Goudsche Courant, zondag 29 januari 1888

ADVERTENTIËN Ondertrouwd PETRUS PHILIPPÜS SOOS SM ANTONIA PETR0NELL4 va STRAAIEN Gouda 27 Jan 1888 Getrouwd A ftOSMAN en A Va LOENEN die tevens hnnnen dank betuigen voor de velebewyzeu van belangstelling zoowel van hieials elders ontvangen Go a j 2g j 1888 Tul Heden overleed tot mijne diepe droefheid mjjn geliefde Echtgenoot de Heer JACOB ELI3A VIS in den ouderdom Tan 44 jaren mg nalatende een zoontje te jong om zgn treurig verlies te beseffen Wed J E VIS geb TAN SCHKSMBEEK Gouda 25 Januari 1888 Heden overleed tot onze diepe droefheid oÈze geliefde jongste Zoon en Broeder JOHANNES GIJSBERTHÜ8 STEENWINKEL in den leeflgd van bgna 14 jaar tlit aller naam L STEEN WINKEL M STEBNWINKEb Gouda 27 Jan 1888 Bbtmas Juflfr KAMPHUIZEN Gouwe hoek Peperstraat Traagt een zindelgke WERKSTER twee dagen in de week GEVRAAGD een flinke DIENSTBODE tegen hoog loon om terstond in dienst te treden Adres M E MONASCH Markt A 89 Gouda WEGGEVLOGEN Die wie twee duiven Tggerkroppers aan bet Bureau dezer Courant terug brengt zal beloond worden THEE geurig n wkterhondend lever ik mat Teel succes t en 75 en 80 centen per 5 ons Wed C van OIJE Een fatsoenlijke DIEINSTUODE Tan goede getuigen Toorzien biedt zich aan om metFEBRUARI of later in dienst te treden Brieven franco onder letter K aai de Boekhandelaars J van BENTUM ZOON te Gouda GEVRAAGD zoo spoedig mogelgk eene flinke zindelgke Tan de P G die een burgerpot kan koken en genegen met de andere Dienstbode het huiswerk te Verrichten Adres in persoon Bleekerssingel 203 Witte katoenen Constituttion Madapolam Linneii en HALFU iXE J in alle Breedtens Wed BOSMAN Tieadeweg D 84 trekken De Temp voegt e by dat de Duitsche regeering een eer ongunstigen invloed op de houdihg der Italiaansche f geering oefende on wel ooddat Duitsohland nog het plan niet heeft opgegeven ook een handelsvorbond tusschen Daitschhnd Oostenr Hongarge en Italië tot stand te brengen INGEZONDEN MAANSVERDUISTERING Op Zaterdag 28 Januari Bij gunstige weersgesteldheid zal men op deuavond der verschijning dezer Courant in de legenheid yn een merkwaardig natuurverschijnsel waarte nemen dat hoewel niet bepaald zeldzaam tochaltijd de Belangstelling van velen wekt Wij bedoden eene totale maansverduistering Daar deaankondiging dezer verduistering in de kalenderslicht aan de aandacht ontsnapt zal zyn aöhten wij het niet onnoodig de lezers dezer Courant nog eAis opzettelijk hieraan te herinneren Volgens den middelbaren tjjd van Amsterdam die nagenoeg gelijkis aan die van Oouda valthet begin der verduistering te 9 u 50 m g f u totale verduistering 10 u 60 m midden n verduistering 11 u 39 m einde totale verduistering 12 u 28 m verduistering 1 u 28 m Het schoonste moment eener totale maansverduistering ia dat van het einde der totaliteit het oogenblik dus waarop voor t eerst do zonnestralen door de maan teruggekaatst de aarde weer bereiken Gedurende de totale verduistering blijft de maanin den regel zichtbaar met eon eigenaardig donkerrood licht hetgeen wordt toegeschreven aan de zonnestralen die door den dampkring der aarde gebroken het oppervlak van de maan binnen den schaduw egel bereiken d Nog onder den indruk van al het sohoono Zondag 22 11 in de zaal der Sociëteit Ons Genoegen genoten spoedde een dichte menigte zich Donderdagavond naar de Boolekade waar to 7 uren wederom het zoo beroemde Weilmaohh Oratonum zou worden opgevoerd Het program echter van dezen avond deed ons een nog genotvoller avond dan de vorige te gemoet zien Immers de Nestor der Nederl zangers de Heer Deckers uit s Bosch zou ons bovendien nog onthalen op het bekende lidd Aan den arme gegeven Gode geleend terwijl de Heer de Goei uit Leiden op vriendelijke uitnoodiging zich voor de tenor solo s