Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1888

in dat programma sohijnt voor ta komen 3pr ia wel degel k voor persoonlijke dienstplicht maar niet voor algemeene i Ons volk is geen militair volk en ui t naar spr hoopt nooit worden Spr is het voorts geheel eens met de meening dat de verkiezing voor gemeeuteraads candidaten niet door de nieuwe vereeniging moet worden opgenomen in haar reglement üe Vooraitter merkt op dat als door hem werd medegedeeld dat de Liberale Uni voor alffemeene dietutplickt was dit eene vergissing was Dit is niet het geval De heer A Kok verklaart vervolgens een groot voorstander te ï jn van leerplicht Zijne ervaring leerde hem dat nog velen weinig of niet onderwezen zijn en hij zou gaarne zien dat leerplicht werd ingevoerd De Voorzitter zegt dat leerplicht staat in het program der Liberale Unie Toch zijn daartegen ook bezwaren w rbij spr herinnerde aan hetgeen prof Spruijt dienaangaande aanvoerde die o a aantoonde dat leerplicht in Duitschland goon goedo resultaten bad en hij voor zich zou niet willen zien bepaald dat de candidaten voor leerplicht moesten zijn en anders niet gesteld konden worden De heer C Messemaker verklaart zich vi5ór leerplicht Zijn ervaring ook als Socretaris van de afd Gouda van Volksonderwijs leerde hem dat deze hoog noodig was uit welke ervaring hij een sterk sprekend staaltje aanvoerde De heer D Buijter zegt ook voor leerplicht gestemd te zijn Waar leerplicht op vorstondige wijze werd ingevoerd b v in Saksen werkt hy goed I De hoer E Kortenoever bespreekt vervolgens kortelijk de quaestie van het vrijhandelsstelsel en betoogt dat als alle landen dit stelsel toepassen het zeker uitstekend is maar dat als het eene land dit doet en het andere niet dit voor kleine landen een zeer groot bezwaar is De heer Dr W Julius herinnert daarop aan hot doel dezer bgeenkomst en acht hot niet weuschelijk hier quaesties te behandelen die eerst bij een eventueele candidatuur door eene evontueele nieuwe kiesvereeniging gesteld te pas komen De vergadering neemt dezen wenk ter harte Niemand vraagt meer hot woord en de aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld als lid toe te treden tot de nieuwe kiesvereeniging Daaraan geven gevolg 55 personen uit Gouda 3 uit Gouderak en 1 uit Moordrecht en daar verscheidene leden van het oude Burgerplicht ook reeds zich bereid verklaarde toe te treden telt de nieuwe voreeniging in het geheel reeds 75 leden Daarop was aan de orde Verkiezing van een Commissie tot het ontwerpen van een reglement De heer A Brinkman stelt voor do bestuursleden van Burgerplicht tot leden dier Commissie te benoemen De heer M van Bantzig geeft er de voorkeur aan die heeren gezamenlijk tot Bestuur te benoemen der nieuwe vereeniging De vergadering vereenigt zicb met het voorstel van den heer Brinkman De heeren Mr J Fortuijn Droogleever J M Noothoven van Goor C C H Prince en H Jager zijn dus tot leden dier commissie benoemd welke heeren die benoeming aannamen doch onder voorwaarde dat zij zoo noodig eenige anderen zullen mogen aasumeeren Binnen kort ÏA nu eene nieuwe vergaadering plaats hebben alleen van leden der kiesvereeniging om het reglement vast te stellen en een bestuur te benoemen In den Wintordijk onder Waddinxveen is een man op schaatsen hedenmorgen verdronken Maandag heeft zich v d G in den Flattoweg door ophanging van het leven willen berooven Zijn buurman K hoeft hem nog bijtijds afgesnedem Zwaarmoedigheid schijnt hem tot dit noodlottig besluit te hebben gebracht Deze week zyn des ijachta b j den landbouwer Goudriaan onder Moordrecht kippen ontvreemd Maandagavond is op eene vergadering bq den hoer Niekerk te Waddinxveen besloten 3 maal s weeks eene algemeene bedeeling