Goudsche Courant, woensdag 22 februari 1888

van vgf minnten raeer meedragen dan nit een Tel druka al is bet in den volkstoon gesteld Men vergete niet dat deze verkiezing moet beslissen over de richting waarin het land gedurende vier jaar zal worden bestimrd Eene betrekkelijk kleine tijdruimte Maar hoeveel kan er niet in vier jaren tyds bedorven worden indien du tegenpartjj aan het roer komt BINNENLAND GOUDA 21 Februari 1888 Bg den waterstaat en s lands burg openb werken in Ned Indie is bevorderd tot opzichter 2e kl de heer l Krom thans opzichter 3e klasse De officier van gezondheid 2e kl van het O I leger J C Blouk zal op den 14n April e k zijn bestemming naar Java volgen met het stoomschip Prins van Oraiye der Maatschappij Nederland De heer Mr J G Patijn te s Gravenhage heeftde candidatuur aangenomen hem met overgrootemeerderheid van al hare afdeelingen aangebodendoor de centrale kiesvoreeniging BurgerplicM teBodegrave Te Alfen is eene afdeeling opgericht van de centrale kiosvereeniging Burgerplicht te Bodegrave Het bestuur bestaat uit de heeren S v Bachnm de Boer voorzitter H H Schippers vico voorzitter M de Pyper secretaris P J Oosthoek Az penningmeester De afdeeling telt 34 leden Tot oandidaat werd gekozen de heer Mr J G Patijn te s Hago Door de centrale anti revolutionaire kiosvereeniging Vrijheid en Recht te Bodegrave is tot candidaat gekozen de heer S van Velzen te Alfen a d Eyn De minister van oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden dat tegen 3 April e k woder pupillen op de PupiUenschool te Nieuwersluis zullen worden geplaatst Van de alsdan openvallende plaatsen zullen er wellicht eeni e kunnen worden vervuld door zonen van nictmilitairen onder niet militairen worden ook begrepen gepasporteerde militairen en schepelingen togen betaling eener jaarlijksche bijdrage van f 50 in het begin van ieder kwartaal bij voornitbetalingen telkens voor i gedeelte te voldoen de overige plaatsen worden kosteloos vervuld door zonen van hon die in dienst zijn bij de zee of bg de landmacht hier te lande of in Oost of WestIndie alsmede van hen dio in dien dienst hetzij als militair h öteij als schepeling gepensioneerd gegsgoord of overleden zijn en van hen die als gepensioneerd of gegageerd militair of schepeling overleden zijn De vereisohten tot toelating en de in te zenden stukken worden vermeld in de St Ct van 21 Februari De commissie uit do Tweede Kamer belast met het onderzoek van de rekening met de daarbij behoorendo bescheiden wegens de in 1886 plaats gehad hebbende conversie der 4 pCts en de uitgifte der 3 i p ts Nationale Schuld heeft voorgesteld den Ministor van Financiën uit te noodigen tot overlegging van een verslag of overzicht De commissie erkent dat de conversie vlug en gemakkelijk is afgoloopen en als geheel geslaagd kan worden be 8chouwd De commissie toekent aan 1 dat er eigenlgk slechts voor een som van f 440 000 door houders van 4 pCts schuld aan aflossing de voorkeur is gegeven boven conversie 2 dat tot vinding van de voor aflossing benoodigde som ƒ 1 070 000 niet ingevolge art 4 der conversiewet 3 s pCts schuld is behoeven te worden uitgegeven maar dat de gelden daartoe geheel zijn gevonden uit de bij hoofdstuk VII A der staatsbegrooting van 1886 voor I amortisatie beschikbaar gestelde sommen Ten aanzien van het door de bankiers genoten loon berekent de commissie dat hun bij slot van Tekening is ten goede gekomen een bedrag van 3 377 698 71 wegens het met hen gecontracteerde uitmakende 0 968 pGt van het geheel geconverteerde kapitaal van f 338 475 000 Hierbij is buitrn rekening moeten blijven aan de eene z jde hefgeeg de bankiers ten koste