Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1888

VrUdag 20 Januari J888 N 3654 GOUDSCHE COURANT p ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Hoofdkiesdistrict GOUDA Openbare bijeenkomst van Liberale Kieeers op WOENSDAG 18 JANUARI 1888 des avonds ten 7 ure in de Zaal Kunstmin der Sociëteit tONS GENOEGEN TS O OTJÜjft ten einde van gedachten te wisselen over de oprichting eener KIESVEREENIGIN6 Namens de Eiesrereeniging Bueobbplicht Mr i FORTUIJN DBOOGLEEVER J M NOOTHOVEN tan GOOB C C H PRINCE H JAGER COMMISSARISSEN der Goudsche WaterletdlngmaatachappiJ berichten dat ïg aan den Directeur den Beer J H BECKING tot herstel ïflner gezondheid een onbepaald verlof hebben verleend en dat ng gedurende zjjne afwezigheid den Heer D C W VAM DER LAAR Dz met de functie van waarnemend Directeur hebben belast Namens Commissarissen roornoemd W VAN DER VLIET Voorzitter Dienstneming voor Oost lndie IMEDËRLAIVDËRS ontvangen bij het aangaan vari ecne militaire dienstverbintenis van zes jaar een iiandgeld van drie Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN AIILICIEMiS In werkeiyken dienst or met groot verlof kunnen voor den tijd van iwee jaar gedetacheerd worden naar Oost Indië premie twee Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN bijaldien de Milicien met groot verlof afwezig was van zijn korps Het Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven gratis nadere inl iciiti ngen Per doos 40 Cent OrooteBranaverxeUering Maat schappij die tegen Concnrreerende preraiën Geen beter middel voor verkoudheid als de verzekert vraagt eenberoemde DRêP uit de Blikken Trommel van f m TrnA VAN TUIJL Paleisstraat Amsterdam I fl OOF lIACjrEiil I voor GOV DA en omstreken I Buime provisie wordt toegekend Brieven Fr onder No 1025 aan het AdvertentieBijreau van W J THIEME Cjk te Zutphen n GEVAAR wmm Aanhoudend wordt de raad van Theophile ingeroepen door personen die gelokt door de logenacntige advertentié n of op aanradeu van hun kapper onderstaande Haarmiddelen aanwenden Allen a Haarhersteller Eau de Windsor Het nieuwe Haarmiddel Verkoophuis Amsterdam Ayer s Haarversterker Eau des Fees NIEUWE LONDON MELROSE BOSETTES hairrestorer Exelsior en alle andere die er uitzien als gewoon water of met wit of geel bezinksel Volgens het MAANDBLAD tegen deKwakzalverg BEVATTEN bovenstaande haarmiddelen LOOD zijn dus zeer gevaarlgk wil men zich langzaam maar zeker vergiftigen men koope bovenstaande haarmiddelen Theophile Haarkundige te Amsterdam WAABSCHpWD DUS EVENEENS Neem Dit merk is alleen verkrijgbaar bij 4 ê van der Sanden Banketbakker Markt Gouda Per doos 4 0 Cent PARAPLÜIES A 7 OS Az Kleiweg E 73 en IZk Vanaf heden voorbanden KBOPSLA MANDARIJNEN FBANSCHE BLOEMKOOL Prima CASTA N JBS Zelfopdraaiende blikjes SARDINES LISSABONSCHE AJUIN Alle soorten BLiKGROËNTB van prima kwaliteit a 50 Cents per blik Kasdruiveir J GKRHITSEIV gratis raad bg fbeoi hi ïe KORTE GBOENENDAAL IJS en WËDRH dienende mimimum op Woensdag 18 Januari tan 2 tot 4 uur op het terrein te ST0LWIJKEB8LUIS Verloren een zijden Paraplule met beenen knop Verzoeke vriendelijk terngbezorging CBABETHSTBAAT 224 De Cfoudsclie Macliinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de L E V E B I N G van Gasmachines Gaskachels Gas ovens Gaslampen enz Plaatsvervangers en ITummerverwïsselaars GEVBAAGD hoog Loon Inlichtingen bjj P VAN LOON Nieuwehaven Gouda H C C VAN LAAB WALTïtt gewezen Leerares aan de II B School voor Meisjes te Rotterdam komt eenmaal per week te Gouda om PBIVAATLESSEN te geven in bovengenoemd vak en in de HEIL GYMNASTIBK op medisch advies Adres Rotterdam Eendrachtsstraat 32 Door ziekte wordt terstond of met 1 FEBRUARI gevraagd een flinke iisiisfi0 is te Gravenhage f 100 lo m en veel verval Zonder goede getuigen onnoodig zich aan temelden Adres franco brieven te Gouda Kleiweg E 66 Letter M KLOMPEN De KLOMPENMAKERIJ De Nijverheid te Vucht bjj i Botch levert soiled