Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1888

hoopte dat in het aanstaande zittingjaar belangrijke wetien die Ierland niet betreden zouden kunnen worden afgedaan o a de wet ter hervorming van plaatselijk bestuur in Engeland en Schotbrad deze door de Eegeering in te dienen wet zou ook de quaestien van plaatselijke belasting en van het verkoopen van sterken drank regelen als het noodig was zou de Eegeering niet aarzelen strenge maatregelen voor te stellen om obctmclioiiisme in bet Lagerhuis tegen te gaan E E C L A M E Aan de lijders waar de toestand eene bezorgde invloed nood zacht voor de verbetering van bet lichaamlijk stof de mineraal pastillen van Soden gelukken altijd voor t besto om de adenjihaling en vertorings ocgaans geregeld te doen werken en zoo het algemeen wel zijn weer te brengen Het oordeel der Dr Hüner van Augsburg verdient aanmerking gelijk een overtuigend bewijs Ik verklaar dat de mmeraal pastillen van i oden goede gevolgen hebben Zij verzachten de verscheurende hoest snelden do slijmen af en stil len op een vaat bewijs de prikkelenste keel or gsans Te bekomen in aUe apotheken aan 60 cents de doos BEOOEDEELING van de dMel geraffineerde KandijKristallen en van de dubbel geraffineerde Patent tenten Superior Meli der Heester Sutker Baffinadery overgenomen uit het Eugeltch Weekblad The Grocer Londen dato 7 Januari 1888 Btjzondere zorg it er besteed on dese soorten Suiker voor de EngeliehB Uarkt gewild te maken en dit oiet te vergeeft dur zy zeer goostig zyn opgeooineQ door de vooroiamite li routers ia dit Ued ea een hoogere reputatie genieten wegens faUDDe byzondere gesebiktbeid voor de doeleinden waarfOor zij bestemd zijn Tot opbelderiog diene dat voor bet maken van die soorten niet anders gebruikt wordt dan wit gerstBneerde Soiker die op nieuw gesmoUei en gefiltreerd korter of langer gekookt wordt naar gelang daarxo kristallen of grannlaled gemaakt moet worden en verder getarbineerd en befiandeld op imeiikaaosobe wijze Daardoor benlteo deze Suikers geen stof noeb kunnen verralscbt worden met aeel of andere beeUnddeeleo Het groote oordeel van deze wijze van werken is dat ZIJ gemaak worden van Soiker vau 100 percent gebulte en waardoor kwaliteit en kleur altyd dezelfde big ven en een znirctbeid en rijkdom van tgehalte bezitten die door andere fabrikaten nog met fs verkregen Zulk eene wgze van werken ia eene volkomene tegenstelling van die in Dnitsehland in zwang alwaar het artikel gemaakt wordt door enkel rnwe Beetwortel af te drtnjen en die met een weinig Ultramarin te kleuren Deze kunstmatige kleuring van bet artikel is eerder een gebrek dan eene verbetering daar geraffÏBeerd Saiker hetzg gekrutaltiseerd of in brood zonder kleuring wit moet zgn eb dit zeer gewensehte voordeel is nergens meer volmaakter dan in de 1 Dubbel geraffineerd Kandij Krittalle en WSIt ll xl l raffineerde Patent en Superior I I Melis die wij persoonUjk onderzochten Men zie de Advertentie in het nummer van hodeiv uurgerlljke Stand GEBOREN 20 lm Louis Johanna Cbristina Comelit ouders J Eomaneeko en L J C C Veldbugzeo iohanoes Cornells ouders 6 Sibbea en £ de Jong 21 Johannes Adrianus ouders P Rietkerk en H de Jong Dirk Johannes ouders L Onweneel en J van £ ijk OVERLEDEN 20 Jan 6 Broere 4 j 21 A M Broere 6 w J B Goedewaageo 1 j 2 m J Franken 1 j 8 n 22 W Boot hoia r van J Byawük 61 j C de Jong 69 j C Oioenendaal 7S j Moordreotat OVERLEDEN M Bouteslein wed van P van OITeren 77 j Zevenhuizen GEBOREN Maria ouders C van der Dool en 1 W Overvliet Janna ouders A Verweg en M vau Bocboveo Willemioa onders J Haak ea 0 Hontenbtl OVERLEDEN A KrijguMn 65 j W de Koning 4 j ADVERTJBNTIÊN Den 28 Janaari e k hopen onze geliefde ouders WILLEM KELDER BN GEERTRUI VAN dun BROEK hanne25JABIGl MCHIVMBEENIOING te herdenken Hunne dankbare Kinderen I Gouda 24 Januari 