Goudsche Courant, zondag 19 februari 1888

sohe Entrepotdok verd zonder disoossie aangenomen met 65 tegen 1 stem De heer Kooseboom hield daarna zijn aangekondigde interpellatie vaarbij hij de Regeering naar hare plannen vroeg met de miliciens der lichtingen 8Ü en 83 te land en 83 en 84 ter zee en aandrong op uitstel Tan het ontslag dier lichtingen Dit werd bestreden door den heer Eeuther en Terdedigd door den heer J Sohimmelpenninck Tan der Oye waarna de Begeerinij indiening beloofde Tan oen wetsToorstel tot indiensthouding Tan de lanumiliciens der lichting 1883 en Tan de zeemiliciens der lichting 1884 De lichting 1882 langer in dienst te houden was niet haar Toornemen Het Toorstel tol Terbetering Tan de Berkel Tond bestrijding bij de heeren Van Alphen Van der Feltï en Willink en werd Terdedigd door de heeren Van der Sleqden on De Ranilz Het debat liep niet af Op de lijst van werkzaamheden werd nog gebracht het conTersie rapport en de interpellatieSmeenge waarna de Tergadering tot Dinsdag half Sf werd Terdaagd Uit Den Haag wordt gemeld Gisteren namiddag had in de slachtplaats der coóperaticTe Tleeschhouwerij Tan Eigen Hulp eene proefneming plaats met het sohietslachtmasker Sigismund Deze proefneming geschiedde op Torzoek Tan hot hoofdbestuur der Nederlandsche Vereeniging tot bescherming Tan dieren welks Toorzitter jhr pir R A Klerck bencTens de leden H Tan Aken rijksreearts en J A Jurriaanse tCTens medebestuurder der slachterij tegenwoordig waren ETenzeer waren aanwezig ecuige door het departement Tan oorlog afgcTaardigde militaire autoriteiten waaronder do kapitein J W D Tan Dorth president der Toedingscommissie en chef der militaire slachterij te Middelburg Tergezeld T a den meester slager in die slachterij beneTens Tele belanjrstellenden De proef werd geleid door den Toormaligen onbezoldigden rijksToldwachter in dienst der Nederl Vereeniging t b t d J Aarts Nadat het dier geheel Trij was voorgebracht bracht Aarts den loop Tan het masker tegen den kop der koe en deed het schot afgaan waarop hot dier onmiddelijk dood nederstortte VerToIgeus geschiedde de halssnede en had de uitbloeding plaats Na de opening en Terdere behandeling Tan hot dier toonde de heer Van Aken aan de aanwezigen dat de uitbloeding Tolkomen was De kapitein Van Dorth betuigde zijne algeheele instemming met deze slachtwijee die de minst pqulijko de elst doodendo en de beste voor de conserveering Tan het Tleesch mag worden genoemd Het masker is reeds sedert eenigen tijd bij de Vereeniging Eigen Hulp in Tast gebruik Uit St Petersburg wordt geschioTen Bij de aanhoudende strenge koude in Rusland zijn blijkens uit Moskon ontvangen berichten in de laatste dagen aldaar niet minder dan 13 lijken gevonden Tan doodgPTroren menschen Daaronder bcTonden zich 5 Trouwen De slachtoffers schijnen Toor het meerundoels fabriekarbeiders of handwerkslieden te zijn Daar gedureni e dezen winter in de oude hoofstad bijna alle nachten lieden mei beTroren ledematep in de straten worden gOTonden maakt de politie aldaar des nachts voortdurend rondes ten einde hun behulpzaam te zijn en indien noodig in ééa der hospitalen onder dak te brengen De Deputatenvergadering der anti revolutionaire partij liö Woensdag te Utrecht bijeenkwam was meldt ude Standaard talrijker dan ooit bezocht 384 deputaten waren opgekomen behalve de adTiseeraodo leden de leden der StatenOene laal die der Prorinoiale Staten en de Pers De Toorzitter stelde de Tolgende resolutie TOor waarmee de Tergadering zich Tereenigde irDe afgoTaardigden Tan anti raTolutionaire kiesTereenigingen Terklaron het ten