Goudsche Courant, woensdag 8 februari 1888

if 1888 ISVoenstfae 8 Februari jkr GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken P OLITIB In de maand January 1 88 zijn als gevonden aan het bureau van politie gedeponeerd de volgende i voorwerpen 1 Hamertje 1 gouden Oorbel 2 Portemonnniés met geld 1 Mondstuk van een hoorn 1 Wandelstok 1 Pet 1 gouden King 2 Charivari 2 Medaülons gouden 1 houten Mal 1 pr KinderhandschocBtjes 4 Knipmesje 1 zwart wollen Kinderdoekje 1 Oorknopjo 1 Kinderwantje 1 Zakje met geld 1 Boek l Muilkorf 1 Sleutel van een klok 1 koperen Armband 1 witte Vrouwenzak mot portemonnai enz De in de maand Augustus 1887 als gevonden gedeponeerd en nog niet door de erüef fg houd van eene gezonde maag haalde voorwerpen zyn gedurende de maand February 5 tl r despontie van de respectieve vinders Het bureau voor gevonden voorwerpen is geopend van des morgens 11 tot 1 uur Gouda 1 Februarij 1888 De Commissaris van Politie J W TUINENBUBQ wiJM waarop de weelde sonu wordt tentoongespreid en dat is eene fout maar de fout zit in de trotschheid en niet in de zaak zelf Het gezond verstand veroordeelt bovendien dat soort van laffen triomf van den rqkdom op de middelmatigheid Maar het zegt ook dat de menschheid veel aan de weelde verschuldigd is Nooit zou de kunst zoo n hooge vlucht genomen hebben indien de maatschappij den oorlog verklaard had aan de weelde Be alledaagschheid eentoonigheid en eenvormigheid zoud oen neerdrukkeudeu invloed hebben a Menschen werkkracht zou ver r minderen en zyn vindingr kheid plaats maken voor routine £ n waar blijft dan de prikkel om iets nieuws iets keurigs en schoons te leveren I Het kan onuoodig schynen dat de dames prachtige japonnen dragen zich tooien met rivières en diamanten en halssnoeren van luietentoonversprei ding is bet menigmaal te danken dat velen zich hebben ingespannen Daardoor zijn soms ontdekkingen openbaar gemaakt gevaren getrotseerd en nieuwe beroepen geschapen die der geheele wereld nuttig z jn geweest en s menschou levensstandaard hebben verhoogd Eindelyk is de weelde kwestie niet anders dan en buitenzijde van een veel uitgebreider vraagstuk Uat van de ongelykheid der standen Een gelijkheid hiervan zou noodwendig tengevolge hebben dat de vooruitgang in de maatschappij zou tegengehouden worden want zorgeloosheid en onverschilligheid zouden alle geestkracht verlammen en het persoonlijk initiatief betten De onderdrukking der weelde zou geringere doch soortgelijke gevolgen hebben Mee kan dus wel de buitensporigheden der weelde en terecht veroordeelen j men kan trachten haar het onbeschaamde karakter dat ze soms aanneemt te ontnemen maar t zou een misgreep zijn haar geheel te willen onderdrukken t Komt ons voor dat die weelde geoorloofd is welke strekt tot de vervulling eener zedelijke behoefte d i van een behoefte die de belanghebbende zich met het oog op zijne plaats in de maatschappij en zijn inkomsten naar billqkheid stellen mag Bnltenlandsch Overzicht In de Fransche kamer hield de heer Tirard weer een groote rede tot verdediging van zijne begrooting De minister verzette zich ten sterkste tegen de voorstellen der commissie die de alcoholbelasting met 180 000 000 franc wil verminderen en daarvoor een ontwerp betreffende een successie belasting in de plaats stelt De heer Tves Cruyot de rapporteur der begrootingscommissie handhaafde de voorstelfen welke deze tot herstel van het financieel evenwicht noodig achtte In de ortnightly Beview heeft sir Charles D Ike de oud minister in het kabiuet Oladstone die tengevolge van een schandaal proces