te houden aan de armen aldaar De heer jhr mr G L M H Ruy van Beerenbroek is met 905 van de 935 geldige stemmen herkozen als lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Maastricht Eorgistenavond omstreeks 6 uur brak in de hooiberg bij de woning van G van Vliet te Zevenhuizen een felle brand uit die zeer spoedig berg en woning in de asoh legde Het vee en de inboedel word gered De woning was matig verzekerd Oorzaak onbekend Benoemd is tot brievengaarder te Zevenhuizen de heer L Muilwijk en te Zoetermeer de heer L W v Deventer In den laatsten tgd is er dikwijls sprake geweestover aanstaande wijzigingen in de tegenwoordige pensioenwet voor officieren Zooils uit de laatste geruchten welke daaromtrent in omloop zijn kan worden afgeleid is des ministers streven den officierengelegenheid te geven om op betrekkelijk jeugdigenleeftijd de gelederen met pensioen te kunnen verlaten Hierdoor wordt een tweeledig doel bereikt er komtmeer promotie in de verschillende rangen en eenaantal officieren die hun baton de inaréehal hebbenbereikt verlaten den dienst maar blijven ter beschikking van den Staat zoodat hieruit een reservevan officieren wordt geformeerd waarop later metde in te dienen militiewotton gerekend zal worden C D Aangaande het doen vallen van den toren te Geldrop wordt aan het Utr Dagbl gemeld dat dit werk tot hiertoe uitmuntend is geslaagd Stel u voor schrijft de heer de L dat genoraal Wolsoley aan het hoofd der Transvalers of dat de keizer van Bnsland met het Leger des heila zijn intocht in uwe siad deed en gij zoudt een kleinen heel kleinen indruk krijgen van den intocht van zes flinke kranige mineurs binnen Goldrop Zij kwamen tegen den avond van 9 Januari aan maar al was het donker menig oogje werd op hen geslagen en menig lief voetje volgde hen nog even op straat in Eindhoven en in Geldrop om ze te zien en op te nemen die mannen die morgen wellicht overmorgen mot dynamiet don toren in Geldrop zouden opgooien om hem buiten het dorp op het bouwland te laten neervallen en daar verder af te maken Ach ach die arme mensohen en huizen als de toren door de lucht vliegt en ziet u zy die rondom don toren wonen moeten wel 8 of 10 dagen uit hun huis want met die dynamiet is t g iheel niet te vertrouwen Ja waarlijk zoo dachten en zoo spraken een aantal menschen Men had liever den toren steen voor steen afgebroken en met eeu afvallend stuk ook oen arbeider omlaag zien vallen liever eene nieuwe onverwachte instorting zien plaats grijpen die wie weet welke ernstige gevolgen zou kunnen hebben dan zoo den toren met dynamiet te zien vernielen Gelukkig ook dat onze mineurs de menschen spoedig gerust stelden Hunne kalme wyze van vertellen hunne belangwekkende verhalen van de vernielingen waaraan zij in hun leren medegewerkt hadden hun vertrouwen op de dynamiet waarmede zij dagelijks om a8 des zomers maar vooral hun fatsoenlijk niet geuiüeg te prijzen uitstekend gedrag brachteta spoedig kalmte en gerustheid te weeg Dos middags van 9 Januari begon het eigenlijke boren van de mineurs waarmede zü ook den 10 voortgingen Ken bijna losstaand sterk gescheurd gedeelte der mine werd het eerst onderhanden genomen en op 12 Januari werden door den burgemeester van Geldrop de daarin gemaakte dynamietmijnen door middel van eleotricileit allen te gelyk ontstoken Kijk wij dachten dat de toren nu op eens zou vallen ten minste het losstaand stuk en er kwam niets er vielen een paar steenon maar dat was alles Spoedig zagon wij door de mineurs een nieuwe zwaardere lading dynamiet ontsteken Men had gedacht dat men zulk een slag nu toch wel door ons gehoelo Vaderland zou hooren en men hoorde het nauwelijks te Eindhoven naar ik later vernam ook nu echter vielen er weder