werk aan billjjke prijs Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Hetau 8 elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarijjks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neuinarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland RIJKS ZEGELS alsmede FlsuDisze eliS zfln te bekomen in den Boekhandel van BRli KillAlM Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gooda BINNENLAND GOUDA 19 Januari 1888 Deelden wij vroeger het vermoedelijk aantal kietere mede thans kunnen wij mededoelen dat de Iriezerslijston Dinsdag 17 dezer zyn vMtgeateld en 4at bet aantal kiezen ia Voor do Tweede Kamer 1159 ff ProT Staten 1158 Oemeentemul 115t van voor In eene Dinsdagavond ohoudnn vergadering de Kiesïereeni nft Gemeentelielang is op f tel van liet Bestuur besloten die verceuiging te ontbinden De tooneelvoorstelling ter herdenking van de 40 jarige tooneelloopbaan van Mevr Albregt Engelman aarran wy in ons Zondags nr spraken en die rolgens bot Nteuics v d diuj op Dinsdag S4 Januari e k zou zyn vastgesteld is voorloopig uitgesteld De heer Post Drost was niet zooals wij abnsiorelijk in cns vorig nr mededeelden regent van ktt Weeshuis maar regent van de beide Gasthuizen Nauwelijks is de vorst wetlor teruggekeerd en ket ys veder daar of men bindt de schaatsen aan en lederen middag trekken velen on or ingezetenen aar Stolwtjkersluis waar zij twee ijsbanen gereed vinden hen te ojitvangcn fisteren vooral was het daar zoer druk De eene baan is gereserveerd voor do leden der IJs Club touda met hunne dames do tweede is voor ieder toegankelijk f Eerstgenoemde i keiru versierd met tal van vUggea terwijl daar gisteren effi gedeelte van het Muziekcorps dor dil Schutterij het ijsfecst opvroolijkt Het was een vrooUjk opwekkend winter tooneeltjo dat men daar kon genieten i o op de tweede aan heerschte vsel vroolijkhoid en pret Voor de toeschouwers en ook zij waren in grooten getalo opgekomen I was deze laatste niet het minst bezienswaard van wcgo de grooto drukte die hier heerschte maar juist deze Jrukto maakte dat aitn het rijden op de baan der IJsclub waar het kalmer toeging door velen de voorkeur werd gegeven Om die te lietreden moet moh echtur lid zijn Do contributie is oohter zóó gering dat dezo weinigen zal weerhouden slechts ƒ 1 s jaars Het bestuur dier lnb beslaande uit do hh i H G de Lange en G P Cheriox er zijn een paar vacatures verdient inderdaad een woord vaii lof dat het met zeer beperkte middelen nog ieder jaar kloine feestjes weet te orgaiiiseeren dio meestal goed slagen Do vlaggen versiering op de baan bad dit jaar do hoor k D van de Weg geheel belannteloos voor zijn rekening genomen waardoor bij de Club zeor aan zich verplichtte Dinidagiiaiiiiddag zijn twee kinderen van den kapitein Kooij varende op een sleepboot doordien zij op het ijs waren gegaan tr doorgevallcn roet het ongelukkig gevolg dat het jongste knaapje 10 jaar oud vonlrouksn is Het oudste is er nllocn uitgekomen en heeft nog getracbt zijn broertje te redden doch te vergeefs Gisterenavond had in de Sociëteit Ons Gonoegeii de bijeenkomst plaats an liberale kiezers bijeengeroepen doordekiesvereeniging Burgerplicht in oen onzer vroegere nrs aangekondigd De Voorzittür van genoemde kiesvereoniging de heer Mr J Fortuijn Droogloevor opende dezo mei een toespraak waarin hij alloreorst do roden opgaf waarom geen gevolg was gegeven luin den in de laatste vergadering van Burgerplicht uitgesproken wonsch om heden en erkende autoriteit dor liberalen te doen optreden Het bestuur had gemeend dat het hedenavond moer een intieme bijeenkomst gold een vergadering onder ons liberalen in dit district en dat het minder doeltrefToiid zou zyn thans een vreemd spreker uit te noodigen Waar spr zelf dus thans oen woord zou spreken en deze vergadering zou leiden was hij zich ten volle bewust de bezwaren daaraan verbonden en hij rekende bij de vervulling dier taak op de