Goudsche Courant, zondag 22 januari 1888

Zondag Zl Janiari i J 3655 1888 Heden overleed de jongste onzer lievelingen FBANCINA GERARDA slecht vier maanden oud G BOUTERS C F BODTfiRSGoHda 19 Jan 1888 Oqiee GOUDSCHE COURANT D ieiiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De bewoners van de Nieuwe Haven gevoelpn zich gedrongen openljjk hunnen barteh ken dank te betuigen aan de Commissie der IJsclub tot ondersteuning van onvermogenden voor de ruime giften dezer dagen ontvangen Bjj akte op den 19 Januari 1888 voor den Notaris GERARDUS CATHARINÜS FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda verleden is door de ondergeteekeuden ALEXANDER DORTLAND S en ALEXANDER DORTLAND J Kassiers en Makelaars beiden wonende te Gouda eene VENNOOTSCUA P aangegaan onder de flrma db Wkd KNOX EN DORTLAND door den eerstondergeteekende sedert jaren gedreven ten doel hebbende de Kassierderjj de Makelaardij in Effecten het Assurantievak het Correspondentschap der Nederlandsche Bank en al wat verder daartoe mocht behooren Welke Vennootschap ia ingegaan den 1 Januari 1888 en aangegaan voor den tjjd van een jaar doch wordt telkens voor den tjjd van een jaar verlengd indien geen der Vennooteu haar voor den 1 Jnli heeft opgezegd De Vennooteu zijn beiden tot de teekening der firma in zaken hunnen handel betreffende gerechtigd doch zullen voor de Vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg mogen verbinden tot welke handelingen de bizondere handteekening van de beide Vennooten wordt vereiscbt A DORTLAND A DORTLAND J Zuivere Bordeauxwijnen bjj 12 Flesschen ƒ 6 75 Proefflesschen ƒ 0 60 Wed C van OIJE I To d ex3 sl 5öld 2 ets SIGAAR J van Sonsbeek HOLPEITS in t ZUUE T van VLIET STOLWIJKERSLUIS PARAPLIJIES A V OS Al Kleiw eg E 73 en 73 Door het voortdurend gebruik van prof PergrerdAlion HaarIi xtract zetten de uitvallende haren zich weder vastblijft het hoofd rein en worden de harenkrachtig en frisch Het doet de nieuwe harenontkiemen zoodat men zich na een kort srebrmk in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prijs per flacon met gebrniksaanwijzinB 40 CenU Verkrijgbaar bij Wed Bosman Aoada A Prins ZeTenbuizeii Wed G Wilhelmus Woerd Wed N Sanders Leideo W Ligihelm Voorburg A Bos nerkel per 70 KO 4 s ƒ 4 60 Wintergerst 4 70 ƒ 4 80 Zomer 4 30 i 4 50 Chevaliergorst ƒ 5 75 a ƒ 6 25 Msrer per Heet 2 60 it 8 50 en per 100 kilo 8 a 6 75 Hennepwad Inlandsch 6 75 a ƒ 7 Buitenlandsoh 5 a ƒ 6 25 Erwten Kookerwten 9 a 9 26 Inllaiidsche blauwe mesting ƒ 5 90 a ƒ 6 Buitcnlandsche oererwten per 80 K ƒ 5 60 a ƒ 6 99 Kanariezaail ƒ 8 60 a ƒ 9 50 Bruine boenen ƒ 10 50 a ƒ 11 50 Duivenboonen ƒ 5 90 a ƒ 6 10 Paardenboonen ƒ 5 60 a ƒ 5 70 Spelt ƒ 2 50 8 ƒ 2 60 Maïs per 100 kilo Amerikaansche Mixed ƒ 7 10 a ƒ 7 20 Donau ƒ 7 10 8 ƒ 6 15 Cinquantine 7 26 a 7 50 Be veemarkt met weinij aan oer den handel traag veite varkens 18 Ja 21 et varkens voor Londen 16 a 17 et magere varkens en biggen traaf biggen ƒ 0 70 a 0 90 per week schapen ƒ 18 a ƒ 22 per stuk Aangevoerd 28 partqen kaas eerste kwaliteit ƒ 25 a ƒ 27 tweede kwaliteit ƒ 23 a ƒ 26 Noord hollandsche 25 a ƒ 28 Joeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter f 1 10 a ƒ 1 20 uartrerlijke Sttind GEBOREN 1 15 Jsn Hendrika A3riini en leenderl oudtrt A da Heger ea N C Melkert 17 Jannetje oud r J Soet en A an Zgtitld Johannei Gerardai ouders J üittmbogaard en vin Willigen Wilhelmai oodera S de Korte en Bunnik 18 C atharioa Johanna onderi A Viiie en P C Pelen OVEKLEDEN 17 Jan H Donk 68 j W Fcat Dro t 5 J G L Koou 10 i 18 M i van Leeuwen oaiivr lan A Weck 32 j GEHUWD 18 J D 1 Jongerheld en B van den Broek Zevenhuizen GEBOREN Necllje ouders H Tuiniaad en P eao der Sterre Claiina Maria Geertruidi ouders H tan Zanleo en E A J de Jong OVERLEDEN J Grisnigj U d ADVERTENTIËN Door het van God verleende voorrecht mogen onze beminde ouders de Heer VyiLLEM BOOT MejufvrouwCATHARINA