Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1888

§ 1 ffi S É K s J888 Woensdag 15 Febraarl N 3665 zullen alle voorhanden zijnde DIVERSE LAPPEN tot zeer lage prijzen worden B AHLMAIVIN é Co Zuivere BORDEAUX WUNEN van ƒ 22 ƒ 27 30 33 en hooger per ANKER bij SLOTEMAKER Co ZLIVERK FRAINSCHK VIJINKN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Flessoiien met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkvijgbaar Adres VVIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elizter GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad vuior Gouda en Omstreken binnenlandT Open bare Verkooping op VRIJDAG 2 MAAKT 1888 des voormidd iga ten elf nre in het Hotel t i Govdbn Hoofd bewoond door A tan VLIET te Montfoort van DB KAPITALE BOUWMUSWONINQ No 33 met onderscheidene perceelen WEI HOOILAND en met aTEHNAAHDI bezet taande en liggende in Achthoren te JAntehoten belend door eigendommen Tan Vrouwe PAB TOBS Ottïrbmh Erven T BAAS de Fnndatie van HILLEGüNDA SCHOORMOND te Utrecht de Wed J MOCKING en den Heer N BRONT Wz o s Kadastraal bekend Gemeente Lifucholen Sectie F N 111 tot en met 120 119i 127 tot en met 130 185 tot en met 189 238 255 en 256 ter gezameniyke grootte van 23 Hectaren 98 aren 70 centiaren Eerst in perceelen en daarna gecombineerd Breeder bg biljetten vermeld Te aanvaarden en te betalen 1 Mei 1888 Nadere inlichtingen zgn te verkrggen ten kantore van den Notaris J G BROUWER NYHOFF aan de Kromme nieuwegracht WgkF N 390 te Utrecht ten wiens overstaan deze verkooping plaats heeft Per doos 40 Cent Geen beter middel voor verkoudheid als de beroemde DROP uit de Blikken Trommel van A VAH TÜIJL Paleisstraat Amsterdam Öit merk is alleen verkrögbaar bg J J van der Sanden Banketbakker Markt Gouda Per doos 40 Cent Saelpendmk van A Biinkham te Gouda Openbare Vrijwillige Verkoopingen te WA niNXrilEN ten verzoeke der fifttia VIS en ALPHENAAR in liquidatie Ten Eerste op WOENSDAG defl 15 FEBRUARI 1888 morgens 10 nre om contant geld op t terrein aan ii fabriek aan de Noordkade ran den geheelen XS JB T4 I S van de Papierfabriek De HSBt BB voorts voor afbraak 9 aCHUBBH of GHBOUWJEN op dat terrein aani Azig Tea Tweede op WOENSDAG den 22 FEBRUARI 1888 s mJif gens 11 ure in het Verkoöpfckikal van Kouwknhovbn a Een perceelf OPEN GROND waaropthans nog gemelde Schuren staan aan deNoordkade te Waddmxveen ter grootte van 23 Aren 80 Cent Aanvaarding bg de betaling op 1 Mei 1888 b Een PAKHUIS met ËRF zeer gunstiggelegen aan de rivier de Gouwe en Noordkade te Waddinxveen ter grootte van 1 Are 72 Cent Aanvaarding 1 Joli 1888 betaling 1 Mei 1888 Breeder in biljatte n én infottnatiën bg Notaris MOLENAAR te Waddinxveen M BERICHT ONTVANGEN eene uitgebreide en fijne Collectie nmm mwm Wed B 8 I1A Tiendeweg D 84 Een ONDERWIJZER vr agt tegen 1 Maart KOST en mWONINGf te Qouda Brieven franco onder No 1611 aan het Bureau dezer Courant CAFÉ HET SCHAAKBORD KLEIWEG GOUDA ZOiXDAG n FEBRUARI 1888 VOORSTELLING van s avonds van 7 lO j uur Bovenzaal Entree 25 Ct Kinderen 10 Ct Vraagt de direct uit cognac aangevoerde onvervalschte van druiren gedistilleerde COGNAC prgs en qnaliteit concnrreeren bg i F HERMAN dl Zd luM eg TANDARTS nieuwe wet iedere MAANDAG van 10 3 uar Ie coDsolleeren voor alle MONDZIEKTBN enz Lang e Tiendeweg D 23 Gouda TaDdbeeikiindige Operatieo pijnloos Dagelijksch versch voorhanden Diverse Q el alzóes en verschillend klein Gebak H J M KABKL I GnisiDier Patissier Oosthaven B 36 Een Heerenhiiis TE KOOP of TB HUUR bevattende Tien KAMERS met groote TUIN en KOETSHUIS desverlangd ook zonder Koetshuis en Tuin te HU Uit Te btvragen bg F van na BREGOEN te Waddingneen Mevrouw be JONG Smit3 GOODA Weathayen B 196 VRAAGT eene Keukenmeid die goed kan koken en genegen is hniswerk te verrichten van de P G Openbaar Onderwijs