hebben gelegd om de conversie te doen slagen aan de andere zyde de winst die zij kunnen hebben behaalS op de f 9 610 000 aan hen tegen 97 verkochte 3 i pets schuld Hetgeen Zondag 11 in de gemeente O is voorgevallen bewijst wel dat al leven wij in de 19de eeuw nog niet alle menschen van haar geest van vooruitgang en ontwikkeling zyn doordrongen Een persoon meldde zich op Je Seoretaria dier gemeente aan on kwam zich presenteeren voor do betrekking van beul Men had hem verteld dat met het nieuwe Strafwetboek ook de doodstraf weer was ingevoerd Dater hartelgk gelaohen werd is te begrypen te meeromdat het iemand was die geenszins zijn verstand misten hij ook in allen ernst zijn woord deed Het kostteverder weinig moeite om den sollicitant van zijndwaling te overtuigen die zeer teleurgesteld verklaarde dat hij reeds lang naar een vaste betrekking gezocht had en nu meende er eindelijk eengevonden te hebben Nbr In do vergadering van de Vereeniging voor levensverzekering Donderdag 11 te Amsterdam gehouden werden de volgende beslissingen genomen 1 Wordt de invoering van staatstoezicht wenschelgk geacht Toestemmend beantwoord met 11 tegen 7 stemmen 2 Wordt de invoering bij de wet van een toezicht van den polishouder wenschelijk geacht 12 stemmen verklaarden zich tegen en 6 voor 3 Kan het door den heer V Beesema aan het slot zijner rede in de vorige vergadering voorgestelde amendement luidende Op den grondslag van volledige openbaarheid volgens regelen door de wet te stellen in stemming gebracht worden reeds nu d w z vóór dat de vergadering over dat punt beraadslaagd heeft Op grond dat het beginsel van staatstoezicht isaangenomen waarvan openbaarheid de sluitsteenmoet wezen werd besloten terstond het punt deropenbaarheid in beraadslaging te nemen en werdna eenige discussion met algemeene 18 stemmenbevestigend beantwoord pnnt 5 namelgk de vraagluidende Is het wenschelgk openbaarheid bij dewet voor te schrijven Verz bode Men meldt uit Amerika dat er te Ohio op eene tentoonstelling v n honden en pluim gedierte een vreeselijk voorvid hoeft plaats gehad De tentoonstelling werd in een militair tuighuis gehouden door het een of ander toeval ontstond op den tweeden dag aldaar in den vroegen ochtend brand waarbij al het gevogelte en alle honden op tien na omkwamen Vóc5r het aanbreken van den nacht waren negen honden door hunne eigenaars mede naar huis genomen terwijl de tiende de tiordonsetter Koyal Duke zijn leven gered heeft door zelf het brandende en rockende gebouw te ontvluchten Het was hartverscheurend het gehuil der armehonden aan te hoeren terwijl de verwarring nogverergerde door het springen der patronen die zichin de patroontasschen bevonden door de brandendestukken hout die naar beneden vielen en door hetgekerm der arme dieren i Onder de laatst uit Engeland ingevoerde honden die omgekomen zijn was de St Bernard St Charles die verleden jaar door mr S W Smith van Leeds verzonden was Een zonderling geval komt eerstdaags te Londen voor het gerecht Een dame te Newcastle leed aan een oogkwaal en werd door een apotheker aldaar behandeld maar zonder goed gevolg Toen zij naar Londen vertrok bleef zij in briefwisseling met dien apotheker Eindelgk schreef deze haar echter dat al zijne middelen uitgeput waren en dat hij alleen nog maar genezing voor haar verwachtte van tempus edax rerum de tijd die t al verslijt De dame hield die Latijnsche woorden voor een recept en ging naar een apotheek om het te laten klaar maken De apothekersbediende zag in hare vergissing een grap waarmoe hij zijn voordeel kon doen Hij verkocht haar een flesohje mot een onschadelgk vocht als temfm edax rerum voor 7 s ihüUng