Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1888

Het statistiek arbeidfbure iu te Washingtoa hoeft een overzicht g abtioeerd Tan d weR stükingun en lockouts in de zes jaren van 1S81 1886 Daaruit blijkt o a dat in 1881 plaats h idden 4TI w rk takiAg B in 1888 4S4 io 1883 47S in 1884 44J in 1885 645 in 183 1412 totaal in zes jaren S903 werkstakingen waarmee Ï2 3S6 inrichtingen gemoeid waren De staat New York had het moest te lijiien van de werkstakiuüen n I 9247 in die zes jaren Het grootste aantid kwam voor bij bouwwerken I Het mmtal arbeiders dat gedurende die 6 jaren I nan werkstakingen deelnam bedroeg 1 318 624 Na j de strikes werden 103 038 nieuwe arbeiders aanI gesteld De strikes had len een aanzienlijke vermindering van arbeiders aan de betrokken inrichtingen ten gevolge in t geheel 25 898 In de zes jaren Van de werkstakenden waren 88 56 pCt mannen 11 41 vrouwen 82 12 pCt der werkstakmgon waren bevolen door arbeiders lichamen terwijlp0 45 pCt der lockouts door combinatién van fabrikanten enz werden in t leven geïoepon Gemiddeld duurde de werkeloosheid door strikes of look outs veroorzaakt 23 1 resp 28 dagen 46 69 pOt dor werkstakingen hiulden succes van de lock outs 28 85 pCt Het totaal loonverlies door werkstakingen enz veroorzaakt beliep 59 949 882 dollor tongeveer ƒ 100 per man De verliezen der werkgevers bedroegen 33 164 915 dollars Ër was dus een totaal verlies van 94 millioon dollars of 235 millioen gulden Het resultaat door do werkstakingen verkregen beantwoordt niut aim deze groote offers die er voor gebracht zijn Het jaar 1886 wijst da meeste strikes aan het het was toen zooals men zich nog levendig zal herinneren dat do arbeidsvereenigiug der Knigbts of Labour zulk oen reusachtige macht ontwikkelde en het schoen of werkelyk een sociale omwenteling in aantocht was Er werd een algemeene beweging georganiseerd voor don arbeidsdag van 8 uren Het resultaat was gering Iu 1887 zijn 853 strikes voorgekomen waarover men coliti r nog geen nauwkeurige inlichtingenkan geven Men schrijft uit Friesland aan het HmdeUblad De redacteur van het te Leeuwarden verschijnende blad Het Noorden de heer W Dieraer predikant bij de Christelijk Gereformeerde Gemeente te Dokkum die langen tijd aan de zyde stond van dr A Kiiyper heeft dezen tiians de vriendschap opgegogd De beoogde vereeniging van de Buijtendijkianeii en liberalen wijt hij geheel aan dr Kuyper Wat wij op kerkelijk terrein voorspeld hebben schrijft hij in zijn blad is reeds werkelijkheid Dr Kuyper was bang vóór twee jaren als de raad van Het Noorden opgevolgd word dat ds Ploos van Amstol dan eei tandbeeld gekregen had in do Willemskork in Dcnllaag En verder De demon der verdeeldheid gaat rond als een geesolroede onder de gereformeerden Nog nooit bestond er zulk eene spanning onder de orthodoxen zelve als tegenwoordig Dr Kuyper bezit de gave om uitoen te jagen maar niet om te verzamelen Daarvoor moet God een ander man verwekken Hel wordt overal een partijzaak in plaats van een koningszaak Met len leider dezer partij is op kerkelijk gebied geen land te bezeilen Wij hebben het voorgood opgegeven om ïnet hem te discuteeren Voor de hand liggende vragen blijven onbeantwoord on daar hij antwoordt telkens een ontwijken zondud ons zelf te laten spreken Van zulk een ftemnrtel zien wij af Men moot nu weten dat Het Noorden in Pries hind vooral in het district Dokkum veel werd gelezen en dat Ds Diomer daar zeer veel invlooil bezit Ds Diemer steld steeds op den voorgrond dat men in staatszaken de kerk er buiten moet laten In et dislriet Sneek is de eenheid onder de gereformeerde karkel jken ook at niet bijzonder groot Mgriaireu aldaar hebben voor de JiOn oog gevostigd op den heer W e IJlst Maar deze heeft aan allen mode