Goudsche Courant, zondag 22 januari 1888

Intusschen zal nu jhet Folkething eveneens eenaanvang maken met d eerste behandeling van hetontwerp tot uitbreidinb van Kopenhagena fortenaan de zeezijde r De Belgische Kamer heeft haar arbeid weer begonnen en wel met i do begrooting van oorlog welko met 67 tegen 6 stemmen is goedgekeurd waarmede hij herwaarts vertrok laatst adres in deze streek in steden ook straat en nommer datum van laatst bericht bijzondere kenteekenen zooals kreupel gaan scheel zien allo namen moeten voluit geschreven enz In dat uitgestrekte land is navraag altijd moeilijk doch met volledige opgaven is de kans van slagen groot is de bedoelde persoon bv uit Dockum afkomstig dan tracht de consul bij Friezen to informeeren is hij timmerman dan bij Nederlanders of anderen van dat vak enz Elke bijzonderheid kan nuttig zijn bij hot opsporen van vermisten zooals dikwerf wordt ondervonden ontstentenis van bijzonderheden daarentegen heeft waarschijnlijk dikwijls mislukking van het onderzoek veroorzaakt Onderzoek wordt ook dikwijls bemoeilijkt door geheele of gedeeltelijke verandering van voor of geslachtsnamen of wel van beide Do wensch om onbekend te blijven moeielijklieid om den naam in het Engelsch uit te spreken of te doen schrijven toevallige omstandigheden zooals aanmonslering op een vreemd schip onder een verkeerd begrepen naam of onder eenen bijnaam enz geven aanleiding tot onherkenbare veranderingen Zijn die aan familie of vrienden bekend dan moeten ook zij bij het doen van navraag aan den consul worden medegedeeld Woensdag 2B Januari e k treedt als spreker op in de afd Gouda on omstreken van het Ned Protestantenbond de heer H G Hagen predikant te Leiden De heer Van Naamen van Eemnes besprak de nadeelen aan de toepassing der wet op de besmettelijke ziekten verbonden De lieer Viruly drong aan op voorziening in de behoefte aan lager onderwijs die in sommige gemeenten heerscht Do Minister beantwoordde de verschillende sprekers en beloofde zoo veel mogelijk aan de geopperde bezwaren tegemoet te komen Hij gaf toe dat vereenvoudiging bij de examens mogelijk is Ged Staten kunnen de soholenvermeerdering bevelen Van dj toepassing der wet op de besmettelijke ziekten kan hij op geen klachten wijzon Hij heeft er weinig ontvangen Het Hoofdstuk is daarop aangenomen In eene Donderdagavond gehouden vergadering der IJsclub zijn in de bestaande vacatures tot Bestuursleden benoemd de hh M Schim van der Loeff S Steensma en A W Roes Vooris werd door het Bestuur do vraag ter sprake gebracht of het niet mogelijk zou zijn de finanticn der Club in beteren staat to brengen Wel is waar trachtte men tot heden ieder jaar met de beperkte middelen waarover de vereoniging kan beschikken ijsfeesten te organiseeren en een speciale baan ter beschikking der leden te stellen en deze pogingen gelukten dan ook vrij goed maar toch was het de Igemeene wensch dat die ijsfeesten wat meer geanimeerd mochten zijn Namens het bestuur werd daarop door den Voorzitter Luit G P Cheriex voorgesteld maatregelen te nemen om aan dien wensch te gemoet te komen Het behoeft geen betoog dat zulke winterfeesten nogal wat kosten wil men ze op flinke schaal geven en vooral avondfeesten vereischon veel geld Hoe nu daarin te voorzien Het bestuur stelde voor om voortaan behalve leden a l ook donateurs a ƒ 2 50 aan te nomen De eersten zouden met 2 dames toegang verkrijgen tot de ijsbaan de Inatston met hun