Goudsche Courant, zondag 5 februari 1888

Inlichtingen Attesten en Prgscouranten gratis Aan de orde Het voorstel tot wijiiging der begrooting van bet Israëlietisoh Armbestuur dienst 1887 De Rekening der Kamer v n Koophandel en Fabrieken dienst 188T Reclames betrekkelijk do door Burgemeester on Wethouders vastgestelde kieierslysten De benoeming van eenen onderwijzer aan de i Kostelooze School Het opmaken eener voordracht van twee personen voor de vervulling der Vacature in het CoUegie van Zetters der Rijks directe belastingen ontstaan door het overlijden van den heer W B van Straaten De Staahoouraat van heden bevat de verdeeling van eenige ofdkiesdistricten in onderkiesdistricten Het hoofdkiesdistrict Gouda is in de volgende onderkiesdistricten verdeeld 1 de wijken A H der gemeente Gouda 2 de wijken I T dier gemeente 3 Boskoop 4 Waddinxveen ook voor Moeroapelle 5 Moordrecht 6 Nieuwerkerk 7 Ouderkerk 8 Krimpen a d IJsel Krimpen a d Ijok 10 Gouderak en 11 Lekkerkerk Gisterenavond werd in eene huishoudelijke vergadering van de kiesvereeniging HBurgerplicht alhier het reglement vastgesteld en een Bestuur benoemd Als dool der vererniging wordt in art 1 genoemd het bevorderen van goede keuzen in vrijzinnigen geest voor de Tweede Kamer en de Provinciale staten Het Lidmaatschap staat open voor ieder die den leeftijd van 20 jaren bereikt heeft doch het voorstellen van en het stemmen over Candidaten is hun niet vergund De contributie bedraagt minstens BO cent doch wordt door ieder lid voor zich zelf vastgesteld Drie leden der vereeniging kiezers zgnde hebben te zamen het recht voor iedere vacature een candidaat voor te stellen Aan de voorgestelde candidaten wordt hiervan kennis gegoven met uitnoodiging om de vergadering voor het stellen vau candidaten bij te wonen In andere gemeenten van hot District kunnen onderafdeelingen worden opgericht De leden eener onderafdoeiing kunnen zich op de vergadering door een afgevaardigde doen vertegenwoordigen Deze afgevaardigden kunnen voor personen stemmen namens de leden der onderafdoeiing die dit verlangen blijkens eene schriftelijke verklaring welke door het Bestuur der onderafdoeiing voor echt verklaard minstens 24 uren voor de vergadering in handen van het Bestuur moet zijn Tot Bestuurders werden gekozen de Heoren Mr J Fortuijn Droogleever J M Noothoven van Goor C C H Prince H Jager H Enno van Gelder Dr W Julius en D G van Vreumingeu De vereeniging telt 86 leden en zal zich aansluiten bij de Liberale Unie Het benoemen van afge1 vaardigden naar de Unie werd aan het Bestuur overgelaten Nauwlijks was in het begin dezer week de vorst ingetreden en het ijs betrouwbaar of do Goudsohe IJsclub trad weder handelend op De baan aan Btolwijkersluis werd in gereedheid gebracht en eene ringrijdery uitgeschreven Donderdag had deze plaats die door vele leden met hunne dames werd bijgewoond Verscheidene bevallige paartjes namen aan het feest deel en het was een aardig gezicht hoe de jonge dames zich inspanden natuurlijk herhaaldelijk te vergeefs om den ring meester te worden Door het Bestuur waren etn drietal prijzen beschikbaar gesteld Mej A Simons behaalde den 1 prijs een schilderstukje Mej M Lulius van Goor den 2 prijs een schaar étui Mej J Kamsteeg den 3 prys een toilet doos Het feest werd opgeluisterd door muziek Bij beschikking van den Minister van Justitie is tot Brigadier titulair