te gaan dsloeren weerstand weten te bieden en nu is hij by de dóleerendon in ongenade gevallen Voorshands althans willen zij van zijn candidatuur nog niets weten I De Reme ülmirae de la Terre Saiak voegt er j aan toe Dit stuk waarvan de echtheid door dezo bijzonderhoden over den oorsprong bewezen wordt heeft een onbotwitibars histonscbe waarde Hét vult een leemte aan waarover de geeslelyke en ieekenschrij vers veol papier beschreven hebben Van alle schrijvers toch die over deze voor altijd beroemile zaak geschreven hebben heeft geen enkele voor zoover ik weet den tekst tan dit vonnis medegedeeld Ik heb alle werken geraadpleegd en zg zijn talrijk welke de bibliotheek van Aix over dit onderwerp bezit en deze voelvuldige nosporingen hebben m j tot de conclusie geleid dat geen enkele geschiedschrijver den inhoud van dit vonnis gekend heeft loder ook buiten Frankrijk kent bet beroemde doek van Alphonse de Neuville Le B urget Het stelt do loatsto stuiptrekkingen van den strijd aan de kerkdeur voor waar een handvol wanhopigen die zich gebarricadeerd hebben tegen do overmacht het gevecht voortzetten De woede w is zoo groot dat do Duiischers om dezen tegenstand te overwinnen ladders tegen de muuropeningen moesten plaatsen om van daar nit op de Franscbe soldaten fteor te schieten De Neuville heeft het einde van dien dag teruggegoveö het vuren hoeft opgehouden do kerk wordt ontruimd een zwaar gewonde officii r wordt daaruit op oen stoel weggedr igen het is do luitenant Grisey van de grenadiers dor garde op den voorgrond rechts staat oen ontwapende oude Franschen offxoier dio bewaakt wordt Het is de heer Brasseur die 7 coinpagniëu van het 138 linie regimónt commandeerde Brasseur was bewonderenswaardig door kalmte en moed verbale Eoger do Beauvoir in zijn JMsparu to midden van den orkaan van sohroot zijn bevelen gevende als op een parade eii zonder ophouden zijn troepeu naiir de barricade van de Grand Hue terugvoerende zouder zich te storen aan den kogelregen die hen verpletterde Een kogel had zijn kopi doorboord en zijn schedel getroffen Uitgeput door afmatting en de vermoeienis van den Mrlog aangetast door een verlamming van een deel van het onderlijf na den vrede niet meer tot werken in staat werd hij kort daarna in het Invaliedenhuis opgenomen Eiken dhg kon men hem op de esplanade of in den tuin zien in oen rytuigje gezeten dat door een andoren invaliede voortgeduwd werd Het gelaat was bleek en wit geworden maar steeils kalm en fier en hot oog had zijn glans bewaard Brasseur is dezer dagou overleden tegonoverdephotograpliie welke don worstolstrijd van Bourget weotgeeft Iu een boekjo vindt mon deze opdracht Aan mijn model en dan iniju vriend den commandant Brasseur ondergotoekend De Neuville I het niet treffend die handdruk vau het genie aan het toonbeeld van moed en vadorlandsliefde Eene zeer eigenaardige on raadselachtige kwaal die wat de wetenschap betreft nog tot do jongst ontdekte iiehoort maar door velen zeker roods sinds lang by een kennis of familielid is waargenomen is de agoraphobie ploinvrees pleinangst Te Berlijn werd zij dezer dagen in een der meest bezochte polyklinioken dio van prof Westphal aan de studenten en toehoorders uiteengezet Hot sujet was een man van 32 jaren De hoogloeraar een der meest bekende nevropathologeu nam reeds iu 1871 een ernstig gyval van de pleinvrees waar en beschreef het s dert kwam hot hem herhaaldelijk voor De pleinvrees bestaat in era zeer eigonterdi èn toestand waarin sommige personen zich gaan bevinden zoodra zij een ruim open plein zul en oversteken Zij nem n dan een onuitsprekolyk gevoel von angst waar zij beven rillen hun bo st is beklemd zij krijgen hartkloppingen congestie naar het hoofd duizeligheid hot zweet breekt hun uit