voel steonen vloog er veel stof en sprongen er hier en daar een paar ruiten maar het losse torenstuk viel niet Wij bemerkten echter dat de mineurs door het telkens aanbrengen van dynaraiotladingen dat stuk ondermijnden wat met het oog op de steeds van boven afvallende steeen bet moor voorover hellen van het metselwerk een zeer gevaariijk werk was Ten 5 uur moest het Work wegens de duisternis gestaakt worden en op de verzekering van den kapitein Gijsberti dat men geen gevaar voor dien nacht behoefde te koesteren ging bijna iedereen dan ook rustig dien nacht te gomoet Den morgen van den IS Januari te half 10 uur werden de bewoners door een nieuw dynamietschot opgeschrikt on hadden nog juist tijd om oen kwartier later het stuk metselwerk langzaam te zien overhellen on zonder eenig bijzonder geraas of iionder eenige bijzondere dreuning te geven te zien noderstorten Leve de genie blonk het uit aller mond Doch ik moot het erkennen wij waren sprakeloos IJen muur van 40 M hoogte en 2 M dikte te moeten laten vallen juist op een plaats waar men dit verlangt t is wel waard om eens te overdenken Wij hoorden wel van onze medekijkers dat als je hier een gat maakte en daar een gat maakte dan ging de rest van zelf Msar juist die rest dia doet t hem geloof ik want aan al die pratera zeu ik toch niet gaarne toevertrouwen om de torens by ons zoo precies in de straat te laten vallen zonder dat hü op de huizen neerkomt Br wordt geklaagd over slapheid in t werk en de malaise die er uit voortvloeit Maar doen onze handel en industrie wel genoog pogingen om door eigen inspanning daarin verandering te bren gen De corr ondent der Haarl Ct te Pretoria schrijft toch in zyn jongsten brief Br is nog veel meer te doen voor Nederlandsche industrieelan doch men moet niet op het muffige kantoor blijven zitten in afwachting van do eene of andere bestelling Neen men moet beginnen met een paar duizend gulden te wagen en een bekwaam degelijk hnndolsraan bekend met de Engelscho taal uitzenden om eens flink de zaken na te gaan on te zien wat er te verdienen is Alles hangt natuurlijk af van da keuze vau dien man Geen jongmensch pas van de Handelsschool maar een man van ondervinding in de wereld Kan ééae firma dat niet bekostigen welnu laten zich dan eenige aaneensluiten en gezamenlijk de kosten dragen want het is treurig om te zien hoeveel hier in Engelsche handen is Waarom niet een groot pakhuis opgericht mot monsters van allerhande koopwaren die Nederland direct kan leveron P Waarom moeten Engelschen HoUandsohe kaas Hollandsche jenever HoUandsch linnen en katoen wollen goederen sigaren en honderdon andere artikelen invoeren kunnen do Nederlanders die dan niet direct invoeren De eenige Hollandsche winkel in do geheele Transvaal is de Nationale BoerenHandelsvereoniging die nu om zoo te zeggen geheel in handen is van eene Hollandsche Maatschappij Deze winkel maakt tegenwoordig goede zaken en zet heel wat Hollandsche goederen van de band Probeert het eens fabrikanten en last den Jansaliegeest varen Wanneer de zaak goed aangepakt wordt twijfel ik geen oogenblik aan het sucoe Toon de brand op de Heerengraoht te Amsterdam Zondag geblusoht wa leverden het uitgebrande perceel en de aangrenzende huizen een schildenchtig schouwspel op Het water dat met stroomen langs de huizon had gevloeid was bevroren en had alles mot oen korst ijs bedekt dat io de meest grillige vormen aan vensters en kroonlijst tegen muur en ruiten was gehecht De lichte mnnrkleur van het uitgebrande perceel sloot zich goed bij dis ijskleur aan terwijl de uitgebrande verlcoolde raamen deurkozijnen zooveel ingangen van een grot geleken Voeg daarbij le zwaar berijpte boomao en de brandweermannen met hun helmen baarden