beschikbaar had gesteld En hoe die afzonderlijke voordracht van den Heer Deckers is geslaagd Het daverend applaus en de langdurige bravo s gaven den nog altijd meesterlijken en hooggeroemden bariton zanger daar het beste bewys van Ook de Heer de Goei deed zich bij deze gelegenheid wederom kennen ab een talentvol en volkomen voor zijn wel eenigzins ondankbare taak berekend zanger Doch naast deze trfee zoo wel bekende namen verdienen de zangeressen Mejufvr Agatha v Dillen Maria de Jong e Anno de Korte eene welverdiende eereplaats Aenstemmi J dan ook viel aan deze dames bij het verlaten der feestzaal een woord van treffende hulde ten deel Men hoorde algemeen oen gelukkiger keuze voor de Trio s Duetten en Solo s ia genoemd Oratorium had men mopielyk kunnen doen Waarlijlt met zulke krachten wordt aan de opvooring 41e luislfer bqgeiet j Is dit nu waar en van toepassing zelfs op et geheele muzikale gedeelte van dezen gocotvollën vond met het volste recht moet hetzelfde gezegd van de personen die als levende beelden ten tooneele kwamen en ali één waren met de tonen der heerlijke muziek Wie xal ooit vergeten het treffende tooneel van de Boodschap des Engels aan Maria Zegt het mij lag op het gelaat van haar die de Moeder des Heeren voorstelde als t ware niet een bovenaardsohe uitdrukking van eerbiedige vreoze en tegelijk Tan ie diepste nederigheid en volmaaktste onderwerping £ n heeft niet de Aartsengel rabriel in gedaante kleur houding en edel kunstgevoel zich hier en telkens als hij verscheen zich doen kennen als een hemelbede die al onze achting en bewonQering Terdiende Wie ziet nog niet den H Joseph als h j vermaand door den Engel met heilige geestdrift opstaat uit den slaap en door hoogere Goddelijke kracht bezield naar het vreemde land van ügfpte vlucht met bet Kind en Zijne Moedor Ook igne figuur is diep eenvoudig en treffend en zegt aan ieder dat alles bij hem uit de bron eener reötitsohapen en heilige deugd voortvloeit Zoo otok ia r ket laatste tooneel het Goddelijk Kind in een glorie volmaakt schoon te noemen Als ging een geheimzinnige kracht van uit zoo verovert dat de harten en doet er ons nog dagen lang ran spreken Aan Gouda a Katholieken nu alle eor I Z j bobben door hunne zoo volmaakte opvoering van het bratoriam de harten van duizenden ook van nietkathaïiekeu veroverd Voor de 3e maal zal Zondag 5 Febr eer e opvoering plaats hebben en wij twijfelen niet of voor de 3e maal zal de zaal van achteiea tot Toren bezet zijn En mochtjn nu tevens jde geachte leden der Commissie en toe kunnen be sluiten door eene prysvennindering ook de minder gegoeden eene ie opvoering te laten bijwonen dan zou voorzeker bjj de verschillende eerbewijzen dezer dafeon reeds aiin de Commissie gebracht ook het huldebetoou eener innige dankbaarheid van honderden hun niet ontbreken VRIJDAG 27 JANUAEI Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig 13 leden Afwezig zijn de heeren Hoefhamer en van Iterson Eerstgenoemde had kennis gegeven verhinderd te zyn wegens afwezigheid uit de gemeente De Voorzitter deelt mede dat de heer A van Veen het nieuwbenoemde raadslid op het Stadhuis tegenwoordig is tot het afleggen van de by de Wet voorgeschreven eeden en noodi tt den Secretaris uit hem ter vergadering binnen te leiden Dat geschiedt en vervolgens legt de heer A van Veen in handen van den Voorzitter genoemde eeden af waarna laatstgenoemde hem geluk wensoht met zyne benoeming en d hoop uitspreekt dat hij veel ten nutte der gemrtiöte moge tot sttfnd brengen De heer van VeM asemt daarop zUting De notuleji der TOjlge vergadering worden vervolgens voorgelezen n onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat het suppletoir Kohier dor pi dir belastini dienst 1887 door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd en dat is ingekomen een brief van de nagelaten betrekkingen van den heer W Post Drost kennis gevende van zijn overlijden waarop de Voorzitter het volgende zegt Mijne Heeren Terwijl daar zooeven de zetel weder vervuld is opengevallen door het overlijden van een onzer geachte leden hebben wij een nieuw verlies te betreuren Onze Wethouder de heer W Post Drost is ons onverwacht door den dood ontvallen Zijn overlijden is een verlies niet alleen voor deze Vergadering en voor het CoUegie van Burgemeester en Wethouders maar ook voor onze Gemeente Door zijn uitstekenlSp hoedanigheden had hij veler toegenegenheid en achting verworven en door deu ijver waarmede hij zijne betrekking waarnam heeft hij de Gemeente uitstekende diensten bewezen Wij betreuren zijn dood omdat wij evenals de ingezetenen van Gouda hoog waardeerden zyne voortreffelijke eigenschapjfén en den ijver waarmedej hij de plichten vervulde aan zyne betrekking verbonden Zijn dood treft on diep Lang zal de herinnering aan den voortreffelyken man bij oiu levendig blijven De vergmlering betuigt hare instemming met die woprden De Voorzitter ze dat B en W den brief kennisgevende van het overlijden met een brief van rouwbeklag hebben beantwoord namens den Gemeenteraad De Voorzitter geeft kennis dat op 5 Januari jl is overleden de heer J van der Kleijn onderwijzeraan de 2e Kostelooze School Deze modedeeling wordt aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zijn 1 Een voorstel van het Israelietisch Armbestuurtot wijziging xler begrooting dienst 1887 B en W hebben tegen die wijziging geen bezwaar Ter visie 2 Eene missive van de Commissie Van belioerover de Stedelijke Gasfabriek naar aanleiding vande in de vorige zitting ingekomen ihisaive van denheer van Berkel Daarin wordt medegedeeld dat dp Commissie van meening blijft dat in het belangder gasverbruikers en der gasfabriek voortaan deaanleg van gasleiding in particuliere panden moetworden mogen gemaakt door de Fabriek De Cpmmiasie heeft het voornemen om het tarief voor delevering van fittingstukken en arbeidsloonen hoogerte stellen dan particuliere fitters gewoon zyn daarvoor te berekenen Aangenomen voor kennisgeving 3 Een voorstel van B en W tot het doen van betaling uit den post van Onvoorziene Uitgaven vande Begrooting dienst 1888 van het cadeau denGemeenteontvanger op 1 Jilnuari 11 aangeboden Wordt goedgekeurd 4 Ben voorstel van B en W om de volksgaarkeucen tot opricjiting waarvan de gemeenteverplicht is te vestigen op het terreid van hetvoormalige Proveniershuis waar thans staan dewoningen gemerkt C No 136 tot en met 141 De kosten van oprichting en afbraak der tegenwoordig daar staande huisjes zoudeji bedragen ƒ BOOO Ter visie 5 Ben voordracht van B en W ter Ijenoeming van een onderwijzer aan de 2o kostelooze school Daarop staan de hh P Komen te Oosterhout A StOorvogel te Bussum en C van der Poel te Vier Polders Ter visie en benoeming in do volgende vergadering 6 Een mededeeling van den heer Harderwijk namens het Armbestuur dor Oud Eoomsch Katholieke gemeente mededeelende dat Wilh Van der Heij op de kiezerslijst gebracht ia en over het laatste jaar bedeeling ontving zoodat hy daarvan moet vervallen en een adres van M van Aalst kennisgevende dat hij meent recht te hebben alsnog op de kiezerslijst to worden gebracht In handen van B en W om bericht en raad 7 De tekening der Kamer van Koophandel eu Fabrieken over 1887 B en W hebben deze rekening nagezien en inorde bevonden Ter visie 8 Een adres van den heer A Haverkamp erzoekende te worden benoemd tot onderwijzer aan de2e Kostelooze School for visie Aan de oMe is daarop Het voorstel van de Commissie van beheer over de Stedelyke Gasfabriek tot wijziging van Art 3 der voorwaarden betr de levering van