medewerking van alle aanwezigen Uit het feit dat zoovelen waren opgekomen sprak zekero belangstelling die door spr ten hoogste werd gewaarrteerd Spr ving daarop aan met te betoozon dat de toekomst van de liberale partij volstrekt niet zóó donker is als hier en daar wordt geloofd Wanneer men de geschiedenis der laatste jaren nagaat in ons land dan mag men met moed de toekomst tegen gaan Het is waar er ia een tijd geweest van stilstand voor do liberale partij maar gelukkig hebben zich iu den laataten tijd teekenen voorgedaan die hoop doen koesteren dat de beginselen die wij belijden en waarvoor wij gaarne den strijd aanvaarden op den duur de zegepraal zullen wegdragen Spr ging daarop de politieke geschiedenis na in ons land van de hiatste jaren herinnerde er aan dat in Mei 1883 door Z M den Koning eene Commissie word benoemd tot herziening der Grondwet die in Januari 1884 rapport uitbracht riep voor onze herinnering het droeve oogenbUk dat de laatste van s Konings zonen aan ons land ontviel en daarmede de kans op mannelijke nakomehngen uit het Oranjehuis voor goed verdween waardoor tevens de vrees ontstond dat met het oog op den hoogen leeftijd van onzen Koning grondwetsherziening voor langen tijd van de baan zou kunnen worden geschoven daar tijdens een regentschap die herziening niet kon geschieden schetste vervolgens alle noodZiikelijke stappen die volgden om be lo lde herziening te doen plaats hebben totdat deze ten laatste een feit werd toen op 30 November 1887 Z M de Koning de nieuwe Grondwet afkondigde Voldoet nu deze nieuwe Grondvet Toorzeker niet in allen deaie nvKmiiiijilsaaderiiiaiischelijk werk is de ui volmaakt velen zijn teleurgesteld door hetgeen daarin wordt gemist maar toch zoo zü al niet aanleiding ka geven tot bovenmatige vreugde zeer zeker tot dankbaarheid hoewel ook thans nog de toekomst niet vrij van wolken is Veel hangt daarbij af van de wijze waarop de kiezers ook de nieuwe van hun recht zullen gebmik maken In allen geval is noodig aaneensluiting van allen die zich vereeiiigen kunnen met de liberale beginselen ook in ons district dat inderdaad belangrijke wijzigingen heeft ondergaan Vroeger strekte zich ons district uit van Montfoort tot Rotterdam en van Alph n tot Krimpen a d I k Thans is bet veel kh iner het is als t ware in tweeen gekuipt De Krimpenerwnard is gedeeltelijk bij Bodegraven gevoegd in ons vroeger district waren liberale kiesvereenigiugenin de Kriropenerwaard te Oudewater Woerden en Gouda DIo van Oudewater en Woerden zjjn vervallen uit ons tegenwoordigdistrict altbans voordeverkiozingin van de 2e Kamer voor de Provinciale Staten zyn zij voorioopig nog werkzaam gebleven Nu was men in overleg getreden met andere deeleu van hot district en wel met dit resultaat d it de kiezers to Krimpen a d Lek I ekkerkeik Krimpen a d hfsol en Ouderkerk afzonderlijk zouden worden opgeroepen en dio te Gouda Waddinxveen Boskoop Moprcnpelle Moordrecht Nieuwerkerk a ki IJsel en Gouderak alhier zouden worden hijeengeroepou De vorgadoring van hedenavond was daarvan een gevolg Nu deden zich deze vragen op Zullen wij hier eene nieuwe kiesvereoniging oprichten Zoo ja zullen wij dan een Iw psald programma vaststellen waaronder zij zal werken Spr doelde als de moening vaii het bestuur mede dat de eerste vraag bevestigend de tweede ontkennend moest worden beantwoord Wat do eerste aangaat zou kunnen worden beweerd dat het vohloendo was bij iedere vacature een speciale bijeenkomst van kiezers te houden om oen candidaat te stollen maar dit ging volgons spr niet op daar er een vast bureau moest zijn voor overleg mot de andere dooien van het district terwijl dat ook op een ander bezwaar stuitte de behoefte aan geld waarin alleen een bepaalde vereeni ging kon voorzien terwijl ten slotte van deze veel meer kracht moest uitgaan dan van een bijeenkomst die slechts te hooi en te gras gehouden werd Wat de tweede vraag betreft een bepaald