Zij gebruikte die medicijn anderhalf jaar bmg en werd intusschen veel beter Toen de dame voor eenigen tijd te New Castle kwam bezocht zij haar ouden vriend den apotheker en dankte hem vurig voor het uitmuntende geneesmiddel dat hij haar had voorgeschreven Nu kwam het weldra uit dat zij bedrogen was De apotheker schreef onmiddelgk over de zaak san zgn collega te Londen Terstond nadat de brief daar was aangekomen maakte de schuldige bediende zich uit de voeten Maar de dame heeft nu een gerechtelijke vervolging tegen zijn patroon ingesteld van wien zij teruggave eischt van het geld door haar voor de vermeende medicijn betaald Omtrent de categorieën van personen als voor de Eerste Kamer benoembaar bij kon besluit aangewezen merkt Het Vaderland op dat do rogeering geen afstand heeft willen doen van haar hoogst bekrompen opvatting waartegen in de Tweede Kamer bg voorbaat is geprotesteerd en waartogen de Baad van State zich heeft verzet Bijna uitsluitend personen die hooge ambtelgke betrekkingen bekleeden in elk geval Jleen personen die huil onderscheiding aan een Koninklijke bencBming te danken hebben behalve twee curatoren der universiteit te Amsterdam die door den gemeenteraad aldaar worden benoemd zijn waardig gekeurd het heiligdom der Eerste Kamer binnen te treden Alle volksinvloed zelfs indirecte is angstvallig geweerd De leden dor Tweede Kamer zijn zoomin benoembaar als de leden der Eerste Kamer die hun plaats op de Igsten dor hoogstaangeslagenen verliezen Alleen de presidenten van beide lichamen die hun voorzitterschap trouwens aan s Konings keuze te danken hebben bereiken die eer Leden van Gedeputeerde Staten komen evenmin in aanmerking Men zal toch wel moeten erkennen dat zij minstens even geschikt zgn als een lid van de Academie van Wetenschappen Deze bestuursmantregol is weder een treurig bewijs op hoe bekrompen wijze de regeering geneigd is de bepaling der nieuwe Grondwet toe te passen Is het wellicht haar bedoeling duidelijk te maken dat de nieuwe toestand nieuwe mannen eiseht dan hebben wg daar vrede mee Wat tot heden over het ontslag van den heerJ H VöUmar als kapelmeester van hot muziekkorpsder Grenadiers en Jagers in de bladen word gepubliceerd berustte op gissingen wg zijn in staatgesteld feiten mede te deeleu Vrijdagmorgen 27 Januari liet kolonel Greve commandant van bet regiment Grenadiers en Jagers den kapelmeester Völlmar verzoeken op zgn bureau te komen Do kapelmeester had zich als gewoonlgk ten 10 ure naar de kazerne begeven en ditmaal zelfs met twee nieuwe arrangementen in den zak ter instudeering Men kan zich de ontsteltenis van den waardigen man voorstellen toen de kolonel Greve hem te verstaan gaf dat hij VoUmar zyn ontslag moest nemen met het oog op zijn gevorderden leeftijd daar jongere krachten noodig waren De kolonel nam bij dit onderhoud den toon aan of de aanvrage om ontslag terstond van ganscher harte volgen zou De heer Vóllmar voldeed echter niet aan den wenk door den kolonel gegeven ja trachtte dezen milder te stemmen door een schrijven dat Vrgdagsavonds verzonden werd Hoe het bericht in de couranten gekomen is dat Völlmar zijn ontslag had aangevraagd is duister daar buiten den kolonel en den heer VöUmar slechts het muziekkorps wist gelijk de heer Völlmar zich s morgens van dan volgenden dag bij de repetitie heeft uitgelaten dat hij er aan dacht zijn ontslag te nemen wegens gezondheidsredenen Den volgende Zaterdag morgen begaf de beer Völlmar zich naar de kazerne Wederom werd hij uitgenoodigd op het bureau van den commandant te komen waar hij nu niet kolonel Greve zelf aantrof doch den kapiteinadjudant De Bock die hem een brief voorlas