gedwongen werd zich uit het staatkundig leven terug te trekken een reeks artikelen geschreven over de politiek en de militaire krachten van Engeland De Februariaflevering van dat tydschrift bevat nu bij het vervolg dezer artikelen eenige ophelderingen over lord Salisbury s verhouding tot de triple alliantie Aan de Britsche diplomaten moet de minister president tevens minister van buitenlandsche zaken opgemerkt hebben dat Engeland wel is waar aan de bestaande orde van zaken vasthoudt en moreel aan de zijde staan zal van hen die voor het instandl oudeu hiervan zouden strgden maar een bepaalde oVereeukomst niet heeft gesloten w l Fmgeland niet beter kan doen dan zich verre te houden van algemeehe verplichtingen en in de plaats daarvan vertrouwt op een te gelegener t d te sluiten verbond met een bepaald doel Verder deelt sir Charles Dilke het een en ander over de Britsche vloot en armee mede dat weinig geschikt is den Engelachen groot vertrouwen in te boezemen in de verdedigingsmiddelen van hun land Evenals lord Charles Beresford de onlangs afgetreden lord of Admiralty verzekert de schrijver dat het met de Britsche vloot treurig gesteld is Over de armee zegt hij dat zy wat de artillerie betreft verre ten achter staat bij de legers van kleine ryken als Denemarken en Nederland het Britsche leger bezit 500 000 man troepen met niet meer dan 200 stukken veldgeschut In éen woord de armee is veronachtzaamd ongeschikt voor het gebruik in het veld en niet te mobiliseeren Voegt men hieraan toe de klacht van lord Charles Beresford dat er geonerlei voorbereidende maatregelen zijn genomen ten opzichte van de vloot om in geval van het uitbreken van een oorlog tot dadelijke mobilisatie te kunnen overgaan dan krijgt men geen hoogcn dunk van Engelands strydkrachten Zoowel de mededeelingen van Gladstone s oud ooUega als van het Tioegei lid ran lord Saliabuiy s kabinet zullen allicht tot eenige uitlatingen over leger on vloot in het Parlement leiden van dat Zal Bismarck komen vraagt men algemeen teBerlijn namelijk in den B jksdag en men meenthem te mogen verwachten by de behandeling vande legerwet of de legerleening Men hoopt dat hijspreken zal over de groote vraag van den dag vredeof oorlog en vooral ook of er werkelijk van de westof de oostzyde of van beiden kans heeft bestaan ofnog bestaat op oorlog Wanneer de Byksknnseberspreken wil kan hy ons wel wat nieuws vertellen of wat ongeveer op hetzelfde neerkomt ons zo enwat er aan is van de geruchten welke indertydliepen Het kan echter ook zijn dat de Eykskanseller den tyd tot spreken nog niet gekomen acht Men mag dit echter betwijfelen wanneer men hoort hoe Benningsen het hoofd der liberalen zichin den Rijksdag heeft uitgelaten over het oorloftsgevaar Direct aan de orde was de zaak niet wantmeu had tover het voorstel tot invoering van het vijQarig mandaat der afgevaardigden maar van ultramontaansche zijde werd weder geinsinueerd dat er oorlogsgeruchten met zekere bedoelingen werden gemaakt Benningsen vatte daarop vuur misschien ook wel dat die hatelijkheid werd gebezigd om een aanleiding te hebben teneinde te zeggen wat er na gehouden overleg gezegd moest worden Benningsen is namelijk vrij goed ingewijd in de geheimen Bismarck Daar men zoo dringend verlangt ik de vraag omtrent het bestaan van een dreigend oorlogsgevaar niet mot stilzwijgen voorbijga zoo liet Bennigsen zich ongeveer uit zoo wil ikeenige punten in het licht stellen de onthullingenaan gene zijde van den Bijn hebben ons overtuigend doen zien dat wy het vorige jaar tweemaalgeheel onverwachts aan een aanval van Frankryk hebben blootgestaan door het ontslag van generaal Boulanger en de aftreding van President Grévy zyndie zaken aan het licht gekomen Dat Boulangerzijn wil niet heeft doorgedreven hebbeu wij vooralaan de bedachtzaamheid van den toenmaligen President Grévy te danken gehad ik meen dat die zaken bekond genoeg zyn en dan spreekt men nog vanhet op een dwaalspoor gebracht volk van npolitieke invloeden De stemmen die zioh van dergelijke uitdrukkingen bedienen moesten toch na deze onthullingen verstommen I Gelooft gy dan dat wy eerst thans weer onverhoeds voor hot oorlogsgevaar gosteld zijn f Bestaat de vrees daarvoor niet reeds jaren En heeft dit ons niet in de noodzakelijkheid gebracht om ons leger met millioen man weder te versterken f I Nieuw is het niet dat Grévy het zwarte paard van den wilden Boujanger indertijd in toom heeft gehouden maar de bewijzen ontbraken en wanneer Bennigsen zoo iets zegt dan kan men zeker zijn dat hem is meegedeeld dat die bewyzen er zijn COBEE8P0NDENT1K Chr Uw Btak is niet geschikt om geplaatat te worden Uurgerlijke ptand OEBOBKN 1 2 Fely Simon Jozef Marinus ouders A van Veen en M san der Hsyden Coraelis onders J Jongeneel en M C van Waas Cornelia Ariea onders S tan Vlaardingen en W Tom 8 Hendrik onders A Engelbregt en A J ran der Voort Willemina ouders J van den Berg en M J Rietvtld Leonardoa Petrus ouders G H Borst en G Wgnhof 8 Gerrit ouders A Fokkers en E M de Reus Dirkje Adriana loaders A Sanders en U Oskam OVEKLEnEN 3 Febr E Snelleman wed J van der Loos se j 11 ra ONDERTROUWD S Febr G Sohonteo 22 j en C de Brum 18 j P Tan der Kleyn 86 j en J ran der Sloot 20 j L van dar Valk 21 j en J Karreman 20j A Vogelaar te Reeuwijk ii j en C Tom 22 J J C van der Leeden te s Gra echage 22 j en N Langerur 28 j W Verhart 81 j en M C kker 82 j Uoordreobt OVERLEDEN C Sproigt Stollc chtgenoot vin B J Smits 72 j N tid Vlaardingen 10 i Stolwtik OVERLBDBN J T H Bol 3 j 6 m W Kooimiii 13 w P lan dia HeoTel 79 j ReeuwUk GEBOREN Jan UarrigjF ooderi K vn DDlken ra D Jongeneel Grifltj e ouders P tebnrg eo W an Wingerden OVERLEDEN L Zaal 42 j N Flak 6 n A Hooglander 78 J K Markna 47 J GNUËRTROUHD N Lotte en B van Zijl ADVERTEI TIEI Mejuffrouw de VLETTER VRAAGT eene DIEi 8TB0DE om dadeijjk in dienst te treden Mevrouw van NIJMEGEN SCHONEGEVEL Westhaven B 76 vraagt door toevallige orastandighedeo zoo spoedig mogelgk eene als MEID ALLEEN Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelibevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk j Z Dr Retau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Pryg 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood Te verkregen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarki 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland GKE KIËSPiJ N UËËR voor allen die het wereldberoemde eohta j vA R R Uot Tandartê Dr P Q P P a Anatherta ür r W f r 8 = endwater voorbehoedmiddel By gebruik van tegen Tand en Mondziekten het Mondwater en vj gebruikt hebben Boven ieder ander Tand water to verkiezen als Dr POPP s TANDPASTA o Tandpoeder T v behoudt men gteedg gezonde en gchoone lr Tanden een eerste vereischta tot het Dr POPP g Tandpi beenel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP g Kruldenzeep la met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag l OPP g Zonnebloem OUezeep lynste en beste Toilet Zeep WAARSCHUWING W r 1 bestaande namaaksels van AnstherinWÊf Montwater zijn voor de Gezondheid schadel k n K volgens analyse daarom waarschuw ik hier t mede het geëerde publiek voor aankoop van 9 r isulke namaakieli Dr J G POPP ZK HofTandart m uitvinder der AnatherinPreparaien te Weene Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zioh te Gouda by de firma J O Zeldenryk Co Drogist op de Markt te Rotterdam bij F E van Santen Kolff te s Hage by J L F Snabili apoth te Delft by A J van Kyn te Sohiodam by C Malta Qz to Leiden by E Noordp te Amsterdam by F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht by G H N va idem Lobry Porton Droogisten Snelpersdnik van A Bbinkkav te Qouda BINNENLAND GOUDA r Februari 1888 In de bedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die wjérd bijgewoond door 12 leden afwezig waren de hjh Prince IJssel de Schepper ijotsy en Jager warden goedgekeurd De Bekening de Kamer van Koophandel en Fabrieken dienst 1887 Het voorstel tor w ziging der begrooting vanhet Israëlietisch Armbestuur dienst 1887 De raad beschikte op 3 ingekomen reclames betr de door B en W vastgestelde kiezerslysten en besloot W van der Ueq te schrappen van dekiéierslqst H van Aalst te plaatsen op ds kiezerslijst 8 K Bozeveld te plaatsen op de kiezerslqst Op de voordracht voor vervulling der vacatar in het Collsgio ran zetters der Byks directe belastingen ontstaan door het overlyden van den heer W B van Straaten werden door den raad ge Ï laatst de hh P Goedeiraagen en A H van lillen Tot onderwyier aan da 3e Kostelooze School werd benoemd de hoer P Komen t Oosterhout Bg den raad kwamen de volgende stukken in 1 Eeiw missire van de Commissie van de Stedelijk Beleanbank verzoekende de benoeming van een Ud di Commissie ter vervulling der aoature ontstaan door het overlyden van den heer W Post Drost De benoeming wordt aan de orde gesteld tagan da volgmda ratgadariag S Een voontel van B en W betr de verdeeling van de gemeente in twee afdeelingen voorde verkiezing van leden van den gemeenteraadevenals bij die voor de ie Kamer Ter visie S Ben missive van B en W naar aanleiding van de in de voriia vergadering ingekomen nota der hb Oudyk en Prince Wat betreft het denkbeeld om de librye en het archief f do seonitarie te vestigen in de lokalen der boterhal zyn B en W van oordeel dat o a de vochtigheid dier lokalen en het gebrek aan voldoend licht beletselen tegen de vervulling daarvan zyn terwyl by het overige gedeelte van het voorstel door de hh Oudyk en Prioce van de verondentelling wordt uitgegaan dat de Minister van Oorlog door het Rgk in gebruik zynde en door de Gemeente vrywülig afgestane lokalen terug zou geven welke veronderstelling niet op goede gronden berust daar die lokalen volgens het contract van 23 November 1860 zoodra hot Byk ze voor militaire belangen niet meer noodig beeft aan de gemeente moeton worden teruggegeven Bedoelde lokalen kunnen dus nu niet door de gemeente worden teruggevraagd Ter visie In deze zitting werd medegedeeld dat B en W de kas van den gemeente ontvanger hebben nagezien en in orde bevonden en dat Gedeputeerde Staten de wijziging van den Ijegger der wogen en voetpaden dezer gemeente hadden goedgekeurdi Het Staattblad No 22 bevat een koninklijk besluit van den 4en Februari waarbg het volgende wordt bepaald Art 1 De verkiezingen voor de Tweede Kamer der StatenGoneraal in alle kiesdistricten zullep plaats hebben op 6 Maart in de kiesdistricten waar herstemming noodig mocht zyn zal deze plaats hebben op 20 Maart daaraanvolgende Art 2 De verkiezingen door de Staten vaü de Provinciën voor de Eerste Kamer der 8tatenGe neraal zullen plaats hebbon op 24 Maart De commissarissen des Konings iii de verschillende provinciën worden gemachtigd de Provinciale Staten te dien einde in buitengewone vergadering op te roepen Naar wy met zekerheid vernemen zal de kiesvereeniging Burgerplicht alhier den 16e dezer vergaderen tot het tellen van een condidaat voor do Tweede Kamer Gisterenavond formeerde dk Kerkeraad der Herr Gemeente alhier het navolgend les en drietal predikanten in nlphabetische orde Zestal A F Adriani te Xanswoude J W Berkelbach van den Sprenkel Herveld L ten Bosch te Oegstgeest W Klercq te Koudekerk A B ter Haar Bomeny te Uedemsvaart A H Boose te Woudsend Drietal Berkolbach van d a Sprenkel ten Bosch Boose De heer J J A Ploos vas Amstel predikant te Beitsum c a heeft bedankt foor het beroep naar de doleerende kerk te Gtnda i Tonnissen geweien door het kantongerecht te Gouda dd 1 Februari ISSt Ter zake vae overtreding der wet op de jacht en visschery A H ƒ 1 of 1 dag met verbeurdverklaring en bev tot uitleverbg van het geweer of 10 subs 2 di en J B X 3of2X2 dagen P C vrijgesprokea D V H en A W ieder ƒ 1 60 of 1 dag A K en P V ieder 2 X 3 of 2 X I S = het zonder recht loopen over eens aaden grond M B en L H ƒ 1 of 1 dag Het op den openbaren weg laten staan van een trakdiar zonder voorgenomen maatregelen L P 0 50 of 1 dag ter zake van te Oouda zitten op zgn hondekar W E 2 X ƒ I B of 2 X 1 dag ter lake vw het laten van een hohd zonder muilkorf B H 2 of 1 dag Ter take van overtreding der w op de j en v alsnog L P V B 2 X II of 2 X 1 dag J B J B en C F B ieder J V ƒ l of 2 X 1 d T V d a s of X ke V h te Oonda beryden Van san Uinkantraat J r d W ƒ 0 50 of 1 d ter lake v h verwekken van nachtgerucbten D W 8 of 2 d ter zake van te Gouda verkoopen van niet gekeurde visch J d K ƒ i of 1 d Ter zake van wateren buiten de waterbakken J v V ƒ 0 50 of 1 d ter zake van openb dronkenschap F S 1 of 2 d rijden over een klinkorstraat P N O B en W V ieder 0 50 of 1 d Een der nieuwe kiezers te Zevenhuizen een arbeider die wat groot wqpnt heeft den oproepingsbrief voor de verkiezing vi n een lid van den Baad geweigerd uit vrees dat er kosten aan verbondenwaren Visschen onder de gemeente Zevenhuizen hebben in de vorige week in ééa trek met den zegen ongeveer 4000 popd visoh gevangen wat een waarde van 400 vertegenwoordigt het pond gemiddeld op 10 cents gerekend De vaart in den IJsel blijft ondanks het dooiweder gestremd door de zware en uitgestrekte Üsophoopingen die zich in de rivier bevinden onder Krimpen en Kapelle a d IJssel Nog verscheidene dagen kan deze stremming voortduren indien geen ijsploegen of andere zware booten aan het werk worden gesteld om beweging en doorvaart in de ijsmassa te krygen Nog nimmer had men in de IJselstreek zddveel overlast van het dryfgs als dezen winter In een Zaterdag te Botterdam gehouden vergadering in zake de Duilsche Opera werd medegedeeld dat de heer Bolle had verzocht by de keuze van een directeur voor 1888 89 niet in aanmerking te komen maar dat de heer Von Bongardt de directie aanvroeg mits hem een subsidie van f 26 000 werd verleend Men hoopt nu dat al degenen die voor dat subsidie bydroegen de overdracht aan den heer V B zouden goedkeuren zoodat men mag aannemen dat de Opera weer voor een jaar gered is De politie te Amsterdam is er in geslaagd eene gevaftrlijke bende valsohe munters op het spoor te komen Reeds eenige personen verdacht van uitgifte van valsoh geld werden in arrest genomen Zaterdagavond kwam zij tot meerdere wetenschap van de medeschuldigen in het complot Door de re cherche onder leiding van den inspecteur Batelt werd Zaterdagavond de hand gelegd op Smithuis en eene vrouw met wie hij samenwoonde in de Van Speykdwarsstraat no 6 De arrestant dreef handel in meubelen en gaat in de bnurt door als fabrikant van meubelen voor wederverkoopers Volgens gerucht zou voor eenigen tyd ook zijn broeder mede verdacht een vatsche munter te zijn reeds konnis gemaakt hebben met de politie Een der medeplichtigen Meeuwissen geheeten was reeds in de vorige week in arrest genomen en heeft thans bekend Op zyiie aanwqzingen werd de geheime werkplaats gevonden in de Goudsbloemstrsat by de Lyiihaansgracht De daar wonende personen werden door de politie overrompeld en gearresteerd Bij huiszoeking werden verschillende gereedsehnppen gevonden alsmede verborgen in den poot eener tafel 1200 valsche mnntatakken van ƒ 1 Men meent zeker te zijn nu alia personen van het komplot in handen te hebben ofschoon de nasporingen nog worden voortgezet Naar het ütr DagbL verneemt is door de Amsterdamsche heeren die een nieuwe begraafplaats voor Amsterdam zullen oprichten aangekocht de buitenplaats Westerveld gelegen bij Velzen een terrein dat zoowel door zyn ligging en beplanting als door zijn ho gon zandgrond voor bet beoogde doel uitstekend geschikt schynt Het terrein greut asn den HoUandschen Spoorweg is lé t hectaren groot en rijkelgk met houtgewas beplant Te Amsterdam wordt een station griionwd in monumentalen stijl uitsluitend voor den rouwstoet iagaooht t rw $ het vorroer naar WastaHaU met aCnjnderlgken rauwtrein zal geschieden Het maken van een halte san het op te richten station Westerveld zal een bezoek aan debegraafpUats welke in een goed halfuur te bereiken is voor betrekkingen en vrienden gemakkelijlc maken terwijl nieuwsgierigen die zoo menigmaal de plechtigheid by begrafenissen storen vanzelf wordoa gemeeii De directie der irH U Maatscbappy aan wie de teekeningen voor stations on rouwwagens ter goedkeuring toegezonden zyn heeft reeds haar steun en medewerking toegezegd Het denkbeeld om de begraafplaatsen voor groote gemeenten ver van de kom der gemeente aan te leggen en het begraven in zand of heidegronden te doen geschieden zal stellig aller instemming kunnen wegdragen Zooals bekend is pleitten prof Harting indertijd voor het aanleggen van groote begraafplaatsen op onze heidevelden Twee manspersonen in gezelschap van eene jonge dame hebben zich Donderdag te Dordrecht opgehouden en in twee huizen van verkoop met recht tot wederinkoop twee horloges verkocht welke het aanzien hadden van goud vervaardigd te zyn doch waarvan later bleek dat het oogenschijnlyk gond wat er blonk slechts bestond uit zwaar verguld zilver en zij dus veel minder waard waren dan het bedrag dat men er voor gegeven had De politie van een en ander onderrioht Spoorde de gesignaleerde lieden op en het bleek dat de jonge dame uit België en een der mannen uit Fraukrijk herkomstig was terwyl de derde een voormalig kellnor te s Gravenhage te huis behoorde en aan beide eerstbedoelden tot tolk diende Bij den verkoop van de horloges moeten zij zeer omzichtig te werk gaan daar gebleken is dat door hen volstrekt niet gesproken wordt van een gouden of zilveren horloge doch zij hot voorwerp alloen te koop aanbieilen met de vraag wat men daarvoor geeft zoodat zij wel zorg dragen dat men hun geen bedrog kan ten loste leggen Door de goe le zorgen der politie werden dekoopers in de gelegenheid gesteld den koop te vernietigen en hun geld terug te ontvangen terwy het waardige drietal dat reeds geroimen tijd te Botterdam verblijf houdt na op het ernstige van zijne praktijken te zyn g ewezen het raadzaam heuft geacht Dordrecht zoo spoedig mogelijk te verlaten V C