Toelating vao Leerlingen op de Kosteioozeen op dé Bewaarscholen De OOMMISSIE van TOEZICHT op ïiet Lager Oilderwgs alhier maakt bekend dat de Inschryving vao Leerlingeo wier plaatsing men met den lo APRIL 1888 op een der bovengenoemde Sdtolen verlangt zal geschieden in de SchooUokaleu op DINSDAG 28 FEBRUARI 1888 des namiddags ten vgf uur Voor v fd c b nderheden wordt verwezen naar de aanp kbilletten Namens de COMMISSIE de Secretaris Me J FORTüIJN DROOGLBEVER Goudn 9 Februari 1888 GOUDA 16 ïebruari 1888 De lyit der csndidaten waaruit daor de Kie vereeniging Burgerplicht alhier een csndidaat zal worden gekozen bataat uit de heeren Mr G Falijn Mr J D Veegens Mr 3 Fortuijn Droogieever en J M Noothoven van Goor De CömminarU des Konings in dese provincie heeft op een verzoek van hot l tuur der afdeeling Waddinxveen Zevenhuizen en omstreken der Holiandsehe Maatschappij van Landbouw om verlenging er opheffing van de beschermende bepalingen der wet van 2S Mei 1880 Staatsblad No 89 voor nkele vogelsoorten tot 81 December 1888 gunstig beschikt voor zooveel betreft de gemeenten Wad linxveen SSevenhuizen Bleisw k en Moèreapelle Het politiek leven begint zich te Zevenhuizen boe langer hoe meer te uiten werd er in de vorige week eea vergadering gehouden ter bespreking van de aanstaande verkiezing voor de ie Kamer thans bad een kiezer het initiatief genomen tot bgeenToeping zijner collega s tegen Maandagavond om de gemeentebelangen te bespreken in verband met de verkiezing van een lid van den Raad welke 15 dezsr aldaar zal plaats hebben en waarvoor hgt getal cwdidateA reeds tot het niet ousanzienlgk cyfer ▼ an 7 is gestegmi Van de werf der Kon Ned Oro mederg te Leiden is met goed gevolg t water gelaten de schroefstoomboot Volharding No i bestemd tot vervoer van personen goederen en vee en geIjouwd voor rekening der Btooroboot maataeha De Volharding te Leiden De compoundmaohine met stalon stoomketel van 7 atmosferen hoogdruk wordt mede aan de Koe Ned Grofsmederjj vervaardigd Zaterdag heeft te Schoonhoven eene vergadering plaats gehad waarop vertegenwoordigd waren de gemeentebesturen van Schoonhoven Ammerstol BergAmbicht Stolwyk Haastrecht Vlist Nieuwpoort Langerak Oroot Ammers en Streefkerk gepresideerd loor den Burgemeester van eerstgenoemde gemeente en bijgewoond door den heer A J Krioger oonoes ionaris van de ontworpen stoomtramlqn Gouda Schoonhoven waarop mededeelingen werden gedaan angaande die ontworpeb trsml n Het voornemen is dat du Iqn pi m 3 kim zou loopen over de lijn van den Rijnspoorweg vervolgens door het land van Stein over den IJsel langs de gemeenten Haastrecht Stolwijk BergAmbacht Ammerstol Schoonhoven In elke gemeente zal een station zijn dat voor Ammerstol zal zijn aan de Kapelle laan Dit station zal vooral voor de gemeenten aan de overzijde van de rivier gelegen van het grootste belang zijn daar het oene gemakkelijke communicatie zal daarstellen enkel door over te varen De spoorbaan in het algemeen zal worden aangelegd even als bg de gróote spoorwegen en eveneens do verdere aanleg zoodat het materieel van do groote spoorwegen daarover kan gaan en het niet noodig zal wezen dat aangevoerde goederen bgvoorbeetd uit hot buitenland overgeladen behoeven te worden doch rechtstreeks kunnen worden gebracht tot Schoonhoven eon voordeel dat niet hoog genoeg kan gewaardeerd worden daar vervoer langs waterwegen slechts kan geschieden tot langs de dijken Wat de exploitatiekosten betreft kan in globale cijfers worden medogeileold dat de kosten zullen bedragen voor aanleg 3B0000 onteigening ƒ 100 000 rollend materieel 100 000 alzoo ƒ 500 000 Met de som voor hot rollend mati rieel heeft men niets te ranken daardoor wordt gezorgd door eene bekende maatschappij dio de lyn zal exploiteeren De 100 mille voor