Goudsche Courant, zondag 19 februari 1888

WjDensdag ZZ Februari 1888 N 3668 Een gfeheel nieuwe zendingf Dames en Kinder REGENMANTELS TRICOT TAILLES in zwart en gekleurd TRICOT JONGENSPAKJES ZWARTE EFFEi en FAI TASIË STOFFEi met bijpassende Garneeringen bfl JOSEPH VAN DAi TZIG Az GROOTfi MARKT 66 NB COSTÜÜMS worden in zeer korten tijd op maat geleverd GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBRTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel moer 10 Centen GROOTE LETTEERS worden berekend naar plaatsruimte Oe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 50 Afzoaderlgke Nonuners VIJF CENTEN Oe inEoadiag van adTertentiöa kan geschieden tot Ö6n nor des namiddags van den dag der oitgaTe ONTVANGEN eene groote keuze Zwarte gewerkte STOFPEIT met Garneering Zwarte Fransche illERirV10SSEl voor DAMES COSTUMES BAHLMAi VIV Co GOUDA € li € 3 R k T ONTVANGEN eene groote sorteering Zwarte Thibets en Zwarte Stoffen PUIKE OUDE SCHIEDAiHl lER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg M PEETERS Jz t Gouda NB Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE i Tegen zeer lage prijzen Uitverkoop van Naaimachines wegens overgroote voorraaad zie Etalage deze prgzen zgn alléén geldig zoolang de voorraad strekt 5 jaar garantie en gratis onderricht F W STUTE Gouda A 132 Markt Vrijwillige Verkooping C B VAK BAAREN zal DINSDAG 21 FEBRUARI 1888 s morgens tien üre op bet erf van J RIETVELD aan de Karnemelksloot te Gouda verkoopen Een partij lepenhoat Spaantfers ERWTEN en PEULEN RIJSTHÖÜT Op het terrein afgenummerd te zieff Mgne afkomstig uit de fabriek van LOtJlS FAROSSIEAU te ALPHEN a d Rijn munten nit door helderheid geur en fiinesmaak Wed C van OIJE Klei eg No 2 te Gouda TBIGOT ONBESSOEMN TOOI Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMBB Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven vanalle Kleedingstnkken Gordgnen Trijpen metnieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz i Alle goederen knaneu in elkander blijven en worden oaschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverd worden Depot voor Goudahu omstreken A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Groote OPRUIMIITG van diverse LAPPEIX Gouda BAHLMANN Co Openljaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Kosteloozeen op de lienaarsrliolen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den lu APRIL 1888 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de Schoollokaleu op Dll DAG 28 FEBRUARI 1888 des namiddags ten vijf uur Voor verdere bijzonderbeden wordt verwezeh naar de aanplakbilletten Namens de COMMISSIE de Secretaris Mb J FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 9 Februari 1888 Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda Nog slechts ENKELE DAGEN FINALE ÜITTEBEOOF tot elk aannemelgk bod van alle goederea Elk profiteer nu eer bet te laat is Achtend Dw Dw Dienaar PIERRE GIJBELS Wgdstraat over den Heer van DILLEN Zoo spoedig mogelgk GEVRAAGD eeaf zindelgke Dienstbode P G voorzien van goede getuigen Brieven franco onder letter A aan de Boekhandelaars J VAN BËNTCJM ZooK te OoiKi Te Huur gevraagd een ID HEEREIUIS met TOIÜ waarbij opgave van stand localiteit grootte van Tuin lasten ongeveer hunrprgs en wanneer te aanvaarden Brieven tranco onder letters X IJ Z aas de boekhandelaars S W N vak NOOTgN te Schoonhoven H H Liefhebbers BILJARTEN Café BELVÉDIËRE A g MAANDAG 20 Februari 1888 savofaU 67 nnr AFSPELEN der partgen van 100 door 8 Heeren tot sluiting van t concoon C P BACKERS THEEHANDEL en gi os en détail Groot succes hebben de Theesoorten van ƒ 1 1 25 en 150 PROEVEN gratis verkrijgbaar P SAUERBIEB Oosthaven 19 Per doos 40 Cent Geen beter middel voor verkoudheid als de beroemde DROP uit de Blikken Trommel van 1 T4 TUIJL Paleisstraat Amsterdam it merk is alleen verkrijgbaar bjj J J van der 8anden Banketbakker Markt Gouda Per doos 40 Cent FOBTOBICO e 7ARINAS J van Sonsbeek Wordt gevraagd voor NOODHULP of VAST eene flinke D A G M £ I D niet beneden de 18 jaar en van goede getuigen voorzien Adres Korte Tiendeweg D 78 