Goudsche Courant, vrijdag 3 februari 1888

VrUdag 3 Februari N 3600 J888 aOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken ADVBRTENTIBN worden geplaatit Tan 1 5 regel it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Alionderigke Nommers VIJF CENTEN Oe inBeading van adverteatiöa icaa geschieden tot M wax dei namiddags van den dag der nitgave De Ooudscbe Machinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gas ovens Gaslampen enz ISodener Mineiaal Pastillen A Tegen heeschheid en hoesten beUVrde i huismiddel Een dezer paatill ii bij ruuw w er in den mond te laipn omelten Mcw iiird z ch ïeg n haUrr m hjica kwalan van den MOND d KEEL On de LO GE Waar T M zulke zfekton n ed vtTHChm n i u weiknn de X w Pftitillen K wnnnen Hit ds biste minerala tironnvii van Soden door Hldaraiimi onQer toeticlit van d n konink thjko sezondheiiUraftd den llner Dr ijTUËhT IN even zoo goed a s d bronnen z lf de slijm oplon tcn M nezTn wi slepends zinking e n b longen J fiihorPuJnea reMINBRALF l AöniXF NvanSODEN T tUUOl UUIUSa In n ooter gei il g nomen en BOiiit jda S In warm mlnerattl water sresmoUcn maken een vartte V M midd I uit door hunne verza litinfc en te en de kwellende boc tten Genezende de slechte verterinir maax overlantinK en darm kafarrh de pastillen ver M Bohatfen beter de voorafxawnde gest ldhcid Tan den onderhoud der orffanlamuB bij gevolff zijn 7 vnn i a T b Ko d r t d ontstekinoen der l ïmUWii en der lonflziekten i rtiffrhö d Ü nch 2 Ifvertipzetthic aaDbituileitde verslijmlng lijdt n T X bied n die sodfiier pmttilieii aan door dtn natuur 2 Pil voortfebrnjfr üis rl Wfjrkzaamste gen ffim ddel H rfif bij onderhjk jfebruikt wordt TOor vrouwsn n ia T kindaren m dn meeste huishoud ns en in vele gem chten g KruiUt wi rd n in t gon skun tig uitwerking er 2 e M ti t tegi n prikkelhrtre to i and en verttM inm en 7 H l p SODFl M Mt EH Al i A riM EN i n in doz rt m T vim iO I enU Ri alle pothelï n ie knj Jcn tigemeeno T SL b ft irder voor iiollHiid fam llp Fonthliir Ato x thBek d r bt ura bott rstraat 2 kru t Dienstneming voor Oost lndie NEDEKLANDERS ontvangen bU liet aangaan van eene niiiltairc dienstverbintenis van zes Jaar een handgeid van drie Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN JlllLICiEill in erkelljken dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van iwee Jaar gedelaclieerd worden naar Oost indië premie twee Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN bijaldien de Milicien met groot verlof afwezig was van zijn korps Het Departement van Rirfoniên en alle Burgemeesters geven gratis nadere inlichtingen Binnen en Buitenlandsche Boekhandel VAN Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg X 60 Allo BOEKEN en TIJDSCHBIETEy vioTdea hinnen iea kortst mog eiyken tp geleverd BOEZ EN STEENDEÏÏKWEEZ tegen zeer billiyken pr s Heeft mede voorhanden alle soorten v Ji lDV EK TEJniT T I El IT in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadeiyk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Ondergeteekende voornemens zijnde haar Benedenhuis te verharen zal van beden af alle voorhanden Artikelen als GAREIM en BA D Gebreide GOEDEREN enz enz FINAAL HIÏÏEHSOOFEN Wed H B VAN LUUK Markt No 153 EEN FATSOENLIJK LOOPMEISJE gevraagd bg 6 IJSSEL8TIJN Blaauwstraat Per doos 40 Cent Geen beter middel voor verkondheid als de beroemde DROP nit de Blikken Trommel van A VIN TUIJL Paleisstraat Amsterdam Dit merk is alleen verkrggbaar by 4 4 van der Sanden Banketbakker Markt Gouda Per doos 40 Cent TE KOOP gevraagd bg partyen groote hoeveelheid jonge 