knevels en kleeding vol ijs en men kan zich de schilderachtigheid van het geheel voorstellen dat den indruk qaakte van ecu druipsteengrot Een photograaf was tijdig aanwezig om vanhet zeldzame tafereel opname te doen meldt de Amt a Dinsdag verschenen de afdeclings verslagen der Eerste Kamer over de Staatsbegrooting in het licht De algemeene beschouwingen bc en zich tot eenige retrospectieve en tot het voorop schuiven van de defensie voor de naaste toekomst De Minister van Bnitenl Zaken wordt nogmaals aangespoord om de belangen van onzon vee uitvoer te behartigen terwijl men van Z Exc ook verlangt dat hij met België eeno overeenkomst zal treffen tot wering van Zigeuners Den Minister van Justitie werd o a gevraagd of hij geen middel weet tegen de buitenlandscho loterijen en premieloten en eene inspectio van de rijksopvoedingsgestichten werd aanbevolen Van den Minister van Binnenl Zaken verlangt men eene herziene Gemeentewet vooral met het oog op financiën alsook een wet op de levensverzekering Nagenoeg algemeen drong men aan op vereenvoudiging van de onderwijswetten on beperking v an de onderwijswetten en beperking van do rxamenmanio het nieuwe leerplan voor de gymnasia vond toejuiching voor het lager onderwijs werd een wetswijziging gevraagd welke bet minimum der onderwijzers brengt op 1 per 60 leerlingen Het beleid van den Minister van Marine had op vele leden geen gunstigon indruk gemaakt de motieven zijn reeds in de Tweede Kamer ontwikkeld De Minister van Financiën wordt uitgenoodigd weder muntbiljetlon van 60 uit te geven Den Minister van Oorlog bracht men hulde voor zijne maatregelen tot oefening van jongelieden in den wapenhandel maar vroeg men mededeolingen omtrent de zaak van dr Qratama die don vreemden indruk zouden kunnen wegnemen door het laatst voorgevallene gemaakt Aan het Departement van Waterstaat enz wilden sommigen allo landbouwzaken onder ééa deskundig hoofdambtonaar vereenigd zien Algemeen vroeg men naar de oorzaken der vele ernstige spoorwegongelukken in den hiteren tijd en besprak daarbij eenige onderwerpen dio verbetering schijnen te behoeven Den Minister van Koloniën drukte men op het hart de emigratie naar Suriname te bevorderen grai De Standaard bevat het ontwerp van een proam van actie zooals het door hot Centraal Comité aan de besturen dor antirevolutionaire kiesvereenigingen is toogezonden Het ontwerp is in twee dooien ingedeeld Het eerste omvat de taak die men gaarne zag dat in de eerstkomende 3 i jaar door de Staton Goneraal kon warden afgewerkt Dit gedeelte luidt aldus In zake het kiesrecht wegneming van hetonrecht thans in het behoud van de vier meervoudige districten gelegen invoering van eenokieswet op billijker on minder beperkten grondshtg en herziening van het kiesrecht voor de gemeeuteladen grondslag van het kiesrecht eii recht derminderheden Het openstellen van de gelegenheid tot hetoptreden van Kamen van arbeid op corporatievengrondahig ter voorlichting van de overheid en hetbeschermen van den arbeid door de wet In zake het onderwijs schoolgoldheffing vanwie betalen kan inkrimping van do rijksinrichtingen voor middelbaar onderwijs en van die voor deopleiding van onderwijzers heratel van gewetensvrij hoid op schoolgebied voor den arme en opheffingTan den vacciuedwang althans voor de vrijescholen Begeling bij de wet van de uitbetalingen diegeschieden krachtens art 171 16S van de grondwet 6 Vermindering van den druk der accijnzen golijkmaking van den belastingdruk voor do verschillende bestanddeelen van het nationaal vermogen en herziening van de tarieven van in en uit en doorvoer ook in verband met de handelspolitiek van andore mogendheden Mita onder behoud van de noodige vrijstelstellingen afschaffing