1888 Mflp innigen dank voor de verrassende liefde mi op 23 dezer betoond J H GUNNING J Hz gaan dat de Colorado rivier in Texas voor de eerste maal dichtvroor het ijs was een voet dik zelfs de zuidelyke Staten kwamen niet vrij te Memphis b V is een neger doodgevroren Het ergste was echter volgens de laatste berichten nu geloden De Jrnhemsche Ct schrijft Welke ongerijmde gevolgen de nieuwe kieswet heeft uu uitsluitend huurwaarde on grondbelasting tot grondslag voor het kiesrecht is aangenomen bleek na hel opmaken der kiezersl stsn Aanzienlijke industrieelen die een huis bewonen dat tot de firma behoort en niet op hunnen naam is gebracht zijn terwijl zij duizenden en duizenden omzetten van het kiesrecht uitgesloten terwijl hunne boekhouders ja zelfs vele van hunne knechts de bevoegdheid bezaten die aan hunnen patroon niet werd toegekend Wy zouden eenen stadgenoot kunnen aanwijzen die in zijn vak een der eersten in Nederland en geen kiezer is omdat zijne aanzienlijke panden voor zijne woning en zaak in gebruik op naam van de vennootschap staan waarbij hij minstens voor de helft is betrokken Een krachtige proclamatie van den Totai van Hangkow China waarin te velde wordt getrokken tegen het gebruik van petroleum mag ook hier wel eens gelezen en behartigd worden Zij luidt aldus f De substantie die men Kerosine olie noemt kan wanneer zij onvoorzichtig gebruikt wordt bij het minste verzuim het grootste ongeluk vero zaken en brandt des te sterker hoe meer water men er tot blusschiug opgiet Het is onmogelijk op te geven hoeveel verwoestende branden er in de laatste paar jaren in verscheidene gedeelten van China gewoed hebben door het onvoorzichtig gebruik van KeroSine olie met groote droefheid spreekt de Totai daarvan Bij mijne rondreizen door het land heb ik de Totai opgemerkt dat de meeste lampen in de straten en de winkels der stoilon en dorpen Kerosinelam pen zijn zonder nog te spreken van de armoedige woningen en vele bewoonde jonken en andere vaartuigen Dit moet toegeschreven worden aan den geringen prijs van de olie zoodat het gebruik spoedig algemeen is geworden en de gevaren die hot tengevolge hoeft geheel voorbijgezien en niet geteld worden Ambtenaren edelen en lieden uit het volk hebben dikw ls daarover luide klachten aangeheven en de Totai mag niet langer onvorschillig toezien Daarom vaardigt hij deze proclamatie uit Weet daarom allen handelaars en het het gansohe volk dat in uw strijd om het bestaan uwe terste zorg voor de veiligheid van uw leven en uwe have en goed moet zijn Als gij berekent hoeveel gij door het branden van die olie in een nacht bespaart dan zal het slechts oenige koperstukken bedragen lerw l het daarentegen door een toevallig verzuim honderde malen zooveel dollars kan kosten en nog veel veel meer Dit is zoo klaar en duidelijk dat er niet verdor over nagedacht behoeft te worden Gebruikt allen uwe tongen om elkander voor het gebruik van Kerosine olie te waarschuwen en tot Eat gebruik van Tung eeno soort van lijnolie terug te keeren weg is dan alle gevaar Dringend wordt u verzocht uw leven en eigendom niet tegenover eene kleine bezuiniging en onveiligheid in de waagsdiaal te stellen Daardoor veroorzaakt gij geen groote algeraeene schade en hebt gij later geen reden tot berouw W j hebben alle hoop dat gij in acht neemt wat de Totai zogt Siddert allen en gehoorzaamt 1 Zondagsblad De Amcrikaansche philosoof en dichter Emerson had sinds lang ingezien dat hij wat broederlijkheid jegens den naaste betrof eigenlijk geen waar Christen was en wilde gaarne voor zooverre hy dit met zijn maatschappelijken stand overeen kon brongen in dit opzicht wat christelijker worden Nadat hij dit bij zichzelven overlegd had riep hij zijne vrouw en sloeg haar voor hun dienstpersoneel voortaan met hen aan tafel te laten eten Die nieuwigheid beviel