HAGEMAN heden den dag herdenken waarop zij zich voor 30 jaar geleden in den echt hebben begeven Door middel uwer Courant zij hun nog een lang leven toegewenscht Hunne dankbare Kinderen A BOOT Alfm njd R G J BOOT üelft 3 W BOOT Woxibrugge W G BOOT H D BOOT I da Gouda 20 Januari 1888 Voorspoedig bevallen van eene Dochter P C VASSE Peters Gouda 18 Jan 1888 Heden overleed plotseling mijn geliefde Zwager de Heer VV POST DROST in leven Wethouder der gemeente Gouda in den ouderdom van ruim 65 jaren W H RAVE8TEIJN MEDENBLIK Gouda 17 Jan 1888 ♦ Den 17 dezer overleed ten huize van Q DE GRÜIJL op de Nieuwe Haven de Heer HENDRICUS DONK in den onderdom van 68 jaren Tot diepe droefheid van rajj en weder zijdsche Familie overleed heden in den onderdom van ruim 32 jaren na voorzien te zgn van de H H Sacramenten mijn geliefde Echtge noote MARIA JOHANNA y y LEED WEN mg nalatende twee kinderen nog te jong om het verlies te bese£Pen ANTON WECK Goudat 18 Januari 1888 Soclété Générale D épargne Maatschappelijk Kapitaal ƒ 10 000 000 Verkoop van obligatiën tegen den dagkoers der Benrs van Bruuel Obligatiën Stad Antwerpen 18p7 TREKKING 10 MAART a s H oof dpr jjs Frs 150 000 Geheele Aandeelen voor deïe Trekking zgn tegen ƒ 2 50 alhier verkrjjgbaar I van OI IË Kleiweg Met FEBRUARI gevraagd een MEISJE niet beneden de zestien jaar Adres WUDSTRAAT A 171 Een net MEISJE GEVRAAGD voor Kinderen en eenig lichtwerk beneden 15 jaar Adres MARKT A 132 Eene JUFFUOUW vraagt tegen MEI bg fats burgerlieden binnenshuis eene Ongemeubileerde VOORHAHER met ALCOVE en een ACHTERKAMER of KEUKENTJE Adres onder No 1602 aan het Bureau dezer Courant TE HÏÏUH gevjaagd tegen MEI a s voor een kltin gezin zonder kinderen een HUIS met minstens VIER KAMERS en TUIN tegen matigen huurprgs Adres lett A S aan B A VERZIJL Korte Tiendeweg Gouda NOODHULP Door ziekte der tegenwoordige wordt GEVRAAGD eene zindelijke DIENSTBODE van de P G als NOODHULP Adres in persoon BL EEKER33INGEL 203 Te en JICHT ItlIUllATIEK i erkrjjgbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg ö IJSELSTUN Blauwatraat Alphen L Vabo sshu Zn Bodeffraven tiG V Bkinkel P Versloot Boskoop J GOUDKADB P LOOMAN Snelperidruk van A BRINKMAN te Gouda fIazer woude J Gaarkeuken Kamerik van Eeuwen Oudewater J Liefla d Rijnèaterawoude J H VA MouBiK Rijndijk A 0 Post Schoonhoven Gez Abhoofin Stolwijk A Natzijl Waarder Wed Boutiioorni Woerden II v Hattum Woubrugge A dr WitDB Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bü M J C HAM te Utrecht GEMEEÜTTEBELANG Uit ons vorig nummer is onzen lezers bekend geworden dat in deze week twee voor ons publiek leven merkwaardige gebeurtenitscu zgn voorgevallen Er is een kiesvereeniging opgericht en een andere is in alle stilte ter aarde besteld De kiesvereeniging Burgerplicht die zich ten doel stelt goede keuzen te bevorderen voor de Twepde Kamer en de Provinciale Stalen heeft in de veranderde grondwettige bepalingen omtrent het kiesrecht aanleiding gevonden om het initiatief te nemen tot het oprichten eener nieuwe vereeniging die eanvankeli k onder goede voorteekenen baar werkzaamheid is begonnen Wel had dunkt ons de belangstelling inzonderheid van den kant der nieuwe kiezers en der kiezers uit de buitengemeenten grooter kunnen zgn dan zü opkomst ter eerste vergadering bleek te zjjn maar het is mogelijk dat de deelneming toeneemt nu eenmaal de kiesvereeniging bestaat en de kiezers weten welke de bedoelingen jju ea Wawtoe zy zich financieel verbinden De door den Voorzitter der bgeenkomst uiteengezette hoofHbeginselen komen ons voor zeer juist te zgn Lage contributie die geen bezwaar is voor minder gefoi taneerdeu geen ballotaije omdat men Tertrouwt dat niemand tot eene zich liberaal noemende vereeniging zal toetreden die niet in het algemeen de vrijzinnige richting is toegedaan ootkAadiitf van bemoeiibg met de gemeenteraadsverkiezingen omdat daar niet in