onteigening hoopt men te verkrggen van do Provinciale Staten daa voor de lijn ModemWik Hoorn lang 20 kilometers van de provincie NoordHolland als subsidie is vorkregen 150 millo zoo mag met grond verwacht worden dat voor de Ugn Gouda Schoonhoven lo bgna gelijke lengte wel op 100 miile van de Staten onzer provincie kan worden gerekend Er rest liioo 360 mille en deze spm moet gevonden w den door de verschillende gemeenten Dit is echter geen groot bezwaar Het is bekend dat de gemeenten vooral in dezen tijd het geld voor S percent knonen leenen De risico die de gemeenten op zteh nemen is slechts percent daar van het aanlegkspitaal 3 pet gewaarborgd wordt door de Giploitatts maatachappij Daarbij moet worden opgemerkt dat de risico van pereont renten nog volstrekt aiet zeker is omdat bg eene eventueele overwinst do weder verdeeld wordt onder de gemeenten zoodat het wellicht zou kunnen geschieden dat door deelnanls in het maatschappelijk kapitaal eerder winst ita verlies voor de gemeenten zou ontstaan omdat op zeer goede gronden mag worden verwacht dat 6 renten door de exploitatie zal kunnen verknfso worden Die 5 renten ia volstrekt niet uit ds lucht gegrepen wanneer men nagaat dat de lijn Helder Alkmaar een der minste lijnen geëxploiteerd door de HoU Spoor wegmaatschappij volgens het verslag van 1886 een opbrengst van 4211 per Kilometer heeft opgeleverd en voor onze Ign slecMs 32 honderd gulden per Kilometer wordt berekend onder veel gunstiger omstandigheden daar deze streek veel meer bevolkt is en in evenredigheid meer handel en verkeer dan op de aangehaalde lijn die jna zonder omgeving uitloopt op een dood punt Wat is nu do groote rinso waarop gerekend moet worden dat de verschiHsnde gemeenten jaarlijks 3700 moeten betalen altijd als die 2700 te kort kwamen en als verfies aangemerkt moet worden wat evenwel spoedig ia winst kan veranderen Zoodst er voor gaeae gemeente bezwaren bestaan om krachtig mede te werken want wanneer wg in becijfering komen en wéten dat Schoonhoven Ammerstol BergAmbacht Stolwqk Haastrecht en Vlist bij elkander 12461 inwoners hebben en daarbij nemen de gemeenten Langerak Nieuwpoort GrootAmmers Lopik en Will Langerak eveneens difect gelegen aan de ontworpen Ign dan komen wg tot een cijfer van 17994 inwoners dan zou de bgdrage in de som van ƒ 2700 per hoofd 15 cents per jaar zgn En wil men Goudriaan en Streefkerk mederekenen dan komt men tot het cijfer van 20400 inwoners en kwam het bedrag per hoofd op 13 j cents te staan altgd wanneer die ƒ 2700 verlies werd m plaats van winst Maar al was dat het geval dan beeft iedere gemeente toch zooveel belang bg het tot stand brengen der zaak dat men zulk een gering geldelijk offer wel op zich kan nemen Ieder kent den toestand zgne eigene gemeente en de bevolking en zeer zeker is hot geldelgke in deze geen bezwaar Zgn de betrokken gemeenten onderling tot een maatschappg onder een zekeren naam verbonden en nemen zg overeenkomstig de plannen de verdere uitvoering op zich dan zal het moeten erkend worden dat ruimschoots geld kan verkregen worden tegen 3 a 4 percent De verschillende aanwezigen namen op zich ieder in zijn gemeente de zaak bij den gemeenteraad ten sprake te brengen Binnen kort zullen wij dus meer aangaande de zaak vernemen De Oudemalertche Ct deelt de rede mede waarmede de vergadering tot de oprichting van eene nationale kiesvereenigidg Vreest God eert den Koiting te Oudewater door ds Wildeboer werd geopend Waarom hg en zijn ambtgenoot ds Margadant 4et initiatief tot deze vergadering hadden genomen meende spreker allereerst te moeten verklaren Wy zijn zoo ongeveer was hot begin zgnor rede MSfibi diviiii miaistres dragers van een geestelijk ambt maar blijven toch ook burgers en het heil van on dierbaar vaderland gaat ons zeer ter harte