Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1888

Vrijdag 27 Jftuarl N 3657 1888 Wester Suiker Raffinaderij AMSTERDAM W S R Dubbel ge mnterd PATENT MELIS Deze soort wordt uitsluitend van geraffineerde Suiker gemaakt en is zuiverder en rijker aan zoetgehalte dan eenig ander fabrikaat verkrijgbaar bij Gebr KAMPHUIZEN Gouwe GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afaooderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzeadiag raa advarteatiöa kan gescbieden tot Mfi nor des oamiddaga van den dag 4er aitgave Ben Heer VRAAQT Ë tMA Ji s dia ptaï £ v mei KOST en INWONINO in een net burger gezin Brieren Fr onder No 1604 aan het Bureau dezer Courant Heeren fen Dames LICHTE IIAKDSCH A 7 os A Beiveg E 73 en 73 WOUDT GEVRAAGD in een IJzerzaak een KNECHT of flinke JONGEN roor de winkel Berijjkheid ring schrgven en re kenen zfln vereischten Adres ZEUGSTRAAT G 91 Gouda KLOMPEN De KLOMPENMAKERIJ De Nijverheid te Vucht bö i Bosch levert soiled werk aan billp $ prjs 99 Kiezersvereeniging BUIIG EEPLICHT Kieiers voor de TWEEDE KAMER en de PROV STATEN ran ZnidhoUand in het Hoofdkiesdistrict Qouda die zich bg bovengemelde Vereeniging wenschen aan ie slaiten doch dit op de Openbare Böeenkomst op 18 JANUARI jl in Ons G noegbh gebonden niet deden worden nitgenoodigd ran hun verlangen schriftel k kennis te geren aan een der ondergeteekenden De contribntie bedraagt minstens ƒ 0 50 Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER J M NOOTHOVEN vabI GOOR C C H PEINCB H JAGER Dienstneming voor Oost lndie NEDERLANDERS ontvangen bij het aangaan van t ene milUalre dienstverbintenis van zes jaar een handgcJd van drie Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEIf MILICIEIIfif in werlieiyiien dienst of met groot verlof kannen voor den tijd van twee jaar gedetaclieerd worden naar Oost Indië premie twee Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN byahiien de Milicien met groot verlof afwezig was van zijn korps Het Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven gratis nadere inlichtingen Per doos 4 0 Cent Geen beter middel roor rerkondheid alg de beroemde DROP nit de Blikken Trommel ran A T4N TUIJL Paleiestraat Amsterdam Dit merk is alleen verkrijgbaar hg J f van der 8 nden Banketbakker Markt Oouda Per doos 4 0 Cent Vanaf heden roorbandei KROPSLA MANDARIJNEN PRANSCHE BLOEMKOOL Prima CASTANJES Zelfopdraaiende blikjes SARDINEö LISSABONSCHE AJUIN Alle soorten BLIKGROEKTEN r prima kwaliteit h 50 Cents per blik Kasdruiven J GKRRITSEJV KORTE GROENENDAAL Snelpersdmk ran A BRINKMAN te Gonda Nederlandsch Protestantenbond Afdeeling Gouda ks Omstbkkïn Buitengewone Vergadering in de Zaal van het Lokaal NotenVkbuaaki op de Oostbaren op WOENSDAa 25 JMUARI s aronds 8 nur Spreker Jh H O BAGBJf Tan Leiden Heeren Niet Leden kannen ook geïntroduceerd worden doch dezelfde persoon slechts éénmaal per LeesSeizoen De Secretaris der Afd GABRIJ WEIHNACHTS ORATORIUM De TEKST van het LIED Donderdag a 8 door den Heer W DECKERS te zingen zal bg den aanvang der opvoering in de Zaal Kunstmin te rerkrggen zijn a 10 Cents Gevrajigd ter opleiding een vlugge nette JONGEN bU J F Herman Zn Tiendew Juffr ROND Zeugstraat vraagt terstond een Flinke MEID VGËËM KIESPIJN MEER I voor llen die het wereldberoemde echte VjC K K Sot Tandarts i r r W i f S Mondwater 9 gebruikt hebben Boven ieder Rnder Tsnd water to verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tand en Mondzieicten Bg gebruik n het Mondwater