Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1888

uit lozqnnai en goiUstilioord 2 uit bier 65 fitbrieken van zachte zeep 19 vaa bnrdo zeep en S fabrieken rau iolandschon wijn Vervolgens werd medegedeeld wat de theorie en de practijk omtrent het vraagstuk leert en welke formules gebruikt worden zoowel voor het verkrijgen der diverse afmetingen en do hoogte van den schoorsteen als ook van de stabiliteit van het bouwwerV Hoogst belangrijk was een overzicht der voornaamste maatregelen hoe het omvervallen van hooge steeneu door den invloed van winden te voorkomen Bij het aahtoonen voorts van de bijzondere constructie van fabrioksschoorsteenon werd ook tot voorbeeld genomen die van do Polytechnische school te Delft tot afvoer van de dampen uit do verschillende laboratoria Hier werd tevens in hit licht gesteld hoe noodzakelijk het is de schoorsteenen af te dekken ten einde hot inwendige minder bloot te stellen aan regen zonnestralen en andere atmosferische invloeden die den trek verminderen Zeer werd aangeprezen het optrokkoj van schoorsteenen voor industrieele inrichtingen met z g holle steenen uit welk materiaal uit Duitsohland herkomstig hier te lande vele fabriekschoorsteenen zelfs door Duitsche bouwmeesters of fabrikanten met name den heer Custodis worden gemaakt ofschoon bewezen was dat dezelfde steensoort met succes ook in ons land is geproduceerd on de IloUandsche werklieden even geschikt zijn die schoorsteenen te vervaardigen Hg bejammerde het dat le No ler landsche industrie zich dat werk uit handen laat nemen en dat nog wel in eenen tijd van behoefte aan arbeid Ten aanzien van de aesthetischc afwerking en verversiering van vrijstaande schoorsteenen is de heer Morre van gevoelen dat dergelijk steenwork nooit de uitdrukking moet geven vau een kolom in Duitsohland zijn er die met gothieke en lelievormige versieringen zijn bewerkt veeleer den aanblik moet bieden van eene pjjp tenzij dienende tot afvoer van rioolgassen van de steden in welk geval een fraaie schoorsteen op pleiu of straat niet misstaat Aan dergelijken eisch voldoet z i de schoorsteen op de Handelskade Ie Amsterdam waarvan hij de esthetische uitdrukking roomde De met veel bijval ontvangen voordracht leiddetot eene korte gudnchtenwisseling die aantoondeeene algemeeno instemming mot de overtuiging vauden bekwamen inleider dat het gebruik van hollesteenen liet weerstandsvermogen en de hechtheidvan don schoorsteen die met het oog op de fabriekswet van 187B hier te lande vaak zeer hoog in dokom van gemeenten moet worden opgetrokken bijzonder verhoogt Eenparig was insgelijks ilo wenschtdat de Nederl nijverheid niet langer mocht achterblijven in bet fabrice ren van dien steen opdat de schoorsteenen hier te lande met inlandsche grondstoffen en door HoUandsche werklieden worden gebouwd N S Ct Over den te Parijs gearresteerden pseudo prins van Oranje deelt de parijsche correspondent van het Hbl bijzonderbeden mede die wat de goedgeloovigheid van te Parijs woonachtige landgenooten betreft schier fabelachtig klinken K is een Hollander van gegowlcn burgerhuize die vroeger in zijn vaderland eene kaarsenfabriek heeft gehad en zijn vrouw en bloedverwanten reeds heelwat leed moet hebbeu berokkend Naar Pargs gekomen gaf hij zich uit voor den wezenlijken kroonprins van Nederland zoon van don Koning en van koningin Sophie ongelukkig slachtoffer van prins Bismarck die voor zijne annexatieplannen een prinsesje verkoos boven een volwassen maunelijken erfgenaam van den troon Eenige te Parijs vertoei ende landgenooten