diepste te betreureu dat enkele belijders Tan den Christus die eertijds met hen den strijd tegen oi eloof en roTolutie streden thaas juist op het oogenblik waarop door Gods goede gunste het einde van de verdrukking van ons ChristeuTolk nabij en zeker was gemeend hebben zich van hun broederen te moeton afscheiden openlijk of feitelijk de hand aan hun verdrukkers te reiken en zoo de verantwoordelijkheid op zich te laden van do bestendiging van het geleden onrecht verklaren bovenal met een diep leedwezen dat der ergernis nabij komt bespeurd te hebben hoe enkelen hunner zich door bijzondere belangen of antipahieen verleiden lieten om zelfs de christelijke school deze gave Gods aan ons vaderland monument van eene christelijke toewijding en volharding waaraan zelfs de tegenstander eere bood als offer te vergen voor hunne misnoegdheid verklaren dat zij desniettemin ook zonder hen deu strijd waarvoor Groen van Prinsterer het vaandel opstak met aan eenges bten gelederen en in de kracht des Heeren willen Toortzetten werpen van zich elk vermoeden alsof het by dezen strijd tegen de revolutie en voor het Evangelie hunne bedoeling zou zijn voor eenige kerkelijke fractie welk ook boven de andere voordeel te verwerven en bidden het van de ontfermingen huns Gods of dat wierd nu eenmaal in dezen bangen strijd da overwinning geschonken de vrucht dier zegepraal niet alleen aan hen die thans van ons gingen ten zegen moge strekken geen ander loon voor hun inspanning noch andere kroon na hun strijd begeerende dan dat eenmaal weer al het volk des Heeren als een eenig man voor den naam des Heeren moge staan en zoo voor hunne als voor onze kinderen tot in de verre geslachten de erfenisse bewaard moge bljJTeD die naar uitwijzen onzer landshistorie in banger dagen eens door het bloed onzer martelaren wierd TerworTon Het program Tan actie werd behouden enkele kleine veranderingen met algemeene stemmen op één na aangenomen Te St Petersburg zal dezer dagen een sledewe lstrijd plaats hebben waarbij uitsluitend damesde paarden zullen bestnron Elke dame zal evenals bij de wedrennen eigen kleur dragen metdezelfde kleur zullen ook de sleden en tuigen getooid zijn De prijzen bestaande uit juweelon worden door de Keizerin de jookey olub en andere sportvereenigingen beschikbaar gesteld De dames die deelnemen aan den wedstrijd moeten niet jongerdan 20 en niet ouder dan 40 jaren en bovendienvan adel zijn De toegangsprijs tot het afgesloten terrein zal ongevoer 60 gulden zijn I II TOON S BIj Mevrouw Albregt die gisteren op ons tooneel haar 40jarige toonoel loopbaan herdacht is van een waar kunstenaars geslacht Hare beide ouders waren indertijd sieraden van den Amsterdamscheu stadsschouwburg Zy zelve debuteerde reeds op 5 jarigeu leeftijd en kreeg 8 jaar later in 1848 een vast engagement Bleek al spoedig da haar een schoone toekomst wachtte de echtverbiutenis met den talentvoUen Albregt met wien 27 jaren lang een hoogst gelukkig huwelükslevon leidde van 1862 1879 was ook voor hare ontwikkeling als kunstenares van groote beteekpnia De zorg die ij steeds besteedde aan hare rollen strekte zich steeds eelA uit tot de geringste détails Aan haar cosluum ontbreekt nooit iets Ook baar stil spel is altijd uitstekend Zq plaatst zich nim mer onnoodig op dèn voorgrond maar weet juist de plaata in te nemen die haar toekomt Verdient zij als kunstenares dui onze achting ook als monsch is dat het geval In een artikel Tan A J do Buil lezen wij o a het Tolgonde oTer h4ar Is het talent dikwqls de eenige lichtzijde Tan het karakter der kuastenarea waaraan in het gewone huiselijke