geheele gezin De vergadering vereenigde zich met dat voorstel en voegde daaraan op voorstel van den heer D Samsom nog toe dat niet leden voortaan ü 10 ets toegang zoudon kunnen verkrijgen Dit ziet voornamelijk op vreemdelingen en jongelieden en meerdere dames dan genoemd tweetal Tot de ingezetenen zal een nieuw verzoek worden gericht zich als lid of donateur te doen inschrijven Wg hopen dat velen aan dit verzoek zullen voldoen Evenals in andere plaatsen kan ook hier een bloeiende IJsclub bestaan mits de burgerij meer dan tot heden haar steunt J rst bij ruime deelne ing kunnen de ijsfeesten der Club aan het doel i eautwoardenl De Commissie der tentoonstelling mui Oude en Nieuwe Kunstnijverheid te s Hage bericht dat op de tentopnstelling antiquaren kosteloos kunnen cxposoer n en alleen bij eventueele verkoop der tentoongestelde zaken B pCt aan het comité behoeven uit te keeren Wij vestigen do aandacht van belanghebbenden op deze gunstige bepüing Uit Bodegrave wordt gemeld Op initiatief van de heeren J van Dam K Douwos Dekker en J M Koning is gisteren in deze gemeente ais onderafdeling der Centrale eene liberale kiesvereeniging opgericht die reeds 27 leden telt Als bestuursleden werden gekozen de heeren L Boer 3 A de Bidder on G de Jager juurgerlijke Stand GEBOREN 17 Jan DirL Marinu ouder M G Ënieii en D Krovjt UooarduT Victur outlna V Mateuber eo 8 H Albers 18 Gtrri je ouders C Hoogeudoorn CQ O Hcij Jao oiders W Schulmg ea J 11 lafeber 19 Antonie ouder M A Heerkeu eu J Broekhaï eD Johmna ouder A van Vlu t en P vao Stattl Pieternella Adrian ouder tl Planken en A ïturghooro OVËKLEDI N 19 JUD C n Ueiiilgeo 81 j C E van der Kaa 1 j 2 m F G Boutera 4 m 20 T I J Hond jck 1 01 ONDERTROUWD 20 Jan G J de Joop 23 j en G de Jong 21 j P J van A 31 j co j M Hertche 25 J A Broloiki 21 j en Zwanenburg 19 j 0 M Puuk 25 j en S Wèndeli te Schoouboien 21 j C an Hofwegen 26 j en G B Roudrfaao 21 j J J Hageinan 25 j en i C Lammerla te Zuidwolde 22 j O J de Vaal te Velieo 27 j en J M van Uam 29 j De derde aflevering der internationale revue omtrent vervalscUng mn Uvemmiddelen onder leiding van dr Van Hamel Roos uitgegeven is op 16 Jan jl verschenen Zij bevat weder jeer belangrijke raededeoliugen uit verschillende landen waaruit opnieuw blijkt hoe vindingrijk de winzucht is in het vervalschen van allerlei zaken Zoo vinden wij uit Rusland gemeld dat daar in levertraan en ook in olijfolie voel petroleum soms 50 pCt wordt aangetroffen I Belangrijk zyn ook de mededeelingen nit Belgié zoowel omtrent de daar voorkomende vevalschingen als over de wettelijke maatregelen die daar zijn genomen Als men al die loffelijke waarschuwingen en pogingen tot beteugeling van misbruiken en bedrog leest dan stemt men in met den Parijschen hoogleeraar Marcellin Estibal die op bl 81 aanraadt een inter nationale wetgeving tot stand te brengen tegen het vervalschen van levensmiddelen waartoe de beslissingen der gebonden congressen voldoende gegevens opleveren Uit ons land komt o e in deze aflevering een beschouwing voor van dr H W Siilomonson te Amsterdam over de analytische methoden voor do bepaling van pepton preparaten Aan Z M den Koning is het navolgend adres gericht Geven met den meesten eerbied te kennen de ondergeteekcndon allen leden van plaatselijke oomraissien van toezicht op het lager onderwijs in de provincie ZuidHolland Dat door de intrekking van het provinciaal reglement voor de bewaar of