bevorderd J H van der Hammen Bijksveldwachter 3 Klasse te Gouda Te Haastrecht is opgericht eene afdeeling van de centrale kiesvereeniging Burgerplicht te Bodegrave Staande de vergadering traden 27 leden toe Tot bestuursleden werden gekozen de heeren J C Muller S do Jong Jz en M Verdoold Te Haastrecht had 2 i ebr een hardrijderij op schaatsen plaats waaraan deel namen 9 paren waarvan de Ie prgs van ƒ 20 gulden won J den Hartog en E Hoogendijk de premie van 10 giüden W Verboom van Waddinxveen en J Verboom Den 3n Febr had een hardrijderij voor behoeftige ingezetenen plaats 30 mededingers namen hieraan deel de Ie prijs won J van den Hoek Ie premie D Steenbergen en 2e premie A Uittenbogaard Lz de overige werden alle bedacht De afdeeling Oudewaler en omstreken der Hol laudsche Maatschappij van landbouw heeft besloten het 40 jarig bestaan der afdeeling feestelijk te herdenken in de maand September a s Er werd bepaald de feestelijkheden over twee dagen te verdeelea en wel Ie dag Tentoonstelling van paarden runderen schapen varkens pli imgedierte zuivelproducten landbouwvoortbreng i enz enz met aankoop van prijzen voor eoneTaler te houden verloting 2e dag 1 Optocht door of vanwege de leden der afdeeling 2 volksspelen later te bepalen welke 3 tut besluit eene tooneelvoorstelling te geven door de rederijkerskamer Borger zoo deze die taak op zich wil nemen Voor een on ander werden verschillende commissien benoemd Ook dit jaar zal te s Hage van stadswoge s Konings verjaardag met bijzonderen luister gevierd worden Reeds is gemeld dat een vuurwerk in de Malibaan het feest zal besluiten Ook zullen de hoofdlanen zoowel van het Lange als van het Korte Voorhout en plafond verlicht worden gedurende welke üluminatie eene muziekuitvoering in den eveneens verlichten tempel zal gegeven worden De hoofdingangen vjm het Voorhout zullen met frontversieringen van eigenaardigen vorm prijken Te s Gravenhage wtg i een tweede caiue ceübre op militair gebied druk besproken Het geldt hier nu een onderzoek dat door den inspecteur der infanterie is ingesteld oiatrent het voorgevallene op een officieel diner bij een commissaris des Konings waarop een der hoogstgeplaatste militaire autoriteiten zich in zeer sterk socialistischen zin heeft uitgelaten over het begrip van grondbezit Door den procuïeur generaal schijnt de minister van Justitie hiervan verwittigd te zijn waarna deze zijn ambtgenoot van Oorlog ervan in kennis heeft gesteld Onlangs is dan ook de bedoelde hoofd officier met don generaal commandant der divisie ten bureele van den luit generaal inspecteur der infanterie hieromtrent gehoord N v d D De Goudsche Zangvereeniging wier tweede uitvoering van dit vereenigingsjaar den 2en Februari phiats had hail zich een zeer zware taak gekozen het programma bestond in Schumann s Oratorium Da Paradiea und die Pert Dat werk werd zonder orkest uitgevoerd Ongetwijfeld verdient èp fj ke plano begeleiding van den heer Bouman ijlea lof maar dat neemt niet weg dat het vervangen van orkest door piano dat altijd zijn bedenkelijke ijde hoeft hier allermijist op zyn plaats was ul tt Paradies bevat veel natuurschilderingen en natuurlijk heeft Schumann daarvan voor zyu orkest ruim partij getrokken Nu gaat Het daardoor bewerkte coloriet op de piano grootendeels verloroh en dë teedore gloed waarmee de komponist het oostorsoh karakter heeft willen weergeven en die