Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1888

Woensdal 1 Febnarl 1888 3659 GOUDSCHE COURANT iMeièws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzeadlng vaa advertentlöa kaa gtfschleden tot M nar des namiddags van den dag der nitgave I J i Maandags Dinsdags Woensdags 50 51 Januari 1 Februari worden alle nogf resterende COdPOi S en LiiPPElV laponstoffen Pluches Zijden Gekleurde Katoenen Witte Katoenen en Linnens tot OIVGEKEi D LAGE PRIJZEN opgeruimd D SAM som 1 Stalen worden die dageen van bovenstaande Artikelen niet afgfeg even Wester SuiUarfinaderij AMSTERDAM W S R Dubbel gerSfineerd PATE1 T AIELIS Deze soort wordt uitsluitend van g erafBneerde Suiker gemaakt en is zuiverder en rijker aan zoetg ehalte dan eenig ander fabrikaat verkrijgbaar bij Gebr KAMPHUIZEN Gouwe m fM Kiezerstrereeniging BURGEEPLICHT jj IlIJlUillUJlllU UllillUillUilli Derde en laatste Opvoering ZONDAG 5 FEBRUARI in de Zaal cKniisTHiii SocieteU ONS GBNOEGEN Aanrang te 7 oren Entree roor HH Leden ran bovengenoemde Sociëteit Persoonlgk ƒ 0 90 Voor Niet Leden 1 49 De bewgzen ran toegan j zgn tot een beperkt getal Terkrggboar bg den Beer A H TAN DILLEN Wgdatrakt en wel van Maandag 30 Januari tot en biet Woensdag 1 Februari van morgeui 1 tot s namiddagf 3 nnr uitsluitend voor de Leden van Ons Genoegen van Vrgda 3 Febmari tot niterlgk Zaterdag 4 Februari van s moivena 11 tot g namiddags 3 nnr voor de Niet Leden De loting der plaatsen zal op vertoon der entreekaarten geschieden Zaterdag 4 Februari des avonds te 7 uren it 10 et per plaats A H VA DILLEN Pre J G KEOPMAN Secr NB Op den avond der derde opvoering zal door den Heer W DECKEU8 baijtonzanger weder bet Lied voor den Arme gezongen worden KiererB voor de TWEEDE KAMER en de PROV STATEN v n ZuidhoUand in het HoofdUesdistrict Gouda die zich bjj borengemelde Vereenigiog wenschen san té siniten doch dit op de Openbare B eenkomst op IS JANUARI il in Oks 6knoeobn gebonden niet deden worden nitgenoodig d van hnn verlangen scuriftelgk kennis te geven aan een der ondergeteekenden De contribntie bedraagt minstens 0 50 Mr J FORTÜLIN DROOGLBEVER J M NOOTHOVEN van GOOR C C H PRINCE H JAGER Van af a s DIIVSDAG worden de no voorradige JAPOi 8TOFFEK geM KATOEITEir DOEKEU EOKKEN enz k Contant tegen VEEL VERMINDERDE prijzen OPGERUIMD S CHENK dg Zoon ZLIVERE FRAJNSCHE WIJNKN De bekende BORDEAUX ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco buis geheel Nederland ooic per proemesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MBKEEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Per doos 40 Cent Geen beter middel voor verkoodheid als de beroemde DROP uit de Blikken Trommel van A VIN TÜIJL Paleisstraat Aroi terdam Dit merk is alleen verkrggbaar bg J JU van der Sanden Banketbakker Markt Oouda Per doos 40 Cent Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp El ixter In een fatsoenlek Burgergezin wordt EOST EF nrwoinirG aangeboden voor 2 Heeren Adres franco onder No 1607 aan het Barean dezer Conrant Heeren en Dames LICHTE km m A v OSAz gleivegE 73 en 73 Groote Yoorjaars UitveSoop n OMlJlIlNG Mw af IMAAIMDAG en vo finde da en van alle DA e ö £iVrElf Jongenspakjes LAKEKS BIJXKIRIS WITTE GOEDERèS verdere 3 s 33 iifa ct re n e3=L K iei3a © rt3 is elea=L tot spotprijzen è contant Gouda rkt 63 hoek Kerksteeg G HOUTAIAN MAAlTDAGf EU 7 0L EÏÏDE DAGEK LAPPEND AG Sndpeiidnik vu A BBINKMAN te Gond x 1 rf W De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den av ond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden ii 1 25 franco per poet 1 50 BINNENLAND GOUDA 31 Jnnujrl 1888 Deier dsgen heuft de heer VöUmar directeur der Kon militaire Kapel ïan het regiment Ghrenadier en Ji era op le repetitie aan de leden dier kapel bekend gemaakt dat hij met het oog op zijn gezondheidstoestand niet zeker was de vermoeienissen van den aanstaanden zomer te kunnen weerstaan en daarom den regimentscommandant had verzocht hem tegen het voorjaar voor pensioen voor te dragen Maakte deze mededeeling bp de leden der Kapel een diepen indruk de le lnit jhr Van der Wyck sedert 1 Jan jl op grond der nieuwe administratiereglementen den kapitein adjudant toegevoegd in het toezicht