kleinkinderscholen in de provincie ZuidHolland dd 17 Noran bor 1854 afgekondigd den 29 Augustus 1855 bet bewaarschoolwezen ook in deze provincie geheel vrij en door geene wettelijke regeling hoegenaamd meer gebonden is zoodat thans de meest onbevoegde en meest onbekwame personen zich aan het hoofd eener bewaarschool kunnen stellen Het zal geen betoog behoeven dat het op de bewaarschool gegeven voorbereidend onderwijs van heilzamen invloed i op het later te ontvangen onderwijs wanneer dat voorbereidend onderwijs in goed ingerichte lokalen door daartoe geschikte onderwijzers en onderwijzeressen gegeven wordt maar even zeker ie het dat waar iederoen zich aan het hoofd eener bewaarschool kan stellen en kunde en geschiktheid geen vereischten meer zijn die invloed meer kans heeft schadelijk dan heilzaam op het volgend lager onderwijs te werken De ondergeteokenden meenen dan ook dat het voor dat volgend onderwijs van het grootste belang is dat hot onderwijs op de bewaarschool behoorlijlc geregeld wordt Redenen waarom zij zich tot Uwe M esteit wen i den met het eerbiedig maar tevens dringend verzoek dat het Vwe Majesteit moge behagen wettelijke bepalingen op het bewaarschoolwezen in het leven te roepen t Welk doende enz Dit request uitgaarde van leden der commiMi van toezicht op het lager onderwijs te Rotterdam is opgezonden aan den Koning onderteekend door 29 leden dier tommissie 13 von die te s Hage 10 te Leiden 8 te Dordrecht 7 te Delft 6 te Schiedam 7 te Gouda 5 te Oorinohom 7 te Vlaardingen en 6 te Kralingen alzoo te zamen 98 Van de knalsignalen die do heer J Mulder lijninspecteur te Gorinohem al noodsoinen biJ despoorwegen wil aanwenden zegt het ü ü datzij niet nieuw maar reeds zoo oud zijn als de spoorwegen zelf Zij hebben intusschen dit niet geringte schatten bezwaar dat men er niet altijd oprekenen kan dat t op het juiste oogenblik hunplicht vervullen met aijjlere woorden dat zij ontploffen zullen en wel luid genoeg dat het doorhet locomotiefpersoneel wordt gehoord Wanneer deze proef is genomen met het oog op ongevallen die bij kruisverlegging van treinen gelijk te Ruinerwold kunnen plaats hebben dan zijn deze omgevallen o i op andere wijze beter te voor komen ADVERTENTIÊN Buiteniandscli Overzicht Na de verwijten welke de Fransche regeering van alle kanten heeft moeten hooren over haar I gemis aan geestkracht tegenover den Parijscheu gemeenteraad talmt het ministerie niet met het nieuwe wetsontwerp betreffende den prefect van Parijs De heer Sarrien heeft het ontwerp reeds bij de Kamer ingediend met hef verzoek het voor dringend te verklaren Zonder verzet is do urgentie uitgesproken Het ontwerp bestaat uit een paragraaf welko luidt De zetel der prefectuur van de Seine is gevestigd in hel stadhuis van Parijs Inmiddels heeft do begrootingscommissie haar taak volbracht Do commissie handhaaft hare bezwaren tegen de begrooting van den heer Tirard en droeg den heer Yves Guyot op deze in zijn verslag ter kennis van de Kamer te brengen Dit rapport zal nog in deze week worden ingediend De commissie tevens zal voorstellen te bepalen dat de behandeling der begrooting Maandag a s een aanvang zal nemen Prins Bismarck schijnt een zoo krachtig verzet als zijn nieuwe socialisten wet telf bij de nationaal liberalen heeft gevonden niet verwacht te hebbon Ten minste de harddeutêoke AUgemem Zeitung vindt deze oppositie geheel onverklaarbaar en wel omdat er geen partij is met