Goudsche Courant, zondag 29 januari 1888

1888 De bekende zuivere Bordeaux wijn ranaf 27 per anker de 48 flesschen worden ook per half en kwart aak r franco thais door geheel Nederland door mg gelererd Proefflesschen 0 60 XTed C Traan OIJTB Wordt gerraagd in een geiin van twee personen een DAGMEISJE boven de 16 jaar dat netjes kan werken en een weinig kau koken Loon 1 50 per weekZich aan te melden by B A VERZUL Korte Tiendeweg Men vraagt TERSTOND of met 1 FEBRUARI tegen hoog loon een Flinke IMEID Onnoodig zich aan te melden zouder goede getuigen Adres Oosthaven B 17 WONING gezocht alhier Men vraagt huurprys van eenig WOONHUIS geschikt om Kamers te verhuren Adres lett K Oosthaven wflk B 79 BINNENLAND i GOUDA 28 Januari 1888 Opgave van het Waterleidingswater onderzoek gedurende de maand Januari 1888 5 Jan ws uoodig 10 mgr K Mn p Liter lï It 6 7 II n II II i 0 g H ♦ ff H H II S6 ff ff 1 4 ff ff Ook do tweede oproering van hot ff ahnacht Oratorium in de aooieteit Ons Genoegen bad sncoes Opnieuw wa een talr ke menigte opgekomen die blqkbaar zeer voldaan was over hetgeen te hooren en te zien werd gogeren De koren waren Vedorom nitatekend en niet hot minst na de panze werd er zeer goed gezongen De heer Kerkoerle die Zondag de feuor solo s voor zijne rekening had genomen moest zich ditmaal laten excuseeren wegens eene ernstige verkoudheid In ne plaats trad op de heer de Ooey uit Leiden hier in Gouda geen vreemdeling daar hg op de Goudtehe Zangveremiging meer dan eens zich deed hooren Hij voldeed ons beter dan de tenor van Zondag hoewel ook hij niet geheel en 1 vrij van verkoudheid was Nu het tegenwoordige erizoen is dan ook niet zeer gunstig te noemen De heorW Deckers werd ook thans weder met groot genoegen gehoord Na de panze zong hij het lied fffie aan den ome geejt die leent aan Ood den Heer Toen hij de slotregels van het laatste j couplet Ja Ood hoort de stem des armen Die U gezagend heeft Gij deelt in zgn erbarmen Hij leent aa Ood die aan den arme geeft g n ngen had Meek het daldelifk hoezeer het gehoorde in den smaak van het publiek viel een daverend applaus vooral thans van beteekenis loonde den zanger voor hetgeen hq geschonken had De tatleaux tiimnl drongen evenals Zondag de alg nneeno bewondering af on nu besloten is dat nog eene derde opvoering voor de deur staat di bepaald is op Zondag 6 Februari e k nu lal naar wy stellig verwachten opnieuw een groote schare belangstellenden zich aanmelden om deze bij te wonen Nationale Militie Verzekering OUDERS en VOOGDEN worden attent gemaakt dat de voordeeligste COi TRACTEl tot het stellen van Plaatsvervangers of Nummerverwtsselaars worden gesloten door M BVTTEB Santoor Vinkenstraat 21 Amtterdam HOOFDAGENT voor Qouda en Omstreken Café en Slyterg ide Kboom OUDSHOORNj is per briefkaart dagelgks aan huis te ontbieden Dr Chantonielanus OOGË WATER krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zwaie drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door zware koude en ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwyls vocht ontloopt vooral bg koud weder enz enz Allen oogljjders wordt dit middel ten st kste aanbevolen Prijs per flacon met gebmiksaanwnzing 60 ets Verkrggbaar bg Wed Bosman fiouda V e l N Sandera LeideD A Prios Z kenhuiïcn VT Linihelm Voorburg Wed G Wilhelmus Wcril A Bu Berkel Woensdagavond werd op het bovonfckaal van den heer Hardyzer bot 13 jaarverslag uitgebracht der SohoenmakersVereeniging Onderling Hulpbetoon Uit dat verslag