Goudsche Courant, zondag 19 februari 1888

Sociélé Generale D epargne Maatschappelijk Kapitaal HO OOO OOO VERKOOP van OBLIGATIÊN tegen den dagkoer der Benr van BRUSSEL De aandacht wordt gevestigd op de groote Trekking der Loten Stad ANTWERPEN 1887 op lo ijL a inrn © © hoofdprijs Fr 150 000 Geheele sandeelen voor deze Trekking zgn verkrggbaar tegen betaling van 2 50 bg den Hoer van OIJE Kleiweg No 2 te Gouda sociëteit ONS GENOEGEN Zaal Kunstmin flOLLANDSCH TOONEBLGEZELSCHAP Directie Gkbb A van LIER VRIJDAG 17 FËBKUARI c k PEESTV00ESTELLI1T ter herdenking der 40 Jarige Tooneelloopbaan van Mevrouw Albregt Engelman BE BIISTTEfiSTOOIim Tooneelspel in 4 bedreven Aanvang 7 uur Entree voor HH Leden Dames en Kinderen 0 90 per persoon Wj f Plaatsen zgn te bespreken Donderdag 16 Febr s avonds van 7 9 uur en Vrgdag d a v van 11 3 uur 10 et per plaats extra Zondag 19 Februari 1888 N 3667 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Heden overleed onze dierbare onvergetelpe Moeder ELISABETH LESMAN Wed TMI GsRirr lOBNBUKO L IDENBÜRG ScHABioo A SCHABLOO W IDENBÖRG C IDENBÖRG VAS Opdshooes C IDENBDRQ A IDENBÜRG N IDENBÜRG J IDENBÜRG E IDENBÜRG Gouda 12 Febmati 1888 Heden overleed in den ouderdom van 61 jaar tot mg en mgner kinderen diepe droefheid mgn gelieve Echtgenoot 6IJSBBRTÜS VAM GENT Wed M VAN GENT Donk J VAN GENT B VAK GENT Vbbnino P SIX C SIX VA Gint P VIS M VISvAN Gent S fam 6 Februari 1888 De ondergeteekenden betuigen bg deze mede namens hunne kinderen fannnen hartelyken dank voor de vele blgken van belangstelling bg gelegenheid hunner 25 JARIOE ECHTVEREENIGING ondervonden L STEEN WINKEL M STBENWINKEL EïTMAH Gouda 16 Februari 1888 Voor de vele bewflzeu van deelneming ontvangen bg het overlgden van onzen Broeder en onzen Zwager betuigen wg onzen innigen dank A SMITS M J SMITS Gouderak 15 Februari 1888 Allen die iets Verschuldigd zgn aan of te vorderen hebben uit de nalatenschap van wglen Mevrouw de Weduwe GERABDIN Oosthaven No 75 te Gouda worden verzocht schriflelgk opgave daarvan te doen ten haize van de overledene vóór of op den 24 dezer De Executeur Testamentair ScMpper POÏMAIT komt de eerste gelegenheid met twee schepen TURF te Gouda Te Huur gevraagd in Wa een flËERËlüISyinet TUIN waarbg opgave van stand locahteit grootte van Tuin lasten ongeveer huurprgs en wanneer te aanvaarden Brieven franco onder letters X IJ Z aande boekhandelaars S W N van NOOTEN te Schoonhoven Nederlandsclie Bouwvereeniging gevestig d te GOUDA GEWONE VERGADERING van AANDEELHOUDERS tot het doen der REKENING op DONDERDAG den 23 FEBRUARI 1888 in het Ko£Behuis dk Harmonie op de Markt te Gouda des middags ten één ure De directie J GISIÜS Dep ot Tan THEE van W J V D BOOR te Vlaardingen t9 GEURIGE THEE is verkrggbaar van 0 80 per 6 HGr in pakjes van j n twee en een half en 5 Hür bg W SCHALEItAMP Jr Banketbakker Oosthaven 17 Stedelijke Qasf briek Gouda LANTAABS8 Prgsopgave voor 25 rood koperen Lantaarns gevraagd voorwaarden van levering ter inzage op de GaÉabnek Aanbieding tot 21 FEBRUARI 1888 BEKENINOEN Alle Rekeningen over het dienstjaar 1887 worden beleefd opgevraagd vóór 17 FEBRUARI 1888 CINTEL8 Ëene partg harde Cintels en afgewerkte Kalk wordt tegen elk redelgk bod opgeruimd COKH Prgs per HL a d fabriek 35 K G 35 ets Per 100 HL a d fabriek maat 32 Cts Voor groote partgen belangrgke korting i De Directeur J J PRINS Een Heerenhiiis TE KOOP of TE HÜÜR bevattende Tien KAMERS met groote TUIN en KOETSHUIS desverlangd ook zonder Koetshuis en Tuin te HÜÜR Te bevragen bg F van dbe BREGGEN te Wadiingtveen Teffen JICHT IN BHUIHATIEK verkrggbaar te Gouda Wed Bosman TiendeVeg Q IJSÏISTWN Blauwstraat Alphen L Vabossiaü Zn Bodegraven B G P Bbinkkl P Vehsloot Boskoop 3 GOUDKADK P LOOMAN Hazeriwoude i Gaarkeuken Kamerik van Eeuwen Oudewater J Lieïland Bijniaterawoude J H van MODEIK Rijndyk A C Post Schoonlwven