Mevrouw Emerson blijkbaar niet maar de redenen welke haar echtgenoot aanvoerde waren voldoende hy moest een goed voorbeeld geven en dus ging zg naar de keuken om het mede te deelen De keukenmeid wilde er echter niets van weten by mijnheer en mevrouw aan tafel te eten zij bleef bever in hare keuken Bij haar ging het dus niet op Bij de werkmeid evenmin Toen den volgenden ochtend het ontbijt gereed stond zond Emerson zijne dochter naar beneden om het kamermeisje te halen Maar dit bedankte ook Zg wilde liever bij de keukenmeid koffiedrinken liet zq zeggen Dus hier ook eene weigering Nu kwam zijn huis hem te groot voor éen gezin voor hij richtte het zoo in dat er voor eon tweede gezin plaats was en bood het toen aan maar niemand wilde er gebruik van maken De Engelsche opvatting van het woord Home verbindt er het begrip mede van een huis alleen met zijn eigen gezin te bewonen Mijn huis is myn kasteel zogt bet spreekwoord Het echte familieleven zou ophouden zoodra er een vreemd element bijkwam en Emerson die dit groote offer wilde brengen zag het ook weer afgewezen Van dit soort van praktisch Cristendom kon dus niets komen en zoo leerde Emerson de kracht der gewoonte erkennen als een factor die de verwezenlijking van zedelijke idealen zoo al niet belet dan toch bemoeielijkt Het Weihnachts Oratorium Was in de laatste maanden het oog van Katholieken en niet Katholieken op Kome gericht waar door Paus Leo XIII een feest zou worden gevierd waarvan de heele wereld zou gewagen vooral was dat den laatsten dag des vorigen jaars en de eerste dagen van het tegenwoordige het geval toen het bekende goudon jubilé met den grootsten luister en de heerlijkste pracht werd herdacht niet alleen in Home maar schier overal in vele landen in en buiten Europa Ook in Nederland liet men zich niet onbetuigd en toonde men allerwegen warme belangstelling in het heugelijk feest Het was te denken dat ook in Gouda de Katholieken niet zouden achterblijven en reeds langen tijd geleden deden allerlei geruchten de rondte van op handen zijnde festiviteiten totdat die ein ijk een bepaalden vorm aannamen in een artikeltje in ons blad ons van bevoegde zijde tor plaatsing aangeboden waarbij den volke werd bekend gemaakt dat in Januari hier ter stede zou worden opgevoerd het beroemde WeihnachtS Oratoriuw De Katholieken zouden echter reeds vroeger ondor elkaar het jubilé op waardige wijze herdenken Eene kerkelgke feestviering had allereerst plaats die diepen indruk maakte op allen die daaraan deelnamen voorts had men de goede gedachte gehad de armen en niet alleen de Katholieke armen eene buitengewone bedeeling toe te kennen en eindelijk werd meer dan één avond gewijd aan gezellige vroolijkheid en gepaste vreugde in de E K Leesvereeniging Op dit alles dat tot op zekere hoogto een intiem karakter droeg en waar de niet Katbolieke wereld uit den aard der zaak buitengesloten was zou de kroon worden gezet door genoemde opvoering die ook voor niet Katholieken toegankelijk zou zijn Met groote belangstelling werd die tegemoet gezien Itamers meermiileu had men met lof hotren gewagen van het schoone gezang in de Katholieke kerk terwijl het feit dat daarbij de vertooning van tableaux vivanls behoorde die belangstelling deed toenemen Schoone levende beelden groepen te zien is hier te lande éen zeldzaamheid Vergissen wij ons niet dan zgn er slechts 2 plaatsen s Hage en Rotterdam waar die jaarlijks een paar maal te zien zijn in Pulchri StudfO en het Aesthetisch Genootschap en daar van de voorbereiding zoowel van dit als van het muzikale gedeelte vosl werk werd gemaakt was het geen wonder dat de avond der opvoering met spanning werd tegemoet gezien Zondagavond had deze plaats in de groote zaal der Sociëteit Ons genoegen Het balkon aan de tuinzyde was ingenomen door de zangers en zangeressen aan den