Vaderland sliefde is eene deugd on hnre beofl ening dus plicht Persoonlijk bleef ik liever buiten de politieke bezigheden edoch do nood is mij opgeleid Helaas do predikanten hebben zich met de politiek ingelaten toen het niet noodig was en in dienst I van dr A Kuyper hebbeo zg vooral geholpen de leugen bg het volk ingang te doen vindfu Sbtraal en ongodut eigenlijk synoniemen zgn tiid dat S ton Het wordt tgd dat wg ons volk beter inlichten Het volk U verblind en volgt nu blindelings den man dte eene pohtiek drijft om zijne pkiien te ve wezenhjken ook A moest het vaderhmd te gronde Wg moeten ons volk waarschuwen voor de poUtiek van dr Kuyper die nu met wêergalooze aUmheid een program van actie heeft ontworpen waardoor hg u vereeuiging met atheïsten en ultramontanen bg de stembus hoopt te overwinnen C ons predikanten der Nederlandsche Hervormde Iterk rust wel zeer bgzonder de taak op te komentegen het streven geopenbaard in het z e programma van dr Kuyper Wg geloojen en zeker velen van u met ons dat de volkskerk een met te bepalen zegen is voor ons land en volk Dr Kuyper zoekt den val van onze volkskerk te bewerken Dien val begeeren ook zgne tegenwoor b de we P verandert Pf i de B K kerk tgdelgk een verUes zal hebben ais art 168 wordt geschrapt maar dat verlies wü Rome lijden dat verlies weegt wel op tegen den triomf wanneer de in hare eenheid zoo machtige vertegenwoordigster van het protestontisme de Nederl Herv Kerk uiteenspat De atheïsten nu door Kuyper den volke voorgesteld als radicalen ahi de partg voor welke immer de apostel Paulua in zgne dagen groot krediet haJ de atheïsten dat zgn de Godloochenaars zg rusten niet voor ook de laatste cent ten behoeve van den godsdienst zal z n verdwenen van het budget Daarom is het plicht dat wij predikanten mede onze stem verheffen op de markt van het staataleven en ons volk w rschuwen om in geen geval te stemmen op candidaten die het program van actie verdedigen ook niet al varen zij onder de vlag Nederland en Oranje Holland zoo ging spreker voort Holland was van oudsher een vroom volk Vroom vroed en vrg ziedaar de drie V s die wij in ons vaandel willen schrijven en waarnaar wij willen handelen Zulke mannen moeten ns volk vertegenwoordigen in de Kamers en zulke mannen zgn te vinden ook onder de voorstanders oener liberale politiek Vrome mannen Mannen die niet hebben gebroken met den godsdienst en die erkennen dat de vreaze Gods is het beginsel der wgsheid Mannen die zich den bijbel niet schamen on dus ook hierin onze nationaliteit handhaven Vroede mannen kloeke mannen met verstandigen sin Om ons volk te kunnen vertegenwoordigen op waardige wijze moet men toch waarlijk meer weten dan in de laatste jaren door de z g n antirevolutinaire partij als lénige eisch aan hare candidaten werd gesteld Die partij was tevreden wanneer hare candidaten een anathema over de openbare school met klem durfden uitspreken en wanneer zij van hunne sympathie liefst ook stoffelijk lieten blijken voor do z g n vrije universiteit Een raan die ons district in de Tweede Kamer zal vertegenwoordigen moet algemeene kennis bezitten l kan men mooi spreken voor chr onderwijs en veel offeren voor de z g n vrge universiteit daarom is men nog niet altijd in staat goed te oerdeelon over haudel zeevaart landbouw veeteelt oorlogzaken en koloniale belangen En eindelijk zulke vrome vroede mannen behoort men vrij te laten Geen imperatief mandaat ook al verbood do Grondwet zulks zulks niet Geen ondenoekening van een program waarin wo dt bepaald en afgelijnd hoever een Kamerlid mag gaan Slechts de instemniina met de hoofdbesii selon der Veroeniging willen wij eisohen Hot komt er dus op nan dat wg mannen kiezen op wie wij kunnen rekenen Van de persoonlgkheid hangt hier alles af Wg achten het beneden do