Gez Abhoopen Stolwijk A Natziji Waarder Wed Bodthoobn Woerden H v Hattüm Woubrugge A dp Wilde Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bg M J C HAM te £ r cA ËE TECHK0L006 sinds jaren aan het hoofd van een groote fabriek gestaan hebbende met uitstekende referentiSn zoekt VERPLAATSING Op gunstige vooruitzichten zal meer gelet worden dan op hoog salaris Offerten sub letters H Z bg den Boekhandelaar KNIPSCHEBE te Gouda mmi DASSEN A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Voor HOEST aanbevolen EI ISER VATËK en EllSER PASTILLEN bU SLOTËNAKEK en Co TE HUUR een PAKHUIS voor alle zaken hoek OUDE GOUWE lak aan t Spoor gelegen te bevragen bg W KORS in Bloemendaal Abshaubbins of Anti Rhumatische W A I T E J De Rhumatische Igders worden op de krachtige werking dezer bereide Watten attent gemaakt Prgs 30 Ct per pakje Hoofddepöt bg A BREETVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrggbaar heeft gesteld bg T K G Tttn Deth C B Verheul Oudewater Mej de Wed lioginBii A Bo Berkel Gouda J van Dorp Zoetermeer W F J donU jI Schoonh A Prins Zevenhuizen M J GoudkaUe Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk A Kauling Alphen iGebr Kaulitig Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebi Kauling tVoerden ü V d Geur Waddinxveen Snelpersdruk van A Bbinkhait te Gouda BINNENLAND GOUDA 18 Februari 1888 Naar wij vernemeD tal de verkiezing van oen Lid voor den Gemernteraad ter vervanging van wijlen den Heer W Post Drost plaats hebben op Dinsdag den 20 Maart e k Het verslag van eene vergadering al die van de Kiosvereenigiug Burgerplicht in ons vorig nr kan uit den aard der zaak niet volledig zgn Gebrek aan plaatsruimte noopte ons op sommige punten korter te zijn dan wij gaarne badden gewild Op ééa punt moenen wij het te moeten aanvullen Bü de aanbeveling tl vW M J G Patgn werd door den heer Noothoven van Goor medegedeeld dat de heer Patyn uitdrukkelijk had verklaard rich te hmnenvereenigen met het programma der Liberale Unie Dit was abasievelyk achterwege gebleven Omtrent het te Utrecht gegeven Leo concert leest men in het muzikaal tijdschrift Caecilia van 15 Febr 11 Do hoofdschotel was het slotnummer de Cantate Ijco XIII van Martinu J Bouman Deze talentvolle componist zie ik nog eens eene Nederlandsche opei schrijven zoo dacht ik toen ik zijn belangwekkend work had gehoord en genoten Indien ik Ie partituur geheel wilde ontleden zou ik er een boek vol over kunnen schrijven Dit kan en mag echter niet belangstellende kunstenaars zullen het werk zeker weleen van den componist ter inzage kunnen krijgen Ik volsta met te zeggen dat het bestaat uit acht onderdeelen die leder op zichzelf een karakter uitdrukken en waartegen do begeleiding herhaaldelijk gregoriaansohe melodieën speelt hetgeen naar mijn inzien zeer schoon gedacht is Wanneer ik het klavier uittreksel inzie meen ik wel te doen met voor den componist verschooning in te roepen ton aanzien van do talrijke drukfouten die er inde haast in gebleven zgn Vonnissfn gewezen door hot Kantongerecht te Gonda d d 16 Februari 1888 Ter zake van overtreding der wet op de jacht en vissoherij L V T en C B ieder 8 of 2 dagen met verb verkl en bev tot uitl v h haas of 1 60 subs 1 d g J M 2 X 3 of 2 X 2 dagen verb verkl en uitl V h geweer of ƒ 3 sub 1 dag P V d K 2 X 3 of 2 X 2 dagen en idem P V 2 X ƒ 3 of 2 X 2 dagen en idem p V d t on C V d T ieder 1 of 1 dag verb verkl en bevel tot vern des sohakola M K ƒ 1 of 1 dag en idem Ter zake van t Gouda op de straat spelen met en om geld M V H en B C K ieder ƒ O 60 of 1 dag Ter zake van te Gouda rijden over een klinkorbestrntig J B d K 0 60 of 1 dag T B inem Ter zake van te Waddinxveen houden eener verloting beneden 100 J J U ƒ 0 60 of 1 dag A v d W vrijgesproken Tor zake vnn openbare dronkenschap J M S W K M en W v d T ieder ƒ 1 of 2 dagen C v H ƒ 0 50 of 1 dag en alle