gas door die fabriek Deze wijziging heeft de strekking te bepalen dat de aanleg van gasleidingen voortaan ook door de fabriek zal mogen geschieden De heer Jager zegt vóór het voorstel te zullen stemmen hoewel hy aanvaokelyk dat niet van plan was maar de zooeven ingekomen missive der Commissie heeft hem overtuigd dat bedoelde wijziging zal zijn in bet belang der Fabriek Waar nu dit belang aan den eenen kant staat en het belang van den heer van Berkel aan den anderen kant daar meent spr verplicht te zijn in eerstgenoemd belang te handelen Het spijt spr wel dat zoo spoedig terug gekomen moet wordon op een vroeger besluit maar in het belang der zaak dient het voorstel aangenomen te worden De heer Prince meent gehoord te hebben uit de straks voorgelezen missive der Commissie dat zij voornemens is de prijzen voor den aanleg hooger te stellen dan die de heer van Berkel in rekening brengt Spr weet niet wat de heer van Berkel daarvoor in rekening brengt maar is het nu de bedoeling der Commissie om teedi iets hooger t zijn dan vindt spr daar veel moeilijks in De Voorzitter beantwoordt den heer Prince en zegt dat het niet de bodoeling is der Commissie om steeds den aanleg te doen maken tegen een hooger tarief dan de heer van Berkel in rekening brengt maar wel om eeo hooger tarief vast te stellen voor de aanlegkosten dan waarnaar in redelykheid de particuliere nijverheid kan werken De heer Noothoven van Goor zegt tot zijn leedwezen zich met te kunnen vereenigen met het voorstel der Commissie Toen nog niet lang geleden de Commissie voorstelde dat de Fabriek zich niet zou belasten met den aanleg van gasleidingen had spr zich daarmede slechts noode vereenigd na de toen aangevoerde argumenten gehoord te hebben had hij in dien maatregel berust koewei hij daar aanvankelijk niet voor was maar om nu na zoo korten tijd de proef reeds als mislukt te beschouwen daar kan spr zich niet mede vereenigen Spr had liever gezien dat de Commit sie gewacht had met haar voorstel tot b V n jaar na het besluit Daarop thans reeds terug te komen acht spr niet goed en hy zal dus togen het voorstel stemmen De heer Koning daarentegen zegt met genoegen gezien te hebben dat de Commissie het thans aan de orde zijnde voorstel deed en het zal naar zya inzien eene groote verbetering zyn als de fabriek zich voor taan ook met den aanleg der gitsleiding zal belasten Pe hoofdvraag in deze is of het belang der gasverbruikers daarmede gebaat is en die vraag moet z i bepaald bevestigend worden beantwoord Wat toch is het geval Als b v tegenwoordig in een particulier huis het gas niet wil branden dan stuurt men natuurlijk aanstonds naar de fabriek De fabriek stuurt dan een fitter en deze zegt dan vaak het mankeert aan de leiding Daarop wordt een boodschap gezonden naar den particulier die zich belalst beeft met den aanleg en oindelyk komt er dan iemand die hulp verleent Op die wijze ontstaat er natuurlyk veel oponthoud en zit men soms I den geheelen avond in den donker By de tegenwoordige regeling is het juist het groote bezwaarl dat als er iels aan het gas mankeert dat niet Idadelgk door het personeel der fabriek verholpen kan worden Spr juicht derhalve het voorstel der Cdmmissie ten zeerste toe De heer Straver verklaart zich eveneens voor het voorstel waari n veel goeds is Spr laat daar het hoogere tarief datmen wil invoeren maar met het oog op de zaakl zeliis concurrentie goed te keuren DeZe maakt dat betere pypen zullen word en geleverd en zoo meer i Het gevolg van de in het leven te roepen concurr ntie zal zijn dat er goede waar geleverd wordt eii dat veritient aanbeveling De heer Hqogenboom verklaarf zich tegen het voorstel ep had in allen geval gewenacht dat dit niet reeds nu werd gedaan Spr is er om drie redenen tegen lo