Goudsche Courant, vrijdag 17 februari 1888

1888 VrUdof 17 Febrnari N 3066 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken irambtgenooten op de grootste wgten Fh Kigler medelid der stadsschouwburg Het beste bewjs der groote aanmerking welke de genoemde pastillen bq arm en ryk vinden dat is de groote verkoop van 200 000 doozen gedurende 2 maanden gedaan in geheel Duitschland KElMMSGE iXG INEICHTINGEN WELKE GEVAAK SCHADE OP HINDER KUNNEN VEBOOBZAKEN BUBGEMEE8TEB en WETHOUDERSJ van Gouda Gelot op art 8 der Wet van den 2n Juni 187B Staattilad a 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan den heer G J D Arends te Gouda en lijne rechtverkrijgenden tot het plaatsen van een juk voor een vijieldok in hot water van de Kattensingelgracbt den heer P den Hertog te Gouda en ïqne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener blikslagerq in het perceel gelegen aan de Nobelstraat geteekond O No 240 kadaster sectie D No 1792 Gouda den 7 Februari 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOBN De Secretaris BEOUWEB Burgerlijke Stand OEBORBN 11 Febr PieteraclU ondcn k 0 Suilen C H den Htrtog Dirtjr ouden C Oomi en F nn Sta el Cornilia Johannu oideri C H Hcnabroek tn H Slinken Dirk ouders A A fan dar Pool en A Labeg Wilbelmina Carolina ondera J C Swaaaenburg en A Tan Vliet 12 Jacobua ouden J Nieuwenbaijzen n M Jongbloed Villemina Cornelia ouden W K F dfl Jong en J C de Brugn OTEHIBDEN 11 Febr M C de Koning U m T Zaal Sm 12 E Leiman ved G Idenbnrg H j A Heerkena 84 d ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon J A TAN GENT Vas dee Ben Gouda 13 Februari 1888 Heden overleed tgdig voorzien van de laatste H H Sacramenten onze dierbare Medebroeder de Zeer Eerwaarde Pater GERARDÜS POÜW van de Orde der Minderbroeders sedert 18 jaren Pastoor der St Jozefskerk in den onderdom van b ua 69 jaren R LUCASSEN o m H GBEVERS o m C DE WILDT o M Gouda 9 Februari 1888 Al wie iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de nalatenschap van den WelEdelen Heer C 8PRVIJI STOLK overleden te jWoordretAt gelieve daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris A KLUIT te Moordrecht vóór of op den 20 dezer maand HOMOLOGATIE De Arrondissementsrechtbank te Rotterdam heeft bg vonnis van 11 Febrnari 1888 gehomologeerd het door O FSAIKIN Stroo hoedenfabrikant te Gouda aan zgne schuldeischers aangeboden en door dezen aangenomen accoord De Curator M J FORTIJIJN DRÜOGLEEVER Advocaat te Gouda CJelegenlieid tot Weiden van JOi G VEE op den Scheurpolder van af 15 Maart tot 1 Nov a ƒ 15 Nadere bespreking s Maandags en Dinsdags bij den Heer Ü KHORST Veemarkt Rotterdam Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal EuNSTHin HOLLANDSCH TOONEELGEZELSCHAP Directie Gkbe A tak LIER VRIJDAG 17 FEBRUARI e k FEESTVOOBSTELUNd ter herdenking der 40 Jarige Tooneelloopbaan van Merronw Albregt Hngelman OE BÜST7EIIST00 STEE Tooneelspel in 4 bedrgven AanTang 7 anr Entree voor HH Leden Dames en Einderen 0 90 per persoon n Plaatsen zgn te bespreken Donderdag 16 Febr s aTonds van 7 9 uur en Vrgdag d a T van 11 3 nur 10 et per plaats extra Eene ONDERWIJZERES vraagt tegen begin APRIL Kost en Inwoning benevens een VRIJE KAMER Eenig hniKlgk verkeer kan tot anbeTeling strekken Brieven franco onder No 1615 aan bet Burean Tan dit blad Jufvrouw MOGENDÜRFF op den Langen Tiendevreg Traagt met MEI een heldere WERKMEID zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden SINIJBOOIVEN per heel blik 40 cent per 10 blik il cent j geIrritseiv KORTE GROENENDAAL De Goudiclie Madunef briek Troeger COSIJN Co beTeelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz HOLPEITS in t Zuur T VAN VLIET Stolwiijkersluia WAT NIET EEN IEDER WEET Volgens het MAANDBLAD tegen de Kwakzalverg zijn in het jaar 1883 te Rotterdam twee Kappers veroordeeld tot 10 boete of sub 3 dagen gevangenisstraf Zij hadden ieder het LOODSÜIKER bevattende haarmiddel MELROSE verkocht Allen s Haarhersteller Royal Windsor Het nieuwe Haarmiddel Verkoophuis Amsterdam Ayer s Haarversterker Eau des Fees Nieuwe London Rosettes hair restorer