en Dr POPP TANDPASTA Tandpoeder f behoudt men steeds sezootfe en gchopnc Tanden een oer te vereisSfte tot bet behoud van eene geispndu maag Dr POPP g Tandpfombeersel om zelf bolle kiezen te vullen Dr POPP 8 Kmidenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP s Zonnebtoem Oliezeep fijnste on beste Toilet Zeep WAASSCRUWING WÊf Alle bestaande namaaksels van AnatherinMontn ter zijn roor de Gezondheid schadelijk volgens analyse daarom waarschuw ik hiermede het geëerde publiek voor aankoop van W f zulke namaaksels Dr J G POPP KK Hof fandarU en mtvinder der Anatherin Preparaten te ffeenen Depots Van alleenr echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda by de ünna J C Zeldenrijk Oo Drogist op de Markt te Botterdam bij F B van Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabili apoth te Delft bij A J van Rgn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordgk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H üloth Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spaiye idem Lobrjr 8t Portoè Droogisten De uitgave dezerCourant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde St i gesebisdt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG Da prg per drie maanden ii 1 25 fnmeo per pdat 1 50 GOUDA ï Januari 1888 VEEGADEBING VAN ÜKN GEMEENTERAAD Vrijdag den 27 Januari 1888 des namiddags ten 1 ure Aan de onW Het roontet tot wijziging van Art 3 der Voorvaarden betreffende de legering van gu door de Stedelijke Gasfabriek Het voorstel ran Burgemeester en Wethouders betreffende de bestemming aan het gebouw der voormalige Oasthaiskerk te geven De benoeming vaa twee Noodhul jmkdragers Tot onilerwijzere aan de openbare school te Koudekerk is benoemd mej E an de Ring te Gouda Diüsda vyod had de aangekondigde voordraobt plaats in het Dep 6ouda der Haatachappq t6t Nut raUit t Algemeen van den heer J C van den Beifg uut ie Kmjpé orer Mirabesu Spr sohetste ons allereerst Parqt op den S Mri 17 den nerkwaardigen datum toen te Versailles d 9 bekende vergadering bijeenkwam van afgevaardigden uit den adel de geestelijkheid en den burgerstand door den Koning geopend om vervolgens den politieken toestand van dat oogenblik te schetsen waarna hij overging ons het leven van den man te beschrijven die op dat oogenblik een zoo gewichtige positie innam de graaf de Mirabeau Reeds aanstonds na zijn geboorte was de eerste indruk die hg opwekte bg ieder welke hem zag dat hg afschuwelijk leelijk was en toon hij later de pokken kreeg werd zgn uiterlijk er niet beter op Zijn eene roet was langer dan de ander on hij die bestemd was eenmaal de grootste redenaaar van zjjni lijd te worden wekte alom afkeer Niet het minst bij zijn rader die hem letterlgk haatte on die de jeugd en de JMgelingsjaren van zgn oon vergalde door allerlei straffen en hanlo maatregelen Na zgn jeugd beschreven te hebben deod spr ons kennis maken met zgne verschillende lotgevallen Steeds door zijn vader een man ven groeten invloed achtervolgd pioest hg achtereenvolgens de wijk nemrn naar Holland en Engebind terwgl hjj ook later te Berlijn vertoefde en waarbij werd in het licht gesteld hoe hij in weervril ran zgn terugstootrnd uiterlijk meer dan oens liefhebbende vrouwenharten roor zich wist te winnen oij weldra door zijn groote welsprekend heid een machtigen invloed oefende op zijn omgeving Ten slotte schetste spr hom als Lid der nationale vergadering on releveerde het foit van zijn merkwaardige samenkomst met Maria