leTen een donkere schaduwzijde tegenover staat niet alzoo bij Mevr Albregt Wie ooit het voorrecht had in haren huiselijken kring te worden toegelaten heeft gewis den indruk ontvangen dat hoe vaak helaas ook elders het tegendeel blijke orde netheid smaak goede toon in één woord alles wat het aangenaam intérieur uitmaakt in het kunstenaarsgezin niet TOfge s behoeft gezocht te worden Trad MoTrouw Albregt in de laatste jaren in Gouda slechts zolden op uit vroeger jaren was ons allen een hoogst aangename herinnering bijiiebleven van de geestige wijze waarop zij rollen vervulde als Lotje in 4 Oude Doos Mn Jinimn in Nelly Mina in Uitgaan Judiih HarleigA in Jane Eyce enz enz Dat haar talent met de jaren niet is verminderd bleek ons gisteren duidelijk Zij vervulde de hoofdrol in De RuarrvEBSTOoBSTBs van Benedix waarin zij 16 jaren geleden hier ook optrad en bekoorde ons als van ouds door haar keurig geestig boeiend spel De hatelqke schoonmoeder die in het vredelievende huishouden van hare kinderen onrust en spanning te weeg brengt drn een tegen den ander in het harnas jaagt en overal den lach op het gelaat in tranen verandert werd uitstekend door haar voorgesteld De overige dames en heeren die medespeelden kweten zich ook goed ran hun taak De heer Jos Tan Lier mocht zich vooral in den bijval Tan het publiek Terheugen door de aardige vertolking van LebrecU Muller Mej Meeuwissen ii Tkdkla en Mej Ev Kapper als keukenmeid waren ook zeer goed De heer van Beem had behalve de rol van Eerhart ook nog die van Graaf MorUng op zich genomen daar de heer Meijes door ongesteldheid verhinderd was Hy beviel ons in de eerste beter dan in de tweedeGelijk te verwachten was zou Mevr Albregt dezen avond bijzondere bewijzen van sympathie ontvangen Toen zij in het Ie bedrijf opkwam werdeu schetterende fanfare aangeheven en werd haar een prachtige bouquet aangeboden namens de afd Gouda van het Nederlandsch Tooneelverbond Na afloop van het stuk ging het gordijn nogmaals omhoog en daar stonden de acteurs en actrices allen op hot tooneel in het midden Mevr Albregt De heer André nam toen het woord en zeide dat hem de aangename tsak was opgedragen haar de volgende missive voor te lezen onder aanbieding van het daarin aangeduide geschenk Gouda 17 ïebruari 1888 Hooggeachte Mevrouw I Het zij ons vergund namens eenige Leden der Afdeeling Gouda van het Nederlandsch Tooneelverbond en eenige andere kunstvrienden U bij gelegenheid van den dag waarop Gij Uwe 40 jarige tooneelloopbaan in ons midden herdenkt nevensgaande drie prachtwerken aan te bieden als een bewijs van hoogachting en hulde aan Uw talent Herhaaldelijk mochten wij vooral in vroeger jaren hot voorrecht hebben U ook in Gouda te zien optreden vaak aan de zijde van Uw onvergetelijken ook door ons hoog vereerden echtgenoot Wij hopen dat dit voorrecht nog dikwijls onsmoge te beurt vallen en dat het U gegeven zij noglang gespaard te blqven voor de kunst en het tooneel waarvan Qij een der grootste sieraden z jt I H W G KONING J M NOOTHOVEN van GOOR W J FORTÜIJN DROOGLEEVER Jr Aan Mevrouw Albregt Engelman Duidelijk bleek dat Mevr Albregt hoogst aangenaam was verrast door dit huldeblijk Zij trad voor op het tooneel en sprak een hartelijk woord van dank tot de aanwezigen Baitenlandsch Overzicht De Kölnitche VollazeUung blijft volhouden dat België en Nederland samen met Duitschland een geheim tractaat hebben gesloten waarbg hun houding wordt vastgesteld bij een mogelijken aanval van Frankrijk en Rusland op Duitsohlemd Beide staten zouden behooren tot de andere kleine rijken met wie Duitschland gelijk