veroordeelden in dj kosten De gemeenteraad van Haastrecht heeft in zijne vergadering van jl Maandag met algemeene stemmen besloten het tot stand brengen van den looaalspoorweg Gouda Schoonhoven te steunen De liberale kiesvereeniging te Haastrecht hoeft Donderdagavond met algemeene steramen tot candidaat gekozen den heer mr J G Patijn te s Graven Samengeroepen door eenige belangstellenden had Vrijdagavond te Stolwijk eene bijeenkomst van libe rale kiezers plaats Na eone opwekkende rede van den heer Van Langeraad werd besloten eene kiesvereeniging op te richten Voorloopig traden reeds 41 leden toe 19 van welke besloten zich aan te sluiten bij de centrale kiesvereeniging te Bodegraven Het bosmur werd samengesteld uit de heeren L A V Langeraad N Dogterom L A De Vreugt H A Westbroek on D C D Koning De uitslag van de op 15 dezer te Zevenhuizen gehouden verkiezing van eeo lid van den Gemeenteraad is een herstemming tusschen de heeren L van Leeuwen Jz en H fivi Jz Den 24 dezer des avond ten 7V 8 uur zal de heer Mr J 6 Gleichman Oud Minister van Financiën lid der Tweede Kaper voor Amsterdam voor de kiezers te Zevenhuizen optreden daartoe uitgenoodig t doq de liberale ki ereeniging Burgerplicht te Delft Te Rietveld bij Woerden was een bewoner eecer hofstede aldaar reeds sedert eenige jaren op de kiezerslijsten als kiezer vermeld tetdAt nu bij gelegenheid der laatste samenstelling Aarvan een bezwaarschrift inkwam omdat de bedodde persoon vroeger buiten toestemming des Koningin zich in pauselijlcen dienst had begeven en zoodoêode had opgehouden Nederlander te zijn Bij zijne terugkomst had hij verzuimd zich te laten naturaliseeren met het gevolg dat hij nu van de Igst geschrapt is Eerst thans is men aan hot einde gekomen van het onderzoek naar de oorzaak der botsing te Kuioerwold op 2 Januari IL en i het uitvoerig rapport daarover opgeiondén aar Aen Baad van toericht op de spoorwegdiensten Het onderzoek heeft aangetoond dat de schuldvan het ongeval in hoofdzaak is te wijten aan denmachinist van den sneltrein uit Meppel komende en wel tengevolge van sterken drank Dit werd verklaarddoor het verhoor van twee machinisten der Drentsehe Stoombootmaatschappij kennissen van Van der Linde den machinist van den sneltrein die in den noodlottigon avond van 2 Jan met hem te Meppel tezamen zijn geweeat en bij welke gelegenheid Vander Linde vier borrels gedronken on drie maatjesjenever mede geuomen beeft op de machine Debeide machinisten der Drentsehe Stoombootmaatschappij werden doorhem uitgenoodijdjop de machine welke toen in de loods stond mede te gaan tot opde plaats waar die moet wachten dm vóór den treinte worden geplaatst Van der Linde heeft toen in bijzijn van genoemde personen en Ivan zqn leerlingjenever rondgeschonken en is dijiama onpasselqk geworden i Terwyi dus oals gezegd is dei schuld aan den machinist is te wgten worden tocl ook als medeschuldigen aangemerkt do stationohef te Huinerwold en de telegrafist te Meppel de statioHchef omdat hij zich niet voldoende overtuigd heeft Hat het licht in het afstandssignaal zijde Möppel van waar de sneltrein moest aankomen helder brandde en hij daardoor dus zeker kon zgn dat zoo i oodig aan den van daar komenden trein duidelijk het sein tot stilstaan kon worden gegeven de telegralist die in strijd met de voorschriften eerst na vertrek van den trein uit Meppel aan de halte Buinerwold veilig had gevraagd De machinist Van der Linde heeft ijooals bekend is zijn fout met den dood geboet De stationchef van Ruiuerwold en de telegrafist van Meppel worden beiden gestraft met terugstelling tol eon betrekking van legeren rang t rwgl ook de leerlingmachlnist van den sneltrein omdat hij sterken drank op do machine heeft gedronken n omdat hij er te Meppel geen kennis van gaf djtt de machinist onder den invloed van sterken drank verkeerde een andere betrekking zal