wel de grootste aantrekkelijkheid van hot werk uitmaakt leidt by afwezigheid der vorschillende instrumenten allicht tot eenige monotonie Maar laten wij bij de schijnbare onmogelijkheid om een orkest te bekomen onze eischen matigen en den indruk weergevjen dien de zang op ona gemaakt heeft Van de uitvoeringen der laatste jaren behoorde deze noch onder de beste noch onder de minste Ondanks het reeds besproken tintje van eentonigheid kon toch de uitvoering niet vervelend genoemd worden Er zat voldoende gang in De solisten hadden het leeuwendeel van den avond Bij beperkte tinancién zgn zangers van den eersten rang natuurigk niet te krijgen men zij düs tevreden wanneer aan de eischen van een zeker decorum wanneer ik t zoo noemen mag voldaan wordt en dat was hier het geval Boven dit decorum verhief zich voorzeker de altiste Mej Heinders uit Amsterdam Allen dank zijn wy aan het bestuur verschuldigd dat he ns voor de tweede maal in de gelegenheid stéli deze begaafde zangeres te bewonderen lu haar voordracht is iets waardigs iets klassieke elk woord en elke toon kregen de vereischte uitdrukking Oïor het eigenlijk technische acht ik mij niet bevoegd te oordeelon zooveel is zeker dat velen met mij van harte genoten hebben en wenschen dat wij Mej E nog meermalen in ons midden mogen zien Onze oude bekende de Heer Driessen had ditmaal slechts eene kleine maar niettemin belangrijke partij te verv ullon Hij zong op verdienstelijke wijze in het bizonder de schoone bariton solo bij den zonne ondergang Toch wenschte ik hem in bedenking te geven of hij in verband met het droomerige karakter der muziek nu en dan niet wat te sterk aanpakte Onzen dank ook aan de damos stadgenooton die in de ensemble nummertjes meewerkten of ze ge heel op zich namen in t bizondec aan de bruid van het 2e deel wier zang zulk een alleraangenaamsten indruk achterliet Helaas nu komt het hinkende paard achteraan 1 Maar de verslaggever is nu eenmaal verplicht z jn overtuiging eerlijk uit te spreken ook waar het hetn leed doet De meening van velen dat onze zangvereeniging vaak haar krachten overschat zal door deze uitvoering wel niet weggenomen zijn Nu en dan was er wel reden tot tevredenheid o a de gewichtige en buitengemeen fraaije bas partij in het slot van het 2e deel liep nogal goed af Mg dunkt dat over t geheel de bassen gewonnen hebben Maar vrij wat onzuiverheden waren in de koren op te merken en vooral mag Schumann niet gezongen worden met zulk een gebrek aan gevoel voor nuance Do helft van de schoonheid dezer muziek berust hierop Ondanks allen ijver en volhanling van den directeur en sommige leden geloof ik niet dat ooit een voldoend resultaat zal verkregen worden zoolang men weigert te vroegen met de riemen die men heeft dat is m dit geval de keuzo der Stukken niet wil regelen naar de krachten Het veld ia hiervoor ruim genoeg De Koorvereeniging heeft veel schoons voor kleinere koren uitgegeven daarbuiten is nog een en ander in dat genre dat in t bereik van de vereeniging ligt men denko slechts aan de werkelijk goede uitvoering van Killer s Geistergesang het vorige jaar Overigens doe men een verstandige keuze uit goede opera s en oratoria wellicht nadert men dan langzaam aan de mogelijkheid do laatste in hi n geheel uit te voeren Hoe wonderlijk toch dat men herhaaldelijk het eenvoudigo axioma vergeet dat de kunst het schoone moet uitdrukken Kn dat