6oadsche £ AAS beste qualiteit prgzen van 25 tot 27 flët te boven gaande Adres onder No 1609 aan het Barean dezer Conrant Mgne BESSENWIJHEN mnnten ait door geur en fijne smaak Wed C van OIJE Vanaf heden voorhanden KROPSLA MANDARIJNEN FRANSCHE BLOEMKOOL Prima CASTANJE8 Zelfopdraaiende blikjes SARDINEB LISÖABONSCHE AJUIN Alle soorten BLlüGltOEMH van prima kvraliteit 50 Cents per blik Kasdruiven j gi iiiiitseN KORTE GROENEN DAAL Fraiische Slooinververij Chemische Wasscherij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHBIMBK Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleediogstoktlll Uordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander bigven en worden onachadelgk voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverd worden Depot voor Gouda en omitreken A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda GEKNKIËSPUNMEERÜ voor allen die het wereldberoemde echte K K Kot TandaHë Dr POPP S nS ter er gebruikt hebben Boven ieiler under Tand J water to verkiezen ala voorbehoedmiddel tegen Tandeii Momlziekten Bg gebruik van het Mondwater en Dr POPP 8 TANDPASTA of Twulpoeder behoudt men teeds gezonde en schoone Tanden een er te vereischta tot het behoud van eene gezonde maag Dr fOPP g Tandplombeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP Kruidenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP s Zonnebloeni Oltezeep fijnste en beste Toilet Zeep WA ARSCH P WING Wj Alle bestaande namaaksels van AnatherinjÊ f Montwater zyn voor de Gezondheid schadelijk volgens analyse daarom waarschuw ik hieriWw mede het geëerde publiek voor ankoop van WtF zulke namaaksels Dr J G POPP KK IIof Tandarti en uitvinder der AnatkennPr rf araten te Weenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda bij de firma J C Zeldenryk k Co Drogist op de Markt te Kotlordam bij F K van ganten Kolff te s Hage bij J L F Snnbilié apoth ie Delft bij A J van Rijn te Schiedam by C Malto Gz te Leiden bij E Noordgk j te Amsterdam by P van Windheim Co en H H üloth Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry U Porton Droogisten Hnelpersdrnk van A BRINKMAN te Gouda De oitgare dezer Conrant geschiedt ZONDAQ WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de nit ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 braneo per post 1 50 BINNENLANt GOUDA i Februari 1888 Donderdag 9 Februari e k heeft de zesde abou Demeotstoonoolvoorstellinj plaats in de sociëteit Ons Genoegen De Botterdamsche tooneelisten nder dir der hb Le Gras en Haspels zullen dan opvoeren Abt CokstaNtun tooneelspel in 3 bedr bewerkt naar den liekendeo roman van Ludovic Halévy Daarin treden o a op Uevr Burlage Verweert M g Marie Vink Mevr Coelingh Vorilermaa en de hh Hosier Faassen Tartaud Henri de Vries en Jan C de Vos Bovengenoemd stuk heeft meer dan eenig ander luk in dit seizoen algemeen bijval verworven In ï arijs heeft het een enorm succes gohad hoewel er niets in voorkomt van die zoogenaamde Fransche toestanden die het voorouders moeilyk maken hunne sankomeDde dochters en zonen mede naar dïn schouwburg te nemen Integendeel het is een stuk dat door ieier en dat zegt i zonder aanstoot kan gezien worden Ook pt Rotterdam loopt het beschaafde publiek er hoog meé weg en te Amsterdam wordt het nog avond aan avond iii den Stadsa houwburg met grootea bgral opgevoerd Wy adtvingen bet Verslag van den toestand van het Ziekenen Weduwenfonds Providontia alhier over het 13e boekjaar 1886 87 Daaruit blijkt dat het fonds in gunstigen toestend verkeert Met bet stuiten van het 12e boekjaarbedroeg het