grootendeels personen wier beroep het is hunno nouzen in allerlei zaken en zaakjes te steken leenden K gold Dat zou hij terugbetalen zoodra de Grondwetsherziening er door was want zoo zoido hij dan zon Bismarck zich niet meer tezeu de handhaving zijner rechten durven verzetten Toen nu echter do Grondwet werd afgekondigd zonder dat men tevens het opstaan vau eeu verloren gewaanden troonopvolger verna begonnen de geldschieters van Z K H ongeduldig te worden K werd zoo herhaaldelijk aangemaand althans do geleende sommetjes te be talin over de beloofde rente zöu men t later eens worden dat hij zich tot nieuwe goedgeloovigen moest wenden om zijn zoor bescheiden bestaan te kunnen voortzetten Onder deze personen is een franscli koopman uit de rue Vivienne geweest die K heeft koen arrestoeron Waarschgnlijk z il hij evenmin als do eerste vrienden vetl van zijn geld torngzien al de vorderingen samen belonpeu trouwens niet meer dau 8000 ü 4 000 fr maar voor zijn overgrooto liohtgeloovigheid mocht hij ook wel eens les ontvangen K had zich in den laatsten tijd reeds in rang verlaagd en beweerde nu gehuwd te wezen met eene afstammelinge van Rubens den vorst der schilderkunst Hij gedroeg zich in één woord i6ó geheel als iqjnand die niet goed bij het hoofd i dat men Het Hof TOD Appèl van Pau Frankrqk heeftdezer dagen eéa belangrijke beslissing genomen omtrent de onschendbaarheid van het telegraafgeheim De rechtbank van Tarbes had in een echtsoheidingsgeding last gegeven dat de als bewijs over te loggen oorspronkrlgke handschriften van een paar telegrammen gezocht zouden worden uit het archief vau hetbetrokken telegraafkantoor Maar de advocaat der tegcnpartü verzette zich daartegen en het Hof vanPau heeft nu beslist dat de rechtbank niet bevoegdwas het gelasten van zulk een onderzoek en dathet telegrammengeheim uiet op die wyze geschonden mag worden N v d D Efu der redenen waarom de grooto magazijnen als Printeinps Bon Marché Lomre Saint Joseph in Parijs zelf zulke goede zaken maken ligt in eene gewoonte door Aristide Bpucicault ingevoerd en die kleinere winkels onmogelijk kunnen navolgen Het is terugnemen der voorwerpen wanneer de koopster thuis gekomen vindt dat zij te duur ia uitgeweest Hel magazijn ruilt niet alleen maar betaalt zonder bezwaar den koopprijs volledig tenig zoodra l otjet a cesse de plaire gelijk de term luidt Naar het schijnt wordt de schade door dit verkoopen en terugnemen aan de voorwerpen toegebracht vergoed door de grootere gemakkelijkheid ivaarmede de dames aan baren kooplust toegeven wetende dat zij als het i erouw komt er weer af kunnen maar dit neemt niet weg dat er wel misbruik van gemaakt wordt Het gebeurt dagelq ks dat dames een hoed of een veieiiteut koopen het eens dragen en s avonds terugzenden geheele ameublementen worden voor eene receptie ingedragen om daarna in het raagazijnl terug te keeren Het minste vlekje al mocht het door de koopster eerst niet opgemerkt zyn maakt in dat geval natuurlijk de ruil onmogelijk Dat er in de verleidelijke bewaarplaatsen van zooveel weelde ook gestolen wordt is niet te verwonderen Het gebeurt weinig ouder de employés de bt trekking is te goed en de controle te secuur maar onder de bezoeksters De dieveggen onder deze zijn meestal irouwen van hoogo ambtenaren van rechters doctoren advocaten flinke bourgeoisie soms ook wel Poolschc Russische on Italiaansche gravinnen maar toch niet in de meerderheid De veel genoemde kleptomanie heeft hiermede niet heel veel te maken in de laatste twee jaren zijn in de grootu