programma werd door bet bestuur onnoodig geacht Wat onhings in Burgerplicht Ie Amstor lam was voorgevallen deed daarvan reeds terugschrikken ook in Leiden had men zich daartegen verkhiard De liberale partij had geen programma noodig wel moest zekere richting aangewezen worden waarin men moest werkzaam zijn maar verder mocht men niet gaan Het stellen van een programma moest volgens spr worden overgehiteu aan de antirevo Ititionau en die onder de meesterlijke leiding van hun hoofd een zacht gellait deden hoeren om ook sommigen van onze partij in hun net Ie krijgen De liberalen moesten hunne beginselen toonen door daden niet door woorden Er is nog een reden waarom wij geen programma noodig hebben Burgerplicht was lid van de Liberale Unie en het bestuur meende dat do nieuwe kiesvereeniging zich ook daarbij moet aansluiten Welnu de Liberale Unie heeft ook geen programma vastgesteld alleen heeft zij oen soort programma roor de etrtltülgmde jaren ontworpen dat door de afI gevaardigden zal moeten worden behandeld Spr gaf kortelijk aan wat dat programma bevat waarbij Sociale hervormittff op den oergrond staat dat door de dagbladen ter algemeene kennis is gebracht Vol gens de meening van het bestuur was aansluiting aan de Liberale Unie wenschelijk terwijl voorts de nieuwe kiesvereeniging in zooverre zou moeten verschillen van de tegen woord ig dat 1 de baUotage werd afgeschaft I i de contributie werd verlaagd van ƒ 2 50 op I ƒ n 50 j 3 dat de candidaten op andere wijze zouden 1 worden gekozen Niet geheel ten onrechte was tod mtk hcweerd dat de besturen der kiesvenenigingen te veel invloed oefenden op een te stellen candidatuur terwijl de leden voelai weinig anders overbleef dan te steunen en te stemmen hem wier verkiejsing de besturen wenschelijk achtten Dit zou voortaan kunnen worden voorkomen door de bepaling dat I ieder lid of een i tal of 10 tal leden eenige dagen vóór de vergadering waarop oen keuze moest geschieden candidaten opgaven Op één punt meende het bestuur moest de nieuwe vereeniging niet verschillen met de vroegere ook in het vervolg moest zij zich niet inlaten nt t de rerkiezinffett voor de raad Immers de ervaring had geleerd dat zij die bij de keuzo voor de 2e Kamer en de Prov Staten steeds eensgezind waren bij raadsverkiezingen vaak in opinie verschilden ovi den te stellen candidaat Daardoor ontstond dan scheuring en tweedracht en het bestaan der kiesvereeniging liep gevaar Spr thans aan het slot zijner rtnle gekomen stelde de aanwezigen in de gelegenheid debat te voeren over bet geboorde en speciaal over deze vragen Zullen wij een nieuwe kiesvereeniging oprichten ® En zullen wij dit doen zniuler vait programma doch met aansluiting aan de Liberale Unie Van deze gelegenheid werd weinig gebruik gemaakt De heer ¥ van Dantziï die zoi le geen kiezer te zijn vroeg of bij de nieuwe vereeniging ook nietkiezers lid zouden kunnen wor len De Voorzitter zeido dat hit bestuur van Burgerplicht voor zich dit niet wenschelijk achtte alleeu kiezers waren trouwens tot deze vergadenog opgeroepen maar deze vraag zou eerst later beantivoord worden eerst door de Commissie tot t ontwerpen van een reglement later definitief door de vergadering De heer C Witte van de Velde achtte toelating van niet kiezers wel wenschelijk immers hunne wenken en adviezen konden dikwijls van beteekeuis zijn doch onder dit voorbehoud dat zij niet zouden mogen raedestemmen over candidaten Do heer C B Julius merkt op dat niet ieder weet of hij kiezer is waarop de Voorzitter mededeelt dat de kiezerslijst voor Gouda ter bestuurstafel aanwezig is De heer Dr W Julius zegt met sympathie vernomen te hebben dat het bestuur er voor is om zich aan te sluiten bij do Liberale Unie en ook bij het program dier Unie kan spr zich neerleggen uitgezonderd op één punt Spr kan zich nl niet vereenigen met het denkbeeld van algmetne diemt plicht dat blgkens mededeeling van den Voorzittar