blik der toeschouwers onttrokken door een smaakvolle planten versiering terwijl het overige gedeelte geheel was gevuld door het publiek Geen plaatsje was onbezet I Onder de aanwezigen merkten wij op de Burgemeester dezer gemeente Mr A A van Bergen IJzendoom de heer W Jansen professor aan het Seminarie Hageveld de Doken P C T Malingré en voorts vele Pastoors en Kapelaans uit deze eu omliggende gemeenten Om van een Oratorium als het thans opgevoerde ten volle te kunnen genieten moet men in zekere stemming verkeeren en zoowel de zang als de beeldengroepen moeten die stemming opwekken en onderhouden zoodat zij ten einde toe blyft heerschen Welnu tot eer van de oxécutanton mag al dadelijk worden geconstateerd dat de vereischje stemming niet ontbrak on dat zegt niet weinig bij een publiek dat uit zulke heterogene bestanddeelen was samengesteld als Zondagai ond en waaronder ook afgevaardigden der landbouwenda bevolking niet ontbraken Nauwelijks klonken de eerste tonen van het praeludium door do zaal of het gestommel en gepraat hield op even later heerschte de grootste stilte nog eenige oogenblikken en met diepe aandacht werd geluisterd naar de ernstige woorden getuigende van Schmucht noch dan Erlöter I Hoe heerlijk klonk het Wo bleibst Du Trost der ganzen Welt Darauf die Welt all Hoffnung stellt Ach komm ach komm vom höclisten Saai Trost uns in dieson Jammerthal Ach komm ach komm Emmanuel Mach frei dein armes Israël Niet minder schoon was het even later volgende Kirohenlied Es ist ein Bot mtspningen en ook hetgeen toen kwam doch wij kunnen niet het geheelo Oratorium op den voet volgen Onze beperkte ruimte verbiedt ons dat Over sommige gedeelten die ons bijzonder bel i rden nog een enkel woord Het koor Stille hacM heilige Nacht I bij de Geboorte behoort daartoe en niet minder het kinderkoor bij de kribbe Zeer liefelijk klonk het Laszt uns das Kindlein grüszen Ihm unser Herz aufsohlieszen Mit Andacht es erfreuen Von Herzen benedeien O Jesulein Susz Het daarop volgende Lied dar Hirten maakte eveneens diepen indruk Algemeen was men van oordoel dat het koor zich uitstekend van zijn taak kweet Er werd flink zuiver en gevoelvol gezongen Wat de solo s betreft allereerst onze hulde aan haar die de sopraansolo s op zich had genomen Haar prachtige stom schonk een onbescErijfelijke bekoring e met moeite onthield men zich van luide zgn bijval to kennen te geven wat bij publikatio streng verboden was voor de keurige wijze waarop zij zong Nog klinkt het ons in de ooren hoe zij het volgende ten gehoor bracht Heilige Engel ünter den Palmen Die ihr dort schwinget Duftonile Walmen Sehet die MSrder O kommet geschwind Breitet die Zweige Ueber Ihein Kind Palmen der Wiiste Welche mit Branson Zornige Winden Wirbelnd durchsansen Neiget o neiget Ihr Haupter dem Wind Docket ihr Zweige Sohiitzet mein Kind Wij zouden echter onbillgk zyn door niet te vermelden hoezeer ook bijzonder in den smaak viej het in eene vroegere afd Noch Sethlfhem voorkomende In einem Kripplein lag ein Kind So klein wie andre Kinder sind Doch heller als das Sonnenlicht War dieses Kindes Angesicht Jesus der Herre mein Der war das Kindelein en ook de volgende strofen Wat de overige solo s betreft mocht de beer Deckers uit s Hertogenbosch reed lang een zaer gunstige reputatie genietende den meeste bijval verwerven Zijn fraai prachtig geluid dwong ook thans bewondering af Het werd algemeen betreurd dat het sleets zoo weinig werd gehoord Slechts een zeer gering deol in het kunstwerk wa hem te vertoljten toevertrouwd De heer Kerkoerle uit Utrecht had het leeuwenlindeel in de solo s Nu hij deed zioh kennen al een talentvol zanger maar er waren verschillende iuvloedeil werkzaam geweest waarschgnlgk ook die van het weer die zgn zang niet geheel aan do verwachting deden beantwoorden Soms klonk zijn geluid zelfs