uitsondering natuurlek van de sociaaldemocraten vau welke niet een gedeelte der leden tot de totstandkoming en verlenging der oorspronkelijke wet hebben medegewerkt De National Zatung trekt daarentegen uit dit verschijnsel een geheel andore gevolgtrekking Het nationaal liberale bUd acht het nu juist te duidelijker dat do regering te ver gaat nu zelfs staatslieden die indertijd voor de wet stemden zich tegen de nieuwe verscherping der wet verzetten Ook de Fouitcie Zeitung verklaart zich ten krachtigste togen het nieuwe wetsontwerp Het liberale blad acht de wet niet noodig tot handhaving der openbare orde niet nuttig tot bestrijding der aociaalilemooratie daar deze er eer sterker dan zwakker door zal worden en derhalve ten oonon male onaannemelijk De vroegere Minister in het tegenwoordige Eugelsche Kabinet sir Michael Hicks Beach heett te Chifton eon redo gohoiulon waarin hij wol verklaarde zich nog steeds tegen de Home rule van Gladstone te verzetten maar hij achtte hot toch wenacholijk dat aan de lersohe loden in het DijksParlom nt een even groote stem in de behandeling der speciaal lersche zaken zou gegeven worden als thans de Schotsche leden ten opzichte der Schotsche zaken hebben De Daily News poogt uit deze uitingen van den ond Minister zooveel mogelijk munt voor de Gladstoniaansche partij te slaan en gelooft dat Hicks Beach die nu reeds dichter bij Gladstone dan bij Salisbury staat nog wel meer tot Gladstone zal naderen De Times daarentegen erkennende dat Hicks Beach oen onafhankelijke positie tegenover de Regoering inneemt wijst of op dat hij op allerlei punten bijv op dat van de behandeling der politieke gevangenen do Regeering heeft verdedigd en twijfelt niet dat hij haar zal blijven steunen Het Deensche Tolkefking begint weer mot het ministnrie Estrup samen te werken Mot bjjna algemeene stemmen werd besloten hot ontwerp tot versterking van Kopenhagen tot do tweede lezing toe te laten en naar een commissie van 15 leden te verwijzen Tot dusver was de oppositie steeds gewoon de rogeeringsontwerpen in het geheel niet in behandeling te nemen mm H Ondertrouwd i GERAKDUS JOHANNES db VAAL EN I JOHANNA MARIA van DAM IJmuiden 30 Jaunari 1888 Gouda Voorspoedig bevallen van een Dochter L J C C ROMAN ESKO Vl LDHUUZ S Gouda 20 Jaunari 1888 Bevallen van een Zoon E SIBBES DB Jong Gouda 20 Jannari 1888 Heden overleed plotseling mijn geliefde Zwager de Heer W POST DROST in leven Wethouder der gemeente Gouda in den ouderdom van ruim 65 jaren W H RAVESTEIJN MEDENBLIK Gouda 17 Jan 1888 Heden overleed in dèn ouderdom van 31 i jaar mgne innig geliefde Echtgenoote CATHARINA THIM mg naYatende 2 kinderen nog onbewust van dezen voor ons zoo zwaren slag D H M W GREÜP Sehoonhoven 20 Jan 1888 Algemeene ktnniêgmng Heden overleed te Schoonhoven in den leeft d van ruim 31 jaar onze geliefde eenige Zuster CATHARINA THIM Echtgenoote van den Heer D H M W Grbop A THliM N THIM Hbbmax UB Gboot Gouda 20 Jannari 1888 Het aantal kiezers te Bergambacht voor de 2e Kamer der Staten Generaal hetwelk in 1887 120 betWoeg is nu tot 231 geklommen In overleg met den inspecteur van den geneeskundigen dienst der landmacht heeft de Minister van Oorlog bepaald dat bij strenge koude aan korporaals en manschappen die zich in de arrestantenkamers bevinden een 2e deken zal worden verstrekt en dat de met provoost en cachot gestraften van een gevulden stroozak zullen worden voorzien Staten OeneraaL Eebste Kakbr