Goudsche Courant, zondag 5 februari 1888

N smi 1888 Zondag 5 Fébroarl GOUDSCHE COURANT IMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVE iriËI TlE V in alle Binnen en Buttenlanrlsehe Couranten worden dadelgk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Heden overleed tot mgn mgner Kinderen en Aanbehcwdkinderen diepe droefheid mgn rtelgk geliefde Echtgenoote Plfln ERTJE SCH T£N geb den Baabs in den onderdom van rnim zes en zestig jaren A M SCHOUTEN S Oudewater 1 Febrnari 1888 Eenige en Algemeene Kennitgemng Herroeping Ondergeteekende herroept tegenover den fleer P KRIJGSMAN al de lasterlijke woorden welke door mg Zondag 11 tegenover genoemden Heer in drift zgn geait B I LIPS gewezen pakhnisknecht van den Heer P Krdgshan DIJKGRAAF n HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen by deze ter openbare kennis 1 dat de Lgsten der Stemgerechtigde Ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1888 van den eersten Donderdag in Febroari 1888 af gedarende veertien dagen voor een ieder ter lezing zullen liggen als volgt de Lgsten van al de zettien dUtricten ter Secretarie van Rgnland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 ure alwaar zg tevens tegen 6 betaling van 10 Cents voor elke Lgst verkrggbaar zgn die van het derde dietrici aan de Cruquiut die van het vierde dütriet aan de Lynden die van het zemende dUtriet aan de Leeghwater die van elk der overige districten ter Gemeente Secretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onder kiesdistricten 2 dat zg die vermeenen dat de Lgsten niet nanwkenrig zgn opgemaakt gedurende veertien dagen na hot aanplakken dezer kennisgeving het recht hebben hunne bezwaren met overlegging van de vereiscbte bewgzen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering te onderwerpen welke op den eersten Donderdag in Maart omtrent de ingekomen bezwaren zal beslissen 30 dat door of vanwege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op den 2 l Februari 1888 zal worden aangeplakt Dgkgraaf en Hoogheemraden voornoemd VAN DER BREGGEN Dgkgraaf EGBERT DE VRIES Secretaris 2 ets SIGAAR J van Sonsbeek Tegen MEI a s TE HUUR een net Eeerenliiüs met Tuin in de Crabethstraat waarin 4 KAMERS 2 ALCOVEN KELDER KEU KEN en DIENSTBODENKAMER voorzien van GAS en WATERLEIDING voor ƒ 300 per jaar alsmede een ruim en net BOVENHUIS voor ƒ 160 per jaar Te bevragen bg H J NEDERHORST KIEZERSVEREENIGING Burgerplicht Hnishondelgke Vergadering op VRIJDAG 8 FEBRUARI a s des avonds ten half acht ure in de achterzaal van de Sociëteit cdk RÉUNIE op de Oosthaven Kiexers die zich wensehen aan te sluiten kunnen de Vergadering bijwonen HET BESTUUR lürandverzekcring MaatschappU L ïïirm BELGE OPGERICHT in 1824 Maatschappelgk Kapitaal ƒ 8 465 600 00 Jaarigksche Ontvangsten ƒ 1 864 428 99 Deze Maatschappg verzekert tegen vaste en zeer laag gestelde jaarlijkscbe premiën alle schaden door brand ontplo£Bngen en inslaan van de bhksem Alle inlichtingen worden kosteloos verstrekt door den Hoofd Agent der Maatschappg de Heer J van OIJE Kleiweg No 2 te Gouda AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Bodegraven zullen op DINSDAG 14 FEBRUARI a 8 des middags te 12 nur in het openbaar AANBESTEDEN Het bouwen eeoer School voor ar U L O op een terrein achter de bestaande met bijlevering van de benoodigde Scboolmeubelen benevens het dentpen en rioleeren van p m 2 strekkende meter Sloot Aanwgzing ter plaatse zal geschieden op Zateidag 11 Februari a s des v m te 11 nar door den Gemeente Boawkundige A ZAAL bg wien nadere inlichtingen te verkrggen zgn Inschrgvingsbiljetten moeten uiterlgk des v m te 10 uur van den dag der Besteding vrachtvrg ter Gemeente Secretarie worden ingeleverd alwaar van af heden het Bestek en de Teekeningen ter inzage liggen en evenals bg de firma J van BENTUM