kapitaal 1449 87 Vermeerderd met batig saldo Ziekenen Wedawfnfondt STS 74 Vermeerderd met batig saldo Fereeni itigigeboaw 195 50 Kapitaal der Vereeniging bg t sluitenvan het 13e boekjaar ƒ 2028 81 Naar de A Xotl Ct verneemt heeft Movr Mielke aan den Directeur der Rotterdnmsche Opera om kaar ontslag verzocht dat hij heeft gemeend haar aiet te moeten weigeren De officier van justitie bij de Haagsohe rechtbank r Van der Kemp heeft Dinsdag eene uitvoerige gemotiveerde conclusie genomen in zake 1 de Nederl Her Korkeraad te Leiderdorp en 2 Ds Pijlel predikant aldaar contra Ds Vlug bezitter van de pastorie te leiderdorp De bewering dat de personen die als ve agonwoordigers der eisohende gemeente optreden niet uitmaken het college van kerkvoogden aangezien behalve Dr Van Rh jjn geen der andere heeren kerkvoogd is acht de officier ongegrond daar eiscbers de stukken waaruit hunne benoeming blykt geproduceerd hebben alsmede de schriftelijke verklaring dat zy die benoeming aannemen De tweede vraag echter nl of het olasaioaal bestuur te Leiderdorp bevoegd was om op te treden om te doen wat des Kerkeraads is beantwoordt Z E A ontkennend Alleen toch wanneer er was gebrek aan geschikt personeel voor de samenstelling van den Kerkeraad of waimeer tengevolge van bedanken enz van leden hun aantel ge laald is beneden der leden waaruit deze bestaan moet mag bet dassicaal bestuur handelend optreden Geen van beide omstandigheden do zich hier voor nergens toch ia gebleken dat bM zevental zich door woord en daaid van de kerk heeft a escheiden Hieruit volgt de synode heeft ten ooMchte uitgemaakt datde zeven personen zqn vervallen van hunne respectieve betrekkingen dat er niet was ontatouteais van een Kerkeraad dat het classicaal bestuur dus onbevoegd wasop te treden gelijk het gedaan heeft en dat het door het classics bestnnr gedaan beroep van den tweeden eiashs Ds Pgzel onwettigwas Daar nu het bent der pastorie voortduurt totdat er volgens art 1 reflement 4fi de vacature plaats heeft vertrek overlgden MMtitaat kortom totdat zoodanig omstandigheden voorvallen van welke in dit proces met blnkt dat xg isrkelijk zqn voorgevallen moet Dt Vlug lecAileat beeehouwd worden als rechtmatig bezitter der pastorie en kan derhalve de actie niet worden toegewezen Mitsdien heeft Z E A geconcludeerd tot ongegrondverklaring van den ge l In zgne opgeworpen exceptie van non q i iJificatie tot niet ontvankelijkverklaring van IM ritel eu overigens tot ontzegging der vorderiiU Den 28sten FéUtikri a s tal de rechtbank in deze zaak vonnis iriiien Do gezondheidhtoestend des Konings geeft volgens den krouieksohr ver der A Gr Ct in den laatsten tijd geen bijzoqfSere aanleiding tot klagen maar Z M wordt tot hiertoe toch nog altijd belet zich ook maar een oogenbltk buiten het paleis Ie begeven De Koningin stelt het publiek door haar schier dagelyksche wandelritten met de lieve kleine Prinses schadeloos s Konings toestand moge hem beletten het paleis te verlaten niet om ten hove de vreemdelingen te ontvangen die uit Siam naar Europa zijn gekomen om met verschillende rijken tracteten te sluiten Ik had mij zegt de kroniekschrijver de lang vooraf aangekondigde Siameesche ambassade geheel anders voorgesteld dan zij is aangezien we van Siam weifiig meer weten dan dat de twee aan elkaar gegroeide broeder die voorjaren eene reis door Europa maakten Siameezen waren dacht menigeen dat alle Siameezen op die manier geboren waren In die dwaling verkeerde ik nu wel niet maar allerminst dacht ik dat de heeren er zouden uitzien als gentlemen gekleed