kan ieder bereiken die eenigzitts van muziek op de hoogte is mits hij zgn krachten niet overschatte Aldus dun de pre liker in de woestijn die echter niet geheel en al de hoop opgeeft dat nog eens een frissche flinke geest over Gouda waaije die zich het goede maar eenvoudige niet schaamt Ëindelgk spreken wij nog onzen hartelgken dank uit aan den verdienstelijken zanger uit Schoonhoven die zoo bereidwillig zgn steun aan de tenoren heeft verleend B BURGEMEESTER en WFTH0UDER8 van Gouda Gezien de Verordening op de Wgken en h t4aanvan aangifte tot het bghonden dei Bevolking Kegiiters Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening Ieder die naar eene andere woning binnen de Gemeente verbuist daarvan zoodra mogelijk altijd binnen DRIE dagen aangifte moet doen bij de betrokken Wijkmeesters en ter Plaatselijke Secretarie Bureau van Bevolking en de Hoofden der huisgezinnen alsmede afzonderlijk wonende personen gelüke aangifte behooreu të doen wanneer zij DIENSTBODEN of andere personen in hunne woning opnemen en dat voorts volgens bedoelde Verordening alle eigenaren van gebouwen of besloten erven verplicht zgn te zorgen voor eene behoorlijke nummering hunner panden welke nummering eveneens moet geschieden op afscbuttingen bij verbouwing of vertimmmering torwgl zij mede gehouden zijn om binnen acht dagen na eene splitsing of vereeniging hunner peroeolen daarran ter Plaatselijke Secretarie kennis te geven opdat de vereischte wijziging in de huisnummers kunne warden gebracht Geschiedende deze waarschuwing ter VOOrkOming van vervolging overeenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Verordening Gouda den 3 Februari 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER APVERTENTIËN Voor de bewjjzen van deelneming bg het overiyden van ons jongste Dochtertje betuigen wjj onzen dank A GOEDEWAAGEN A J H GOEDEWAAGBNGouda i Febr 88 v Maarsivrxi liööfiDiir Toor Mannen Vrouwen en Kinderen D HOüGENBOOM ♦ Voor de talrnke blgken van deelneming ontvangen tndens de ziekte en na het over Igden m ner geliefde Ecbtgenoote betuig ik ook namens wederzjjdsche familie mgnen har teliiken dank ANTON WECK Gouda 4 Februari 1888 Voor de vele blijken van deelneming mg betoond bg het overlgden mgner geliefde Ecbtgenoote CATHARINA THIM betuig ik mgnen hartelgken dank D H M W GBEUP Schoonhoven 4 Februari 1888 Aan allen die ons blgken van deelneming betoonden bj het overlgden van onze geliefde eenige Zuster en Aanbehnwdznster CATHARINA THIM echtgenoot van den Heer D H M W Geeup brengen wg onzen hartelgken dank A THIM N THIM Gouda 4 Febr 88 Hbemak d Geoot Voor de menigvuldige bewgzen van deelneming betoond bg het overlgden van opze geliefde Ëchtgenoote Moeder en Behnwdmoeder Mejuffrouw CORNELIA vas WIJK betuigen wg met deze onzen hartelgken dank L J B0IJGER3 M M SCHILTE M M SCHILTE RtnjQKBs Delft Febr 1888 Bg beschikking van den Kantonrechter te Gouda van deu 2 Februari 1888 is aan PIETEB van ES wonende ten huize zgner ouders in Grsanwkoop gemeente Semtegk handlichting verleend tot het drgven van bandel in Koeien Kalven Schapen Varkens Gevogelte en Plnimgedierte het huren n Huizen Schuren en Grond tot plaatsing en stalling daarvan en ter bewoning alsmede tot het doen der benoodigde uitgaven en ontvangsten benevens de vrge beschikking over zgne inkomsten De Griffier van het Kantongerecht te Gouda D J TAJi HEÜ8DE Door deze heb ik