de eerstd plaate de politieke richting van den candidaat op den voorgrond behoort te staan en verschil over personen uit onze onmiddellyke omgeving blgkens de bier opgedane ondervinding allicht aanleiding geeft tot tweespalt tnsschen politieke geestverwanten die op het gebied der algemeene staatkunde anders gaarne samenwerken Wg hopen dat vele kiezers onzer richting nog znllen besluiten tot toetreding Hoe grooter het aantal leden is hoe meer kiezers aan het voorbereidend werk der verkiezingen deelnemen hoe grooter het moreele gezag is eener dergelgke instelling Daarby komt nog dat ieder die lid wordt niet alleen geacht kan worden zelf een tronw kiezer te zjjn maar ook gaarne zal medewerken om propaganda te maken Toor de beginselen en de candidaten van ziJn vereeniging Allen belangstellenden zg dus aanbevolen het hnnne te doen om de nieuwe plant te doen opwassen tot een kracbtigen boom Voor de toekomst zal van den uitslag der eerste verkiezing onder de nienwe grondwet veel afhangen Het tweede fei waarop wg voornamelgk de aandacht wenschen te vestigen de ontbinding der vereeniging Gemeentebelang is niet minder belangrgk en kenmerkend voor onze locale toestenden Het zal velen eerst verwonderd hebben dat Gemeentebelang niet denzelMen weg is opgegaan als Burgerplicht Ook Eier lag het denkbeeld van reorganisatie ten gevolge van de uitbreiding van het kiezerskorps voor de hand Naar wg vernemen 1 daarover dan ook ernstig gedacht Sedert lang reeds bleek uit het betrekkelijk gering aantel kiezers die lid waren der vereeniging en uit het veelal bescheiden hoopje leden die de moeite namen ter vergadering te verschguen dat de belangstelling in gemeentezaken voorbaat nage lukking Van vereeoiging Ge ontbinden De atregel is dos niet groot is Men had zich illusie gemankt dat eene hervorming in den geest als die van Burgerplicht nfwhafftng dor ballotage en verlaging der conlributie nieuwe elementen zou brengen in de vereeniging die haar dan in staat zouden stellen de ich gestelde taak naar behooren en met kracht te volbrengen Doch in de laatste wekaa is gebleken dat vele ingezetenen juist onder die belangstellende kiezers welke men gaarne in de vereeniging gezien had de voorkeur geven aan eene vrge meeting telkens te honden fals er eene kenze voor den raad ophanden is Een poging tot reorganisatie te doen oadèt deze ongunstige omstandigheden was naaw oos medegedeeld wordt volgens het bestniij der vereeniging niet raadzaam Men kon noeg zeker zgn van de daar het beslnit om d ceeutebelang eenvoudig Ui beteekenis van dezen dat zg die tot nog toe tt de kiesvereeniging in het belang der verkfeingen werkzaam waren eene eerlgke proef wêBschen te nemen met de nieuwe wijze van csêdidaatstelling die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing is ingevoerd Zoolang dit nieuwe ias rnmentaan het doel beantwoordt zal van d e zijde geen andere poging worden gedaan Mocht echter de ondervinding leeren dat de gemeenteraadsverkiezingen op die wgze niet voldoende worden voorbereid of dat de gemeent laugen up eenigerlei wjjze schade Ijjdea r de afwezigmétik eener georganiseerde ki areeoiging dan kan men zeker zgn dat door de leden der ontbonden vereeniging een beroep zal worden gedaan op de kiezers om eene dergelijke instelling opnieuw in hel leven te roepen Volgens onze inlichtingen zgn dat de motieven geweest die tot het bekende besluit geleid hebben Teleurstelling over de nietverkiezing van den laatsten candidaat heeft niet zooals enkelen vermoedden op dat besluit invloed gehad De vereeniging beschouwde de verkiezing van den heer Van Veen dien zg het eerst genoemd had en dien zij gaarne gekozen zag indien hjj zich beschikbaar stelde niet als eene nederlaag veeleer als eehe glansrijke bevestiging van de juistheid barer inzichten De reorganisatie van Gemeentebelang is alleen afgestuit op de unzes inziens ongemotiveerde doch ouder