van den kolonel waarin deze hem mededeelde dat andere maatregelen zouden worden genomen zoo de heer Völlmar volhardde bij sgn besluit om aan te blijven Op eene herhaalde weigering van den heer Völlmar om zelf im lag te verzoeken liet de ka piteinadjudant ItïSit mot den adjudant vaandeldrager alleen die hem door een kameraadschappelijken toon aan te slaan tot het teekenen van het reeds voor hem opgemaakte verzoek tot ontslag poogde over te halen Het was hierop dat Völlmar de musici mede deelde dat hij wegens gezondsheidsredenen zich dacht terug te trekken Blgkbaar was do luitenantadjudant jhr Van der Wijok belast met het toezicht op het muziekkorps op eene dergelijke mededeeling bedacht daar dezo met eene kleine bestudeerde rede hierop antwoordde De heer Vóllmar die noch ontslag genomen noch ontslag gekregen had begaf zich naar behooren Dinsdagmorgen naar de kazerne om zgn dienst te hervatten De kolonel liet hem andermaal ontbieden en na een ernstig onderhoud verklaarde de heer kapelmeester tegen 1 October a s eervol ontslag te zullen vragen de door hem voorbereide zomercampagne wilde hij zelf nog leiden Bij dagorder van Woensdag 8 Februari werd den onderkapelmeester opgedragen don dienst waar te nemen en de repetitién te leiden in afwachting von de definitieve pensionneering van den heer Völlmar Daar de kapelmeester echter zgn verzoek om ontslag niet inzond weid dezen een order gezonden zich Donderdag naar het hospitaal te begeven om zich aan eene keuring te onderworpen Het was dus uil alles merkbaar dat besloten was den heer Völlmar tot ontslag nemen te dwingen en hot verwoadert weinigen dat het verzoekschrift aan den Minister van Oorlog om dit onislag te verleenen tegen 1 October eenvoudig werd afgewezen Wij weten het de soldaat behoort zich blinde lings to onderwerpen aan do bevelen zijner meerderen en de heer Völlmar is zoowel soldaat als kapelmeester der Grenadiers en Jagers doch wij deelen do algemeene vorontwaardining dat aan een man die 46 jaar met eero lid is van een korps geen eervoller retraite wordt aangeboden Dit jaar wachtte den heer Völlmar het vijfiigjarig bestaan der Leidsche zomerooncerten die hij 46 jaar medemaakte de feestelijke opening van do nieuwe tent in het Bosch om niet te gewagen van do tentoonstelling van Nieuwe en Oude Kunstngverheid die dit jaar in den Haag gehouden wordt terwgl vele engagementen reeds door hem waren aangegaan en geregeld voor 1888 Steeds wordt hoog opgegeven van militaire eer wie zou erwacht hebben dat juist in den Haagmen een verdienstelijk man op zoodanige wijze zou krenken ifi N De Time heeft het volgende nieuwtje omtrent een van de geredde passagiers van het stoomschip W A Scholten Dit is zekere miss Gold die zich bij het vergaan van het schip door groote kloekheid onderscheiden heeft Zij was op reis naar Amerika om daar in het huwelijk te treden met een landbouwer T Mitchell die bij advertentie in de Engolsche bladen eene vrouw gezocht daarop onder meer het portret van miss Gold ontvangen en deze uitgenoodigd had als zgno bruid over te komen Zoodra Mitchell vernam welke ramp zijne aanstaande getroffen had is hij nanr Engeland scheep gegaan waarna hij zjjne bruid te Dover voor het eerst ontmoet hoeft on nu eenige dagen geleden met haar in het huwelijksbootje is gestapt Blgkens het Voorloopig Verslag over het wetsontwerp aangaande do Indische pakketvaart verklaarde do meerderheid in do afdeelingen dor Tweede Kamer zich niet tegen de afdoening te zullen verzetten indien do Kegeering dezo op goode gronden noodig acht Nagenoeg algemeen erkend men dat een geregelilo pakketvaart op den tegehwoordigen voet behoort to worden in