op de muziek on m die hoedanigheid op de repetitie tegenwoordig nam dadelijk het woord om den heer VóUmar zqu leedwezen te betuigen over zijn voornemen het echter hoogelijk waardeerende dst de heer VóUmar het bekng der Kapel boven het eigen belang stellrnde reeds nu zqn ontslag vroeg opdat met den aaurang van den zomer eene nieuwe directeur geheel op de hoogte van ziju taak zou kunnen zijn Wij hebben misschien hier te lande een schaakwedstrijd te wachten tussohen 30 Britsche en evenzooveel Duitsche schaakspelers In het Brilsche Schaakgonootschap lat dezer Jagen te Londen vergaderde werd besloten tot zulk een wedstrijd op een nader te bepalen tijdstip in eene stad van Nederhind of België Door het bestuur van den nAlgemeeneo Bond van K K Kiesvereenigingen in Nederland is voor de katholifke partij het volgend programma ontworpen 1 Herziening der wetten op hooger middelbaaf en lager onderwijs met het oog op decentralisatie hezuiuiging en rechtsgelijkheid i Enkele districten ook ia de groote steden en herziening van het gemeentelijk kiesrecht vooral wat de basis betreft 3 Herziening en verbetering van do sociale wetgeving i Hervorming van xm belastingstelsel met dien verstande dat gestreefd orde naar een gelijkmatige verdeeling van lasten over de verschillende belastbare voorwerpen en dat een algemeeno inkomstenbelasting blijve uitgesloten Afschaffing der accijnsen op do eerste levensbehoeften b V zout pn zeep Herzieniag van onze tarieven van in en uitgaande rechten met het oog op de handels politiek van andere rijken 6 Beperking van de kosten en lasten der defensie met dien verstande dat de verdedigbaarheid des lands ten volle blqve verzekerd Eene karakteristieke verordening op de gemas kerde bals werd in het jaar 1746 door Friedrich II uitgevaardigd Zijne majesteit gaf daarbij allergenadigst verlof dat er weer gedurende het carnaval gemaskerde bals in de bekenilo koninklijke redoutezaal zouden plaats hebben maar wilde Jeze alleen beperkt hebben tot den hoogeren adel ma ridderstand de raden en goheimraden en de militairen en schreef daartoe voor Geen persoon dan die tot bovengenoemde standen behoorde zou toegang tot het bal hebben deverdere uilvoering van dit artikel werd door een in de Gazetten bekend te ufaken Avertissement uiteengezet waarvan ËxempUrien bij den koninklijken hof boekdrukker te verkrijgen waren Ieder masker moet zich bij bet binnenkomenvoor de koninklijke commissarissen demaskeeren enbet karakter van zijn costuum noemen 3 De entree voor iedflr persoon 1 Rheinthaler 10 Sgr moet aan de kas den ingang betaald worden i De verversohingen al kee koffie chocolade limonade en dergelyken zoojttl als buitenlandsche wijnen zuUeu volgens een dio tt bij het buffet opgehangen tarief in voldoende hoer Üheid en goede qualiteit te bekomen zijn Degenen die met waane spijzen soupeerenwillen Mlen daartoe in een der bijvertrekken behoorlijk gelegenheid vindon 1 Rbth 10 Sgr depersoon waaronder da gewoaej felwija begrepen is De spyzen en dranken zijn vooruit doorons geproefd en uiterst smakelijk en genietbaargevonden zoodat er geen sanleidmg tot reclames ren is In de redoute zullen ook alle in de stad toegelaten spelen geoorloofd zijn en wel zoo dat degenen die spelen willen terstond van kaarten triktrakborden stoelen tafels en kaarsen voorzien zullen worden zij zullen voor de twee eerste spellen kaarten elk 15 Sgr voor de volgenden slechts 7 8gr 6 Pfg vooreen triktrakbord 20 Sgr te betalen hebben waaronder alle overige bediening mede begrepen is hieruitvolgt dat alle in de stad verboden spelen ook hierniet geoorloofd zijn In de redoutezaal zullen linten maskers en handschoenen tegen billijken prijs te verkrijgen zijn De maskers ipogcn geen ergenis wekken nogveel minder nit geestelijke of ordekleeren bestaan en geen doode personen in karikatuur voorstellen Op straffe van verwijdering door de wachtwordt verboden een zijdgeweer een vuurwapen ofander geheim wapen b j zich te hebben Het spreekt van zelf dat ook de bedienden geen geweer bij zich mogen hebben zij moeten zich jegens de Koninklijke heeren commissarissen enjegens de wacht met alle bescheidenheid gedragen en mogen met de brandende fukkols