prins Bismarck onlangs in den Rijksdag zeide verdragen heeft gesloten Te Brussel is daarvan niets bekend doch door deze mededaeling wordt de aandacht gevestigd af de vraag of België ondanks de bekende onzijdigverklaring tractaton kan sluiten Wel heeft de koning volgens de grondwet het recht traetaten te sluiten mits hij ze ter kennis brenge van de Kamer maar de vraag is in hoever dat recht des koning in overeenstemming is te brengen met België s onzgdigheid Te Parijs begint de binnenlandscbe leestend weer meer op den voorgrond te treden want elk oogenblik wordt de val an het ministerie Tirard verwacht In den ministerraad werd reeds ernstig beraadslaagd over een der laatste Kamerzittingen waarin het ministerie ternanwernood den ondergang ontsnapte De regeering besloot alles te beproeven om de uitgaven voor Tonkin en Annam zooveel mogelqk te verminderen ten einde aan den wensch der Kamer te voldoen Do directeur van het departement der koloniën een onderafdeeling van het departement van marine de heer Felix Faure achtte dit echter onmogelijk en vroeg daarom zijn ontslag aan Vermoedelyk zal de heer Etienne hem opvolgen In den toestond van den Duitschen Kroonprins komt weinig verandering Het rapport Tan Mackenzie is thans opgenomen in de Ëeichsanzeiger da conclusie is ons reeds bekend de Eogelsche geneesheer houdt Tol dat voor de diagnose van kanker geen genoegzame grond bestaat en eerst het verder Terloop der ziekte met zekerheid kan uitmaken of het al of niet kanker is Prof Bergmann blijft 4 zijn eerste diagnose kanker en hü heeft Teraehillende specialiteiten aan zyn zijde Deze toostend Tan onzekerheid is Toor de omstenders inzonderheid uitermate pijnigend In elk geTal is en bluft het ook in het ongunstige geTal een ziekte die zeer langen tijd kan duren De bloedsporen in het slijm hebben opgehouden De prins Terliet gisteren eenigen tijd zijn kamer om deze te laten luchten De eetlust is boTredigend de neuralgische hoofdpqn verdween Bergmann kwam volgens de Nat Zeit OTer op Terzoek Tan den Kroonprins zelf De berichten oTer een anderen Duitschen Vont die in Itelië zoo geen genezing dan toch verlenging van lejAi zoekt den Koning van Wurtemberg luiden steeds ongunstig Het klimaat dat hem anders s winters zooveel goed deed dat hij in t voorjaar naar zyn land kon terugkeeren werkt nu wellicht omdat de winter overal streng is minder goed de patient geeft op en heeft steeds koorts met onrustige nachten terwijl de krachten minder worden Nu de heer James Blaine de aangewezen candidaat Toor het presidentschap der Vereenigde Staten zich heeft teruggetrokken is het de vraag wie in zijn plaats als candidaat der republikeinen bij de aanstaande verkiezingen tegen president Cleveland in het strijdperk zal treden Da aenator Sherman heeft de meeste kans maar ook worden als aanstaande candidaten genoemd de senatoren Ewarts Alison en Hawley benevens generaal Sheridan De democraten zijn niet zeer tevreden over Blainos besluit want zij beschouwen het als een nadeel voor den heer Cleveland dat een ander man als candidaat optreedt in plaats van Blaine wien kansen niet zeer gunstig stonden LOTl G Toor de Nationale Militie TWEEDE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda voldoende aan art 28 der Wet van den 19 Augustus 1861 Staatablad no 72 en aan art 20 van Zijner Majeateits besluit van den Sston Mei 1862 Slaatélad no 46 brengen ter algemeene kennis dat de Loting der in het vorige jaar voor da Nationale Militie ingeschrevenen in deze Gemeente zal plaats hebben op Dinsdag den 28 Februari aanstaande dat da ingeschrevenen naar