Melrose Eau de Zenobie Eau Hamilton ALLEN met VERGIF Het Publiek wordt voor bovenstaand goedje ERNSTIG gewaarschuwd THEOPHILE Haarkundige te Amsterdam WAARSCHUWT EVENEENS voor boTenTermeld vergif Snelpersdrnk van A Bkinkma te Gouda IVederlandsch Protestantenbond Afdeeling Gouda en Omstreken Buitengewone Vergadering in de Zaal van het Lokaal cNotbü Vebmaak op de Oosthaven op WOENSDAGf 15 FEBRUARI sBTonda 7 nur Spreker Xy H C LOHB Tan Rotterdam Heeren Niet Leden knnnen ook geïntroduceerd worden doch dezelfde perswn slechts éénmaal per LeesSeizoen De Secretaris der Afd GABRIJ GEVRAAGD om terstond in dienst te treden 2 bekwame WASCHMEIDEN 2 0PHANG8TERS en 1 SPOELMËID alsmede een bekwame KNECHT tegen hoog Loon Bg L BURGEB Stoomwasscherg € DB Vlijt te Oudeaater fmmmm A V os Al Kleiweg E 73 en 73 De jaarl VERPACHTING van Grasgewas en Visscherijen behoorende tot den Straatweg Gouda Bodegraven zal geschieden op Maandag 27 Februari 1888 s Toorm elf nur in het Logement BLOM t Bodegraven Bg biljetten breeder omfchreven Inlichtingen verstrekt Notaria di RIDDER te Bodegraven Een ware schat Toor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbcTlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in elkeh boekhandel in Holland T ICOT ONSEBSOEDEHEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHETNK Zn De zoo gunstig bekend staande Zuivere belegen SdiiiiiXWMili lever ik met succes voor 27 per anker van 48 ilesschen franco huis door geheel Nederland Ook per half en kwart anker Proefflesschen ƒ 0 60 Voorts zjjn alle andere bekende merken hg mg verkrggbaar Prgscouranten gratis eu franco Wed C van OIJE Kleiweg No 2 te Gouda BINNENLAND GOUPA 16 JFebruari 1888 De kiesvereeniging Burgerplicht alhier telt thans 100 leden Het beituur bestaat uit de hfa Mr 1 Fortuyn Droogleever voonitter J M Noothoven van Goor ondervoorzitter Dr W Julius penningmeester C C H Prince H Jager D 6 van Vreumingea en H Bnno vau Gelder seoreturif Afgevaardigden naar de Liberale Unie zijn de hh Mr J Portugn Droogleever en J M Noothoven van Goor PUstivervangers de hh C C H Prince en H Jager Dr D C Nqboff uit s Gravenhage hield Dinsdagavond de aangekondigde voordracht in het bier gevestigde Departement van de Maatachappq tot Nut van t Algemeen Na eerst het groot beUng te hebben aangetoond van gedenksohrinen in t algemeen voor de stndie der geschiedenis bracht hy ons in kennis met die van Graaf Dirk van Hogendorp broeder van den bekenden Gqsbert KaraL Kortelijk schetste hq ons zyo levensloop om daarop de beteekenis en vertrouwbaarheid zijner mémoires aan te toonen waarna hg belangrgke gedeelten daarvan voorlas Met aandacht irerd de voordpicht gevolgd Het comité van den Nederlanilschen bond tot hevonlering van den nstionalen arbeid proteotioniaten beveelt als candidsst voor de Tweede Kamer in het district Gouda aan den heer Hartogh directeur der waakaanenfabrtek te Amsterdam Dinsdagavond vond hier het jaariyksche feest plaats van de Ohristelgke ZangvereenigingvHalleluja Ëene zeer tairgke acbare was in hrt lokaal Oranje en Nederland opgekomen Verschillende nummers van het Programma werden zeer verdienstelijk gezongen Als feestredenaar wa opgetreden de lieer Ph Peter predikant te Waddinxveen die near aanleiding ran het tekstvers Ps 150 vs 16 1 wat adem heeft loove den Heer sprak over het ChrisleIgk grzang als een middel om God te verheerlijken Zeer voldaan keerde leder huisiraarts De geachte geneesheer P L Fauel te Berg Ambacht mocht gisteren zgn zilveren feest als gemeente geneesheer vieren Geheel het dorp vlagde Eene feest commissie bestaande uit den gemeenteraad en nog 4 ingezetenen bood den jubilaris bg monde der heeren P J Smits en J P MahUtede namens de ingezetenen 8 prachtige stoelen een dozyn zilveren lepels en vorken en een sierlijk album aan vermeldende de namen van al degenen die tot deze geschenken bggedragen hadden Door den jubilaris is eene belangrgke som gelds aan de belde armbesturen geschonken waarvoor den armen brood on rgst is uitgereikt Ill de Maandsgavond te Zevenhuizen gehouden vergadering tot bespreking