ZOON te Gouda tegen betaling van ƒ 1 per stel verkrggbaar zgn Burgemeetter en Wethoudert van Bodegraven W LOTSIJ Burgemeester EIKELENBOOM Secretaris Bodegraven 26 Jan 1888 Ondergeteekende voornemens zgnde haar Benedenhuis te verharen zal van heden af alle voorhanden Artikelen als GAREI I en B4i D Gebreide GOEDEREN enz enz FMLIIIT7ERES8FEN Wed H B VAN LUUK ƒ Markt No 153 KORTING op WINTEHSTMEN A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda TE HUUR gevraagd een WINKELHUIS op goede stand voor eene nette affaire Adres fr brieven Lett Q D bg den Boekhande laar NEDERKOORN te Alkmaar Wordt GEVRAAGD esne DIEUSTEODE lagen MEI Adres Mevrouw SPRUIJTBöchner Turfmaïkt Sedert 25 Jaren zgn de beroemde echte Abshaubbins of Anti Rhumatische Watten bg de Rhumatiek lgders een goed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende verdrijving van die vaderlandsche pla g De Hoofd depothouder A BREETVELTAz te Delft heeft ze 80 cent per pakje verkrggbaar gesteld bg T A G van Deth Hej de Wed Bosman Gouda W F J den Uyl Schoonli A Prins Zevenhuizen M J öoudkade Boskoop O Hoojfendijk Cappelle 8 V d KraaU Bleisw jk iC B Verheul Oudewater Ia Bos Berkel i van Dorp Zoetermeer A Kaulmg Alpben Gebr Kauling Bodegraven K Onaterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G v d Geur Waddinivsen in flesscben f 1 90 en f 1 CO TANARlI UE B0i U0 8 nnnberolfn tegen verstoppins daarmede fa verband tiaaDde oninteidheden Ia ilooun van 90 rn 60 COnt CIGARETTEN tegen ASTHMA de laademing van drn rook deur Ciitarettrn geelt den lyder aan Asthma teratond ferliohliag Ia Biui van 80 en 50 COntS SALMIAK PASTILLES oplossend en vprtaehtend middel bg HoeSt en Verkoudheid in flesohje è 20 cents KRAEPELIEN ft HOLH Apolhêkert te Zeiil DrpSt voor Gouda bij den heer A H TEIEPB pollieker voorheen C THIH Sociëteit Ons Qenoegezi 6 laattte Abonnement Voonlelling DONDERDAG 9 FEBRUARI 1888 Vereenigde Rotterd Tooneelisten Directie LE GRAS en HASPELS Abt Constantijn Tooneelspel in 3 Bedr naar aanleiding van den bekenden roman van LU DO VIC HALÉVY door H CREMIEUX en F DECOURCELLE Vertaling van JEAN Miseen scène geregeld door A J LE GRAS overeenkomstig die van het Theatre dn Oymnase waar dit stok g dert 5 November 11 dag aan dag met t meeste ancces wordt opgevoerd Aanvang 7 i uur Gewone bepalingen en prgzen sy deze Conrant behoort een SyroesseL VEEZIEZmGSKOïïT Wie belang stelt in den politieken strgd onzer dagen en getronw volg wat er zoo al in de verschillende deelen de lands gesproken en geschreven wordt zal Zeker met genoegen het allerwegen ontwaakte staatkundige leven waarnemen In vele jaren hebben er geene verkiezingen plaats gehad die met zoo groote opgewektheid werden voorbereid Docli gaat hetonz n lezer als ons dan zal hg soms duizelen bg de verbijsterende hoeveelheid vraagstukken die opgeworpen en ter sprake gebracht worden Een natanrlgk gevolg van den toestand waarin wg verkeeren Bg de grondwetsherziening zgn vele gioote qnaestiën weder op de agenda gebracht waarover de discussiën nog niet zgn gesloten al is eene voorloopige beslissing gevallen terwgl elke partg thans haar hoop gevestigd heeft op de breede rg van nieuwe kiezen die voor het eer t hun meening zullen uitbrengen te hunnen behoeve vooral stelt men er prgi op zgoe beginselen en wensehen op allerlei gebied te ontvouwen en tOe te lichten Of deze vencheid nheid die veel heeft van de afwisselende beelden van een kaleidoscoop bevorderlgk zal zgn aan bet doel b epen te worden door dat deet der burgerg dat van staatkunde geen studie maakt ia minstens twijfelachtig Het groote publiek raakt zoo verward in programma s en nieuwe partgbeDamingen dat het ten lotte even gs zal zgn als te voren en dat de kiezer eindigen zal met zich te laten leiden door zgne veelal onberedeneerde doeh voor hem zelven