bleek dat aan riekengeld enz 201 30 was uitbetaald terwijk aan contributie was ontvangen 246 80 Batig saldo 45 50 Daar eene bepaling in het reglement voorschrijft dat bet reservefonds niet meer mag bedragen dan 500 werd het overige ƒ 99 40 aan 46 lodon uitgekeerd 2 leden hadden geen aanspraak op uitkeering daar zij nog geen 3 maanden lid waren der vereeniging Onder de minst bekende Vereenigingen die jaarlijks des winters ouden van dagen weduwen of behoeftige huisgezinnen van brandstof ondergoed of levensmiddelen voorzien behoort voorzeker de Ohr Jongedoohters Vereeni ng Dorcas Het doel dezer Vereeniging is hoofdzakelijk kleedingstukken te vervaardigen op de wekelijksche vergadering Dit goed wordt aangeschaft voor de gelden der contributie der loden en ook der begunstigers Hoewel bot altijd heel bedekt geschiedde waren zij dezen winter niet in staat bot gewone uit te reiken Doch de ingeroepen milddadigheid van eenige mensohlievende stadgenooten msokte het weder mogelyk Vrijdagavond 1 1 had deze jaarlgksche uitdeeling plaats voorafgegaan door eene korte maar krachtige toespraak SI behóisftigen hot ootste aantal weduwen ontvingen dankbaar het tpegedachtt bestaande in steenkolen brood bruine boonfln rijst en op enkele na llen nog eenige kleedingstukken of kousen De Vereeniging dankbaar voor het haal goscbonkene wenschte wel dat het aantal begunstigers mocht toenemen opdat zü in vplgende winters daaf het getal hunner armen steeds grooter wordt nog beter in de gelegenheid i aro in de behoeften te voorzien Het Bestuur elelt zich gaarne bereid tot ontvangst ook vai de geringste jaarigkwhe bydrage Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENUEimEB Botterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstukken Gordgnen Trjjpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goedereu kunnen in elkander blijven en worden onschadeiyk voor de gezondheid bewerkt en knnnen in 8 dagen afgeleverd worden Depot voor Goxida en omstreken A va OS Az Kleiweg E 73 en 73a Oouda Snelpendmk van A BRINKMAN te Gouda Men SC De avoi tM ren ƒ 0 70 a O SS par weak lohipen traag rerkooht Aangevoerd 38 partyen kaaa prjjxen ran fit a ƒ 86 naar wicht eu qualiteit Noorrt hoUaodsche 26 a 2S oeboter 1 40 1 50 Weiboter f 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Staad OSBOREN M Jm JoUddi ouhn N Boom n M Sckoniuktfc Johaou Üomalia oudwi A tn Mumi ca H li M der Bm MariauB Adrianas ondtra B Pnau ro A N Broawen Barbara Pictercplla oad n H M DerekMa ea N Boraii Joharaa oadeit i W Lakanreld ea G Taa Harteo 25 Tlwodorai Gerardnt Fraaeiieua oadera i f Zitwmjc a G taa Madevoort OVERLEDKN 2S Jaa K laa Beiifkom 4 w 24 J J Wyaaa 1 n K Kruvjt baixr aa W Hnllalder 2 j T Koopman Sm 28 J E Via 4é j C P taa Eijk 5 m OEHlfMD 25 Jan F A Sparaaag ta i Moatigoe W Hofmaa ea N Soffree 25 JilRI6E EGHTVEREËNiGiaie ADVERTENTIËN ROKLOF VAN DBR KLEIJ KM SO HIA ANTONIA JANSEN Hunne dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkind Oouda 28 Januari 1888 Berallen ran eene Dochter L KOOT geb Gihord 20 Jannari 1888 nfracombe Noitb Devon England Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van een welgeschapen Dochter NEELTJB eORNES geliefde Echtgenoote van B M DERCKSEN Qouda 24 Januari 1888 ♦ Heden overleed tot onze diepe droef beid in den onderdom van ruim 82 jaren onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder JOHANNES SMITS Oud Wethouder der gemeente Gouderak A SMITS B J 8PRUIJT STOLK Smits C C SPRÜIJT STOLK M J SMITS