het is alsof hunne voeten aan den grond genageld zijn armen pn beenen schijnen als verlamd zij vreezen omtevallen hot schemert hun voor da oogen het ruischt hun in de ooren Is de angst zeer sterk gelijk bij den patient die thans onder behandeling was dan komt or zolfs tijdelijke verwardheid van geest bij De personen zij dan niet in staat het plein dwars over te steken zij nemen twee zijden ervan en dit goeft hun niet het minste bezwaar Hebbon zij de overwinning op zich zelf behaald er dwars over te gaan en zijn zij een eindweegs gekomen dan keeren zij liever om zolfs wanneer zij reeds de helft of meer afgelegd hebben dan verder to gaau Hot oversteken kost hun daarentegen uiet dominste moeite wanneer zij iemand bij zich hebben wie ook zelfs een kind soms zelfs is een stok of paraplnie hun voldoende of oen langzaam over het plein rijdend rijtuig Zij loepen dit na ook hard loopon zonder rechts of ünks om te zien kan som ï e antirevQ Tweede Kaïffl M Oppedflk aondrang om In de Revue illu lr de la Terre Sainte leest men Het manuscript 514 der bibliotheek van Méjanes te Aix bevat een hoogst lielangrijk stuk dat ten titel draagt Vonnis van Pilatus togen Jezus ge schrevcn op perkament mot Hehreouwscbe Istters gevonden in een fijne marmeren vaas besloten in fwee andere vaatwerken Van ijzer en van s een in de stad Aquilla in bet Koninkrijk Napels in het jaar 1580 jSoovel do Botterdamsche rocbtbank als het hof te Huge dulden echt r den huurder in het ongelijk en maakten uit dal het aangaan der gewijzigde OTereeukomst ofschoon zeker toegelaten echter uiet door getuiiten kon wtatlea beweaiii aU strqdlg met den inhoud der bestaande echrifleljjke akte In boide instanticu werd gepleit voor don verhuurder door mr Loder voor den huurder door mr Rornbach Het volgende verhaal wordt jian de Antk Ct medegeduehl yOp aekeren dag des vorigen jaars werd in 4e geraoeiite X iemand die geen sterveling ter wereld iets verschuldigd was hoogst onaangenaam verrast door de inbeslagneming van al z ne have en goed Volgens den deurwaarder die met deze zaak was belast had de vorige bewoner van het thans door hem betrokken pand eer jaar of zes goleden eeu klein sommetje belasting niet betaald en nu nam men daarvoor zyne goudoren in beslag Op advies van eenen advocaat uit do naburige stad het bovenstaande viel voor in een zeer klein plaatje schroef deze patient een bezwaarschrift aan den commissaris des Konings bracht dit bij den gemeentnontvnnger mot verzoek om het aan dien commissaris op te zenden en verkreeg van hem een bewijs van ontvangst van dat geschrift Reeds den volgenden dag ontving de man nogmaals een bezoek van den deurwaarder die hem per exploot aauzeide dat de gemeente ontvanger het hom ter hand gestolde bezwaarschrift niet aan den commissaris opzond maar het ruaast zich neerlegde l e wet van 22 Mei 18iö bepaalt dat ingeval bg eeno inbeslagneming van roerende goederen derdon op de daarin begrepen voorworpen geheel of godeeltelijk recht ineenen te hebben zy hunne bezwaarschriften te dier zake door tussohenkomst an den ontvanger en tegen een door dezen af to geven bewijs kunnen indienen bij den gouverneur der provincie en dat zoo het bezwaarschrift wordt afgewezen degeno die tegen het beslag opkomt de zaak voor den gewon n rechter kan brengen mits de dagvaarding doende binnen 3 dagen na do beteekening l e ontvanger maakte zich hier dus in elfc geval schuldig aan ptichtverzuim doch wat te denken van eene dergelijke wetsbepaling Vóór eenigen tijd vestigde do Wostindiër de aandacht op oen zeldzaam goudrijke landstreek die ontdekt was tussohon do rivieren Lawa en Tapanohoni een Hoor omstreeks 6100 boschuegjrs bewoond gebied van 20 a 25 duizend vierk mijlen Een Franscli reiziger berichtte over die