magazijnen twaalfhonderd diefegnen betrapt De inspecteurs hebben spoedig do schuldigen in het oog zij geleiden hen naar oen vertrek waar twee juffrouwen van het winkelpeisoneel hen fouilleeren en weldra komt uit mof mouwen zakken het gestelene te voorschijn Er zijn dames aangehouden die voor 10 000 a 15000 francs kant bij zich verstopten en namen uit den hoogsten adel droegen Meestal geeft de firma do diefstallen uiet aan Men laat de damis eene bekentenis teekenen en geeft haar die voor een goede som aan de armen van Parijs te betalen terug Een oogenschijnlijk droog onderwerp dat echter nader beschouwd uit een oogpont van openbare gezondheid en stadsversiering niet van gewicht ontbloot is t w fabrieks of vrijstaande schoorsteenen werd in de eerste vergadering der Haagsche afdeoli van do Maatschappij ter bevordering van bouwkïfnst in dit jaar toegelicht door den heer G J Morre leeraar aan de Polytechnische school Na een vluchtig overzicht te hebben gegeven van photographieen van een 2 Stal iudustrieschoorstce nen o a van de schoorsteenen vooi het stoomgemaal der waterverversching te s Hage en van de hydraulische inrichting aan de Handelskade te Amsterdam wees de spreker op de reuzenschoorsteenen die men vooral in Kngelsohe en Duitsche fabrieksteden aantreft Zoowel uit een financieel als uit een hygiënisch oogpunt wordt het gebruife van die gevaarten voor den afvoer van vergiftige bestanddeelen afgekeurd Tot afvoer van arsenik en ander schadelijke dampen in de hooge atmosfeer mogen zij misschien noodig zijn de soms verbazende hoogte van dergelijk metselwerk kan het neerslaan der vergiftige dampen op den omtrek geenszins beletten Don voorkeur verdient het maken van lange kanalen of gangen in den grond langs welke met de hulpmiddelen die de scheikunde aan de hand geeft de vergiftige bestanddeelon kunnen worden afgevoerd guneulraliseerd of wol geconcentreerd en bij laatstgemelde methode is er zelfs nog geldelijk voordeel mede te behalen Men make zich toch geen gering denkbeeld van het kapitaal aan het m iken van uijverheidsschoorstcenen besteed In de naaste toekomst zou de bouw van hooge schoorsteenen ongetwijfeld afnemen ja misschien geheel achterwege bleven zjjn slachtoffers indien zij beklag verdienden aUeen zou kunnen beklagen over hun eigen dwaasheid lu 1881 werd to Parijs opgericht de jSociété Générale Finanoière kapitaal l j milltoon franc correspondenten in alle groote steden van Frankrijk en de hoofdsteden van Europa Door circulaire en gedrukte beursberichten waarin aan de clientèle der Société raad word gegeven had ij weldra veler vertrouwen gewonnen en nu zijn de twee personen uit welke de Algenjeene financieele maatschappij bestond Lecomte en Thorin wegens bedrog tot 5 en 3 jaren gevangenisstraf veroordeeld De behandeling van hun proces geeft een diepen blik in de lichigeloovig eid waarmede vooral kleinere kapitalisten hun iield uit handen geven De firmanten eigenaars der zg Société wier kapitaal l millioen frs heette te bedragen liozaten nl aanvankelijk juist genoeg om een paar kamertjes te huren in do Bue des Ëcoles voor ƒ 37B s jaars en om heel mooie hoofdjes op een voorraad postpapier te laten drukken Toon begonnen zij de goede burgerij niet mooie praatjes on door schijnbaar objectieve berichten allerlei waardelooze effecten aan te praten die hun door elkaar op 30 centen te staan kwamen maar die ze voor 6 a 8 aan den man brachten Dit gaf reed een aardig voordeeltje maar bovendien wisten zij nog eenig goede klanten te bewogen aan de iSonété ook geld