stand gehouden Sommige loden verklaarden zich voor openbare aanbesteding maar de meeste leden achtten deze niet verkieslgk omdat men dan toch geen andore gegadigden te verwachr ten had dan die raet wie nu is gecontracteerd en da heeren Boogaardi c s d i de Ned Indische Stoomvaartmaatschappg Bij het Stelsel Boogaardt au uu Dog een nieuwe stoomvaartlyn naar Neaerland tot stand komen terwgl iu het stelsel Bossovain de bestaande maatschappen haren werkkring tot de pakketvaart in Indic zuUen uitbreiden dit laatste schoen de meest aannemelijke oplossing Daarom ook wilde men geen openbare aanbesteding omdat dnn do Ind 3toomv Mij zeker de laagste iuschrgver zou worden maar het nationaal karakter der pakketvaart dan niet voldoende verzekerd zou zgn Nochtans verlangde men voor dit hiatste nog eenige meerdere waarborgen Niet alleen het Bestuur moet uit Nederlanders bestaan maar in zeer ruime termen moet dit alle personen omvatten die onder eenige benaming het bestuur kunnen erlangen Voorts moet de benoeming van An bestuurders aan do goedkeuring der Regeering worden onderworpen en ware ook een Bijkscommissaris met de noodigo bevoegdheden aan te stellen Een en ander om het vreemde kapitaal en met name de Engelsche aandeelhouders dor Ind Stoomv Mg te weerhouden van pogingen Om in do nieuwe onderneming weder de macht in handen te krggen De meeste le len achtten bel subsidie niet overdreven hoog Voorbehoud van volkomen vrijheid ten aanzien der vrga kustvaart werd gevraagd Het boding dat het meerendeel der schepen op Nedorlandsche werven moet gebouwd zgn vond tegenkanting al zou men zich seer verheugen als onze nijverheid tegen de vreemde bleek te zgn opgewassen Aan het mail overzicht van den Jaeabode is het volgende ontleend Van Atjeh kwam geen goede tgding den Ssten Januari seinde do gouverneur dat een transport gaande van do post Lambaroe naar den vooruitgeschoven post Siroen welke beide posten niet door eene trambaan maar alleen door een verharden weg zijn verbonden door don vgand i overvallen bij welke gelegenheid aan onze zijde drie dooden vielen en drie man gewond werden terwijl e Aljehers ook drie dooden verloren en vijf gewonden en een hunner in onze handen viel Dat het don Aljehers voortdurend niet aan wapenen en munitie ontbreekt is in hoofdzaak te wgton aan het onvoldoende toezicht op zee waardoor invoer niet wordt tegengegaan en nu men bemerkt heeft dat zelfs te Deli door den vgand wapenen worden gekocht kan men nagaan wal er in de kustplaatsen gebeurt waar ons gezag niet is gevestigd Wellicht kon het in dit opzicht nul hebben dat Samalaugan en Telok Samawé weeldoor ons worden bezet waarop plan schgnt te beslaan Ook wat de beri beri betreft wordt do toestand op Atjeh nog maar weinig beter in weerwil van de maatregelen op advies von prof Pekelharing genomen Bij honderden worden de lijders telkens geëvacueerd dank welken maatregel de sterfte wat minder is dan vroeger toen men daartoe minder spoedig overging Tot nog toe heeft men het etablissement op Poeloe Bras welk eiland door velen als de bron der beri beri wordt beschouwd nog niet van bezetting kunnen ontblooten omdat het kolendepot ten gevolge van het ruwe weer niet zoo snel als men gehoopt had naar Oleh leh kon worden overgebracht in den loop van Februari zal men daarmee wel gereed komen Boltenlandsch Overzicht Er begint weer eenige vooruitgang te komen in den politieken toestand die gedurende de laatste dagen volkomen op hetzelfde punt is blgven staan Het wordt namelijk nu als zeker beschouwd dat graaf Schuwaloff do te Berlijn teruggekeerde Bussischo gezant inderdaad vooistelldn der Eussischo regeering lor oplossing der