streek o a dat oudtoekers daarvan waren teruggokoinen n een maand prospectie met I O kilogram rn sonv migen zelfs met 15 kilogram per hoofd Sommige kreken geven gemiddeld oon kilogram per mon dagelijks een rijkdom die niet beter in Californië of Australië gezieiSis Ongelukkig is dit dorado een terrein dat betwist wordt tusschen Frankrijk en Holland en tot nu toe onopgemerkt is gebleven maar door do laatste ontdekkingen ter spj ke is gebracht De grens tusschen Ned en Fransch Juyana vormt nl de Marowijne maar deze ontstaat uit de samenvloeiing van do tweo bovengenoemde rivieren maar nu is de Traag langs welko dier twee de grens loopt want zoo lang men er niets in zag dan een laud van boschnegers heeft niemand er naar omgezien of aan grensregeling ernstig gedacht Intusschen hebben nu de wederzijdsche autoriteiten strenge straffen uitgevaardigd tegen go d zoeken op hel betwiste gebied terwijl volgens de VVestindiër het bestuur van Cayenne geneigd zou zijn de rechten van Nederland te erkennen Dat niettegenstaande de verbodsbepalingen toch een 600 tal gelukzoekers naar het goudland is gegaan waar de schatten maar voor het oprapen schijnen te liggen is intusschen verklaarbaar evenzeer d t er alles behalve orde heorsoht onder die goudzoekers Do Franscbe regeeriug zendt nu en dan een detachement soldalen om ze uit het Lawagebied to verjagen maar dergelijke tochten slagen t maar half Zgn de troepen verdwenen dan komen de goudzoekers terug en het woeste leventje begint er weer Het Surinaainsche bestuur men t zich in het ge heel met in deze zaken Bij de samenvloeiing der beide rivieren Hadden wij echter ongeveer een eeuw geleden een versterkten post welke later opgeheven is en sinds dion tijd hebben we naar liet J awagebied niet meer omgezien i Oa Westindier hoopt dat hierin verandering zal komen Als het waar i dat er roitliarden in die streek sluimeren welke slechts op ontginning wachten dan mogen we indien we onze souvoroinileitsrechten er op kunnen bewijzen deze niet ongebruikt laten hulp geven Volgens Westphul kan het verschijnsel soms gBh el uitUijien als de perioen in gedachten ergeiw anders is en niet bemerkt dat hij over het plein gaat zoodra hij zich daarvan echter bewust wordt overvalt hem de angst en hij durft niet verder In den regel beperkt zich de kwaal niet tot het passoeren von pleinen maar do patient schuwt ook het loopen langs geheel ledige straten of langs muren of stallen Waar sle chls weinig deuren of ramen in zijn een analoog gevoel overvalt hen nis zij in volle kerkeu schouwburgen of groote gezelschappen komen In zeldzamer gevallen komt het angstig gevoel ook op al de patient alleen in de kamer is of alleen in een open rijtuig zit Een ander bijkomend verschijnsel is onlangs bij de kliniek op do Charit opjeraerkt het loeneinan oener roods bestaand beperking van het gezichtsveld aan beide zijden Het angstgevoel is gelijk deze jiatieut zoowel als de anderen verklaarde geheel ongemotiveerd en deu Z eke zelf ouverkhiarbaar Hij weet uiet wat hij vreest wel is waar meent hij soms Ife vreoïnn dat bijeen beroerte kou krijgen dot een ander hem belachelijk kon inden dat hij kon struikelun maar al deze dingen volgen het gevoel vau angst zij gaan er niet aan vooraf zoodra de patiint hot plan om het pleinrfvrr te stoken opi eeft zijn alle verschijnselen voormj De zieken zeggen wel eens het is de ingst voor de angst vaoda ir dat zij na eentge ondervinding reeds bij het naderen van het plein dat zij willen oversteken do verschijnselen ineeneu te gevoelen De industrie vau het valsohe haar beleeft op dit oogenblik eeu sljichtun tij I nu het kapsol ondanks al de pogingen der coiffeurs nog zoo betr kkeiijk eenvoudig blijft Toch wordt er nog veel valsch haar gedragen niot uit