a deposito toe to vertrouwen men begrijpt met welk gevolg De zalm bekleedt de voornaamste plaat in de vischvangst op onze rivieren De gewone lengte van dezen visch ia van twee tot vier roet maar men De verspreiding van den zalm is buitengewoon uitgestrekt Hij wordt in de zeéen der koude gewesten van het geheele noordelgke halfrond aangetroffen Hij komt in den noordelijken Atlantischen Oceaan tot aan de kust van New York en zelf zuidelijker voor in Europa tot aan de noordkustcn van Spanje en Frankrijk en alle kosten van Groot Britannie Hg bewoont verder de Noordzee en wordt in de geheele Oostzee waargenomen men treft hem ook in de Kaapiscbe Zee aan maar hij komt daarentegen niet in do Middollandsche Zee voor Om voort te telen verznmelen zich de zalmen en zwemmen gezellig en veelal in groote menigte al de in genoemde zeeën uitkomende rivieren op om daarin kuit te schieten Zij bepalen zich hierbij niet tot het benedendeel der rivieren maar zwemmen integendeel allengs zoover op als zü kunnen springen ter hoogte van tien tot twaalf voet over rotablokkeu kleine watorvallei zooal b v de watervallen i ij Lauffen in Zwitserland zwemmen de zijtakken der rivieren in en worden alleen door onoverkomelijke belet elen zooals b v de Bijnval by Schaffhauscn iu Zwitserland belet da rivier verder opjragrts te komen Wanneer zij zich in het voorjaar vereenigéh vertoeven zij eerst eenen korloren of langoren tijd aan de ku t bg of in de monden der rivieren of gaan telkens met het getij p en neder Het optrekken der rivieren geschiedt allengs in kleinere of grootere troepen die ten einde den stroom gemakkelijk te breken bij het zwemmen eenen puntigen boek vormen evenals dit om diezelfde reden de troepen van ganzen en andere vogels in de lucht doen Zij verlaten wederom de rivieren na den tijd dor voorttoling ofschoon er ook oen kleiner of grooter gotiU in de rivier en overwintert Voor het kuit schieten kiezen zij stille plaatsen waar de grond met grint of zand bfdekt is Hier maakt do zalm don kop tegen den stroom gericht teneinde niet inedegosleept te worden en de kieuwen vrij te kunnen bewogen met zijnen snuit groote en breode voren in den grond waarin het wgfje hare I kuit schiet die gedurende dit beiirgf door het manuetjo bevrucht en tusaoheu hot grint geborgen wordt De eieren dio de grootte eoner erwt behboii blijven op deze wijze ongeveer drie maanden lang en wannoor zij laat gelegd zijn tot in het voorjaar liggen De jonge zalmen houden zich in den beginne tusschen bet grint in do on liepe plaatsen op waar zij geboren zijn en begeven zich eerst later in het midden der rivieren Hier vertoeven zij gewoonlijk een of twee jaren lang groeien slechts hngzaam en trekken in het vooijaar gezellig in zee wanneer z ij omstreek eenen halven voet lengte bereikt hebben In zee groeien zij daarentegen schielijker on zijn reeds in het volgend jaar geschikt tot de voortteling Het i door genomen proeven met jonge zalmen die men met genummerde ringen aan den staart vrij gelaten heeft bewezen dat deze visschen telkens in dezelfde of nabij gelegen rivieren waarin zij geboren werden terugkomen Het is voornamelijk gedurende den tijd dat de zalm de rivieren optrekt dat hij op eene groote schaal gevangen wordt zooals b v bij ons in do Maas en de Lek Intusschen is de zalmvangst allengs aanzienlijk verminderd hetgeen men toeschrijft aan de toenemende scheepvaart en vooral aan die met stoom vermits iloor de gedurige en sterke beweging in het water de kuit of het visohbroed van de ondiepe plaatsen weggespoeld