van gemeentebelangen uitgeschreven door den heer P Mets waren ongeveer 60 a 70 kiezers van de 170 opgekomen Verschillende onderwerpen werden besproken zooals de afschalüng Asr opcenten ten behoeve der gemeente op do personeele belasting geheven de nfschaiTmg der kermis het verkrggen van een speelplaats voor de schooiyeugd het weren der vreemde bedelaars enz Eea adres aan den gemeenteraad zal het gevoelen van oenigo leden der vergadering over deze verschillende punten kenbaar maken Dinsdag stond to Eottordam terecht U K 17 jaar leerlooiersknecht wonende te Schoonhoven In den voormiddag van den 28 November jl had hekl eenige woorden gehad met de moeder van get W en haar toen geslagen Toen hij nu in den avond von dien dog get W op de straat tegenkwam en deze laatste hekl aansprak over het in den morgen van dien dag met zgne moedor voorgevallene en daarbg naar hekl schopte haalde deze iets uit zgn js te voorschgn en bracht daarmede Vi eeue snede of een steek in het rechtonog toe met het gevolg dat W dit oog heeft verlorea Oftchoon 3 getuigen dit alzoo verklaarden hield beklaagde vol dat hij het niet had gedaan getuigs zou zich zelve hebben verwond Het O M vorderde ter zake van mishandeling zwaar lichameigk letsel veroorzaakt hebbende twee jaar gevangenisstraf Over 8 dagen uitspraak In eene Maandag avond gdiooden vergadering van de liberale kiesvereeniging BmrgtrpUekt te Krimpon a d Lek en Omstreken werd door den voorzitter medegedeeld dat zich 86 laden uit de gemeenten Lekkerkerk Krimpen a d Lak Krimpen a d Usel en Ouderkerk a d Usel hsddaa aangesloten Tot bestuursleden voor Ouderkerk en Krimpen a d Usel werden gekozen de heeren A L de Baadt en J Hoeflake Tot plaatsvervangende a vaahligden voor de Liierale Urne werden aangeweien de heeren B Blok en A L de Baadt Na eenige discussie werd algemeens instemming betuigd met de in de oironlatre van het bestuur der Liberale Unie uitgedrukte d nkheeldai omtrent de voornaamste punten waarop bij de a s verkiezing het streven der liberale partg behoort gericht te zgn Als voorloopige candidaten voor het lidmaatschap der Tweede Kwier voor hot district Gouda werden achtereenvolgens gesteld de heeren mr J G Patgn mr J D Veegena G W Laos en M Boogaerdt Berm Na overleg met de beide andere liberale kiesvereenigingeu in dit district lal er Maandag a st eene definitieve keuze worden gedaaa é A Men schrgft aan het D v N Aan do vergetelheid worde ontrukt het volgende staaltje van hartstocht voor vreemde woorden dat we aantroffen in Bgdra e van het Statietiick ItutHuut no 3 1887 pag 485 Stggt daarentegen de curve der jonggehuwden méér dan die der totale nuptialileit of wel stggt het percentage jonggehuwden op totaal gehuwden terwgl de totale nuptialiteit stationnair bigft of vermindert dan geeft dit een praesumptie van toenemende matrimoniale roekeloosheid en deze praesumptie is sterker naarmate de curven dezer beide percentages méér uiteenloopen Evenwijdige bewegingen der curven van de nuptialiteit en van het percentage jonggehuwden op totaal gehuwden zgn waarschgnigk te wgten aan economische omstandigheden en kunnen behoudens coutróle als symptomen daarvoor gelden Sakkerloot dat is een baas die zoo weet te schrijven I De Vries Alberdingk Thgm Winkler enz kunnen veel van hem leeren Mr 8 van Houten heeft bg H Tjeenk Willink te Haarlem den tweeden druk doen versohgnen fan zgn in 1872 verschenen werk De Staatsleer van mr R Thorbeeke Aan de voorrede voor deze tweede uitgave ontleeuen wg een en ander Het opstel was de vrucht eener bittere ervaring In het begin van 1869 in de Kamer gekozen bemerkte de schrgver al spoedig dat zgne opvatting van de doeleindea der liberale staatkunde niet strookte met die der hberale partg en dat de hoofdoorzaak daarvan lag in een diepgaand theoretisch verschil van den schrijver met Thorbeeke Thorbeeke haatte al wat naar volksregeering riokt en onderstelde dien haat ook bg de kiezers Van Houten daarentegen was overtuigd dat de geest der liberalen in het land niet met dien der vertegenwoordiging in overeenstemming was en dat