zittingen van 19 en 20 Januari Het algemeen debat over de Staatsbegrooting beperkte zich tot de uitdrukking van leedwezen door den Hoer van Nnamen dat de defensie wetten nog niet gereed zijn hij drong aan om de gereed zgnde ontwerpen nog met djze Kamers af te doen Hoofdstuk Buitenlandsche Zaken werd aangenomen na de verzekering van den Minister aan den Heer Sickes dat de Regeering alles doet om den afzet van Nederlandsch vee in het buitenland te bevorderen In de zitting van gisteren werd het voorstelBeo kers bestreden door do heeren Breuning Schimmelpenninck van der Oye enMoolenburgh Jlen wilde vrij algemeen den proeftijd verlengd zien en meende dat aanneming van het voorstel een nieuw onderzoek vruchteloos zou maken Het voorstel werd eerst verdedigd door de heeren Van Nispen Van de Putte en Boëll en daarna in t breede door den heer Hoekers Na nog eenige replieken werd het voorstel ten slotte verworpen met 21 tegen 17 stemmen Daarna werd de behandeling van de Staatsbegrooting voortgezet bij het Hoofdstuk Binnenlandscho Zaken De Minieter Heemskerk verdedigde de houding der Begeering in zake den bouw dor nieuwe Hoogeschool te Utrecht Heden overleed ons jongste Dochtertje JOHANNA BELIA ruim 14 maanden oud A GOEDEWAAGEN 1 A J H GOifDEWAAGEN VAK MaABSKTBS Gouda 21 Januari 1888 Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden hg het overlgden van mgn geliefde Echtgenoot betuig ik mede namens mgne Kinderen den hartelyksten dank Wed A VAN GASTEL Oouda 21 Jan 18§8 F I l I Gisteren om 12 ure had de plechtigs toraarde bestelling plaats van het stoffelijk overschot van den heer W Post Drost Wethouder dezer gemeente I üp de begraafplaats had zich eene talrijke menigte van btlangstellenden vereenigd om den overledene de laatste eor te bewijzen waaronder vele autoriteiten als do Leden van den Gemeenteraad de Majoor der Infantine C O van Resteren met den In Luit Adjud G P Cheriex de Majoor der dd Schutterij H W G Koning met den in Luit B G J van Deutekom en den 2n Luit D Hoogendijk verscheidene gemeente ambtenaren enz enz Toen de stoet waarbij de Burgemeester dezer gemeente Mr A A van Bergen IJzendoorn de Wethouder J M Noothoveif van Goor de Secretaris D N Brouwer en Eegenten van de verschillende gestichten waarvan de overledene regent was de groeve genaderd was sloten zich bovengenoemde autoriteiten daarbij aan en toen trad de Burgemeester naar voren eu sprak ongeveer aldus Zoo staan wij dan wederom aan de groeve van een edel en braaf vriend Algemeen was de verslagenheid in onze stad toen zich Dinsdag de tijding verspreidde dat hij die des morgens gezond zijne woning verliet oenige oogenblikken later in den vriendenarm den geest had gegeven Groot was de deelneming bij dat smartelijk bericht en geen wonder voorwaar want wie wist zich zóoveler toegenegenheid eu achting te verwerven als hij Zijn vriendelijk open gelaat stemde U reeds dadelijk bij eene eerste kennismaking gunstig voor bem en als men dau ziyno vele beminnelijke eigenschappen leerde kennen schatte men hem weldra hoog en kreeg hem lief I Wy weten allen dat wij sterfelyk zijn wij weten dat het stof tot stof weder moet keeren wij wisten dat wij onzen vriend eenmaal moesten missen maar dat hy zóó heep moest gaan zonder dat wij voor het laatst zijn vriendenhaud nog eens mochten drukken zonder dat wij voor het laatst nog een woord uit z n mond mochten hooren dat maakt ons zijn verlies dubbel smartelijk I In