omdat het de stad meer zal kosten dan aan particulieren De fabriek zal er als het voorstef wordt aangenomen dan voortaan werklieden op na houden voor vie een vierde van den tyd geen werk is 2o omdat de stad daardoor het brood zal nemen uit den mond d6r burgery 3o omdat spr niet weet of de gemeente niet verantwoordelijk IS voor de schade in geval van ontploffingen De heer Prinbe gelooft dat het in het belang is van de gasvepbijuikers dat het voorstel aangenomen wordt Als de fabriek léet beter werk levert zullen zy natuurlyk bij particulieren gaan Aanvankelijk was het voornemen dat de fabriek zich niet met den aanleg zou behtsten doch nu de burgery getoond heeft daar prijs op te stellen is het goed daarop terug te komen Als er tengevolge van den aanleg door de fabriek ontploffingen mochten plaats hebben zooals de heer Hoogenboom vreesde dan zal men wel zoo verstandig zijn zich niet meer tot de fabriek te wenden om de leidingen aan te leggen De heer Hoogenboom merkt op dat hij niet gelooft dat als de fabriek leidingen aanlegt er meer ontploffingen zullen plaats hebben Hij wees alleen op de verantwoordelykheid die de gemeente op ich laadt in geval van ontploffingen De hoti Koning gt dat het door den heer Hoogenboom aangevoerde juist een arfiument is vóór aanleg van wege de fabriek In geval van ontploffing zal men bij de gemeente veel meer zekerheid hebben van schadevergoeding dan by particulieren Wat betreft het argument dat er by aanneming van het voorstel volk zal leegloopen op de fabriek ook dat gaat niet op want juist nu ie dat het geval daar de fabriek er nu fitters op na houdt die eigenlijk niets te doen hebben dan nazien wat er aan de leiding scheelt doch dat niet horstellen Het zijn als t ware doctors die den zieke komeu bezoeken doch de behandeling aan een ander moeten overlaten De heer Noothoven van Goor zegt met belanglangstelling de verschillende sprekers ten gnnste van het voorstel te hebben gehoord doch hij moet erkennen al die redevoeringen den 16n September toen het vroegere voorstel der Commissie aan de orde was eer te hebben verwacht dan nu Thans had hy gedacht te zullen hooren waarom de maatregel waartoe vroeger besloten werd slecht had gewerkt Spr was daarin teleurgesteld Hij vernam slechts o Spr wijst ten slotte op bet verlies dat men door het voorstel aan te nemen den heer van Berkel zou berokkenen die zich had ingericht voomden aanleg van gasleidingen toen de raad had besloten dat de fabriek zich daarmede niet zou belastenT Het voorstel der Commissie wordt daarop in stemming gebracht en aangenomen met 11 tegen 3 stemmen die der hh Noothoven van Goor Hoogenboom en van Veen Aan de orde is daarop Het voorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende de bestemming aan het gebouw der voormalige Gasthuiskerk te geven De heer Oudijk geeft mede namens den heer Prince welke beide heeren met den heer J Post van der Burg indertijd een voorstel deden om het kerkgebouw in te richten tot boterhal de vergadering in overweging de zaak nog niet te behandelen Immers was hunne zienswijze juist dan zou zeer goed op andere wyze kunnen worden tegemoetgekomen aandenwensch van den ministervan binnenlandsche zaken dat het oud archief der gemeente eene betere bewaarplaats kreeg dan tot heden het geval was terwyl de kosten dan tevens veel minder zouden behoeven te zijn dan volgens het voorstel van B enW Het was toch genoemden heeren gebleken datin de oude infirmerie ongebruikte lokalen waren vanzeer groote afmeting die uitstekend konden dienen voor militiezaal en wapenkamer welke laatste thansboren het waaggebouw is gevestigd De daardoor openvallende ruimte in het waaggebouw kon danworden ingericht tot bewaarplaats van oudarchiefen librije Ook was er nog een andere weg die gevolgd kon worden en wel deze verplaatsing vande wapenkamer thans boven het waaggebouw naar de lokalen der oude infirmerie en de daardoor vrq komende ruimte te bezigen voor het houden vanmilitieraadvergaderingen enz voorts de tegenwoordige boturmarkt lokalen onder het raadhuis in terichten voor archief en librije Het meest zoudenzy echter er de voorkeur aan geven om die lokalenonder het raadhuis in te richten voor secretarie daar de tegenwoordige secretarielokalen h i daarvoor ongeschikt zyn doch uitstekend konden dienen Toor het ter visie leggen van stukken voor de raadsleden commissie vergaderingen enz Zy bleven dusTan gevoelen dat het roormalig kerkgebouw totboterhal moest worden ingericht waarmede ook dekamer van koophandel vele boterhandelaars en boeren en zelfs ook tot op zekere hoogte B en W sympathie hadden betuigd en hoopten dat de Baadde zaak alvorens haar tot eene beslissing te brengen nog eens zou willen overwcg en Zonder hoofdelijke stemming en zonder discussie werd besloten4BU dat verzoek gevolg te geven zoodat de zaakeerst later zal worden behandeld Daarop wordeiï benoemd tot noodhulptlykdragerM de Quant met 11 at en A Zwambach met 10 Niets meer aan de orde zynde wordt daarop de vergadering door den Veorzitter gesloten Uurgerltjke Stand GEBOREN 26 Jin Cbriitins Willemina ouden W Je Zeeuw en l Spek 27 HenAik ouden Greudel es C Kgweg 28 Miria ouden A Kabonw en E de Zeeu OVEBLEDEN SS Jtu S de quaut ired S Bokhore tt B no Euk wed 0 lao leeuwen ge i U m ONDERTROUWD 27 lm W h M fanden Borg 82 j en F Snellemtn 21 j F treaeeli 86 j en G Tfo dei Fol 51 j P P Sooa Ui eo A P lao Strsatin 86 j N J de Joog M j en F Knjo 88 j hand TE KOOP Eene BOÜWMANS WONINÖ met 17 Hectaren WEI en HOOILAND Te aanvaarden dadeiyk en 1 Mei a s Inlichtingen geeft de Notaris MAHLSTEDK te BergAmbaclU Openbare Verkooping op VRIJDAG 2 MAART 1888 des Toormiddags ten elf ure in het Hotel t Gotidkn HooPD bewoont door A tan VLIET te Montfoort van DE KAPITALE BOWmSWOHINB No 33 met onderscheidene perceelen WEI HOOILAND en met STMENAABDÜ bezet staande en liggende in AchthoTen te TAnschoten belend door eigendommen Tan Vrouwe PASTOES OrrüRDMN Erven T BAAS de Fundatie van HILLEGONDA 8CH00RM0ND te Utrecht de Wed J MOCKING en den Heer N BRÜi T Wz c s Kadastraal bekend Gemeente Liruchoien Sectie FN lU fótenmet 120 119i i 127 tot en met 130 185 tot en met 189 238 255 en 256 ter gezamenlgke grootte van 23 Hectaren 98 aren 70 centiaren Eerst in perceelen en daarna gecombineerd Biieeder bg biljetten Termeld Te aauTaarden en te betalen 1 Mei 1888 Nadere inlichtingen zgn te verkrggen ten kantore van den Notaris J G BROUWER NYHOFF aan de Krgmme nieuwegracht WgkF N 390 te LtreefU ten wiens overstaan deze Terkooping plaats heeft Wegens Sterfgeval TER OVERNAME een zeer beklant Café TOor f 800 in het oude en middengedeelte der stad den Haag Adres Café STRIK Torenstraat No 35 den Haag VRAAG het NIEDW8T en SMAAKVOLST GEBAK als BATONS DE VANILLE COÜRONNES ADGÜSTINES BRUSSELSÜHE WAFELTJES Rhum Gebakjes en Napolitaines H é M KABEL Cuisinier Pattissier Oosthaven B 36 Lang e Groeaendaal4 61 Ondergeteekende bericht dat zg op den 24 Januari een winkel heeft GEOPEND in en Cfelderscb Waren enz en roept door deze de gunst in van allen om haar met haar talrgk gezin door afoame dier Waren in staat te stellen dat gezin te kunnen onderhouden Degene die deze Waren thuis gebracht wenschen wordt Tolgaarne aan toIdaan Tevens beloTcnde door concurrentie en prompte bediening mg de gunst en recommandatie waardig te maken tJw Dw Dienaresse Wed T GRAVESTEIJN Liangfe Groenendaal I 61 L £ EEBEnSBUES TANDARTS nieuwe wet iedere MAANDAG van iO 3 ddf leconsÉeeren Toor aUe MONDZIEKTBN enz Lange Tiendeweg D 23 Gouda Tsndbeelküfldige Opwatiea pijoloos