onbekendheid der kiezers mot het stelsel en hot beleid von Thorbeeke de bron was eener verderfelijke dwaling Thorbeeke word sedert 1848 steeds door den democratuchen vleugel der liberale partij gesteund en hij zelf werd vooral na de gebeurtenissen van 70 71 meer en meer behoudsgezind Om dit verschil in het licht te stellen schreef mr an Houten zgn opstel dat door De Gidt welke medewerker hg jarenLing was werd geweigerd terwijl ook eene welbekende liberale uitgevers firma tegen de uitgave bezwaar maakte De eerste uitgave trof op een ongelukkig tijdstip Zg viel bgna samen met het overlijden van Thorbeeke Gelukkiger is de tijd der tweede uitgave dat van het verdwijnen van den census uit de Grondwet ea van de eerste groote overwinning der democratische richting Het opstel blgft zegt schrijver verder een geschrift van 1872 en naar die dagtoekening te beoordeeleu Het is echter tegelijkertijd eene politieke verantwoording Het bevat een uit de liberale beginselen afgeleid program aan welks verwezenlijking schrijver voortdurend heeft gearbeid en zal voortgaan te arbeiden De liberale partij is bijna tegen wil en dank genoodzaakt geweest voor de verwezenlijking van het politiek gedeelte van het program door Grondwetsherziening den weg te banen het sociale deel te verwezenUjken zal haar taak zijn in de aangewezen richting werkzaam zgn en de linkerzijde der antirevolutionnaire partij zal haar hierbij steunen De staat zal de wetten moeten verbeteren die de tegenwoordige organisatie of liever desorganisatie van het arbeids en huwelgksleven teweegbrengen Daarentegen zal hg zich steeds meer en meer moeten onthouden van voogdg over de denkbeelden en over de zeden Principieel vijandig tegenover den geheelen gedachteugang van onzen tijd ia slechts het katholicisme De beginselvaste katholieken en eenige cryptokatholieke protestanten zullen de noodz kelijke hervormingen trachten tegen te honden en misschien weten zg ook de kroon daartoe te bewegen Hoe hog gestreden moet wordea is dtis niet te voonien dit hangt voornamelijk van de nieuwe kiezers af Staten Generaal Twiedi Kuua zitting van Dinsdag 14 Februari De Tweede Kamer hervatte hare werkzaamheden Het herkozen lid uit Maastricht de heer jhr mr Ruijs van Beerenbroek deed zijn waderintrede ook werd besloten tot toelating van het nieuwgekozen lid voor Leiden don heer Mr P L F Blussé Drie interpellaties volgden elkaar toen op Eerst vroeg de heer Eooseboom verlof deu Min van Oorlog te mogen interpelleeren over het ontslag van de miliciens ingelijfd bij de landmacht der lichtingen 1832 en 1883 en van die bij de zeemacht der lichtingen 1883 en 84 toen vroeg de heer Smecnge om t zelfde te doen aan den Min van Waterstaat aangaande het spoorwegongeluk te Kuinerwold waartoe die beide heeren verlof is verleend de datum der beraadslagingen nader te bepalen en ten laatste vra eg de heer Schimmelpenninck van Ngenbeek waarom de Kamer zoo laat was bgeengeroepen terwijl nog zooveel gewichtig werk in zoo n kort tgdsverloop zou moeten worden afgedaan waarop de Voorzitter en de Minister v Binnonl Znken antwoordden dat dit in gemeen overleg trouwens nsance was geschied en alleen ten doel had om door de Kamer iets later dan aanvankelijk het plan was bgeenteroepen baar in de gelegenheid te stellen de tot afdoening alsdan geheel gereede wetsontwerpen onmiddelijk te behandelen De afdeelingen hebben tot voorzitters gekozen de boeren Van Delden Van Houten Gleichman Van der Schriecfc en Schimmelpenninck van Ngenbeek De Kamer stelde tegen Donderdag 11 uur aan de ordo verschillende wetsontwerpen o m het handelstractaat met Spanje en het wetsontwerp betreffende de leening voor het entrepotdok de inter pellatieEooseboom enz De Kamer ving heden hare zitting aan in comité generaal Naar het V D verneemt is het niet alleen aan den restaurateur van bet station Bozendaal maar aan alle restaurateurs van stations der ExploitatieMaatschappij op een boete van ƒ 20 verboden sterken drank aan het personeel te Deze maatregel verdient zeker waardoering als eerste stap op den goeden weg dat hg echter uiet