Eulgaarsche quaest e heeft meegebracht Of deze werkelijk een vredelievende oplossing der quaestie ten gevolge zullen hebben wordt te Weenen zeer betwijfehl want naar men daar meent bepaalt graaf Schuwaloff s lastgoving zich tot het polsen van nins Ferdinand uit Bulgarije Ook de Brussolsche Nord geeft nog nie veel hoop en waarschuwt vooral tegen een al te gunstige opvatting Dat er werkelgk een gedachtenwisseling over Bulgarge heeft plaats gevonden erkent het officieuze blad maar het voegt er bij dat dergelijke besprekiugen nog geen onderhandelingen zijn Er zijn zoo groote moeielijkhe4eii te overwinnen dat Rusland alleen dan kan onderhandelen indien er hoop is op goeden uitslag De miuisterieele crisis in Frankrgk is weer voorloopig vermeden Toen de heer Tirard na hel besluit der Kamer over de Bank I3er opgewonden de zaal verliet en van het nemen van zijn ontslag sprak maakte do voorzitter der Kamer hem opmerkzaam dat daarvoor geon reden bestond Do hoer Floquet wees er op dat nog nooit een ministerie was afgetreden wegens het besluit der Kamer om oen of ander voorstel in overweging te nemen De beer Tirard erkende de juistheid dezer opmerking en besloot eerst het eindoordeel der Kamer over het voorstel van den heer De Suubeyran af te wachten Ook weerstond de hoer Tirard met goed gevolg den tweeden storm die het ministerie bedreigde wegens de redevoeringen van don heer Flourens in Savoye Niet alleen viel do radicale pers den heer Flourens heftig aan maar zelfs een gematigd republikeinsch blad als Le Tempt keurde het af dat do candidaat en de minister Flourens bij den verkietingstocht niet altgd even scherp gescheiden bleven Daarom werd do aangekondigde interpellatie der radicalen niet zonder belangstelling te gemoot gezien Hiervoor koos men dezen vorm dat het voorstel werd gedaan ministers te verbieden zich candidaat voor du Kamer to stellen zoolang zij hun ambt bebekleeden of een hal aar na hun aftreding met uitzondoring van de algemeene verkiezingen Namens de regeering sprak do minister van binnenlandsche zaken De heer Sarricn achtte dit voorstel uitsluitend gericht tegen zijn ambtgenoot Flourens hetgeen door den voorsteller Le Herisse word ontkend Toch bleek duidelgk uit de heftige redevoering van den radicalen afgevaardigde Maillard over ministers die op verkiezingsreizen gevaarlijke redevoeringen houden wat de eigenlijke bedoeling van het voorstel was De regeering behield ten slotte gelijk men weet het veld daar het voorstel met 238 tegen 221 stemmen voor niet dringend word verklaard Daarna werd de behandeling der begrooting voortgezet De hoer De Soubeyran verklaarde dat hij zijn voorstel tot vermindering van de rente der vlottende schuld introk nadat dit door de begrootingscommissie was verworpen Daarna werden een tiental paragrafen zonder bezwaar oangenomen Door mr Smith den leider van het Engelsch lagerhuis is het voorstal betrekkelijk de wijzigingen op het huishoudelgk reglement ingediend Het is het zesde sedert zes jaren Gladstone voerde in 1882 de eerste maatregelen tegen obstructionisme in het tegenwoordige kabinet stelt ten tweeden male nieuwe reglementen voor In de eerste plaats wordt er wijziging gebracht in de bepaling betroflTendede gevorderde meerderheid tot sluiting van het debat Wanneer honderd leden zich voor sluiting der disoussién verklaren Is een eenvoudige meerderheid der leden voldoende Verder zullen de leden een uur vroeger bijeenkomen n I om drie uur iu plaats van om 4 uur zal de zitting aanvangen en eindigen om één uur s nachts met een tusschenpooze voor het diner van 8 tut 10 uur Een ingrgpende verandering die vooral bij do oppositie op tegenstand