Rotterdam geboren kwam Post Drost reeds in zgrf jeugd hierheen en al spoedig werden hem eervolle betrekkingen toevertrouwd en nadat hij later uit zijne zaken was gegaan werd hij weldra in 1871 tot Raadslid benoemd Een vijftal jaren geleden aanvaardde hij de betrekking van Wethouder die zijne overgroote bescheidenheid herfi reeds vroeger had doen van de hand wijzen lu het Dagelijksch Bestuur leerde ik hem van naby kennen en waardeerde daar spoedig zyne getrouwe pliohtsvervuUing In de openbare raadsvergaderingen voerde hij zelden het woord maar bij de voorbereiding der zaken dife bij den gemeenteraad aanhangig moesten worden gebracht ontwikkelde hvj veel ijver en zyne medeleden in het Dagelqksch Bestuur stelden daar zijne degelijke adviezen en praotischen zin op hoogen prijs In kleine zaken en ondergeschikte aangelegenheden was hij zeer inschikkeiyk en toegevend doch waar het hoofdzaken betrof waar het gold het uitspreken van zijn overtuiging daar toonde hij zich mau in den volaten zin des woords Nooit bracht hij zijn stem uit londor de zaak goed overwogen zonder haar grondig onderzocht te hebben I Behalve in de vergaderingen van den Baad en die van het Dagelijksch Bestuur maakte hy zich nuttig voor de gemeente als Regent van verschillende gestichten ea niet het minst als Lid van het Bargerlgk Armbestuur verleende hij Zfer goede diensten Steeds zal de Gemeente hem daai T or erkentelgk zijn en de herinnering aan hetgeen hij voor ons was zal niet licht verloren gaan En thans rust hg in de groeve naast haar die slechts zoo kort met hem mocht vereenigd zijn I Tot weerziens edele vriend I Zoo er aan gindsche zijde van het graf een loon is weggelegd voor hem die een rein on onbevlekt leven achter zich heeft dan zeker voor den man die daar nist wiens zachtmoedigheid zelfverloochenende liefde en edel hart ons allen bekend was Een diepe stilte heersohte alom by het uitspreken dezer rede die menigeen een traan in het oog en een zucht op e lippen bracht Nadat de heer M D Moigneken uit Rotterdam namens de familie had dank gezegd voor de laatste eer den overledene bewezen inzonderheid den Burgemeester voor zijne hartelijke woorden ging men huiswaarts nog geheel onder den indruk van de treffende plechtigheid die men had bijgewoond De eerste tram die gisterenmorgen naar Oudewater T rtrok is dioht bij Goejanverwellesluis gederailleerd Dinsdag 24 Januari e k treedt in eene vergadering van het Departement Gouda van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen op de heer J C van don Berg uit Knüpe die zal spreken over Mirabeau Wy zouden namelijk wenschon dat bij kruisverlegging van treinen de bepaling mocht wqrden in het leven geroepen dat deze niet mag plaats hebben dan op voorwaarde dat van het telegram waarbij de kruisverlegging wordt Ijevolcn een afschrift tegen re u is uitgereikt aan do machinisten van de beido betrokken treinen Geldt de verlegning een sneltrein die op hei station waar dal afschrift moet worden overhandigd onder gewone omstandigheden doorrijdt dan moet die trein voor hot doel aan dat station tot stiUtanil worden gebracht en eerst vertrekken nadat de machinist het afschrift ontvangen en daarvoor afgeteekend heeft In dit geval mag de van tegenovergestelde richting komende trein niet vertrekken voordat dit geschied en aan den machinist van dien trein medegedeeld is Deze maatregel zal natuurlijk eenige vertragingin den loop der treinen te weeg brengen