wordt en verloren gaat Iedereen weet dat het vleesch van don zalm hetzij versch of gerookt een lekkere en zeer gezochte spijs oplevert De zalm voedt zich met allerlei andere visschen wordt zeer vet en zijn vleesch heeft een zeer fraaielicht roode kleur ZoniagéUid Onlang heeft men te München het indertijd door Koning Lodewjjk II in zijn hofschouwburg met onbeschrijfelijke pracht van costumes en decoratien en uitstekend werkende machinerieën gemonteerdo Indische sprookje Urvasi van Kalidasa ook voor het publiek doen opvoeren De Muncbeners zoowol als de talrijke landbewoners uit den omtrek etroomden naar den schouwburg en geraakten in verrukking over de pracht en heerlijkheid van dit dramatisch sprookje Al spoedig verplaatste zich do geesstdrift op le vreemde tooneelspeler en toon Frduleia Doniigr door de kunst vau den oppermacbinist Ijautenschlager ia do lucht kwam aanvliegen kende de verrukking van de buitenlui geen palen en eenige echte bierbniken riepen om den schrgver v n het stuk Deze zegepraal had de goede Kalidasa die drie eeuwen na de gelworte van Christus gestorven is eens moeten beleven In hrt parket bemerkte de omgeving van de anachronistrn de grappige vergissing en een luid gelach verhief zich daar terwijl de vereerders van den Indischeu dichter in de handen klapten dat zij tintelden totdat eindelgk do oppermacbinist I auteiuchlager dien zij niet leenden buigend voor het voetlicht trad en zij in hem den schrijver van jUrvasi meenden te herkennen Een hnelkboer te Buffalo draagt aan zijn horloge een vijfcen stuk IS i nickel dat de volgende geschiedenis beeft Een jaar geleden ongeveer ontving hij ilit vijfcents stuk dal verguld was als een stuk van vijF dollars van eene klant Hij S ht het baar terug maar zij weigerde hot weder te nemen of het be lrag te vergoeden Hij hing nickelmnntje toen aan zijn horlogeketting en ging voort als gewoonlijk de huisvrouw te bedienen Alleen mengde hg in hare melk steeds een vierde deel water ledere week schrijft hij op de afrekening van die klant hot bedrag van l i melk en nmira de som van 4 95 dollar bereikt is zal hij haar weer zuivere melk leveren De vrouw weet dat zij melk met water ontvangt maar zoodra zij durft klagen antwoordt de melkboer met een veelbeteekenend gebaar naar hot niokelmuntje mijn melk is zoo zuiver als goud Uit Goos wordt aan de Zier N B gemold Een erfenis van leventien duizend gnlden en dan onder twee staken meneer I I hot te verwonderen dat do beide staken erfgenamen reikhalZfud uitzagen naar den dood van den erflater een 70 jarigen oudoom on die nu toch op zijn uiterste lag Is het te verwonderen dat do beide toekomstige erfgenamen die doodarm zijn roods krediet namen op de erfenis hetgeen hun bij de algemeen vaststaando gegoedheid van den ospinint doodo met volkomen gerustheid werd gegrven P En toen de groote maaier eindelijk den Uvensdroad van den lieven oom had doorgesneden gundo men zich nauwelijks den tijd tot hot lijk kond was Nu aan het zoeken en snuffelen Oom stond bekend als en zonderling en een vrek Waar zou hij al zijn geld verstopt hebben ja waarP Men vond niels Zou de schanslooper Fluks met mes en schaar de voering losgetomd en ook niets De 17 000 gulden vormden een dier luohtkasteelen welke oven spoedig zoo niet spoediger afgebroken dan opgebouwd worden Boulouque de indertijd veelbesproken Keizer van Haïti was een groot vereerder van Napoleon I Dit bleek ook hieruit dat hij de gevleugelde woorden de Keizers door de historie vermeld voor zijn nogors van pos maakte zonder echter do bron