weelde maar uit behoefte vooral iu Duitschlaud Berlijn is er de zet d van de hsariitdustrie bijna alle natiën zonden da irlieen hnu vlechten Uitshiitend leveraneior is het schooue geslacht mot één uitzondering de Chinezen Chineesch haar donkerbriiin en zwart wordt in massa s aangevoerd als ballast het is om deze reden goedkoop maar hit is ook niet stork niet buigzaam niet glanzig genoeg tn wordt dus alleen voor goedkoope po iiche tiangowend Fien pond Duitsch h iar kost 40 mark een pond Chineesche staarten maar 3 mark Van de Eurbpecsche haren zijn de Zuid Russische de minst kostbare zij zijn hard kort en aan de punt verschoten even zoo is hot met do haren der Italiaansche vrouwen uit Napels en Sicilië Het mooiste fijnste haar is dat uit Brabant Rubbens en Jordaans wisten het wel en dat uit Normandic daar worden jaarlijks markten gehouden waar de keepers on de boerinnon komen ileze laatsto dragen hoofHdoeken en verkoopen om de drie of vier jaar hare prachtige lokken Een merkwaardig verschil van haren van verwante nationaliteiten wijzen die uit Morvië en Bohème lOan de eerste zijn fijn zuiver en glanzig de laats te stroef en rooilachtig men schrijft dït toe aan het overm itig in hot water dompolen van don haardos door de Bohoomsche vrouwen Duitschland Spanje en Zuid Frankrijk leveren maar weinig haar de vrouwon zijn er zelf te trotsch op daarentegen levert Zweden massa s mooi blond haar alleen buitengewoon vuil hetgeen wol bij de bewerking verdwijnt maar toch ook het haar aantast on aan de waarde als tfoopwaur afdoet Tot het aorteerou vorven on gereed maken d er haren behoort voel zorg oefening en zaakkennis Eonigo jaren geloden scheen de indostrio een hooge vlucht te zullen nemen de Parijsche fabrieken leverden dO diuirste oorten chignon en do modellen DnitscBlnnd zorgde voor do goodkooper markt Plotseliug evenwel kwam de mode op een nudor denkbeeld en men Weef met groote voorraden zitten degrnen lio nog inillioeneu vlechten in magazgn hebben hopon nu op een goedgunstigou wind die hen v in hun waren afhelpt Do ode van het oogenblik onder de Parijsche kapperr is zich strikt aan do kleur va liet haar te houden Blondines strijkt men het haar losjes uit hel gezicht zoodat een goudon aureool gevormd ordt brunettes dragen het van de kruin naar beneden gestreken en betrekkelijk glad kastanjebruine lokken stapelt men hoog op de kruin in Japanschen stijl met eenige losse früon op hetvoorhoofd Dit is over het geheel de meest beguustigdo mode men verwacht op de bah mmqtte a vau van het cnriwval een overvloed van Japonaises to meer oiödaaSK hoofiltrekken hot rostnum eenige overeonkoras Büt met den Directoire stijl die in gunst is d Ucene zijden gordel do rijke stoffen den korten fuiken sleep bet korte bovenlijf In het fontasieiapansch kapsel vindt men de gelegenheid om oen aantal kostbare fantastische haarnaalden aan te wondon die naar alle kaïiton ver buiten het kapsel uitsteken Aan het carnaval te Napels dot reeds op gang is zal een wedstrijd in maskerades verbonden wor den waarvoor aBe Italiaaanaehe camavalsrettenigingen liitnoodigingan ontvangen hebben Buitenlandsch Overzicht Nu het Italiaansoh Fransch geschil tot hot verledea behoort kan zich weder de algemeene aanilacht onverdeeld op de betrekking tusschen de drie keiZ rrijken en de Bulgaarsche zaken vestigen Aau den Nord wordt uit St Petersburg geschreven dat de houding der Weener pe in dé Bulgaarsche kwestie een teet slechten inijruk in Rusland maakt Die pers beijvert zich hot bericht legen te spreken dat do Porte zich bereid heeft verklaard prins Ferdinand uit to noodigen Bulgarije te verlaten t n het oflicieuse orgaan het ïremdenblatt verzekert zelfs dat het onnqodig is den prins uit den weg te ruimen daar zijn heengaan