid vernomen laat zich denkeu irant hg telde vele vrienden en ook zy die niet dagelijks met hem omgingen achtten hom hoog om de vele goede hoedanigheden van hoofd en hart waardoor hij zich onderscheidde Vele jaren achtereen was hij lid van onzen gemeenteraad wierieden op onclubiKilzinnIgo wijze toonden hoe hoog zij hem schatten door hem te bonoemon tot Wethouder Voorts was hij Regent yan het Weeshuis on het Oudemannenhuis en jaren lang ook LW van het Buigerl Armbestuur De heer Post Drost was een man van degelijk karakter dat zich kenmerkte door grooten eenvoud in don raad zocht hij zijn kracht nooit in groote rodevoeringen ma ir menige nuttige wenk en pnictischo riuid heeft meu aan hom te danken en jegens do gemeente maakte hy zich op aieer dan ééne jju hoogst venKenstemk Zijn plolseling heengaan wordt dan ook in onze gemeente alom innig betreurd en hetgeen hij voor Gouda deed zal steeds bij Aiis allen in dnnkiHire herinnering blijven loven Bij arrest gisteren door den Hoogen Raad gewezen werd vemiotigil een vonnis van het kantongerecht te Jouda waarbij een koopman aldaar veroordeeW is tot 3 boete wegens het toelaten dat sterke d ank wenl gebruikt in eoue localiteit waar sterke drank mocht worden verkocht maar waarin tevens eeno andere winkelnering word uitgeoefend De raad heeft do zaak verwezen naar de rechtbank te Rotterdam iisten H wenl aan de Rijks Universiteit te Leiden bevorderd t t doctor in de geneeskunde de heer W Kersbergen arts officier van gcüondheid 3de khtsse O 1 leger geboren te Keeuwijk mot academisch proefschrift getiteld De extra uterine zwangerschap en hare Iwhnndeling lioop dor bevolking in de gemeonto Zevenhuizen gedurende het jaar 1887 Bevolking op 31 December 1886 1157 M U39 V samen 2296 Vermeerdering door ioboorten 4 M 41 V samen 85 Vestiging G2 m 77 V samen 139 Vermindering door Overlijden 28 M 24 V siimcn 52 Vertrek 71 M 85 V samen 156 Zoodot do bevolking op 31 Dec 1887 was 1184 M 1148 V te zamen 2312 In den nacht tusschen Zondag en Maandag ongeveer to 1 ure ontstond er te Nieuwerkerk a d IJsel aan sGravenweg in eene woning bij den koopman IJ van der Zalm een felle brand die in korten tijd hot geheole huis in asch legdo Van den inboedel is niets gered Dank ziJ de gunstige richting ran den wind en den ijver der brandweer bleven de belendende en tegenoverstaande boerenwoningen Nnar men vernoemt is een en ander tegen brandschade verzekerd Naar hl Fnderland met zekerheid kan mededcelen heeft de heer F Bogaardt koopman te Amsterdam aan den Minister van koloniën een adres ingediend wnarby hiJ als oprichter en directenr eeper te Amsterdam te vestigen stoomvaari iuiutschuppij i dir genaumi 1 worden BoUand met een mim kapitaal zal werken en zich lè n doel stelt eenen ge regelden dienst te openen van Amsterdam naar Java in verbmding met de stoomers van de NederlandscbIndische Stoomvasrtmaatschappij over wier vloot hij de vrije beschikking zal verkrijgen verzocht om of de tegen April a s aangeltondigde uitbesteding van het onderhouden van geregelde naomvaartdiensten in den Indischon Archipel geiiUrende de jaren 1891 tot en met 190B te doen orgaan of wel htm in de gelegenheid te stelUu eveneens als met de heerea Boisserain Tcgelberg en Ruys geschied is onderhandelingen te openen tot onderhandsche aannerair g van gexegden NederlandschIndischen pakketdienst waarbij de heer F Bogaardt het uitzicht opent op voorwaarden welke voor