maarwat beduiden die 5 of hoogstens 10 minuten oponthoufl in vergelijking met den waarborg van veiligheid die daardoor verkregen wordt dat de beidemachinisten vooraf weten op wolk station hunnetreinen met elkander zullen moeten kruisen en diewetemchap alzoo niet afhankelijk is van seinen vanwelke men nooit volkomen zeker kan zijn dat zijzullen worden opgemerkt Stand In de bleekerij van den heer M Blanquaert te Brussel is jl Maandag de stoomketel gesprongen Vier werklieden werden op slag gedood en een 20tal zijn zwaar gekwetst Ook de kinderen van den eigenaar werden erg gewond Een groot gedeelte van de fabriek ligt in puin Het ongeluk wordt toegeschreven aan onvoorzichtigheid van don machinist De Arnh Ct deelt mede dat sedert het overlijden van den wnardigen generaal Smits commandant van Bronbeek reeds een tweede ambtenaar zijn ontslag heeft gevraagd Het blad laat zich over den vertrekkenden heer Van Ishoven ridder der Milit Willemsorde 4e kl zeer gunstig iiit en betreurt hot dat bravo eerlijke ambtenaren genoodzaakt worden om hun bestaan op te offeren aan hun gevoel van eer en plicht Particuliere mededeelingen uit Arnhem geven de Haagsche Courant aanloiding om hierop de bijzondere aandacht te vestigen Het schijnt dat Bronbeek niet gewonnen heeft bij de vervanging van den braven Smit door den dapperen Van dor Heyden O Nederland wat ben je toch klein en kleinzielig en kleingeestig I roept het Nieuwsbl V Ned uit Pas i bekend dat de Begoering geneigd is te voldoen aon den zoo luid uitgesproken wensch om de pakketvaart in Indiê aan Nederlanders ter exploitatie op te dragon of daar komt onze echtHollandache enghartigheid weer boven We gunnen elkaar het licht in de oogen niet De in deze bevoorrechte moatsohappijen zijn twee groote lichamen te Amsterdam en Rotterdam de Nederland en de Rottordamsohe Lloyd beide met stoomvaartlijnen op Indië en zoo niet de eenige dan toch do eerste aan wie men denkt wanneer men vraagt of Nederland in staat zou zijn in do pakketvaart te voorzien En eerst komt nu uit Amsterdam een adres van iemand die zich noemt i oprichter en directeur eener nog te vestigen stoomvaartmaatschappij die probeert een kink in den kabel te gooien en nu weer komt iemand in Rotterdam beweren dat het veel beter is om die beelo verpachting der pakketvaart maar af te schaffen en de vaart geheel over te laten lipn de vrije concurrentie De Nederlandsohe ooniu te San Franoisco de heer J de Fremery geeft in zijn jaarverslag behartigonswoardige wenken aan hen dia inlichtingen willen vragen omtrent personen Zulke aanvragen zegt hü betreffen meestal personen uit de lagere klassen die niet van zich laten hooien omdat schrijven hun lastig valt omdat zij niets bijzonder aangenaams te mAlden hebben of omdat zij in onmin waren met hun familie of wol men vermoedt in Nederhind dat do persoon in quaestie overleden is eu er eene erfenis te halen kan lijn Don vraagt men bijv om inlichting aangaande mijn broeder M L v d B die 10 jaren geleden naar Californië vertrok en van wien ik sedert verscheidene jaren niots vernam Het ligt voor do hand dat met deze weinige gegevens eon onderzoek slechts geringe kans van slagen heeft zegt de consul Navraag naar personen kan hier beat geschieden wanneer de vrager zooveel mogelijk bijzonderheden bijbrongt zooals ouderdom geboorteplaats laatete woonplaats in Nederland beroep en indien het een zeeman betreft naam en nationaliteit van het schip t