geen oplossing der Bulgaarsche kwestie zou zijn Als bedreiging voegt du briefschrijver hieraan toe dat men te Weenen niet mout vergeten wat reodb de Novoje Vremja Z ide dat Rusland op geen enkel punt zal toegeven In verband met deze laatsto verklaring is er weinig goeds te verwaoliten van ledaohtenwisseling die volgens den berichtgever toMchon de kabinetten over de regeling van het Bulgaarscbe vraagstuk is giopend Dezo gedachtenwisseling die nog niet in het stadium van iliploraatieke ouderhandelingen verkeert wordt door de Köli Ztij genoemd da h uKhen Koaiödie dat niet allo plechtigheid op het ooj enblik dooi eenige mogendheden wordt hespeeld Voor enige dagen schreef de Weener corrospondent van do Time lUt men in Oostenrijk zeor onte jvreden is ovor graaf Kalnoky s ftaatkunde welkosteeds het wachtwoord uit Berlijn ontvangt en nlte voor ichtig jegens Ruslaijd optreedt Volgens ilen correspondent beston l er daardoor groote kans jdat gr uf Andnissy iveldra weer aan het hoofd der buitenlaudscho staatkunde zal optreden ten einde een krachtige houiling der Oostenrijkseh Hongaar ischo monarchie togenovcr Rusland in te leiden Do NorddutUche AUgenuine Zeitmij verzet zich ilen sterkste togen deze bewering en ook graaf An idrassy laat mededeelen ilat hem vau dergelijke plannon niets bokehd is Do positie an graaf Kaluoky 1 is volstrekt niet gesphokt daar do vredelievende staatkunde vau dezen minister ook door keizer Frans Jozef wordt gesteund I De Fransehe Kamer is Maandag tegen verwachting j nog ni t met do behandeling dor begrooting begonnen want de geheele zitting werd iu beslag genomen door den heer Do Mczières die de rogeering interpelleerde over de ijzerindustrie Deze afgeva irdigdo verlangde krachtiger besohermi g voor de ruw ijzer iudtistrie Vau de 43 hoogovens zijn niet meer dan 23 in hot werk en deze toestand kon verbeterd worden indien do invoerrechten voor ruw ijzer dat in Frankrijk wordt verwerkt werden teruglietaald De minister van handel beloofde een besluit iu idezon geest te zullen uitvaardigen en de meerder 1 heid keurde dit goed Ondanks h t verzet der vrijhandeliuirs werd met 285 tegen 207 stommen een motie aangenomen waarirr de Kamer zich met iMezièro s denkijieelden vereenigdo In Zweden staat de regeering nog steeds op het doode punt Het liberale ministerie Themptander wil niet samouworken mot deu onlangs door den koning geopendon Rijksdag waarin de voorstanders der graanrechten do meerderheid hebben De proteclionisten voelen zich echter nog uiet krachtig genoeg zelvon een ministerie te vcvmen en daarom wil koning Oscar het ontslag dat het kabinet indiende met aannemen Men acht nu een tweede ontbinding van don Rijksdag het eenige redraiddi l indien althans de verkiezingen to Stockholm worden good keurd De Servische Kamer ts ontbonden omdat de liberalen den voet dwars zetten aan do Regeering zij die straks zoo broederlijk bij de verkiezingen met do radioalen hebben gedeeld De nieuwe verkiezingen zullen nu wel een radicale meerderheid geven In het Amorikaansohe Huis van Afgevaardigden hebben do democraten de overwinning behaald Met 164 tegen 7 stemmen word uitgemaakt dat do voorzitter Carlisle ondanks zijne zfekte president blijft Do democraten moesten daarvoor allm tot den laatston man opkomen daar zij anders de 163 stemmen dio noodig zijn voor de geldigheid van een besluit niot konden uitbrengrn Ook nli bloven do republikeinen buiten stemming Binnen korten tijd wordt het ontwerp verwacht voor het nieuwe tarief der invoerrechten dat door do dénocratisebo partij zal worden voorgesteld Volgens dit tarief worden geheel vrijgesteld erts zou i timmerhout ruwe wol en vorfwareu terwijl do invoerrocli ton op kfttoen glas en aardewerk suiker li metaalwarou aanwerkelijk