naar de laatste Pargsoho modes met pincenez op de kleine neuzen en glimmende cylinders op de hoofden De Siameezfn zien er wat kleur en afmetingen betreft geheel als Japanners uit Men zegt echter dat ze niet half zoo vernuftig zgn Toch spreken de heeren van hft gezantschap vloeiend Fransch en sommigen ook Éngelsch en Duitsoh Zij zijn volkomen op de hoogte van de Kuropeesche toestanden De Algera Vereen voor Bloemb Cultuur keurde Maandag 80 dezer in hare 68e vergadering met groote meerderheid van stemmen het reglement van orde goed opgemaakt ter bestrijding van den verkoop van en den handel in afgesneden bloemen De belangrijkheid van dit besluit is niet gering te achten ïw minder dan 1400 bloemisten en bloemkweekers hebben zich schriftelijk verbonden geen handel in afgesneden bloemen te drgven en het reglement van orde legt hun de verplichting op niet te handelen met die vakmannen welke zich niet aoor hunne handteekening hebben willen verbinden Komt iemand zijn handteekening nirt na dan mag ook met hem geen handel hoegenaamd door de onderteekenaars meer worden gedreven Deze forsche maatregelen zijn ongetwijfeld ooodza keiijk om den rerderfelgken handel in afgesneden bloemen tegen te gaan Bloemisten of bloemkweekers in NederUnd die eveneens hun steun aan de goede zaak willen schenken door zich tot bovengenoemd schriftelijk te verbinden wordt verzocht sich te richten tot het Hoofdbestuur van de Alg Vereen voor Bloemb Caltuur gevestigd te Haarlem iffaarl Daghlad Men verzoekt ons onderstaande circulaire tor kMinis onzer Iscsrs to brengen s Gravenhage 31 Januari 1888 Door het stellen van eenige algemeene beginselen van staatkunde meenden ondergeteekenden dat thans een poging mocht worden gewaagd om te geraken tot het vormen van een Nationale Party welker hoofdstreven behoort te wezen aan de billijke eisohen van alle partgen zooveel doenlgk te gemoet te komen Men verwachte geen omschrgving van hetgeen de ondergeteekenden onder Nationale Partg zouden willen verstaan leder die van het concept Statuut kennis neemt zal begrijpen dat in een paar regels sa£mgevat dke aanduiding onvolledig zou wezen en in breede beschouwingen wenschen ondergeteekenden zich voorloopig althans niet te begeren Dit willen zij evenwel gaarne zg het misschien ten overvloede constateeren dat naar hun meening aangelegenheden van zuiver godsdienstigen aard niet op het terrein van de staatkunde tehuis behooren en dat een Nationale Partg ondenkbaar is zonder vasthouden aan onzen Constitutioneel Monarchalen Begeerinvsvonn Zg ook Kiesvereenigingen die in hoofdzaak zich met de hierachter gestelde beginselen kunnen vereenigen worden nitgenoodigd Unnen veertien dagen onder duidelijke opgave van adres van hun adhaesie te doen blijken aan den vierden ondergeteekende Celebesstraat no 34 die op franco aanvraag exemplaren van deze circulaire met uittreksel uit het con ceptStatuut gaarne zal toezenden Na het verstrijken van den gestelden termijn zal worden ovfrwogen of en zoo ja hoe het best Ioc8l0 dan wel meer algemeene samenwerking onder Gods onmisbaren zegen mogelijk ia J F B S Van den Bossche Oud Lid in den Baad van Nederlandsch Indie VieeAdmiraal Jhr F Casembroot Adjudant des Konings i b d Oud Lid van de Tweede Kamor Set StetcnGeneraal Jhr Mr R A Kleeck Mr J LioN Secr van de Staatscommissie voor het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen in N l Jhr J H P VoN Schmidt aot Altenstadt Gep Kapitein ter zee Mr H W F Stbuben Artikel 1 Het doel van de Vereeniging is bevordering van s lands belang en dat van ds Kolo