Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1888

Woensdag 25 Janoarl J888 VAN TAPIJTEi en BEIIAi CiSELPAPIEBE UTTA PEECHA TArELKLEEDEK B W VAN DE PAVOORDT KORTE TIENDBWEG D 80 N 3656 GOUDSGHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN De inzeadiag Tan adrerteatiön kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der oitgave Voor de vele bewezen Tan deelneming ondervonden gedurende de ziekte en bg het overiyden mjjner geliefde Echtgenoote betuig ik mede namens wederzödsche betrekkingen m nen hartelgken dank A J J VOS Gouda 21 Jan 1888 Voor de vele bewyzen van belangstelling gedurende de ziekte en de bevalling m uer Echtgenoote betuig ik namens haar miin oprechten dank A DERCKSEN Gouda 21 Jan 1888 Al degenen die ieta verschuldigd mijn aan of te vorderen hebben van den Heer JACOB BOBKUS in leven Scheepmaker te Gouda en aldaar dön 16 December 1887 overleden worden verzocht daarvan vóór 1 Februari 1888 betaling of opgave te doen ten sterfhulze aan den Heer HVBERTUS van VLAABDINGEN die daartoe is gemachtigd GEVRAAGD eene Adres A LAMBERT Turfsingel GEVRAAGD een Tweede Bakkersknecht of LEERLING Brieven franco onder No 1603 aan het Bureau dezer Courant Een flinke JONGEN GEVRAAGD bfl T u ZWALM Dubbele Buurt DIENSTBODE 1 FEBRUARI vrordt in een stil gezin een fatsoenlek DIENSTMEISJE gevraagd een Bargerpot kunnende koken Adres BLEEKERSSINGEL No 287 Mevrouw SCHONE VELD vraagt tegen MEI eene Chateau La Rose ƒ 1 05 per Flesch BATTAILLIJ PAÜILLAC ƒ 1 20 per Flesch MÜSEAATWIJBI ƒ L iO per i lesch Verkrggbaar bg Wed C van QUE Heeren en Dames LICHTE IIAKDSCH A V OS Az Eleiweg E 73 en 73 Per doos 40 Cent Geen beter middel voor verkoudheid als de beroemde DROP uit de Blikken Trommel van A ViN TUIJL Paleisstraat Amsterdam Dit merk is alleen verkrijgbaar bg J ë van der Sanden Banketbakker Markt Gouda Per doos 40 Cent Servetten en Tafellakens LINNEN HALFLINNEN DAMAST in ruime keus voorhanden Compieete Damastcnstelien zuiver LINNEN van af ƒ 9 Wed BOSMAN TIEN DE WEG D 84 Fransche Slooinververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMEB Botterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstukken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander bigven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt en kunujen in 8 dagen afgeleverd worden Depot voor Gouda en omstreken A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73o Gouda § c TotelkaanDcmeliik bod f De ondergeteekeude e jie affaire kant ende overnemen waarvoor kapitaal benoodigd is zoo worden alle aanwezig zjjnde Goederen van S B Y o ÜIE BIEN Galanterien Parfuinerjen een partijtje Good en Zilver HOUT SNIJWERS ZEEPEN en meer Artikelen Finaal VUoerkocht tegen elk aannemelijk bod Een ieder profiteer nu vandeze buitengewone gelegenheid eer het te laat is Achtend ÜEd Dr 5 PIERRE GIJBELS Wgdstraat 173 over d hr V Dillen P 8 De Goederen zgn met be kende cgfers geprgst en daaj kan men zjjn bod naar doen t 0f het voort Voor Hoesten Verkoudheid Asthma Borstaandoeningea enz is geen aangenamer en zekerder middel als de flom beleende Rijnlandsche Druiven Borst Hooig van W H ZICKENHEIMER te Maim Redburg Rgnprov Mgne vrouw die aan Asthma Igdt heeft eene proef met Uwen Borsthonig genomen en vindt zich na het gebruik zeer verlicht J BRüNNAQEL Keizerl Post Directenr Mr alleen echt met nevenstaand fabriekstempel in fleschen van fl 2 fl 1 en 65 Cent te Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Gonda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot en G Hnnekamp Stolwgk bij C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool THEEHANÜEL en gros en détail Groot succes hebben de Theesoorten van ƒ 1 1 25 en 1 50 PROEVEN gratis verkrijgbaar P SAUEBBIEB Oosthaven 19 DE BEKENDE van ƒ 27 per Anker van 48 Flesschen wordt steeds met succes door mg geleverd PROEFFLESBCBEN 0 60 Wed C van OIJE Er wordt terstond GEVRAAGD een Halfwas Kleedermaker Zich te vervoegen in persoon bg N NIEUWERKERK Lange Groenendaal Gouda w PUIKE OUDE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg M PEETËRS h te NB Als bewgs van echtheid is cachet en knrk steedi SCHIEDAM voorzien van den naam d 4i der Firma P HOPPE A A BECEITSBÏÏBG TANDARTS fnienwe wet iedere HAAND46 van 10 3 unr Ie consnlteereo voor alle MONDZIEKTBN enz r ang e Tiendeweg D 23 Gouda Tandiieelkuiidige Operatiën pijnloos GEVEAACfD te Gouda een fatsoenlgk BURGERMEISJE niet beneden de 18 jaar eenigzins met Koken bekend ter assistentie in de hnishooding en genegen met kinderen om te gaan Brieven franco onder letter W aan de Boekhandelaars J vak BENTÜM ZOON te Gouda Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelibevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau 8 elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Frgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkeIgke gevolgen van deze ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zi keren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De uitgave dezerCourant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nit ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie ma nden is 1 25 fhmoo per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 24 Januari 1888 Bq Kon besluit van 19 Jan zijn benoemd de vooraitters en bui rlijke leden en hunne plaatsvervangers in de militieraden voor de lichting der nationale militie van 1888 In het 3e militiedistrict van Znid Holland is benoemd tot voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn lid der Provinciale staten tot z jn plaatsvervanger Mr 8 Le Poole lid der Prov StaM De tot kapitein benoemde late luit adj G P Cheriex blijft in die betrekking werkzaam b het 6de bataljon 4de reg infanterie alhier Bq de opvoering van het WeihniahU Oratorium op Donderdag 36 Januari e k zullen de heeren W Deckers bariton en de heer Kerkoerle tenor wederom honne medewerking verleenen lüentgenoemdo zal dan het bekende schoone lied zinden Dm arme gegtven it Gode geleend I De tooneelvoorstelling van het gezelschap der hh van Lier uit Amsterdam bü gelegenheid van het jubiM van Mevr Albregt Engelmnn ia thans vastgesteld op Vrydng 17 Februari e k Zaterdag 28 Januari e k njdt na afloop der Botterdamschc Opera een extra trein naar Gouda Opgevoerd wordt Fidelio waarin de hooipartijen zjjn bezet door de damrs Mielke en Fischer en de heeren Behrens BoUé en voii fiongardt Tot Egks telefoonkantoorhouder te Zeveihuizen is benoemd de heer A Helmstrjjd brievengaarder aldaar Men schrijft i Oouderak van gisteren Heden heeft deiOemeente Oouderak door het overlijden van den Heer J Smits een zeer geacht ingezetene verloren In het Jaar 1886 toen door hem omzgnfaoogen leeftijd ontslag werd genomen uit zijne openbare betrekkingen was hij bijda 50 jaren onafgebroken lid van den Gemeenteraad en daarvan 41 jaren Wethonder geweest Zoowel in die betrekkingen als in die van president kerkvoogd heeft hij met de meeste toew ding de belangen dezer Gemeente behartigd en veel goeds is hier door zijne krachtdadige medewerking tot stand gebracht Groot was zijne liefde voor deze Gemeente menigmaal en op onderscheidene wijzen gaf hij daarvan blijken nog onlangs door met zqne twee met hem te zamen wonende zusters aan de Hervormde Kerk alhier een kostbaar orgel ten geschenke te geven ifaarvan hij tot veler toleurstelling de voltooiing evenwel niet heeft mogen beleven Algemeen was hij in de Gemeente om zijne vele goede hoedanigheden zeer geacht en bemind en bjj velen zal zijne gedachtenis in dankbare herinnering blijven leven Op de gisteren gehouden vergadering der Dnitsche Opera te Bo erdam heeft de commissie medegedeeld dat de geruchten omtrent een iailliet van de Hoogdniteche Opera onjuist zijn Het subsidie van 24000 is volteekeud De exploitatie is overgedragen aan eene nieuwe vereoniging waarvan de statuten door den Koning zyn goedgekeurd De heer Bolié behield zich het direoteurschsp voor tot Februari wegens onderhandeling over de huur van den sohouwburg tevens verlangde de heer BoUé meerdere zekerheid De vergadering is oit dien hoofde verdaagd Kene breede damesschaar woonde Zaterdagmiddag te s Hage de laatste voordmaht van mevrouw Alting Mees over de kookkunst b j Alvorens deze bijeenkomst op te heffen gevoelde mevrouw Mees behoefte hare dankbaarheid te uiten voor de oprechte belangsteUiug haar bg hare verschillende lezingen betoond Zjj nam niet voorgoed afscheid van Den Hoog doeh hoopt van tijd tot tqd de inrichting te komen bezoeken Zij vertrekt thans naar Maastricht om aliloar eene reeks voordrachten te openen en tsl niet in gebreke blijven in alle kringen wafrin zg zich gaat bewegen den raad te geven deze hoogst nuttige inrichting te bezoeken welkt aller belangstelling vwdtént wegens haar streven ijm nuttige vrouwen te kweeken Zij hoopt voorts dat hare lessen in de kookkunst de door haar gowensobte uitwerking bq de dames die de conferenties bezochten mogen hebben en sprak ten slotte op geestige wijze de hoop uit dat de dames bij het toebereiden der spijzen geen onaangename gevolgen b v minder dichte aanraking met het vuur mochten onderrinden Deze woorden ten afscheid werden luide toegejuicht De heer M Hijmans van Wadenoyen voorzitter der vereeniging De Hoagsche Kookachool nam hierop deze gelegenheid te baat tot het brengRn van warme hulde aan mevrouw Alting Mees die gelijk spreker