wotden verminderd In den Seni t hield de afgevaardigde uit Maineï de heer Frye eau heftige rede tegen president Cleveknd den vrijboudelaar die meer voor Engelands belangen zorgt dan voor die van Amerika RECLAME Om de catarrbale strottenhoofd en louge aandoeaingen voor te komen is het genoeg als men met koud wëor bui n gaat van de mineraal pastillen van l oden grootetijks gekend te gebruiken Indien de zinking toch door komt het gebniik hernieuwt dient om ze verwSderen in plaats van t is gelijk welke aanbeveling geven wij het getiugschrift van den Dr Kalkhof van Annaberg in de reuze gebergte Hij schrijft Ik heb de mineraal pastillen van Soden gebruik op 2 zieken van slepende zinking aangetast met de buitenge woonste gevolgen Ik verzoek u vau dees gctuig schrift aan de openbaarheid over te leveren Om de verkrijging dezert pastillen te vergemakkelijken zal men ze in alle apotheken vinden aan 60 cents de doos Het beste bewijs der groote aanmerking welke de genoemde pastillen bij arm en rijk vinden dat is de groote verkoop 200 000 doozan gedurende 2 maanden gedaan in geheel Duitschland kIê H N 18 O yïWa Belasting op de Honden BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda in overweging nemende dat bij Art 2 der Verordening op de invordering der belasting op deHonden vastgesteld door den Raad dier Gemeenteden 8n October 1875 aan eigotiaars of bezittersdezer dieren do verplichting is opgelegd om daarvan jaarlijks in de maand Januari aangifte en betaling der belasting te doen Hetinneren den bebinghebbenden aan die bepaling met iiitnoodiging de gevordordo aangifte en lietaling to doen ten einde beboeting te voorkomen Gouda den 24 Januari 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Nationale Militie keInnisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te woten dat het register van inschrijving met de alphabetisohe naamlijst van hen die in het afgeloopon jaar in deze gemeente voor de Militie zijn ingeschreven van den 25n Januari 1888 toe en met den 2n Februari daaraanvolgende do Zondag uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uro op de Secretarie der gemeente voor de belanghebbenden tor lezing is nedergelagd en dat tegen register en lijst bozwiuir kan worden ingebracht bij den Commissaris des Konings in deze provincie door middel van een met de noodige bewijsstukken gestaafd verzoekschrift op ongezegeld papier onderteokend door hem die het bezwaar inbrengt welk verzoekschrift vóór of op don 3n Februari 1888 moet worden ingeleverd bü den Burgemeester dezer gemeente f Gouda den 25n Januari 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER lafA R K T iTer I c h t e n Gouda 26 Januari 1883 Ondanks de heropende scheepvaart was de graanaanvoer uiet groot Handel lusteloos Prijzen flauw onveranderd Tarwe Zeeuwsohe 7 20 a ƒ 7 40 Mindere Zoeuwsche ƒ 6 80 i 6 90 Nieuwe Polder 6 50 8 ƒ 6 60 Afwijkende ƒ 6 a f 6 25 Boode 6 10 a ƒ 6 20 Angel ƒ 6 40 a 6 0 Kanada ƒ 5 70 ü ƒ 6 80 Zeeuwsohe Rogge 5 40 a ƒ 5 50 Polder 4 40 a ƒ 4 65 Buitenlandsehe per 70 KG ƒ 4 a ƒ 4 50 Wintergerst ƒ 4 76 a ƒ 4 85 Zomer ƒ 4 35 a ƒ 4 60 Chevaliergorst ƒ 5 75 a 6 Haver per Heet ƒ 2 50 a ƒ 3 50 en per 100 kilo ƒ 6 a ƒ 6 50 Hennepzaad Inlandsch f 6 75 a ƒ 7 Buitenlandsch ƒ 5 25 a 5 50 Erwten Kookerwten ƒ 9 a f 9 25 Inlaudsche blauwe mesting ƒ 5 90 a ƒ 6 10 Buitenlandsehe voererwten per 80 Kg ƒ 5 60 a ƒ 5 80 Kanariezaad ƒ 8 60 liƒ9 25 Bruine boonen ƒ 10 60 a f 11 50 Duivenboonen ƒ 5 90 a ƒ 6 20 Paardenboonen ƒ 5 70 ü ƒ 7 Spelt 2 30 ii ƒ 2 65 Mais per 100 kilo Bonte Amei i aan8che ƒ 7 a ƒ 7 15 Donau 7 10 a ƒ 7 20 Cinquantine 7 26 a 7 50 Do veemarkt met tamelijken aanvoer den handel gewoon velto varkeus 18 a 21 ct varkens voor Lon den 16 a 17 et magere varkens en biggen traag