AUGUSTUSES Batons de Vanille H J M KABEL Oosthaven B 36 A A BEGENSBÏÏBa TAND ARTS nieuwe wet iedere H4ANDA6 van 10 3 nur te consuiteeren voor alle MONDZIEKTEN enz Lang e Tiendeweg D 23 Gouda Taadlieelliuiidige Operatien pijnloos DE TEBKIEZmG Onze politieke vrienden in het district Gouda zgn gereed om deel te nemen aan den strijd die heden over 14 dageu bg de stembus gestreden zal worden Zg hebben kiesvereenigingen zjj hebben een candidaat Wat de eerste betreft zg zijn zonder moeite en onder algemeene medewerking op den grondslag van het programma der Liberale Unia tot stand gekomen en wenschen uiets liever dan met elkauder samen te werken in het belang der richting welke alle de beste achten voor het vaderland Aanvankelijk mogen zjj zich in een behoorlijk aantal leden verheugen de vereeniging te Gouda telt ongeveer 100 die in de Krimpenerwaard 85 die te Waddinxveen een kleine 30 ledeu Met volle recht kan dus thans van den gekozen candidaat gezegd worden dat hij werkelijk de gewilde man is bij de liberalen in het district Het is niet geweest een klein comité van bestuurders dat uitmaakte op wien wij zondcu stemmen maar alle belangstellenden zijn in de gelegeoheid gesteld hnn candidaten voor te dragen en op flink bezochte vergaderingen ii de heer Patgn met nagenoeg algemeene stemmen vcrltozeu Indien deze verhoogde belangstelling aanhoudt wat wij hopen en verwachten dan is dut een der goede vruchten van de herziening der grondwet In 6éa opzicht schijnt de nieuwe organisatie LÜberale partij in het district nog niet ge I vrtledig te zijn liet betreft namelijk do wijze waarop de verschillenile KieBVoreenigingen tot overeenstpuiming zullen geraken ingeval vq niet alle denzi lfden candiflaiit stpllen Voor dfze vorkie iug heeft dit gsbrek geen bo7w r ojis cli venl daar een oiid MTtegonfloonlii pr van Gouda disponibcl wns die gn mandaat met ecre hiid vervuld en dn s de aang e en ctindidaat was zoodat er van geene andere cnndiddtiinr ernstig spriike kon zijn Maar in andoro omstandigheden zon de bcntaande leemte nanh iding kunnen geven tok oneenigheid en misverstand en waar wij stiian tegenover een machtigo en eensgezinde tegenpartij moet daartegen vooral worden gewaakt Sshoon or dm thana niet is periculum in mora moet later daarin worden voorzien Twee wegen staan daartoe open Voorafgaand overleg tuBschon de besturen waarbg deze dan zouden uitmaken welke oandidaat vermoedelijk het meest iu den geest der leden vallen en de moeste kans van slagen hebben Tim deze zou dan door hen op de vergadeiing n der leden moeten worden aanbevolen Deze wijze van werken achten wjj echter weinig doelmatig daar dan natuurlijk het initiatief der loden vervalt en de vrijheid van keuze bij voorbaat wordt beperkt De tweede weg is overleg van de besturen nadat ia elke vereenigiug een candidaat gesteld is Deze handelwgze komt ons verkieslijker voor daar de Tgheid der leden onaangetast blijft en de besturen kunnen beraadslagen volgens bepaalde gegevens die zij in de vergaderingen der leden hebben opgedaan en niet volgens vermoedens die altgd min of meer personeel zgn Het eenvoudigst dunkt ons ware liet te bepalen dat elke candidatuur voorloopig gesteld wordt Blijkt vervolgens dat reeds dadblgk overeenstemming verkregen is dan kan zonder nadere vergaderingen deze candidatuur als definitief beschouwd worden in het tegenovergestelde geval volgt samenspreking tusschen de besturen die daarna omtrent hun wedervaren rapport uitbrengen en eene tweede stemming proïoceereii Men kan dan toegeven of op zjjn stuk biyven staan xstet volkomen keaois van zaken en in volle bewustheid van de gevolgen Hoe het zg in deze leemte moet worden voorzien Wij hadden ons voorgesteld dat de vereenigiug in de hoofdplaats van het district van zelf was aangewezen om het vereenigingspunt te zijn voor alle liberalen zoodat op de dorpen afdeelingen zouden gevestigd zijn die als loten van één stam konden worden beschouwd Men schijnt echter in sommige deelen van het district liever geheel onafhankelijk te bljjven Dit heeft zijn goede zijde docli ook