van do plaatsvervanging enverbetering van de militaire rechtsverhoudingen Breking met het dusver ten opzichte vanhet opium gevolgde stelsel wegneming van hiuderpilen aan de Zending in den weg gelegd opheffing van de staatskerk in de koloniën bevordering van de vrije ontwikkeling van handel landbouw en nijverheid in het belang zoowel van deninlander aU van den Europeaan eenheid van tolgebied tusschen het rijk in en buiten Europa enherziening van de comptabiliteitswet Het tweede deel bevat wat men tegen den afloop der vieijarige periode veranderd wenacht te zien in de grondwet en is van den volgenden inhoud Herziening van het grondwetsartikel regelendehet kiesrecht door alleen aan gezinshoofden hetkiesiecht toe te kennen Herziening van de grondwetsartikelen regelendede vaststelling van het budget ten einde te gerakentot splitsing van de uitgaven in vaste en jaarlijkschemet behoud van het recht voor do StatenGeneraalom tot wijziging der eerste hot initiatief te nemen en de laatste evenals de middelen daarvoor aande Kroon te ontzeggen Herziening van do grondwetsartikelen regelende de verhouding van den staat tot de kerk ten einde den financieelen band tusschen den staaten do kerkgenootschappen loa te maken Herziening van het grondwetsartikel regelendehet onderwijs in den zin waarin dit in Juni 1887 door het votum dor Tweede Kamer reeds was aangawezen Baltenlandsch Overzicht Wij draaien steeds in denzelfden cirkel de vredever keringen blijven maar niemand vertrouwt ze aan oorlog gelooft men ook niet omdat Buslands aanval in de gegeven omstandigheden te onzinnig zou zijn en zoo dobberen en weifelen wy van den eenon dag op den anderen In de Fransche Kamer had de behandeling plaats van da interpellatie van bet lid der rechterzijde Lamarzella over de revolutionaire handelingen van den Parijschen Gemeenteraad in de dagen van de Presidentsverkiezing De Minister van Binnenlandsohe Zaken sprak van da handhaving der wet en van de indiening van een wetsontwerp om den prefect in het Stadhuis te doen wonen Tal van moties kwamen aan de orde on de discussie eindigde met een rootio waarmee do Begeering ten opzichte van het toegezegde wetsontwerp werd gehouden aan haar woord en tevens vertrouwen in de Regeering werd uitgesproken Gelijk men weet heeft do Duitscho regeering einde lijk het ontwerp ter wijziging der sooialistenwet b den Bijkadag ingediend De regeering vraagt verlenging der bestaande wet voor vijf jaren behoudens verscherping van enkele bepalingen waarvan de voornaamste het veriies der rechten als Duitsoh burger betreft Tot dusver konden do sociaal democraten alleen verbannen worden buiten de districten waar do kleine staat van beleg is afgekondigd maar da regeering verlangt nu het recht hun ook het verblijf op geheele Bondsgebied te ontieggen De vraag is echter of da nationaal liberalen zich hiermoile zullen veroonigen De National Zeitung blijft deze verscherping der wet bestrijden Het hoofdorgaan der nationaalliberalen betoogt dat deze strengere bepalingen slechts kunnen strekken om de verbittering te vermeerderen wanneer het geheime werken der socialistische leiders tot bestrijding waarvan do nieuwe bepalingen moeten dienen kan toch niet worden Op een vergadering van Unionistische liberalen voorden de oud Minister Northbrook en de Parlementsleden sir John Lubbock en Finlay het woord Alle drie de sprekers waren het er over eens dat eigenlijk door Gladstone op het punt van Homerule geen wezenlijke concessién gedaan waren sedert bij hot eerst met zijn plannen voor den dag gekomen was Daarom geloofden zij dat de Unie van dien kant nog altijd mot ovenveel gevaren bedreigd bleef en dat de zaak der unionisten veld winnen bleef onder de natie