min of meer schor doch op andere oogenblikken voldeed het beter Wat de tableaux vimntt betreft er waren er verscheidene die uitstekend voldeden Het is inderdaad lang niet gemakkelijk te zorgen dat deze èn wat groepeering èn wat licht efiFect èn wat gelaatsuitdrukking betreft niets to wenschen overlaten en over t algemeen verdienen zoowel zij die zich met de voorbereiding al zij die ich met de uitvoering belastten een woord van waardeeriug voor hetgeen te zien werd gegeven Het vierde tafereel De Geboorte het zevende De herder het veertiende Joaef door een Engel vermaand om te vluchten het vgftiende en het laatste bevielen ons het meest terwyl er ook onder do overigen meer dan een was dal goed geslaagd was Toen het laatste tafereel vertoond was geraakte het publiek zóó in geestdrift dat het zich niet meer stoOTdo aan voorschriften of verbodsbepalingen maar door een luid applaus zijn bijval op ondubbelzinnige wijze toonde De heer Marl J Bonman komt ten slotte een woord van dank toe voor zijno directie ook de heer P Bertels heeft daarop aanspraak alsmede de hh Spaanderman en Konincks terwyl het Comité dat zoovele zorgen en moeite over bad voor deze zaak niet mag vergeten worden waar van erkente I lijkheid sprake is Donderdag 26 Januari heeft de tweede opvoering van het Oratorium plaats Wg kunnen onze sladgenooteu ton zeerste aanraden dit met hunne tegenwoordigheid te vereoren Er valt hier een soort kunstgenot te smaken dat slechts bij uitzondering in Gouda wordt aangeboden Buitenlandsch Overzicht Het diplomatiek geschil tussch n Italië en Frankrijk is gelukkig afgeloopen De Fransche bladen zijn vol lof voor den heerFlourens wien zij de eer geven dat de heer Crispiten slotte zijne houding heeft gewijzigd Men z etdaarin een nieuw bewijs in hoe goede handen deleiding van Erankrijks buitenhmdsche staatkundeberust en een niouwo reden bet te betreuren indienook de hoer Flourens bij den aanstaanden val vanhet miniaterieTirard moet aftreden Het ministerie Tirard wordt met het oog op debehandeling der borooting welke hedenmiddag eenaanvang zal nemen reeds als veroordeeld beschouwd Zelfs beweert de Parijsche correspondent van de Times dat het ministerie reeds gevallen zou zijn bij deinterpellatie ovea deij gemeenteraad indien de heerFlourens door zijn invloed niet voqr een voldoendemeerderheid had gezorgd De reden hiervan ligtvoor de hand De heer Flourens beschouwt ziphals Tirards aangewezen erfgenaam daar hij rich naden val van het ministerie wel niet zal kunnenonttrekken san de taak een ministerie te vormen maar eerst wil Flourens dat dit kabinet nog denstrgd met don Parijschen gemeenteraad uitvechte De commissie der Fransche Kamer belast met hetonderzoek van het wetsontwerp des ministers vanbinnenlandsche zaken waarbij het Raadhuis te Parijsaangewezen wordt als de woning van den prefect der Seine heeft met 6 stemmen tegen 3 het ontwerpgoedgekeurd Twee leden waren afwezig De commissie heeft vervolgens beraadslaagd over j het ontwerp beirelTende de inrichting van het gemeentebestuur te Parijs Het ontwerp is aanvankelijk ingediend door don gewezen ministor Goblet en daarin was ook vervat de bepaling art 21 dat de prefect te Parijs zijne woning heeft in het Raadhuis doch die bepaling is door den tegenwoordigen minister van binnenlandsche zaken uit de voordracht gelicht om er een aftonderlyk ontwerp van to maken dat gelijk men weet door de Kamer spoedvereischend is verklaard De zeven eerste artikelen van de vnoi racbt zijn door de commissie goedgekeurd Zij heeft voorts in beginsel aangenomen dat de raadsleden te Panjs eene vergoeding zullen ontvangen ter bestrijduig der kosten die zij ter vervulling van hunnen lastbrief zich moeten getroosten Doch de vergoeding I zal in geen geval de som van 1000 fr mogen t boven gaan Keizer Wilhelm en prins Bismarck