zeer doidelgke voorkeur voor ééne der beide hoofdrichtingen van onzen tgd De opvattingent die de kiezers verkregen hebben door opvoeding maatschappelgken stand enz of die hun eigen zgn ten gevolge van hun karakter eo bloedsmenging zullen sterker spreken dan de tegenwoordige vloed van woorden die grooi ndeel8 over hun boofd heengaat Toch ontkennen wg geenszins het nut van dergelgke besprekingen en uiteenzettingen zg zgn echter meer bestemd voor die kiezers welke staatkundig op een hooger trap van ontwikkeling staan e leden der kiesvereenigingen kunnen er hun voordeel mede doen terwgl zg tev ng kunnen strekken tot verlevendiging der belangstelling bg die ontwikkelde burgers welke tot dus ver zich om de staatkunde niet bekommerden Welke van de hangende qnaestiën zullen werkelgk influenceeren op de aanstaande beslissing Naar onze meening zullen de kiezers zich om een groot gedeelte der in debat gebrachte zaken niet bekommeren en zal hun stem bepaald worden door hun inzichten omtrent een zeer beperkt getal vraagstukken Danrtoe rekenen wg de onderwijsquaeitie de handehpolitiek en de kerkelijke twisten De eerste vraag is al zoo lang aan Je orde geweest en zoo van alle zijden besproken dat de liberalen gaarne tot andere dingen zouden overgaan die een meer practisch resultaat beloven doch zooiwig de kerkeljjke partjjen hun aanval voomaraelgk richten op dat punt zullen zg wel gedwongen zijn daaraan hunne aandacht te wjjden Hunne verhouding tegenover deze qnaestie is duidelijk voorgeschreven Nu Heen het staatsgezag is De kerk di fanden had liet zich aan de godsdien haren geest doch i kandigheden Welke noodukelijk zgn door handhaving van het bekende grondwetsartikel i beslist dat van hunne zgde geen poging kan Worden geda n om de tegenpartg tevreden te stejien moet hun streven zijn het tegenwoordige openbaar onderwijs te handhaven Onze staat kan in geen fevat zich onttrekken aan de verplichting om te rgen voor voldoend volksonderwijs In vorig jeuwen is proefonder vindelgk gebleken dat voor die taak berekem vroeger het onderwgs ÏB voornamelgk gelegen 1 stige vorming der jengd verwaarloosde schromelgk voor bet practiscbe levi Sedert de ttaat in bet begin dezer eeuw het onderwgs der jeugd aan de kerk ontnomen on tot een voorwerp van zgn voortdurende belangstelling gemaakt heeft zgn wij in veel beter doen gekomen e n terugtred tot den ouden toestand is even ondenkbaar als terugkeer tot de politieke toestanden van vóór de revolutie Van toegeven aan den eisch der clericale partgen om het onderwijs nit de handen te geven kan du geen sprake zijn Een andere vraag is echter of de onderwgsqnaestie in de tegenwoordige schoolwet hare beste oplossing gekregen heeft en of niet op eenigerlei wgze aan de daartegen aangevoerde bezwaren kan worden tegemoet gekomen Van verMhillende kanten if V tegenwooriUg de wenscb genit naar eene verzoenende oplossing Niemand echter heeft tot dusver voor zoover wg weten eenig levensvatbaar denkbeeld geopperd In de laatste dagen heeft de in s Hage opgedriemde nationale partg voorgeslagen de uitvoering van het bekende artikel der grondwet dat overal voldoend openbaar lager onderwijs voorschrgft ovpr te dragen aau de Prov Staten Alsof daarmede iets gewonnen zon zgn Een ernstig voorstel kan dit met genoemd worden Behalve dit vreemde denkbeeld hebben wg niets dan vrome wensehen vernomen die ons geen stap verder brengen Zeker het is te betreoren dat een groot deel der natie zich met onwil van de volksschool afkeert doch dit ligt niet aan haar maar aan de eischen die de tegenparty stelt Het van overheidswege gegeven onderwjjs mag niet doortrokken zgn van een dogmatischen zuurdeegsem Het moet voor alle burgers geschikt zgn Wg lib jrslen zgn met deze regeling ingenomen omdat de volksontwikkeling ons ter harte gaat en wg