s lands schatkist voordeeliger zijn Te Vcenklooster Uz een jong meisje aan de mazelen Hare moetier ilie gedurende inige uren de woning zoude verlaten legde een drie al warme steenen onder de dekens en dekte h iar kind goed toe Doch slechts korten tyd hwt de moeder de woning verlaten of de baren hoorden een treurig hulpgeschrei en ontdekten bij het binnentreden rook in de bedstede De kleederen van het kind en het beddegord hadilen vlam gevat door de sternen die hoogst waarsch nlijk te heet wareil geweest en alleen aan de gepnste hulp van cene bunrvrouw die het eerst op het hulpxeschrei toeschoot was het te danken dat het kind niet hvenil verbrandde on de woning waarin de vlam van het brandende beddegoed door eenige buren spoedig gebluscht werd gespaard bleef Bü gladheid der wegc tfWMiq de voetMwten aanhoudend klachan op over het ondoelmatige van het hoefboslag het lastige van het in en uildraaien der schroeven en de kosten aan dit alles verbonden daargeUton nog do mooielijkheden wiuirmede do paarden te worstelen hebben Dat alles gaf a inleiding i at in do afgeloopen week toen de straten bijna onbegaanbaar waren eenige eigenaars van paanreu te Waalwijk proeven hebben genoinen met een nieuw verscherpend middel en wel met stalen punten die in een kegelvormig gat dat in het hoefijzer was gemaakt ingedreven werden Die punten aanmerkelijk kleiner dan do gewone schroeven belemmerden den gang der p Tanlen niet en wrongen zich onder het loopen muurvast Meu mag asunemen dat de proef uitstekend gelukt is en men twijfelt er niet aan of ook op andere plaatsen zal men bij eventuoele gladheid der wegen tot dit nieuwe veiligheidsmiddol zijn toevlucht nemen Het in en uitdraaien van de schroeven vervalt dan geheel en met een enkelen hamerslag op de punt bij het inslaan en op het hocfijzcr hij het verwijderen is men gereed Dezer dagen stond voor het kantongerecht te Nijmegen de landbouwer H terecht omdat bij met een kaf hooi bespannen met één paard zijn weg had vorvolgil on niet was uitgeweken loor eene afdeeling soldatun die van het e ercitio terrein hem op dien weg togomoot kwamen Dewijl do politiovorordeuing der gemeente Nijmegen alleen voorschrijft dnt voeriieden wanneer twoo voertuigen elkander ontmoeten verplicht zijn rechts uit te halen on niets voorschrijft omtrent het uitwijken of stilhouden bij bet ontmoeten van afdoelingen militairen of andore voetgangers terwijl geen ander wettelijk voorschrift diwromtrent ook iets aangeeft lag de verdediger Mr J B D Tulleken te Nijmegen daarin ook geene oiertroding De kantonrechter meende echter met toepassingvan art 424 van het Wetboek van Strafrecht daarin straatschenderij te moeien zien waardoorgevaar of nadeol kon teweeggebracht zijn envoroordoelde den beklaagde tot eeno geldboetevan ƒ 10 Van dit vonnis is cassatie aangeteekend en met belnngstellmg ziet men do uitspraak vandon Hoogen Raad tegemoet Men zal zich herinneren dat bij de jongste oorlogs b rooting de hoor Rooseboom bij den Mi nister heeft aangedrongen op bet maken van vaste bepalingen in dezen De Figaro deelt omtrent bet vergaan van de stoomboot Minuter Abbatvcci het volgende mede De heer Sebastiaoi tweede officier aan boord van het verongelukte stoomschip de eenige dié deze verschrikkelijke ramp overleefde heeft bij zijne aankomst te Marseille verschillende bijzonderbeden omtrent zijn wedervaren medegedeeld Het stoomschip verliet den 22n December