zal stoeten betreft de meerdere uitbreiding van macht welke de regeering den Speaker wil verleenen Dezen wil men het recht schenken de moties welke hij in strijd oordeelt met dat reglement niet toe te laten Parnells motie op het adres van antwoord gaf behalve aan O Brien aan Gladstone gelegenheid nog eens over de lérsche te spreken De ex premier hield een rede die ruim 2 uren duurde in antwoord op een speech van den Minister Balfour Toen hij weer ging zitten barstte er van de banken der liberalen en Pamellisten een donderend gejuich los en men wuifde met hoeden en zakdoeken Pamell s motie werd echter verworpen met 317 legen 229 stemmen De derde lezing der socialistenwet in den Duitschen Rijksdag heeft nog aanleiding gegeven tot uitvoerige besprekingen De minister van oorlog begon met eenige inlichtingen te geven over den spion Hanpt tgdens zijn dienst in het leger Deze strookten niet met hetgeen de sociaaldemocraat Bebel in de vorige zitting had medegedeeld zoodat Bebel moest erkennen i dit opzicht verkeerd te zijn ingelicht Tevens hield deze afgevaardigde weer een uitvoerige rede tegen de socialistenwet en de regeering welke door den minister Von Putlkainer werd beantwoord met de uitdrukkelijke verklaring dat de Duitsche regeering wel spionnen maar geen agent provocateur in dienst had Tevens betuigde de minister zijn leedwezen dat hij bij de eerste bespreking zich zoo scherp had uitgelaten tegen den liberalen afgevaardigde Bamberger Ten slotte werd echter de wet aangenomen Alleen de liberalen een deel van het centrum en de sociaaldemocraten slemdon tegen Aldus is do bestaande socialistenwet zonder eenige verscherping of verzachting weer voor twee jaren bestendigd RECLAME De getuigenis der dokters is van dubbel waarde ais zij zelfs de werking der middel beproeft hebben Dees is bewezen door een menigte etuigschriften van dees geval bekomen door de mineraal pastillen van Soden die men zich verschaffen kan bij alle apothekers aan 60 cents de doos M de dokter Klemmer van Dresde schrijft Na gebruik gemaakt te hebben van de doos mineraal pastillen van Soden die gij mij gezonden hebt te gen eene zeer pijnlijke zinking der luchtpijpen met en goede uitval verzoek ik u dezen uitelag aan iedereen bekend te maken De minemal pastillen van Soden die ten gevolge hunner groote geneeswaarde bij de ziSken eene groote vermaardheid bekomen hebben zijn in Duitschland op den tijd van 2 maanden 200 000 doozen verkocht geworden LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door tusschenkomst van het Ppstkantoor terug te bekomen Mej Lalleman Amsterdam mej J Verkerk Amsteriam P Lourusse s Gravenhage L van Dam Woerden P de Harting Woerden Van MOORDRECHT Mej J Verdraai Gouda Van REEUWIJK D Wester sGravenhage H Houdijk Haastrecht Van WADDINGSVEEN J Bos te Beek Gld Verzonden geweest naar DUITSCHLAND Schroder te Diepholts E Schmidt te Elberfeld Mej II Gerhards te Coblenz De Directeur van het Postkantoor SIMONS uargerlljke Stand GEBOREN 18 Fcbr Wilhelmin mien W mb Rogen en W de Unge Arcoldui ooderi C n Velien en J M Kimper Antoniai onder C Upontre en A Meijboom Antje ooders T Hos n H Bn twil ChriitiMD onder J Seheffor en J E Groeneweg 19 Cornelia ooders K S do Jong otorledon en A ToiJnenborg 20 JobaooB ooders W Broer en P C van der Ben OVERLEDEN 18 Febr P van der Klegn 65 j M S Lonman 1 j 7 m 16 J Hngvenasr 68 j U m J Nederhof boiair van M Bonnik 34 j J Beerman wed T Steeoland T7 j 20 C Stalenburg hnivr van J van der Kemp 51 j Oouderak GEBOREN Jan ouders J W Eijkenanr en F Vermeer Kerllja Johanna onders J Slegt en E Sebarloo OVERLEDEN M A van Gaaien 6 m Beenwijk GEHUWD N Lotto ea E van Zgll