de kiezers na de laatete stemming vrg algemeen verspreide meening dat eene bgeenkomst van kiezers zooals in December jl plaate had te verkiezen is boven de wgze waarop Gemeentebelang werkte Zooals de zaken thans staan zal er spoedig gelegenheid zjjn om de kiezers weder aan het werk te zien Eerlang zal er eene verkiezing moeten plaats hebben in de vacature ontstaan door hf t overlijden van den heer Post Drost WaarschgnIgk zullen de kerkelgke partgen dan ook met hun nienwe kiezers in het strijdperk tredeü en men zal dan kunnen beoordeelen of bg hevigen strgd eene kiesvereeniging geheel gemist kan worden Op de commissie van kiezers die de vorige meeting samenriep rust thans de verantwoordelgkheid voor den toestend dien zg in het leven riep Van hen mag verwacht worden dat zjj alles in het werk zullen stellen om waardige mannen in den raad te brengen Zooals wg reeds vroeger zeiden hebben wij met genoegen de toekeneu van opgewekter leven onder de kiezers gezien hoewel het even doeltreffend en voor de toekomst veiliger geweest ware indien alle deelnemers aan de bewuste meeting zich hadden aangesloten aan de kiesveri eniging of zich vereenigd tot eene nieuwe Wie thans belang in de publieke zaak stelt zal wel verplicht zijn van de e bgeenkomsteu gebruik temaken die stellig veel betsr zgn dan anoniem geschrijf in de dagbladen wij vermoeden dus dal voortaan de enkele ijverige leden van Gemeentebelang op deze bijeenkomsteu ciet zullen ontbreken Wg willen van Gemeentebelang geen afscheid nemen zonder een woord van dank aan die leden welke trots zoo weinig waardeering en medewerking tot het laatst met ijver aan het werk zijn gebleven Zich met verkiezingen in te laten is een ondankbaar werk zoodat mannen die jarenlang belangeloos hun tijd en moeite voor de publieke zaak over gehad hebben zich verdieostelgk maakten jegens de stad onzer inwoning Zg kunnen met voldoening op hun arbeid terugaen Want inderdaad Gemeentebelang heeft niet zonder vrucht gewerkt In April 1873 opgericht nam reeds dadelgk de nieuwe vereeniging het besluit pogingen in het werk te stellen tot het verkrggen van een juist verslag van het verhandelde in den Gemeenteraad Spoedig werden er op haar kosten proeven genomen en zg rustte niet vóór dat het tegenwoordig nog hjj onzen uitgever verschgnende Verslag voor goed was gevestigd Thans staat dlt Mid op zich zelf zoodat d ontbinding der vereeniging op deze ondeme ming niet infliienceert maar toch hebben wg het oorspronkelgk aan Gemeentebelang te danke I De tegenwoordige raadsleden zjjn voor het meerendeel door Gemeentebelang candidaat gesteld Alleen de heeren Fortuijn Droogleever Van Bergen IJzendoorn Straver en Hoogenboom waren vroeger lid de overige werden allen op initiatief der vereeniging gekozen Daarenboven bracht Gemeentebelang nog van de voormalige leden in den raad de heeren G A Muller Mr P J Snel P Goedewaagen C Messemaker Mr W Hemsing J Post van der Burg en C C Knaap de laatete bedankte na zgne verkiezing Als men deze Igst overziet dan moet erkend worden dat Gemeentebelang steeds getracht heeft zooals het reglement luidde bekwame en on afhankelijke mannen in den raad te brengen en kunnen wg niet een gevoel van leedwezen onderdrukken dat eene vereeniging die zulke goede diensten praesteerde niet meer steun vond door ruime deelneming aan het lidmaatschap en dat zg zich ten slotte genoodzaakt heeft gezien haar werkzaamheid te steken Wg moeten echter erkennen dat in da gegeven omstendigheden geen ander beslnit overbleef BINNENL ror GOUDA 21 Januari 1888 Z M heeft benoemd bq het 4o reg tpt Kapitein den 1 Luitenant Adjudant 6 F Clieriêx De heer J D van Arkel predikant te Bloemendaal heeft voor het beroep naar de Herv Gemeente alhier bedankt Naar men verneemt heeft zich alhier tlians een comité gevormd met het doel openbaru vergaderingen te houden tot het stelllon vaa candidaten oor don gemeenteraad