alphabetische orde opgeroepen zelven hun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Lotoling de trekking kan geschieden door zijn Vader Hoeder of Voogd terwijl dit bij hunne afwezigheid door den Burgemeester of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten én opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling die zij ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag zullen moeton berinden ten Raadhuizo dezer Gemeente en wel zü wier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E F G H I J K of L des voormiddag ten 9 ure en die wier geslachtsnaam begint met de letter M N O P Q R S T U V W X U of Z des voormiddags ten 11 ure Dat op Maandag den 20 Februari 188S van des voormiddag 10 tot des namiddag 1 en van 3 tot 6 ure op het Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getuigschriften wegens Sroederdietul of van te zijn eenige wettige uxm en dat belanghebbenden ten bewijze van volbrachte of werkelijke iroederdientt daarbij moeten overleggen een patpoort lakboelge of attat va dientt tij plaatnervanging en zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam staande ingezetenen die op hunne verantwoordelijkheid de vereischte getuigenis kunnen afleggen en het op te maken getuigtehri t onderteekenen Voorts dat de benoodigde bewqzea van werkeUjken dienst of uittreksels uit het Stamboek roor de belanghebbenden bij de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien zij zich voor da Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente en de daartoe noodige uUichtixge tijdig venlrtiien en dat zij die bezwaren mochten hebben tegen de wijze waarop de Loting is geschied die kannen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen vijf dagen te rekenen van den dag waarop de Loting heeft plaats gehad bij een op ongetegeld papier geachreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd by den Burgemeester dezer Gemeente Gouda den 17 Februari 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN Do Beoretari BEOUWER HExmsGEymG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt overeenkomstig Art 16 tweede lid dar wet van den 26 Mei 1870 Staateblad no 82 ter algemeene kennis Dat hy gedurende dertig dagen ter iozaoe van dr belanghebbenden ter Secretarie van de Gemeente heeft nedergelegd de Staat aanwijzende de vtkomsten van de meting en schatting der Gebouwde eigendommen welke nieuw gesticht zijn ot aan welke Temieuwingen hebben plaata gehad met opgave van het jaar waarin de belastbare opbrengst geregeld wordt bedoeld in de Artt 15 23 en 43 van gemelde wet Gouda den 17 Februari 1888 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN CORRESPONDENTIE D B Plsatigebrek belet odi Iwden lan Uw vetlMk ts o1doea lo oot volgead or gaupe Dl RinicTiK Burgerlijke Stand GEBOREN I lü Febr Uiria Catharina ooderi B NieiweohoiieD en M C Braana 16 Withelmns WiUebrordoi en Jacob Theodora oadera A Kraan en T van ilkemade 17 Cbriatiaan Adriaoua oadara I Sehalti en N A Emeia 18 Hendrikoa Martinaa ouders H J H van den Boacb ac M A Seboltei OTERLEDBN i IS Fabr O van Gent 61 j 17 A van dar Laao wed E HoaklJD 72 j H M van den Boicb 1 j 2 m ADVERTENTIÊN Heden overleed na een langdurig lyden mgn innig geliefde Echtgenoot de heer P van OER KLEUN ia den oaderdom van 65 jaren Wed P TAM DIE KLEUN Qouda 18 Februari 1888 Verhoef Na een laagdorig Igden overleed heden tot onze diepe droefheid onze dierbare Vader en Behuwdvader de heer P tak der KLEUN in den onderdom van 65 jaren P J V D KLEUN L M T D KLEUN SoRiiKs L J LINTHOaST G E LINTEOBfiT v o Kleus J P T D KLEUN M C T D KLEUN Gouda 