eigenaardige bezwaren dair het verzekeren van eenheid van handeling bij geheel afzonderlijke lichamen een eel ingewikkelder vraagstuk wordt En toch die overeenstemming is in districten nis het on7e een nbsolunt vereischte zoodat de e zaak na de verkiezing stellig aan de orde moet komen Wat den gectelden candidaat betreft men had bezwaarlijk met betoog op de samenstelliug van het distiiet een betere keuze kunnen doen De heer Patijn heeft als voiksscrtegenwoordiger de be ste herinneringen achtorgelateii en in onze streek zich de algemeene achting verworven Uit büjkt niet alleen uit de inaonomenheid waarmede zijne camlidatuur in het nieuwe district Gouda i iiegroet mnar ook uit het feit dat onze geestverwanten in de andore helft van het voornialig e distriet die thans het district Bodegrave uitmaakt insgelijks hun vroegeren vertegenwoordiger liebben uitverkoren Voorzeker een verecrend blijk van erkentelijkheid en tevredenheid over de wjize waarop de heer Patijn vroegei onze belangen behartigde Naar wij vernemen bestaat er allo kans dat de heer Patgn te dezer stede al optreden hetgeen vooral voor de luenwe kiezers eone welkome gelegenheid zal zijn oui met onzen candidaat en zjjne inzichten kennis te maken Het zou wel wonder zijn indien een candidaat allen voldeed die onder het liberale vaandel zich scharen Ook bij eenheid Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het AbVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt van beginsel is er ruimte voor allerlei schakeeringen De heer Patgn is een man die schoon onverdacht vrgzinnig met bedaarden tred den weg van den vooruitgang bewandelt Het is dus wel waarschijnlijk dat enkelen de voorkeur zouden geven aan een meer geavanceerd liberaal Doch wij twijfelen niet of ieder onzer zal thans aan die persoonlijke inzichten het zwijgen opleggen en met alle kracht de door de groote meerderheid gestelde candidadatuur bevorderen Men doe zjjn voordeel met den wenk dien Mr Van der Kaay lid der 2e Kamer dezer dagen te Alkmaar gaf Deze zeide o a Vraagt men mij wat heeft de liberale partij in de allereerste plaats te doen dan antwoord ik te zorgen dat er eene liberale 2e Kamer komt en daartoe alle krachten in te spannen Het vaderland rekent op u 1 Wij liberale Kamerleden die de Grondwet hebben aangenomen die daartój het getal kiezers al aanstonds meer dan verdubbeld hebben die meer dan te voren aan de door u te verkiezen wetgevers hebben overgelaten dii alzoo vertrouwen in u hebben gesteld wij vertrouwen tevens van u dat gij uwen plicht zult doen dat gij als één man naar de stembus zult gaan De tegenpartij zal twijfelt er niet aan al het mogelijke doen om de overwinning te behalen Op menig punt heeft ieder van on = liberale Kamerleden bij dp grondwetswijziging zijn tigen meenine prijsgegeven of gewjjzigd in menig opzicht zijn verlangen gematigd nu eens zijn wij een stap verder gegaan dan wij wei weuschten dan weder hebbeu wij halt gemaakt wanneer wij liever nog eenige schreden waren verder gegaan Dnet gij desgelijks U an deze behartigenswaardige woorden hebwij weinig mter toe te voegen Alleen dit Laat ons bedenken dat nu de voorbereidende werk iaaniliedea zijn afgeloopen het eigenlijke werk eerst begint Het ia niet vcldoende dat wij ons voofuoraen zelf ous kiesrecht op te vatteu als kiesplicht en dus niet op hetaipèl te ontbreken Ieder onzer moet et zijne doen om belangstelling voor de gvfle zaak op te wekken Het is niet altijd de sterkste partij die wint raaar wel de partij die het best opkomt Er zijn zoo vele lauwe kiezers die wel niets hebben tegen onze bei inselen of onzen oaft ii islt maar die het gewicht der zaak niet fiiliaih ii i Een goed woord eene duidelijke van het doel waarnaar wij streven 1 nut dorn jj Dit begrijpen onze tegeiistanders zeer goed die reeds weken van te voren een aanvang maken met het pertoonlyk bezoeken der kiezers Ia jjie richting valt nog veel van hen te leeren Gedrukte stukken zijn uitstekend voor lieden die gewoon z n te lezen en dus het gelezene goed verstaan maar er zijn er zoo velen die uit een gesprek