Oouderak Moordrecht 22 Januari 1888 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Zoon en Broeder de Heer J £ VIS in den ouderdom van b jna45jaar Uit aller naam Wed M VIS Gouda 25 Januari 188S geb Vibhaven ♦ Heden overleed niv eene kortstondige ziekte in den ouderdom van ruim 92 jarep onze waarde Moeder Behuwd Groot en Overgroot Moeder Mejuffrouw SOPHIA Di QUANT Wednwe tan den Heer SalohoV BoKtfOVBM Uit aller naam J C BOKHOVEN Gouda 26 Jan 1888 De Qoudsdie Macliinefabriek vroeger COSUN Co beveelt zich aan foor d LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz 3iToxd en s3r3öld 2 ets SIGAAR J van Sonsbeek C Q m SOHOONEVELD Bloemkweeker en Hovenier WoonplaaU WINTERDIJ K Q 105 biedt zich beleefdelgk aan tot het Aanleggen en Onderhouden van TUI K mvTomm gezociit Wegens vertimmering zoek ik andere INWONING Minstens twee Gemeubileerde KAMERS en goede bergruimte voor Kisten en ongebezigde Meubelen Liefst in de buurt gelgkvloers en aan straat volle Bediening en al of niet leverantie van DINER enz Prjisapgave per maand aan lett B Oosthaven Wflk B JSo 79 EI VDIGIi van het Biljart Concours ba R BEIJBN te Stein Den 5 = FEBRUARI algemeen CONI OÜBÖ EenEaKDIEUSTBODE van goede getuigen voorzien biedt zich aan tegen 1 MAART in een klein gezin Adres onder No 1606 aan het Bureau dezer Courant Heeren en Dames LIGHTK HA DSCH A 7 OS Al Kleiweg E 73 en 73 a Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier ii uitgegeven en alom te bekomen SBQOÜME urn of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te T r Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartontaekeningeo enz waarb is toegevoegd een afzonderlijk levens b ricbt der beroemde Olaaschiklen d Gebrotdwi Dirk en Wouter Crabeth Prijs 80 Cents Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s eirbewarin f Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen vaq deie ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizenden van een zi kerea dood ffip verkrjjgen bg het Ver ragsMa pzin W Leipzig Neumarkt 34 franco tegen pending van het bedrag ook in postze l s en in eiken boekhandel in Holland t N 3658 Zondag 29 Januari GOUDSCHE COURANT meuwa en Advertentieblad vow Gouda en Ontstreken ieder te Moordrecht die belang stelt in en liefde heeft Toor muziek en ang eene aangename uitspanning Het kwartet Loreley Uit Haarlem bestaande uitde heeren H van Beynen B Langeveld C Anthonissen en L C de Kote deed zich dien avond op uitnoodjging van de Vereniging Door Oefening Volmaakter alhier hooreir Een vrij talrijk pnblie de Heeren optrad bewees dat z j ten vo warefi De kwartetten zoowel ijverige studie en deden zangers tot volle recht ld zich vereenigd toen d8 het nersta nummer r hun taak berekend Ie solo s getuigden van uitstekend orgaan der raen terwijl het piano Issen niet alleen voor ieder ng was maar ook aan de 81 1 van den Heer Anth eene aangename afwissi kenners veel te geniete Daverende toejuiching ook voortdurend ten d vielen den zanger dan en het ia te hopenf dat de bhjken van algemeene tevredenheid zoo duidelijk getoond het kwartet Loreley aanspore het kunatlievend publiek te Moordrecht op nog menig genotvoUen avond te onthalen Wij vernemen dat bij de Tweede Kamerl is ingekomen een wetsontwerp tot regeling vm het militair onderwijs voor zoovgel daarbij de opleiding tot don officiersrang betrokken is In de thans bestaande rejjSKng va de Koninklijke Militaire Academie te Breda Worden bij dit ontwerp ingrijpende wijzigingen gebracht