te noemen Het beroemde woord van Napoleon bij de Pyramiden werd op zekeren dag op de parade geparodieerd al Vergeet niet negers van Haiti dat boven uit deze palmen vierduizend apen op ons nmlerzien Ook daarin volgde hij Napoleon na dat hij zelf persoonlijk de door hem verleende ridderorden zijne onderdanen op de borst hechtte De gedecoreerden waren er evenwol niet bijzonder mee tevreden want daar hun uniform allereenvoudigst was hechtte de Keizer hun mei stal de ridderorden met een speld op de bloote heldentrorst buitenlandsch Overzicht Czaar Alexander heeft niet gelijk de Times verwachtte van de nieuwjaarsontvangst gebruik gemaakt ten einde althans een tipje op te lichten van den sluier waarin KusUnds plannen ten opzichte van Bulgarije nog steeds zijn gehuld De Cziar heeft geen enkele toespeling op de staatkunde gemaakt Alleen viel het bijzonder in het oog dat Alexander zich bij do ontvangst der gezanten bijzonder lang met den Duitschen gizant generaal Von Schweinitz onderhield Ook wordt de rede door lord Salisbury te Liverpool gehouden algemeen besproken De horideuinche Ztitting voegt er bij dat de toestand se lert 1 Januari wel aanmerkelijk vej beterd is maar daarom kan men nog niet zt ggen dat do lucht geheel zuiver is Prins Bismarcks blad gelooft daarom dat lord Salisbury s woorden het best kunnen opgevat worden indien men ze beschouwt als een waarschuwing tegen een al te gunstige meeniug over den toestand Volgens nadere berichten nil Berlijn zullen de onkosten voor de uitbreiding van de landweer en den landstorm in DuitschUnil niet meer dan 80 000 000 mark bedragen Gelijk men weet werd het bedrag dezer onkosten aanvankelijk op 1C0 000 000 mark geraamd De gunstige staat der Pruisische financiën in de troonrede Ier opening van den I auddag aangskondigd heeft veel vreugde verwekt vooral bij ben die van de ruime kas zullen profiteeron onderwijzers geestelijken ambtenaren De troonrede was een zakelijk stuk en men schijnt niet anders verwacht te hebben Bismarck wordt spoedig te Berlijn verwacht om vooreerst daar te blijven De Rijksdag zal vermoedelijk het genoegen hebbeu hem wel eens te zien Het Berlijnscho kiesdistriot dat voor den sociaaldemocraat Hosenclever in den Rijksdag vertegenwoordigd word is tengevolge van de ongeneeselijk verklaarde krankzinnigheid van dezen afgevaardigde vacant verklaard Liebknecht is caodidaat gesteld en zal ook wel verkozen worden De berichten uit San Bemo luideu voortdurend zeer gunstig De Kroonprins is ook blijkens zijn brieven zeer hoopvol Toch luidt het in de Beichs Anzeiger opgenomen bulletin niet zoo heel gunstig in de laatste veertien dagen had weer een zwelling plaats van het linker doel van het strottenhoofd gepaard met ontsteking en sterke slijmafscheiding welke evenals do ontsteking nu weer verminderde Evenals du heer Floquet m de Kamer deed zoo heeft de heer Leroyer den Franschen Senaat met een korte politieke toespraak geopend De voorzitter sprak den we sch uit dat de Senaat getrouw zou blijven aan zijn verleden en zonder den loop dor wetgeving te belemmeren toch zijn recht tot zelfatandigo beoordeeliug de wetsontwerpen zou handhaven Ten slotte bracht do heer Leroyer hulde aan den heer Carnet den oudsten senator en den vader van don president der republiek wiens verkiezing opnieuw getuigde van den goeden naam dien de Camots onder do republikeinen genieten De Verefuigde Staten zullen vermoedelijk aan de groote Pransche tentoonstelling van 1889 deelnemen In het rapport van den Minister Bayard bü de uitnoodiging aan het