18 Febniari 1888 Voor de vele bewjaeu van deelneming ontvangen bg het overlgden van onzen Broeder en onzen Zwager betnigen wg onzen innigen dank A SMITS M J SMITS Oouderak 15 Febniari 1888 Een WEDUWE met 7 kinderen die met MANGELEN in haar onderhoud hoopt te voorzien verzoekt vriendelgk de gnnat van haar geëerde atadgenooten te mogen genieten beterende een nette en prod belening Wed L JO MARTENS Raam oostzgde O 74 Nederlandsdie Bouwvereeniging gevestigd te GOUDA GEWONE VERGADERING van AANDEELHOUDERS tot het doen der REKENING op DONDERDAG den 23 FEBRUARI 1888 in het KofBehuis d Harmonie op de Markt te Gouda des middags ten één nre De directie Eene DAME vraagt tegen APRIL EOST en HTTromSQ n VRIJE KAM BB Brieven onder letter E aan het Bureau van dit Blad De zoo gnnstig bekend staande Zuivers belegen lever ik met succes voor 27 per anker van 48 flesschen franco huis door geheel Nederland Ook per half en kwart anker Proefflesschen 0 60 Voorts zgn alle andere bekende merken hg mg verkrggbaar Prgscouranten gratis en franco Wed C van OIJE Kleiweg No 2 te Qouda Stoom Bieekerij in de BOBLEKADB TE HULR of TE KOOP met alle bgbehoorende GEREEDSCHAPPEN Te beT ragen hg H B SCHRAVB Boelekade OpenlDare Verkoopïng op VEUDAG 2 MAAUT 1888 des voormiddags ten elf ure in het Hotel c t Godöek HooFO bewoond door A vah VLIET te Montfoort van DE KAPITALE BOÜWUANSWONINC No 33 met onderscheidene perceelen Wm HOOILAND en met STEXtHAABDM bezet staande en liggende in Achthoven te TAnichoten belend door eigendommen van Vrouwe PAR TOESOtteriiei Erven T BAAS de Fundatie van HILLEGONDA 8CH00BM0ND te utrecht de Wed J MOCKING en den Heer N BROiNT Wz c 8 Kadastraal bekend Gemeente lAmchoten Sectie F N 111 tot en met 120 119b 127 tot en met 130 185 tot en met 189 238 255 en 256 ter gezamenlgke grootte van 2 3 Hectaren 98 aren 70 centiaren Eerst in perceelen en daarna gecombineerd Breeder bg biljetten vermeld Te aanvaarden en te betalen 1 Mei 1888 Nadere inlichtingen zgn te verkrggen ten kantore van den Notaris J G BROUWER NYHOFF aan de Kromme nieawegracht WgkF N 390 ie Utrecht ten wiens overstaan deze rerkooping plaats heeft Openbare Verkooping op MAANDAG 27 FEBRUARI 1888 des morgens te Elf aren in het Koffiehuis cHakMOiciEi aan do Markt te Gouda van Nr 1 Een aangenaam gemakkelgk ingericht en goed onderfaoaden ERF en TUIN in de Crabetbstraat te Gouda wgk Q Nr 233 Terstond te aanvaarden Bet Huis bevat 4 Kamers 2 Alkoven Keuken Kelder Zolder en Dienstboden kamer Nr 2 Een goed onderbonden WINKELHUIS met a onderigke BOVENWONING ERF en TUIN in de Crabetbstraat te Gouda wgk Q Nrs 231 en 231a Het Huis bevat behalve den ruimen Winkel beneden 2 flinke Kamers groo ten Kelder en Kenken en boven 3 Kamers Keuken Zolder en Dienstbodenkamer Te aativaarden Beneden 1 Méi 1888 en boven terstond Nr 3 Een ruim op gunstigen stand gelegen WINKELHUIS met ERF en PLAATSJE aan de Naagerstraat Groentemarkt te Gouda wgk H Nr 23 Te aanvaarden 1 April 1888 Het Huis bevat een mimen Winkel met flinke Kamer en Keuken daarachter en boven een groote Voorkamer met Alkoof nog eene Kamer en Zolder Nr 4 Een goed onderhouden HUIS ERF en perceel GROND in de Boomgaardstraat te Gouda wgk R R Nr 147 Terstond te aanvaarden En Nrs 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN in de Keesfaesaensrolwagensteeg te Gouda wgk F Nrs 34 en 34a Gezamenlgk verhuurd voor 1 40 per week De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der Verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G G FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda NIEUWE uwm Aa V OS Az Kleiweg E 73 en 73