Het ontwerp is vergezeld van eene zeer uitvoerige memorie van toelichting beheer staat der firma Scholten deelen diegenen in de winst die do behaalde winst hebben laten staan tot ee bedrag van ƒ 50 was bereikt Het aantal dezer laatsten moet reeds tot 800 zijn geklommen zoodat deze werklieden alsnu te zamen een kapitaal van ƒ 40 000 van de firma zouden te vorderen hebben Bij den huldigen stand van zaken hebben de werkstakers niet meer dat overwegend belang bij den gang van zaken in dezen winkel als voorheen en zouden zij gaarne de ƒ 60 terug ontvangen De firma Soholten die een dergelgk geval wel voorzag weigerde de som uit te belalen op grond van een artikel in het reglement dat slechts aan naar elders vertrekkende werklieden het geld zal teruggegeven worden zoodra zij op de plaats hunner vestiging domicilie gekozen hebben Men kan begrijpen dat de firma ook niet gemakkelijk 40 000 die voor hot volk is verdiend door het initiatief en de middelen der firma zal uitbetalen om daardoor de werkstaking te rekken en het volk in de gelpgenheid te stellen langer wederstand te bieden Een aantal men zegt 25 hebben hunne vorderingen in handen van een deurwaarder gegeven ten einde zich hel geld te verschaffen Wat hiervan het gevolg zal zijn is natuurlijk voorshands niet te zeggen doch in elk geval zou de opheffing van den winkel aan de werklieden zelven het grootste nadeel berokkenen Wanneer nieuwe arbeiders zich aan de fabriek aanmelden en dit zal hoopt men spoedig geschieden nu de fabriek werkt en dus de gelegenheid daartoe openstaat krijgen zij terstond het verminderde loon omdat zij den termijn hebben laten voorbijgaan waarop gedurende nog 3 weken bet vorig loon was toegezegd Men meldt uit Almeloo d d 26 Jannari Met een enkel woord is reeds vermeld dat de firma 0 Scholtw weder Jjmhst watk is gegaan Dit IS eene zaak van veel gewicht en de werkstaking IS daardoor eene nieuwe phase inzetreden Maandag ochtend was er niemand op het gewone uur aan de fabriek en daarop besloten de fabrikanten eene kleine stoommachine die anders slechts voor een deel der fabriek nl de ververij Werd gebruikt dientbaar te maken aan de weverij Al het vaste personeel bazen ververs enz voor zoover zij kunnen weven warden aan het werk gezet en geholpen door eenige jongens gelukte het 60 touwen aan het loepen te krijgen Het volk was t en het dit vernam en zag dat ook zonder hen werken mogelijk was woedend enzoowel gisteren als heden loopen de werkstakers in groote troepen zingende en joelende door de stad wol nog zonder ongeregeldheden te veroorzaken maar toch opgewonden en bereid hunne woede te koelen aan allen het liefst aan de leden der familie Scholten Ook voor hot einde der werkstakin is dit feit ran belang De sterkery boomerij on spoelerij staan geheel stil en de thans werkende wevers weven euke het garen af dat nog op do touwen zit Verondcrstold nu dat de werkstaking nog eenigen tijd mocht aanbonden dan geraakt een doel der fabriek zonder garen en kunnen de we vers die weder aan het werk zouden willed gaan geen touwen verkrijgen vo o rdat opnieuw garen gesterkt en op de boomen gebracht is met welken voor arbeid altijd eenige plagen gemoeid zijn zoodat al wordt bu ook het wei k hervat er allyd 8 dagen zullen verloopon voor men geld beurt tei vgl er oo1 van voorschot van wege de fabnhnteh geen sprake is Voeijt men daar nu bij dat in deze dagen door de meeste werklieden geen huur van de woningen voor eon deel aan de fabrikanten toebehooronde