ons niet kunnen voorstellen dat de staat op andere wgze het doel naar behooren zou bereiken Zjj die de tegenwoordige schoolregeling afkeuren moeten van hun kant zich zetten aan eene oplossing in hnn geest Er is geen twgfel of elk aannemelijk voorstel van die zgde zal nauwgezet en welwillend door de liberale partij worden overwogen want niets zou ons liever zgn dan dat die quaestie die op ons staatsieven als eene nachtmerrie drukt uit de wereld was De stand der zaak is dus deze dat op het oogenbllk dezerzjjds eene afwachtende houding wordt aangenomen Dit blijkt duideljjk uit het in de laatste weken te Amsterdam in de kiesvereeuigingen verhandelde en wordt ook door Mr Van Houten de eenig mogelgke houding der liberale partjj geacht Het laat zich wel aanzien dat wg nog lang op practiscbe voorstellen der anti revolutionairen zullen moeten wachten aangezien het minder te doen is om eene solntie dan om een stormram tegen de lil erale partg Het zal dus vooreerst wel bigven als vroeger vóór of tegen de openbare school zal de groote leus zjjn waaronder bij de stembus wordt gestreden In sommige kringen voornamelijk bestaande uit fabrikanten en landbouwers wordt tegenwoordig ook veel over onze handelspolitiek gesproken Onder allerlei gedaanten en in onderscheiden vermommingen gehuld steekt de handelsbescberming weer het hoofd op Enkelen pleiten voor eene geheele verandering van onze tarieven doch de meesten zouden tevreden zgn indien men ten behoeve van hun eigen fabricaal eene kleine protectie kon invoeren Niet overal maar toch in sommige streken waar de industrie hoofdzaak zal deze stemming ook invloed hebben op de verkiezingen Het is althans iets waarvoor een deel der kiezers zich interesseert omdat het hnn eigen belang raakt Op den geheelen uitslag zal deze strooming echter van weinig beteekenis zjjn daar de handel in ons land meer gewicht in de schaal legt en de meeste handelaars in merg en been freetraders zijn Wg vertrouwen dat het gezond verstand de meerderheid van onberaden stappen in verkeerde richting zal afhouden Elk beschermend recht toch heeft ten gevolge dat het groote publiek de producten duurder betaalt ten bate van enkele bevoorrechte fabrikanten lu de laatste plaats noemden wij de kerkeljjke oneenigheden Deze zuilen vooral ten platten lande en in kleine gemeenten waar doleerenden en niet doleerenden scherp tegenover elkander staan zeker van grooten invloed zgn Het is wel bedroevend dat velen zich bij de beslissing van zuiver wereldsche en maatschappelijke vraagpunten zullen lateti leiden door kerkelijke sympathiën of antipathieën Maar in deze onvolmaakte wereld moet men met de zwakheden der menschen rekenen Te kwader uur is de schoolquaestie met de godsdienstige verschilpunten saamgeweven zoodat voor vele gemoedelijke geloovigen gehechtheid aan den godsdienst hetzelfde beteekent als afkeer van de openbare school Het is te hopen dat dergelgke wanbegrippen langzamerhand verdwijnen zullen Doch de tgd dat bij verkiezingen alleen op staatkundige overwegingen zal worden gelet Ijjkt ons nog alles behalve aanstaande De pogingen in dien geest aangewend b v door de Utrechtschen vereeniging Eendracht maakt macht verdienen alle toejuiching Doch slechts een klein deel der kerkelgken gaat dezen weg op De groote meerderheid bewandelt de oude paden en zal zich in de eerste plaats door zjjne godsdienstige en kerkelijke meening laten leiden Wat uit dien strijd der meeningen ten slotte te voorschijn moet komen do nieuwe kamer van 100 zal een grooten invloed hebben op den gang der politiek in de eerste jaren Hoe die er uit zal zien Wie zal zich da iromtrent aan eene voorspelling wagen BINNENLAND GOUDA 4 Februari 1888 VEEGADEEING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag den 7 Februari 1888 des namiddags ten 1 ure m