opmerkte blijkens de talrijke opkomst der Hoagsche dames van eiken leeftijd in de residentie geen onbekende is De wijze waarop mevrouw Mees zich van de voordrachten kweet had t verzekerde spreker niet nagelaten in deze stad eene algemeens appreciatie te verwerven Hij schetste haar als eene oonferencière in den vollen zin des woords die hare lezingen niet alleen wist te kruiden met de benoodigdheden voor de proeven waarmede zg hare voordrachten toelichtte maar ook met gezonden humor Ten slotte bracht spreker dank aan het damesco mité hetwelk het denkbeeld oener kookschool eene inrichting van zoo groot algemeen nut met energie had voortgezet Hg wees ook op het besluit van den Minister van binnenlandsche zaken in België den heer Thonissen die nadat in verschillende dagbhiden daar te lande artikelem waren voorgekomen waarin werd aangedrongen op het geven van onderwijs in de kookkunst aan de vrouwelijke leerlingen der lagere scholen en osn jonge dames in dien zin eene aansohrgring tot do Commissarissen des konlngs richtte De hoer Hijmans hoopte vorig dat het oogenblik liiet ver meer verwijderd mocht zijn waarop ook in Nederlann gelijk thans sedert September in België de autoriteiten mochten besluiten dergelgk onderwijs op 01 lagere scholen in te voeren Staten Oeneraal Eesste Kambk Zitting van 21 Januari De verschillende hoofdstukken der Staatsbegrooting met de vesting en spoorwegbegrooting en dievan Suriname zijn in deze zitting eenparig aangenomen ADVBRTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plantsroimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Alleen de heer Breuning stemde tegen hoofdstak Oorlog Verscheidene leden die gewoon waren tegen de défensiehoofdstukken te stemmen stemden nu voor omdat er uitzicht was op regeling der defensie bij de wet Vooral de Waterstaatsbegrooting gaf sanleiding tot beraadslaging Daarbij verklaarde de Minister dat de verlaging van het Indisch port zich alleen tot het briefport zou beperken en de monsters en drukwerken daaronder niet vielen Voorts deelde hij mede dat de wet tegen de botervervalsching aan zijn Departement gereed lag maar nog bij de departementen van Justitie en Financiën moest onderzocht worden Over de vestiging van landbouwproefstationa was het overleg met Binnenlandsche Zaken aangevangen De Kamer is tot nadere bijeenroeping gescheiden Aan ds BêOf Nem worden schrikkelijke bijamderheden getelegrapheerd aangaande de koude en de sneeuw waardoor dezer dagen het noordwesten van Amerika geteisterd is Men vreest nu dat het getal omgekomenen wel 200 bedraagt De sneeuwstorm kwam Woensdag 11 dezer plotseling te midden van het heerlgfce winterweer de zon werd verduisterd een hevige stormwind stak op de thermometer viel 15 en den volgeuden dag 30 onder nul De sneeuw was fijn als poeder of meel ia Dakota Minnesota lowa Nebraska en Wisconsin werd op do meeste spoorwegen het verkeer gestremd de telegraafpalen werden overal omgeworpen zoodat eerst Zaterdag de uitgestrektheid van het onheil eenigermste bekend werf De berichtgever van het Engelsche blad deelt eenige staaltjes mede van hetgeen zoovele ongelukken te Igden hadden Zoo vond men in eene kleine holte van den grond hot lijk eener onderwijzeres met de armen om het lijk van een klein meisje dat zg zoo goed mogelijk met haar kleed had beschermd De hoed was haar van het hoofd gewaaid en met de eene hand hield zij hoar kleed bjj den hals samen Het gelaat der doode had eene glimlachende uitdrukking Elders werden een broertje en znsje vermist De moeder ging met 25 man uit om te zoeken Men vond de kleinen dicht bij elkander zittende De jongen hield de handjes van bet meisje in de zijpe beiden doodgévroren Twee onderwijzers lieten hunne leerlingen in eene school achter om in de noostbijgelegen boerenwoning hulp te halen en kwamen onderweg om De kinderen bezweken van koude in de sohogllokalen Eene vrouw word dicht bg de deur harer woning dood gevonden die zich ongerust makeade over haren man was uitgegaan om hem te zoeken Van vele zagen de lijken er uit alsof zij gestikt waren zij hadden de kleederen bij den hals opengescheurd Inderdaad wordt door het fijne gs of sneeuwstof dat bg deze soort van sneeuwstorm in Amerika sedert een jaar of acht onder den klanknabootsenijen naam van blizzard bekend de lucht vervuld en in korten tijd de ademhaling onmogelgk gemaakt Duizelden stuks vee zgn in de stallen omgekomen en velen kwamen om bij pogingen om de dieren te redden Ee bejaard Engelsohman die door den storm werd overAullen begroef zich zelven in den sneeuw en kwam ei afi bevriezen van enkele deelen zijns liohaams af v Hoe koud het geveest is la nen hiera a