betaald wordt on do achterstallige huur natuurigk later van iet loon wordt ingehouden dan laat het zich gemakkelijk vooruitzien wat den werkstakers nog te wachten stiet De buzaren staan egt men onder strenge tucht zoodatzij om te groote verbroedering met bot volk te voorkomen unno kwartieren niet mogen verlaten ot heden ochtend vertoonden zij zich dan ook niet in het openbaar en eerst heden hebben zij in troepjes kleine uitstapjes gemaakt om de paarden wat af te rijden En nu nog iets over eene zaak die hier algemeen bekend is onder den naam van Nieuwe Winkel die voor de arbeiders een zegen dochi den klei ien mnkeliers oen doorn in het oog is Een deel van de ondersteuning die de werkstakers onderrinden moet op rekening van dezen winkel gesteld worden Volgens ee e bepa ling Van het reglement v il dezen wijkel die onder j Volgens geruchteu zal Domela Nieuwenhuis hier de werkstakers komen toespreken Bttitenlandscb Overzicht De FransChe Kamer van afgevaardigden heeft de beraadslaging ton einde gebracht over het ontwerp tot afvoer van het rioolwater te Panjs naar bet benedengedeelte van het bosch van St Germain om benuttigd te worden voor den landbouw Dat ontwerp beeft in de zitting van den vorigen dag eene zondeffinge lotswisseling gehad De Kamer had met 260 stemmen tegen 243 zich vereenigd met art 1 van een tegenvoorstel van den heer Camille Raspail volgens hetwelk het rioolwater afgevoerd zou worden door een overdekt kanaal naar zee met buizen tot afvoer naar de ftabijgelegen landerijen De heer Hubbard een voorstander van het tegenvoorstel verklaarde dat nu de Kamer art 1 waarin het beginsel is weggelegd heeft goedgekeurd de beraadslaging kwalijk kon worden voortgezet Er diende toch eerst eea grondig onderzoek plaats te hebben hoe en waar het kanaal naar zee aan te leggen De heer Loubet minister van openbare werken kwam op tegen uitstel der beraadslaging Tevens gaf hg zijne verwondering te kennen over het besluit der Kamer dat geheel en al in strgd is met datgene wat reeds vaststond Hij maakte er eene portefeuille quaestie van De Kamer ging nu met de beraadslaging voort en daarop werden de volgende artikelen van het tegenvoorstel des heeren Ha spail verworpen zoodal de Kamer te niet deed hetgeen zij even te voren had goedgekeurd Art I van het ontwerp zooals het is vastgesteld in overleg met de commissie werd nu aangenomen en in de volgende zitting viel hetzelfde lot ten deel aan de overige artikelen nadat eene kleine wijziging in bet ontwerp was gebraobt Dé heer Flourens een dor weinige ministers die geen leden der Kamer zijn zal weldra ook een zetel krijgen Ten minste bij heeft de hem aangeboden caiwidatuur in het departement der Boven Alpen aangenomen De kansen voor de totstandkoming van een Fi nschItaliaanscb handelsverdrag staan zeer ongunstig flons uit Moordrecht i Woensdag 25 Jan jl schonk aan Volgens de Temp is de onmogelijkheid reeds gebleken qm tot overeenstemming te gerakenj want Italië blijft eischen dat de invoerrechten op vee in het tractaat worden opgenomen hetgeen door de handelscoramissie der Franse Kamer is verworpen De overige voorstellen der Italiaansohe gemachtigden waren onaannemelijk Zij stelden alleen vermindering der invoerrechten voor op wijn en hoeden en wilden het bestaande tarief handhaven of zelfs nog verhoogen voor a le andere artikelen welke Zg niet in het tractaat wilden opnemen Onder dezo omalandigheden moesten de hderen Teissereho de Bort an Marie tioh natuurlgk terug