Zij achten het dan ook den plicht der unionistische liberalen te blijven samenwerken met de conservatieven Sedert 26 Juni 1884 staat Johann Sverdrup de voormalige leider dor democratische partij in Noorwegen aan het hoofd van het bewind maar gedurende het hiatsle jaar zijn voor den eeraten minister onheilspellende wolken aan den Noorschen politieken hemel aamengetrokken Ten gevolge van don onder zijn aanhangers uitgebroken tweespalt die ten deele tot do linker ten deelo tot de rechterzijde bohooren wordt het ministerieel levon van Sverdrup bedreigd Tal van nederlagen leed het ministerie in het parlement zelfs moest de premier ondervinden hoe de aanvallen der oppositie zi h richtten tegen zijn neef Jacob Sverdrup die het departement dor revisie beheert eu in deze hoedanigheid een wetsontwerp betrekkelijk de reorganisatie der kerkelijke gemeenten uitwerkte dat door het StortAm verworpen werd Tot goe I bbgrip van den politiekon toestand in Noorwegen wete men dat het deel der democratie tegenwoordig aan het roer bestaat uit groot grondbezitters heerenboeren en houthandelaan Het andere deel de zoogenaamde litteraire of Enropeesche linkerzijde heeft een alliantie tegen het kabinet Sverdrup gesloten met de in 1884 ten val gebrachte rechterzijde Het zijn voornamelijk twee punten die de democraiie in twee vijandelijke kampen scheiden Dia fractie waartoe belmlve de Svenirups als hoofdleider behoort do proost van Stavanger LarsOftedah v5 idaar dat zij de groep der Oftedölars wordt genoemd ia anti latijnacb en ortho loi Tegenwoordig wordt alles in het werk gesteld om da beide zich bestrijdende fractién der democratische partij do radicale groep ouder leiding van Steen en Ovam en de Oftedabehe groep met elkander te verzoenen Het plan daartoe moet zijn uitgagaan van den dichterkoning Bjömstorne Bjömson die op het oogenblik zich in zijn vaderland ophoudt en evenals in 1882 bereid is naar het schqnt de leiding der democratische beweging bij de aanstaande verkiezingen voor het Worthing in den herfst van dit jaar op zich te nemen Als comHtio qua non stellen de radicalen opname van hun boida leiden Steen en Ovam in het kabinet als plaatsvervangen van Jacob Sverdrup den neef van den minister president en van een ander gematigd minister Zy willen zelf een hunner partijgenooten den minister Aatrup opofferen wannoor alechU Jacob Sverdrup het veld ruimt Daar echter do oom niets hooren wil vnn de inwilliging dezer laatste vordering en bovendien koning Oscar van elke wijziging in het ministerie afkeerig is voor de samenstelling van het nieuwe Storthing staan de kansen op een vergelijk niet zeer gunstig Van een monarch is het tevens naar het oordeel van koning Oskar II wat veel goeischt twee volbloed republikeinen wat Steens en Ovam zijn tot leden van zijn ministerie te maken Allen steun vindt de koning in dat opzicht behalve bg da rechterzijde van hot Storthing de minderheid bij zijn tegenwoordige ministera waarvan zelfs de democratisch gezinden aan hetNoonche parlementarisme niet de voorwaarde verbinden dat hoevela parlementaire nederlagen een kabinet ook bereid worden dit derhalve verplicht is af te treden Kenmerkend voor de politiek der partijen in Noorwegen ia het dat ook hier evenals eldon de uitente rechterzijde aan een verbond met de radicalen de voorkeur geeft boven een alliantie met do gematigde liberalen RECLAME De kleine munt der Esculaap Zie hoe men alreeds de minoraal pastillen van Soden in de geleerde kringen noemt omdat op alle die lieve kleine witte pastillen gegraveert is gelijk op een eermetaal het fabriek teeken algemeen bekent Van deze uitmnntende middel tegen alle verhitte ringe oorzaak der inwendige vlies Al wit me kan verwisselen met veel