de eer mgne geachte Clientèlle zoo binnen als buiten de stad mede te deelen dat ik mgne zaak de laatste 2 jaren gedreven onder de firma J O ZELDENRIJK Co heb overgedaan aan den Beer L L DE 7LETTE die van heden af de zaak voor zgne rekening zal voortzetten onder dezelfde firma UËd dank zeggende voor het genoten vertrouwen en mgn opvolger in UEd gunst aanbevelende teeken ik met de meeste hoogachting UEd Dw Dr W F SPRUIT Mg refereerende aan bovenstaande advertentie beveel ik mg in UEd gunst aan belovende niets te zullen nalaten het vertrouwen mgn voorganger zoo ruimschoots genoten waardig te maken Hoogachtend UEd Dw Dr L A DB VLETTER firma J C ZELDENRIJK Co Gemiddelde cgfers van het Melk onderzoek gedurende de maand Januari Spec gewicht 1 032 Room 9 piCt Botervet 3 14 Vaste bestanddeelen 12 2 RAABE G A C Hubers van Assenraad TAND ARTS Nieuwe Wet DAGELURS TK SPKEKEN behalve Zon en Feestdagen MAANDAG WOENSDAG en VRIJDAGSMORGËNS van 9 tot 10 uur kosteloos voor de armen GOUDA Lage Gouwe No 11 Mevrouw TExMMINCK vraagt tegen 1 Mti een flinke 9 P G die ook huiswerk verricht Er wordt een flink Loopmeisje GEVRAAGD Adres bg den Heer BAHLMANN Co Markt Mevrouw HOEFHAMER vraagt tegen Mei eene fatsoen Igke nette DIENSTBODE van middelbaren leeftgd goed kunnende koken en werken en van goede getuigen voorzien Mej BAHJLMANN vraagt tegen MEI eene TWEEDE R K DIENSTBODE die zindelgk kan werkenen van goede getuigen voorzien Terstond TE HUTJE Een HEERENHUIS met TUIN en verdervan alle gemakken voorzien op de GOUWE Wgk C nommer 176 Désverkiezende voor ééne termgn van twee drie jaren ot langer Te bevragen met franco brieven bg A JASPERS Lz op de Bleekerg De Deib NotekBOOHCii alhier V Eouten s Cacao in bussen van Vs o 1 70 0 90 0 50 Blooker s i CACAO in bussen vanKorTs V Vs Kilo v Haagen s 1 60 0 85 0 45 POEDEE CHOCOLADE uit de fabrieken van Veen Co Korff Co Qroote s Flickjes en Chocolade Tabletten alles verkrggbaar bg T CHEBAS VRAAG de prima kwaliteiten GROENTEN en SOEPEN in blik die tot lage prijzen verkqcht worden P SAUERBIER Tegen MEI a s TE HUUR een net Heerenliiiis met Tuïn in de Crabethetraat waarin 4 KAMERS 2 ALCOVEN KELDER KEUKEN en DIENSTBODENKAMEB voorzien van GAS en WATERLEIDING voor 300 per jaar abmede een ruim en net BOVENHUIS voor ƒ 160 per jaar Te bevragen bg H J NEDERHORST Een mooie FRANSCHE geef ik aan ieder CADEAU die bg mg een half pond TABAK van 10 15 20 of 25 centen koopt Wed C VAN OIJE f 2f 5t PUIKE OUDE SCHIEÜANMER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg PEETËBS Jz te Gooda SCHIEDAM Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steed voorzien van den naam der Firma P HOPPE RIJRS ZEGELS alsmede xgn te bekomen in den Boekhandel van A BRlL KMAl Voor HoesteD Verkoudheid Borstaandoeningen enz o o o t f 09 S a RIDDERKERK PiMijn Heer SESI Het is mg een waar genoegen U te kunnen mededeelen dat mgn twee jarig zoontje volkomen genezen is van een slgmhoest en korte ademhaling na het gebruik van 4 flesschen RIJNLANDSCHE DRUIVEN BORST H9NIG volgens de daarbg gevoegde gebruiksaanwgzing Zgne eetlust heeit hg daardoor direct weder teruggekregen J HOOGGEBOREN Alleen echt verkrggbaar in flesschen van 2 Gulden 1 Gplden 1 en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekatempel te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot en G Hijnekamp Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool