Goudsche Courant, zondag 12 februari 1888

X ederlandsche Mozaïk Tegel en Cemenlstecn fabriek BOS eaa BBOTJTXT EB te ALFEN aan den RIJN De ondergeteekende bericht by dezen dat hjj als eenig AGENT voor Gouda Oudewater Schoonhoven en omstreken is aangesteld voor den verkoop van bovenstaande Artikelen waarvoor ik mg minzaam aanbeveel Teekeniugen en Pryscouranten worden op verlangen franco toegezonden door P VERMEER Jz GOUDA Februari 1888 Timmerman Peperstraat 80 BEANDVEEZEEEEIÏTG MAATSraAPPir Opgericht in 1824 Maatschappelijk Kapitaal ƒ 8 465 608 40 Haar reservefonds 896 726 59 Jaarlpsche Ontvangsten 1 861 024 93 Deze Maatschappij verzekert alle steenen gebouwen gedekt door pannen waarin geengevaarlyk beroep of landbouw wordt uitgeoefend tegen eene vaste jaarlgksche premie van 0 75 per duizend gulden Kerkgebouwen niets uitgesloten voor ƒ 0 50 pCt Alle inlichtingen worden kosteloos verstrekt door den Hoofd Agent der Maatschappg de Heer J van OIJE Kleiweg no Z e Gouda Zondag Z Februari N 3664 J888 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AfiOttderlflke Nommers VIJF CENTEN De inzeading van advertentiön kan geacbiedea tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Openlare Verkooping op MAANDAG 27 FEBRUARI 1888 des morgens te Elf uren in het Koffiehuis cHirHONib aan do Markt te Oouda rau Nr 1 Een aangenaam gemakkelgk ingericht en goed onderbonden ERF en TUIN in de Crabethstraat te Gouda wgk Q Nr 233 Terstond te aanvaarden Het Huis herat 4 Kamers 2 Alkoven Keaken Kelder Zolder en Diensthoden kamer Nr 2 Een goed onderhouden WINKELHÜIS met afzonderlpe BOVENWONING ERF en TUIN in de Crabethstraat te Gouda wgk Q Nrs 231 en 231 Het Huis bevat behalve den ruimen Winkel heneden 2 flinke Kamers groo ten Kelder en Keuken en boven 3 Kamers Keuken Zolder en Dienstbodenkamer Te aanvaarden Beneden 1 Mei 1888 en boven terstond Nr 3 Een ruim op gnnstigen stand gelegen WINKELHÜIS met ERF en PLAATSJE aan de Naaijerstraat Groentemarkt te Gouda wjjk H Nr 23 Te aanvaarden 1 April 1888 Het Huis bevat een ruimen Winkel met flinke Kamer en Keuken daarachter I en boven een gtoote Voorkamer met Alkoof nog esne Kamer en Zolder Nr 4 Een goed onderhouden HUIS ERF en perceel GROND in de Boomgaardstraat te Gouda wgk R R Nr 147 Terstond te aanvaarden En Nrs 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN in de Keesfaessensrolwagensteeg te Oouda wyk F Nrs 34 en 34 Gezamenlijk verhuurd voor ƒ 1 40 per week De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der Verkooping en op dien dag deS morgens van 9 tol 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Mej BÜSCH MARKT vraagt tegen MEI eene DIEIVSTBODE flink kunnende werken en koken Nationale Militie Vorzekering OUDERS en VOOGDEN worden attent gemaakt dat de voordeeligste CO TRACTE tot het stellen van Plaatsvervangers of Hutnnierverwisselaars worden gesloten door M JiUITEB Kantoor Vinkenstraat 21 Amsterdam HOOFDAGENT voor Gouda en Omstreken i 1 f ® i i mu Café en Slijt rii ide Kroon OUDSHOORN is per briefkaart dagelijks aan huis te ontbieden Mevrouw de JONG Smits GOUDA Westhaven B 196 VRAAGT eene Keukenmeid t die goed kan koken eo genegen is huiswerk te verrichten vau de P G SANIlüIT7QEIlIlie der Chr Zangvereeniging € HALLELUJA op DI SDAG 14 FE a a s in de Zaal ORANJE en NEDERLAND des avénda ten 7 ure Programma s te yerkrijgen a 25 Ct bjj de HH MAASKANT n EDAUW Boekhandelaars en bij den Üpei J van de PUTTE Hoofd der Chr School alhier Universeel ZUIVERINGSZOUT Het echte algemeen gunstig bekende UNI VERSBBLZUiVBRINGSZOÜT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrijgbaar in pakjes a 15 Cent s pakjes a 27 s Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bjj J H Boers Apoth te Alplien afd R bjj L Varosfieau Zoon te Oitdewater by T Jonker Idenburg te Schoonhoven bij Wed Wolff Zoon T H Hth werth te Boikoop bjj J van BèrgMi Chemische fabriek Zevettnar Een ware schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf HoIIandsche B ave met 27 afb Prijs 2 Galden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bjj het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegel en in eiken boekhandel ii Holland DE OUD CARTHAGENA S Bergplan ten Olie zet oogenblikkelyk den wortel van het reeds uitvallende haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel waarborgt voor te vroegtydige grijsheid Prjjs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 cents Hoofddepotte Delft by A BREETVELT Az en verder verkrijgbaar by VVo l N SandiT Leiden W Lii ilielm Vuorl ur A Boi Berkel Wed Bosman fiouda A Prins Zefcnhuiziu Wed G Wilbelmu Woerd ADVERTEI ÏIEIX in alle B nrten en Jiuitenlandsche Couranten worden dadelyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Gt E KIESPIJN MEEK voor allen die liot wercldl eroemde chle K K Hof Tandarts T m P n P P e Aiiatheriii Wr f W f r 8 Mwidwater o gebruilct hebben Boven ieder iider ïanrt water to torkiezen nis voorbehoedniitldel tegen Tand eii Mondziekten Bij geliruik van het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA landpoeder gi y bohoudt men steedti gezoiide on schooue Tanden eeu oersto rereinclito tot het behoud van oune gozondo innag Dr l OI l Tiiudplunilieersel om zelf hollo kiezen te vullen Dr POPP s Kniidenzeep is met het grootste succea ins evoerd testen iedere soort vau Huiduitslag POPP S Zonnrbloeni Oliezeep fijnste en beste Toilet Zeep WA A RÜCllbU WIN O Alle l estaande namanksels van AnathennMontnater zijn voor do Oezomlheid sctailelijk volgen ann so daarom naarschuw ik liiermedo het geëerde publiek voor aankoop nn zulke namaaksels Dr J G POPP hK Hof TandarlH m idivimli r hr Hathet m l rif arnirn Ie fFro i i Depots van alleen eehto Anatherin Preparaten bcvinden zich te Gouda bij de iirma J C Zeldonrijk V o Drogist op do Markt te Kottcrdnm bij F K van Santen Kolff te s Unge bij 5 L F Snnbili ijioth to Delft bij A J van Uijn te Schiedam bij T M lta Gz te Leiden liij E Noordijk te Amsterdam bij F van Win dKeim Ss Co en H H Uloth h Co apotheek te UtMcht bij G 11 N van Spanje idem Lobry Porton Dr oogisten Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gonda De uitgave dezer Coarantgeichiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDBEDAG en ZATHBDA6 De prga per drie maanden ii 1 25 franco per port 1 50 BINNENLA ND GOUDA 11 Februari 1888 Vrijdagavond a st zal in de Sociëteit Oiu Genoegen eene tooneelvoontelUng worden gegeven door hot gezelschap der hh van Lier t AnutenUm ter herdenking van de 40 jarige tooneel Ioopbaan van Mevr Albregt Het zal voorzeker den tooneelvrienden Ihier zeer aangenaam zqn dat deze talentvolle actrice die van den aanvang harer loopbaan af herhaaldelijk ook in Gouds optrad op hare konatreis doM Nederland ook onze gemeente niet voorbijgnl De Ooudache ingezetenen die zich steeds warme vereerders toonden van de tooneeUpeelkunst en bq venchiUande gelegenheden onze eerste acteurs en actrices Iraw zen van sympathie gaven zouden zeker ongaarne zien dat Mevr Albregt die onder de oudere artiaten eene zoo hoogst eervolle plaat in MDt Oouda voorbggiag Nu ig Jcomt aai hat haar aan bewijzen van sympathie zeker niet ontbreken Naar wij vernemen beeft zich eene Commi e gevormd uit de hier gevestigde afdeeling van het Nederl TooDeelrerbond die zich gaarne belaat met het in ontvangst nemen der bödragen die men beschikbaar mocht stellen Deie Commissie bestaat uit de hb H W O Koning J M Noothoven van Ooor eo Mr W J Portuqn Droogleevor Diofdsg 14 Februari a at zal D D C Njjhoff uit a Gravenhage eone voordracht houden in eene vergadering van het Dep Gouda der Maatachappg tot Nat van t Algemeen en wel aOver e uU d Uémoim mn Onaf Diri vtm Hofendorp i Woensdag IK Februari a at zal Dr H C Lohr uit Botterdam in de afd Oouda en Omatreken van het Ned Proteatantenbond eene voordraoht houden over tOnie Jnti revolutioHKaire Afetk Ciriitentn Ooit niet ieden kannen tot den vergadering worden geïntroduceerd Gisteren promoveerde aan a rqka univeraiteit te Utrecht tot doctor in de wis en natuurkunde de heer H W JuUua met proefschrift HH marmtetpeelntm en it IriUingtperioden der molecKlen van emige fatten Dondcidagmorgen overleed alhier de Z Eerw Fater G Pouw pastoor van de St Jozöfakerk De overledene geboren te Odyk bq Utrecht WOB vele jaren kapelaan te Rotterdam en ruim dertien jaren poatoor te Gouda Te Botterdam vooral onderscheidde zich pater Pouw door zyn onvermoeiden jjver en zqn bjjna spreekwoordelijk geworden rondboratigheid Wie bij den eenvoudigsn man eon bezoek moest brengen wiat dat hij Doch met fraaie woorden noch met schoone complimenten behoefde aan te komen Alleen degene die ongekunsteld en zonder omwegen zijn hart voor hem uitstortte woa welkom en kon er zeker va zijn eon bereidwillig oor en vooral een hulpvaardige hand te vinden Alles wat maar zweemde naar uiterlijkheden of onoprechtheid werd door pater Pouw verfoeid en meermalen op zjjn eigen krachtige wgze gehekeld Boven alles echter stond zgn liefde zijn overgroote liefde voor den arme Wat hij voor de behoeftigen van Gouds heeft godaan dat is waarlijk ongelooflijk Zijn hand was als het ware altijd en voor een ieder die er om vroeg tot het uitdeden van een aakaoes bereid en zgn grootste genoegen vond hij is het lenigen van de diende der armen en ongelakkigen Trauren dna de KatboliekeK van Gouda in het algemeen bij het afaterven vtn hun beminden pastoor de armen in het hiponder hebben alle reden om een traan van droefheid te plengen op het graf van pater Pouw Volgaarne aluiten wq on on bij den wenach onzer Kath stadgenooten dateea leven zoo verdienstvol aan giudsche zijde vau h graf beloond worde en dat aan den betreurden ove adene duizendvoudig worde weergegeven wat b Mn den arme heeft gedaan Maandag a a zullen nior irij vernemen te half 8 ure a morgena de pleehtiKimiait voor de b rafenia b inaen wwfr w t a tg n i a h t fc naar Ondewater vervoerd warden om daar in den grafkelder voor de Piiartni hwtiwnd te worden bijgezet Woensdagavond werd te Zevenhuizen een vergadering gehouden van ruim 20 Bberale kiezers en eenparig besloten als lid toe te treden tot de liberale kiearereouiging Burgerplicht te Delft en te trachten nog meerdöre kiezers daartoe te bewegen De zangvereeniging Concordia te Gouderak vierde Woensdag haar tieiyarig bestaan door het geven van eene openbare zanguitvoering gevolgd door de opvoering van do operette KJaas en Trien van P Vasseur De bovenzaal van den heer C Ooms waar da uitvoering plaats had woa geheel bezet Over t geheel werden de zangnnnuuen zuiver gezongen terwql de operette mede flink van stapel liep In aanmerking genomen de betrekkelijk geringe krachten over welke de vereeniging te ieachikken heeft dan blijkt hoe er toch wat schoons is tot atand te brengen waar een goede wil bjj de leden zich paart aan eene degeljjke leiding van den directeur De toehoordsra kunnen getuigen te hebben genoten èn van den zang èn van het spel en brengen der vereeniging met h ran directeur daarvoor dank tevens den wenach mt de dat Concordia steeds meer en meer in bloei moge tdenemen a De concessie voor het bespelen van den Haagachen achouwburg ia aan de Vereeniging Set Ned Tooneel wederom voor drie j iren verleend op de vroegere voorwaarden beha1ldena kleine onbelangrijke wijzigingen In aanaluiling san Jen buitengewonen trein die 9 April in verband met hetjubiló van paus Leo XIII van Brussel naar Rome zal loopen en den 26ett dier maand te Brussel terugkeert zullen aan de voornaamste stations der Staats en fihijnspoorwegen met bUjetten voor dien trein retourbiljetten naar Brussel worden geateld tegen den prjjs der enkele reis Aan de Memorie van Toelichting von hot ingediende ontwerp van wet houdende machtiging tot het sluiten van oen overpjnkomst voor de bediening van de paketvaart in 4en Nederlansoh Indi ADVEETENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEES worden berekend naar plaatsruimte Bovendiöi worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVBRTENTIEBLA D t welk des Maandags verschgnt achen Archipel gedurende de jaren 1891 tot en met 1905 is het volgende ontleend De Minister van Koloniën begint met een historisch overricht te geven van de paketvaart in Indië die van 1850 dagteekent en te herinneren dat het contract met de Ned Ind Stoomvaarfcmoatschappij door H O Robinson van Londen in 1865 opgericht in 1890 afloopt Vervolgens betoogt de Minister dat in een Rijk van eilanden als waaruit Ned Indié bestaat de Begeering in geen geval een contract wegens het onderhouden van een geregelden atoompaketdienat ksn ontberen er kan niet aan gedacht worden dien dienst over te laten aan den vrqen particulieren ondernemingsgeest Waar het eene zaak van zoo overwegend belang geldt ma de Begeoring niet olliankeUjk zijn van ondernemingen vreemde of Nederhmdsche die te allen tjjde den dienst zouden kunnen staken gezwegen nog van de hooge eischen die zq vooral in sommige gevallen zouden kunnen stdlen voor het vervoer van Oonv passagiers en goederoi Is een contract dos onmisbaar even onvermijdeIqk is de subsidie eigenlijk bepaling per af te leggen abtand aan don ondernemer to geven omdat het vervoer niet omvangrqk genoeg is om de aan een goed georganiseerden dienst verbonden kosten te kunnen goedmaken tenzij de Regeering zulke hooge tarieven voer het Gouvemementsvervoer zou willen toelaten dst de subsidie in de kosten van vervoer begrepen zou zijn Hiervan uitgaande heeft de Indische Regeering de voorwaarden voor eene nieuwe openbare aanbesteding van de bediening der paketvaart in den Archipel in behandeling genomen De concoptvoorwaarden werden in October 1886 door den 6ouv Gen vastgesteld en de besteding werd tegen een nader te bepalen dag in de maand April 1888 aangekondigd Zoodanige openbare aanbesteding is echter niet zonder groot bezwaar Het ia toch van overwegend belang dat zoo eonigszina mogelijk de paketvaart tot eene nationale zaak gemaakt wonlt In de eerste plaaats Leeft de Regeering als zoodanig daarbij groot belang Afgescheiden van dit direct Regeeringsbelang is het voor den handel èn in Nederland èn in Ned Indié verre van eene onversobillige zaak dat de paketvaart in Indié eene werkelijk Nederl ondeme ming worde on blqve Elke overeenkomst van den onderwerpelgkcn aard waarbij een subsidie aan den ondernemer wordt toegekend heeft tengevolge dat het voor ieder ander die geen subsidie geniet moeiljjk is de cou brrentie tegen den gesubsidieerden ondernemer vol te houden Dit bezwaar ofschoon niet geheel weg te nemen wordt toch tot veel kleiner proportién teruggebracht wanneer de zaak door eene in werkelijkheid nationale onderneming bediend wordt In de eerste plaats vervalt dan elk denkbeeld dat de onderneming er belang bij kan hebben of door eenig motief kan worden genoopt om den handel van vreemde havens te willen begunstigen boven dien van Nederlandsohe of Ned Indische Voorts kan men van het bestuur eener vennootschap wier aandeden zoo al niet alle dan toch voor verreweg het grootste gedeelte in Nederlandsohe handen zjjn en zeker ook wel in handen van velen die bg andere ondernemingen in Indie zjjn betrokken met grond verwachten dat het dm handel in Ned