waarmede zijde rijtuigen en draagkoetson begeleiden niet verderdan den voorhof komen Niemand mag zich op dj straten anders danin rijtuig of in draagstoel gemaskerd laten zien en zich dus aan geen beleedigingen blootstellen hij zal anders gearresteerd en nog nader afgestraft worden De bals worden telkens van 7 ure s avondstot 1 uur na middernacht gehouden hoogstens tot 2 uur wdrdt de znal opengehouden wie nog na dit uur dan verblijven wil wordt door de wacht zonder veraohooning buiten de deur gezet 14 Het staat iedereen vrij in de balzaal het masker te behouden of af te nemen 16 Ieder gemaskerde zal in de laatste voorkamer niet meer dan een bedlende mogen meenemen Hiernaar zal zich dus iedereen te gedragen hebben en op alle phiatsen met bescheiden eerbaarheid versohijneu Beriyn 3 Januari 1746 Fbibdbich Rk Omtrent de Nederbindsche soldaten werving in Duitsohlnnd aohrijft de Jlltgemeim MiUtar Zei ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend n r plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grctis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN lung in haar nummer van 25 Januari j 1 dat in het vorig jaar door hot koloniaal werfdepot in Harderwijk aan de Zuiderzee in het geheel 1840 manschappen naar Oost Indie z n gezonden nder welke 245 Duitschers B8 Belgen 33 Zwitsers 9 Oostenrijkers enz Voor dit jaar is het contingent voor het Nederbindsch Oost Indische leger dat zooals bekend is geheel uit vrijwiUigers bestaat op 2000 manvastgesteld of het echter bereilrt zal worden is nogzeer de vraag want het aantal dienstzoekenden zoowel als dat der aang3Worven6n vermindert ieder jaar Uit dit oogpunt zijn reeds in het vorige jaar de eischen van de lichaamsgesteldheid der rekruten niet onbelangrijk verminderd Verder wordt nu in Maastricht eene filiaal van het genoemde centraal werfdepotopgericht waarvan men een goeden uitslag schijnt te verwachten f De HoUandsche couranten roeren ijverig iifweittrom £ n Duitsohland gaat dat natuurlgk ntet aan daarom treden de wervers hier in het geheim op en in den regel zqn het Duitseben die üoh met deze unlauterm maar loonende bezigheid ophouden Het HoUandsche werfdepot heeft in Duitschland meer agenten dan men denkt en niettegenstaande alle waarschuwingen vallen hun jaarlijks honderden jongelieden in handen die om de eene of andere reden het vaderland willen verlaten om Bbitdienat in den vreemde te zoeken Ook kan men met tamelijke zekerheid aannemen dat minstens 50 a 60 percent der Duitsche deserteurs het eerst naar Holland gaan Van de overige Duitsche dienstzoekenden ordt in den regel slechts een kleine minderheid als bruikbaar aangewezen voor de vele vermoeienissen op Java en Sumatra De afgewezenen worden langs don kortstrn weg weder over de grenzen gebracht Een bruidje mei geld I Een bewoner van Nordhausen zette een huwelijksaanvraag in de courant en er meldde zich een knappe jonge dame aan die 25 000 mark in effect bezat Zij bracht vier weken lang bij de ouders van den jongen man door die ze geheel wist in te pakken evenals haren a s bruidegom Deze beklaagde zich alleen over haar groote bedeesdheid Er werd eindelijk tot he huwelijk besloten en het jonge paar reisde naar Dresden waar de bruid was geboren en dus hare papieren gehaald moesten worden Nu kreeg het meisje het in t hoofd om de efl ecten te verkoopen Het paar zocht een bankier rfp en deze bemerkte dat de effecten afkomstig waren van een diefstal Hij IJet de poUtie waarschuwen die het paartje in beslag nam yist bleek spoedig dat de bruidegom geheel onschuldig was De bruid werd echter gevangen gehouden en hoe verbaasd was de verliefde jongeling toon hij laler vernam dat het schuchtere meisje een spitsboef was die langs dezen weg oen middel gezocht had om de papieren die gestolen waren te gelde te maken Een levpndo courant Uit Amerika wordt gemeld dat te Boston een juffrouw fungeert als wandelende courant Zij leest s morgill een aantal couranten bestudeert die knipt plakt en kaapt tro s den besten redacteur en maakt zoo een extract dat ze s middag i voorleest en uitlegt aan de rgke dames die haar met een bezoek vereeren De dames kunnen dan s avonds meêbabbolen over het nieuws van