Congres wordt gezegd dat de voordeden ten bate van koophandel industrie wetenschap en kunst uit de deelneming aan vroegere tentoonstellingen te Pargs door de Vereenigde Staten voortgevloeid zoo talrijk en in het oog vallend zijn dat het alleszins raadzaam is de thans gedane uitBoodiging aan te nemen de Minister adviseert tot het aanstellen van een Kogoerings oommissaris en het uitstrekken van 200 000 dollars ter bestrijding lier kosten RECLAME De heescbheid de hoest de sUimen zijn dikwijls met eone strafbare onachtzaamheid behandelt en aanzien als eene kwaal die zonder zorg van de lijder moet weg gaan gelijk zij gekomen is Hoe duur men dikwgls dezen onachtzaamheid betaalt die terzelven tijd de oorzaak is van eeneverzwaring eeper langdurige ziekte die het geluk en het leven kan doen verliezen Het was genoeg Om de kwaal in zijne wortel tegen to houden van in tijds de mineraal pastillen van i oden te nemen die aangaande de afsneiding der slijmen en de genezing voor catarrhale ontstekingrn en voor de verzachting der opwekkende keel orgoans alles overtreffen Ware deze waarheid eene v ermaning voor alle de hoest lijders De pastillen die volgens hunne werklijke geneeskracht in Duitsohland op 2 maanden eene verkoop gekregen hebben van 200 000 doozen zijn te bekomen in alle apotheken aan 60 cents de doos Lijst van brieven geadresseerd aan Onbekenden Mej Coene Arasterdam H Polmer Amsterdam J J Simmermans Gouda M HoUestcU s Graven haga Mej J van der Hoop Rotterdam Binne weg 132 Botterdam Van GOUDERAK WUhelmina Boa Van HAASTRECHT Mej C Vrijmoet s Gravenbage Van ZEVENHUIZEN I da Taian Haarlem BRIEFKAARTEN J E J Krebs P Brieven verzonden geweest naar AMERIKA P A Alphenaar Philadelphi De Directeur van het Postkantoor SIMONS JBurKeriijke Stand GBBOBEiV 13 Jio Nnlijg JohiDiM ouders i Va en R dc Konmg 14 Anlooie Aggut aaderi J Weymaii ia S C MeiniDger Simon cd Johaonrs oaden i HoffmcD ea i Slrrig Idrimns ouden L Viuer en G Dokter 16 Jicobs HilleiniDi onderi T R de Jong en C C Kuui Arie Jacobni noden II Vizee en H Bnnd i k Cdrnelii Jobennei onder S Broekhnilen en N Verkerk Jao HabertDS ondert A D Pooeioen en L Sant 16 Johaooei ouden T J Joostcn en P E Areots iotejib ooderi G Sinter en i K ttü Ueaven Jioneke Eliubfetb onders A van Boscb en H ran Effereo OVERLEDB V 18 Jan J an Hoorn 6 m 15 W BollaMt IS d ü tin Msijen 16 d M M Wtjon 48 j B m Reeuwtjk eEtjOREN ijije oodera G de Knikker en J an Hoogdal n Jobsnnei Antonins audert w tteboondervoerd en O Vfilgeer Jan ouder F van Ea en A Scboaten CorntUa ouden 1 Jongeneel en VI van den Berg OVItKLEDEN P N van dar lleaxl in J Verdugc 1 j GERUWD H Klaver 38 j en N Stoathart 27 j Haastrecht GEÉUWD J J Verboet an Scboonboven en B Biatveld C Vergeer en U van Baarea Vlist GEllUWD F Klever van Beniehop en E Nolenan ADVERTENTIÉN Voor de menigvaldige en hartelgke bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden onzer oadste Dochter Zuster en Behawdzoster betuigen wg onzen weigemeenden dank Uit aller naam A BRINKMAN Rotterdam De ondergeteekendeu betaigen bg dezehnnnen faartelijken dank aan allen en inzonderheid aan het Beataar der IJgclab voor onvermogenden roor het aan hnnne kinderen en hengescbonkene op Dinsdag 10 Janaari II JOHANNES MILS en 9 andere begunstigden De ondergeteekenden betuigen bg deze hnnnen bartelgken dank aan allen en inzonderheid aan het Bestuur der IJaclnb voor onvermogenden voor het aan haane kinderen en hen gescbonkene op Dinsdag 10 Janaari II De Bewoners der Messeuakebssteko Mevrouw SCHOJNEVELD vraagt tegen MEI eene