van deze kleine munt te gebruiken dat is bet edel goud dor gezondheid Leest Mijnheer ik bewijs met vermaak dat de mineraal pastillen van Sodon voor eene kortaton dige heeschheid mij een buitengewoon uitwerking gegeven hebbon en dat ik ze zelf uit alle mijne krachten aan ieder aanbeveel terzelvon tijd dat ik er altijd gebruik zal van maken Pepi i mpa medelid der stads schouwburg van Keulen Te bekomen in alle apoiheken aan 60 cents de doos Het boste bewijs der grooto aanmerking welke de genoemde pastillen bij arm en rijk vinden dat is de groote verkoop van 200 000 doozen gedurende 2 maanden gedaan in geheel Duitschland INBICHTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OF HINDEB KUNNEN VEBOOBZAKEN BUBGEMEESTEB en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 6 en 7 dor Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad no 95 Brengen ter algemeene kounis dat op de Secretarie ter visie ia gelegd een verzoek met bijlagen van G J D Arends alhier om vergunning tothet plaatsen van een vijzoldok in de Kattensingelgracht Kadaster Sectie No 3033 P den Hertog alhier om vergunning tot hetoprichten eener blikslagerij in het perceel gelogenin de Nobelstraat Wijk O No 240 Kadaster SectieD No 1792 Dat op Woensdag den 1 Februari 1888 des namiddags ten 1 ure op het Baadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde yergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente vah de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 18 Januari 1888 en Wethouden voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER KENNISOEVINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GOUDA Gelet op do Wetten van 4 Juli 1850 Staatthlad No 37 en 6 November 1887 Staatdlad No 193 regelende het KIESRECHT en op het Koninklijk Besluit van 28 November 1887 Staatdlad i o 211 Brengen ter algemoene kennis dot de Ujsten aanwijzende de personen dio binnen deze Gemeente tot het kiezen van Leden van de Txeede Kamer der StatenGeneraal van do jProviaciale Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zijn door hun Collegie zijn vastgesteld en met de daartoe betrekkelijke schattingstaten on venlsgen gedurende veertien dagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure op de flaattelyie Secretarie voor oen ieder ter inzage zullen liggen terwijl deze lijsten bovendien zijn aangeplakt de eerste aan den ingang van do StAnthonieetraat bij don Kleiweg de tweede in de Patertteeg bü het f eahuit en da laatsTgenoemde aan den ingang van don Korten Groenendaal bij de Markt Voorts wordt herinnerd dat ieder die de vereischten van kiezer bezit bevoegd is tégen de lijsten bezwaar in te dienen wanneer daarop lo zijn naam of die van een ander tegen de bepalingen van Art 8 der Kieswet niet of niet behoorlijk voorkomt 2o de naam van iemand is gebracht die hetzij een of meer der in de kiezen gevorderde vereischten mist of uitgesloten is hetzij P zeralijst eener andere gemeente staat Bezwaren moeten binnen veertien dagen na de dagteokening dezer kennisgeving bij verzoekaohrift op ongezegeld papier door do noodige bewijsstukken gestaafd aan den Gemeenteraad worden inge Gouda den 17 Januari 1888 Burgemeester en Wethouden voornoemd VAN BEKGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOUWEB MARKTBERICHTEN OOUda 12 Januari 1888 Door de opnieuw gestremde vaart was de handel weder niet levendig Daar begin waak echter de vaart open was was er nogal aanvoer die tot onderstaande prijzen gedeeltelijk verkocht werd Tarwe Zeeuwsche ƒ 7 20 a ƒ 7 50 Mindere Zoeuwsohe ƒ 6 80 i f 6 90 Nieuwe Polder ƒ 6 50 a ƒ 6 60 Afwijkende ƒ 5 90 i f 6 20 Boode 6 10 l f 6 20 Angel ƒ 6 40 a 6 60 Kanada 5 60 a ƒ 5 80 Zeeuwsche Bogge 5 40 è 60 Folder 4 40 a 4 65 Buitenlandscha