Havre in de eerste dagen ging alles goed Den 26n d a v stak ter hoogte van Kaap Finisterre een hevige oostewind op die weldra in een storm overging D n 27n kreeg bet schip water in hetgeen slechts met de hevigste inspanning en dan nog slechts gedeeltelijk kon verwijderd worden Den 28n draaide de wind eensklaps naar bet zuiden de zee werd nog onstuimiger de stoomketels doofden uit ten gevolge waarvan de pompen baar werk moesten opgeven Den 29en kreeg men eene stoomboot in t gezicht welke na de gedane noodsignalen naderde De kapitein van deze Engelscbe boot ike Kinffêdaw verklaarde dat bij geen tijd had om het ontredderde stoomschip naar San Martino d Aosta slechts een afstand van 16 mijlen op sleeptouw te nemen en zatte zijne koers voort Den 30n was de toestand even wanhopig Den 31n werd de zee nog onstuimiger en juist besloot de equipage de sloepen in zee te laten of eensklaps kentert het schip de achtersteven begint te zinkon en alle opvarenden worden in de wieling medegesleept Het gelukte den berichtgever zich aan eenig drijvend voorwerp vast te klemmen Na geruimeu tijd aldus gedreven en verscheidene Hh WB ia de varte gezien te hebbeo begounea zijne krachten te verminderen en achtte bij zich reddeloos verloren Kindelijk ontwaarde hij in dezen uitersten noo l eene stoomboot die in de richting waar hij zich bevond voer Gelukkig werd bij opgemerkt üa ir de zee te onstuimig was om eene der sloepen uit te laten werd bom een boei toegeworpen die op een afstand van eenige meters van hem terechtkwam Hem ontbrak evenwel de kracht om Ken kleinen afstad zwemmende af te leggen Een der officieren zijn bachelijken toestand opmerkende on slechts aan de inspraak van zijn hart gehoor govonde sprong in zee en zwom met de rwldmgsboei naar hem toe HiJ werd mot zyn redder aan boord geheschen en ontving op de Nederiandscbo stoomlioot de Menania die gevoerd werd door kapitein B J Oepkes de moest zorg vuhligo behandeling De aldus geredde eindigt zijne I mededeelingen mot de woorden Godurende mijn geheole loten zal ik een geioel van dankbaarheid blijven koesteren voor don kapitein on de equipage van de Nodoriandsobe stoomboot de Meaauia die I mij niet alleen het levon hebbon gered maar die zoo welwillend hunne beste zorgen aan mij wijdden I I Nabij bet station Herentbals lijn Antwerpen I Gladbach beeft een ongeluk plaats gehad I Een overweg aldaar wordt bewaakt door den I baanwachtor Peters die tevens baanwerkor is Tijdous zijne afwezigheid werd de dienst f waargenomen door zijne twintigjarige dochter Toen zij dozer dagen volgens gewoonte den dienst verrichtte bemerkte zij tot baren schrik dat haar tweejaris zusje zich op de lijn bevond en de trein haar reeds dicht was genaderd Zonder zich te bedenken snelde zij het kind te hulp en had nog even den tijd het lan de rails te stooten Zij zelve werd fichtor door do locomotief gegrepen en door do in vollen vaart zijnde trein overreden Deerlijk verminkt vond men haar lijk Er waren blijkens het Jaarèoetje coor de Belattmgen in 1887 de volgende fabrieken van accijnsgoo loren goo loren411 graanbranderijen 76 dislilleerderijcn lo kl waarin onveraceijnsd gedistilleerd wordt verwerkt 153 distilleerderijeu 2e kl waarin veraccijnsd gedistilleerd wordt verwerkt 11 suikerralfinadorijon 30 beetwortel suikerfabriokop 53 zout ziederijen 533 bierbrouwerijen 72 azijnmakerijen alleen uit gedistilleerdi 1 alleen uit rozijanat 22 t