Antoinette i a eindelijk zijn tragischr sterfbed ons voor oogen te lellen en de beteekonis van zgn persoonlijkheid voor de geschiedenis aan te toonen De boeiende good gestileerde voordracht viel blijkbaar zeer in den smaak van het publiek dat ongelukkig niet zeer talrijk was Voor een vrg talrijk publiek hield tjisterenavond Dr H ö Hagen uit Leiden do aangekondigde voordracht in de afd Gouda en Omstreken van h t Nederl Protestantenbond Spr ving aan mot twee dagblad berichten in herinnering te brengen dat waarbij vermeld werd dat de gemeenteraad te Parijs had besloten het jk lichaam maar dat lerd gelaten iflot het was kennis daarvan van diej onbekenden dat vele leeraars ilangstcUing daarroor oen drouüg feit dat het woor l God uit alle schoolboeken te doen schrapgen on dat waarbij een b Kwmd publicist aldaar had betoogd dat het aantal misdrijren door jeugdige menschen gepleegd thans viermaal meer was dan vroeger Zou tusschen het eene foit en het andere verband bestaan vissg spr Hoewel nu hier te lande van geen gemeenteraad of ander bevoegd collegie een besluit als d t te Parijs kon worden verwacht het was helaas o veehd overbodig daar het woord Go l reeds nu menig jong hart en hoofd zelf was rerbannon pM w s het spr toch menigmaal opgevalltn dat tegenwoordige jengd reel ontzaglijk veel leerde oa ook omtrent de samenstelling van het meoscl zij ten eenenmale onbekend hoogere in den mensch T een eerste vereischte De heid was o a ook hierin te en onderwijzers zelf weinig gevoelden Hot is volgens vde baonfansws der ri God loochenen terwgl de toare wetenschap toch volstrekt niet strijdig is mot het geloof aan het bestaan van God Dit geloof maakte vervolgens het onderwerp van spr s rede uit Spr Bad bij het begin van zgn theologische studiën aan de universiteit een smartelijk oogenblik gehsd toen hem die als jongeling het bestaan van God had aangenomen zonder veel te donken om de rejUnen die hem daartoe noopten plotseling op een dispuutvergadering de vraag was voorgelegd is hot bestaan van God te hexyie Dat bewgs was bg die gelegenheid uitgebleven en aanvankelijk had dit hem veel leed gedaan maar weldra was t hem duidelijk geworden vooral ook op het Collegie van Prof Opzoomer dat dit bestaan niet bewezen ka worden evenmin trouwens als het bestaan van een monsoh bepaald kan bewezen worden Spr trad daarop in een uitvoerig doch zeer helder betoog van de juistheid der laatstgenoemde stelling om vervolgens de eerste te bewijzen doch om daarop aanstonds te laten volgen alle gronden en redmon waarom wg het bestaan van God kunnen en moeten aannemon Na de pauïo toonde spr qns aan wat God voor ons is en hoe iedtr rein monschenbart van Zgn bestaan bewust is De schoone voofdracht maakte blijkbaar diepen indruk op de aanwezigen Willem Van Zuylon trad Dinadagavond na herstel van een zware ziekte woder voor het eerst op in den nieuwen rrooten schouwburg te Rotterdam Asn den govierden acteur erd oen sohitterfude ovatie bereid Niet alloen gold het aU een waardeering voor den artist dat de schouwburg reeds twee dagen te voren was uitverkocht zoodat allo iMgeu vol toeschouwers waren doch ook het publiek had geen kosten gespaard om Willen Van Zuylen waardig te ontvangen Bij zgn optreden nis Antm Aicher in Vnmm emannpatie word hij overladen met kransen en geschenken terwijl onder hét schetteren der fanfares geen finde kwam aan hot applaus Zichtbaar aangedaan bracht Van Zuylen oenige woorden van dank aan het publiek en allen