hebben in deze week beiden verklaard dat zy gegronde reden hebben to hopen op de handhaving van den Europeesche vrede De keizer zeide dit bij de ontvangst van den voorzitter van den Landdag en prins Bismarck liet zich aldus uit bg een diner dat hy verleden Dinsdag te Friedrichsruhe gaf Het bericht als zou de kanselier hebben gezegd dat de vrede in de eerste drie jaren niet zou verstoord worden is zeker aan gerechten twijfel onderhevig want dit kan zelfs prins Bismarck niet vooruit zeggen maar dat de kanselier zich zeer gunstig over den toestand uitliet wordt algemeen voor waar gehouden Het publiek ten n inste hecht er waarde aan n gevoak zich door een dergelijk woord uit Bi marcks mond weer aanmerkelijk gerust gesteld De Duitsche Rijks ig en de Pruisische Landdag houden zich beiden bmig met de behandeling der begrooting De Ryksdag liet de begrooting een d g rusten teneinde te spreken over de fabriekinspocteurs en de voorgestelde inrichting der onderstandskasseu voor oude en zieke werkUeden Nog heeft de regeering haar begrooting voor de reorganisatie van de Uindweer niet bij den Bondsraad ingediend De Kolnische Zeitung verneemt nu echter van geloofwaardige zyde dat de noodige som nog grooter zal zijn dan men verwacht en nog meer dan 200 000 000 Mark zal bedragen De Nstional liberale Corrospondenz bespreekt het ontwerp ter verscherping der sooialistenwet eu acht het nu reeds zeker dat do voorstellen der rageoring verworpen zuUen worden Het nationaAlliberale blad verlangt daarom dat de regeering ten einde den kostbaren parlementairen tgd te sparen het ontwerp terugneme De Engelsche Minister Cadogan hield dezer dagen een redevoering waarin hg zich guhstig over den toestand in Ierland uitliet hij geloofde üat Ierland tot rust en orde zou terugkeeren als da Ieren eenmaal hadden ingezien dat de natie vast besloten was de unie te handhaven Do Minister Heden overleed in den ondeidom van SU g jitar mgne innig geliefde EchtgenoottI CATHARINA THIM mg nalatende 2 kinderen nog onbewust van dezen voor ons zoo zwaren slag D H M W GREUP Schoonhoven 20 Jan 1888 Algemeene kennugeving j Heden overleed tot onze diepe droefheid in den onderdom van ruim 82 jaren onze geliefde Broeder en Behawdbroeder JOHANNES SMITS Oud Wethouder der gemeente Qouderak A SMITS B J SPRÜIJT STOLK Smiis 0 C SPRULJT STOLK M J SMITS 22 Jannari 1888 Gouderak Moordrecht De schnldeischers in het faillissement van JAN de BOEB Kleermaker en Winkelier wonende te 6oMd6 l andelende ten naf le van DE BOER HOüIJDONK worden opgeroepen Toor de Vergadering tot verificatie der schnldvorderingen welke is bepaald op MAANDAG 6 FEBRUARI 1888 des voormiddags ten 10 ore in het Gerechtsgeboaw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator M J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda Een net DAQMEISJE GEVRAAGD Adres Markt A 132 Eene DAME wenscht LESSEN te geven in de VREEMDE TALEN Brieven franco onder No 1605 aan I den uitgever dezer Courant Openbare Vrijwillige Verkoopingen te WADDINXFEEN ten verzoeke der firma VIS en ALPHENAAR in liquidatie Ten Eerste op WOËNSDAdI den 15 FEBRUARI 1888 s morgens 10 are om contant geld op t terrein aan de Fabriek aan de Noordkade van den geheelen U VMNTABIS van de Papierfabriek cDe Bebukb voorts voor afbraak 9 SCHUBBN o GEBOUWEN op dat terrein aanwezig Ten Tweede ep WOENSDAG den 22 FEBRUARI 1888 s morgens II ure in het Verkooplokaal van Kouwsneovm o Een perceel OPEN GROND waarop thans nog gemelde Schuren staan aan de Noordkade te Wadditueveen ter grootte van 23 Aren 80 Cent Aanvaarding by de betaling op 1 Mei 1888 b Een PAKHUIS met ERF zeer gunstig gelegen aan de rivier de Gouwe en Noordkade te Waddinnveen ter grootte van 1 Are 72 Cent Aanvaarding 1 Jnli 1888 betaling 1 Mei 1888 Breeder in biljetten en informatiën bfl NoI taris MOLENAAR te Waddinxveeii