worden aangewezen Hierbg is aangenomen dat die leerling reeds door zgn verwonding zwaar is gestraft Men leest in het D v Z H Met den stand der werkzaamheden in zake de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen waaraan reeds zes jaren gewerkt is zoo schrijft men ona van bevoegde zijde is hot nog zeer achterlijk gesteld In Gelderland althans en zoo za het in andere provinciën ook wel zijn zijn schattingsdistricten waar men het gansche jaar noodig heeft om de afschatting te velde te verrichten De uitkomsten hiervan worden op het terrein in zakboekjes gebracht vervolgens gaan die boekjes naar het bureau van den voorzitter waar de inhoud in staten en kohieren wordt gebracht dan worden er aan de grondeigenaren kennisgevingen geschreven en met al dat werk verloopen maanden en maanden Daarop volgt de tervisielcgging gedurende 30 dagen gevolgd door de reclames en de herschattingen zoodat men nu reeds tamelijk zeker kan zeggen dat de heffing van de grondbelasting naar de nieuwe wet in 1890 nog niet geschieden zal Men wijt den tragen loop der zaken aan de hoofdcommissie die geen gang in het werk heeft Mogelijk zal nu door het optreden van een nieuwen voorritter den Commissaris des Koninga in Noord Holland meer spoed worden gemaakt In de werkplaatsen der Koninklijke fabriek van stoom en andere werktuigen te Amsterdam is het volgende door aanplakking bekend gemaakt Beamiten en Werküeden ier Koninklghe Tabriek Dank zij den wel willenden steun van uwe medeburgers daarin voorgegaan door H K H de GrootHertogin van Saksen geboren Prinses Sophie der Nederlanden i de Koninklijke fabriek bewaard voor eene ramp die haar en uw aller bestaan bedreigde Hoewel op dit oogenblik het gevaar is afgewend kan de voonpoed der fabriek alleen verzekerd worden indien allen van don hoogste tat dea kngsle hun best doen om door ijver en toewijding het hunne bij te dragen om de orders welke zullen worden verkregen èn goed èn op tijd èn goedkoop af te werken Zoodoende zult gij het bewijs leveren dat commissanssen en directie het recht hadden een beroep te doen op den steun van alle belangstellenden in land en stad en dat gij de belangstelling verdient en waardeert u door Hare Koninklijke Hoogheid en door uwe medeburgers zoo duidelgk getoond Daarop rekent de Directie Staten Oeoeraal Twudi Kahee Zittingen van 16 en 17 Februari Ten twee ure ving Donderdag de openbare zitting aan het comit generaal duurde van elf tot bg half twee De heer P L F Blussé nam naJeedsaflegging zitting Het handelstractaat met Spanje werd bestreden door den hoer Bahlman die in het tractaat geen voordeel wel nadeel voor ons land zag de heer Levy betwijfelde of voor Nederlanders met Katholieken in Spanje wel voldoende godsdienstvrijheid is gewaarborgd de heer Mees verdedigde het en zag er wel verbetering in We zouden evenveel voordeelen daardoor verkrijgen als de meest begunstigde rgken De Minister van Buitenl zaken verdedigde het tractaat op grond van talrgke voordeelen De gelegenheid die thans bestond om onze slechte verhouding met Spanje in t belang van handel en nijverheid te verbeteren mocht men niet laten voorbijgaan We zullen geen geldelijke schade lijden door het vastleggen van den wgnaccijus voor 4 jaren en daarentegen krijgen wij voor verschillende onzer uitvoerartikelen belangrijke verlaging van rechten Omtrent de vraag van den heer Levy omtrent de godsdienstvrijheid kon de Minie er bevestigend antwoorden In de Spaansche grondwet kwamen z i voldoende waarborgen voor Hot wetsontwerp werd na eenige replieken aangenomen met 44 tegen 23 stemmen en dat betreffende de verlaging van het invoerrecht op rozijnen met 60 tegen 7 stemmen In de zitting van gisteren werd de onteigeningswet voor een kanaal door de Vriezenveensche venen na een kort debat aangenomen met 55 tegen 2 stemmen De aflossing van de leening voor het Amsterdam