die hem in zgne ernstige zipkte haddon bijgestaan Hoewel het hem veel inspanning kostte vervulde Van Zuyjen deze rol en die van Koster Hanfling in de Oemlgen na een Leugen tot het einde too ADVEBTENTIEN worden geplaag van 1 6 rafelt Ir 50 Centen iedere re l uieer 10 Centen GBOOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Een ieder kon bemerken dat het nog lang zal duren eer Van Zuylen weer do joviale acteur is van vroeger daarom behoede hg zich voor te groote krachtsinspanning welke zeer nadeelige gevolgen zou kunnen hebben Aan de BaaH Cl wordt medegedeeld dat eea jongmensch te Assen huisgenoot van den Commissaris des Konings in Drenthe van zijn onderlgk huis te Tiel waar zich de mazolen vertoond haddon een brief ontving on enkele dagen later door die ziekte was aangetast terwijl te Assen geen andefe lijders aan mazelen voorkomen De gevolgtrekking ligt Wel voer de hand dat hier de brief de drager der besmetting is geweest Door den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht zijn te Amsterdam een twintigtal slaapsteden en eenige kosthuizen bezocht waaromtrent aan den geneeskundigen Baad een belangrijk verslag werd tntjebfMAtt Over hef slgcuiueu was d indmk gun stig met betrekking tot de zindelgkheid doch zeer ongunstig met betrekkmg tot do ruimte Vele der kamers en slaapzalen waren slechts S meter hoog en vaak is per hoofd slechts 6 M lucht beschikbaar In sommige slaapstedenis voor 100 personen plaats meerendeels echter voor 20 tot 40 Voorts zijn zolders in afzonderlijke vertrekjes gedoold of mot beschotten voorzien voor slaapgelegenheid ingericht De moeste slaiapsteden kunnen slechts wanneer gedurende den nacht de deuren en ramen geopend blijven het aantal gasten waarvoor zij bestemd zijn zonder nadeel herbergen De prijs per nacht is in don regel 25 of 30 cents met inbegrip van 2 maal koffie In sommige slaapsteden kan men echter ook voor 10 en 16 cent per nacht onder dak komen Het Hof te s Gravonhage gaf Maandag eene niet onbelangrijke beslissin nopens hetgeen al of niet door getuigen kon worden bewezen De heer do E verhuurde tand aan zekeren v B Daar deze de huur niet betaalde werd pandbesbig gelegd en tot betaling gedagvaard De huurder verdedigde zich met l owoord bekomen uitstel van betaling achtte dus het beslog onrechtmatig en vroeg vergoeding van daardoor veroorzaakte schade Toen de termijn waarop 0 betaling volgens den hiiunler fasd moeten plaats vinden verschoven was betaalde hij inderdaad maar procedeerde voorts over de schade door bet beslag veroorzaakt l e verhuurder ontkende ooit uitstel van betaling gegeven te hebben waarop de huurder aanbood dit door getuigen te bewüzen De verhuurder verzette zich daartegen op grond dot de huur was aangegaan bij authentieke akte waarin allo huu termijiin waren bopaahl en net bewijs van het tweede uitstel als strijdende tegeft den inhoud der akte blijkens art 1934 B W niet door getuigen mocht worden geleverd Hij betwistte niet dat zoodanige nadere overeenkomst gemaakt mocht worden beweerde evenmin dat alloen Schriftelijk bewijs daarvoor mocht worden bijgebracht doch voerde aan dat getuigenbewijs en vermoedi nsbewgs ten deze waren uitgesloten De huurder vonrdo daartegen aan dot het wettelijk verbod alleen betrof zoodanige uitlatingen of overeepkomston die dadelijk bg vóór of na hot maken der akte zouden hebben pUats gehad roanr geenszins latere overeenkomsten die bg het maken der akte daarin niet konden worden opgenomen psew