Goudsche Courant, vrijdag 24 februari 1888

1888 Société Generale D epargne Maajscliappdlïjk Kapitaal HO OOO OOO V BRKOOP van OBLIGATIÊN tegen den dagkoera der Benrs van BRUSSEL De aandacht wordt gevestigd op de groote Trekking der Loten Stad ANTWERPEN 1887 op lO lv£ Z T a Se HOOFDPRIJS Fr 150 000 Geheele aandeelen voor deze Trekking zgn verkrggbaar tegen betaling van 2 50 bg den Hoer van OIJB Kleiweg No 2 te Gouda Vrijdag 24 f broarf iV 3660 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inBonding vaa advartaatiön kan gesohledan tot één nor dea nanlddaga van den dag der uitgave Hoordreobt GEBOREN PioliDa oaim 3 it Knegt en A Venid Biubetb ogderi C Qcoeiigelglc ea J Hafmtiie LecDiut ouden B T Fier ce L Ventotp Adriina Merit Ueedrike onderi J O ereüedcr en J F Eielto OVERLEDEN D H Noordegreef S j J een Oeniup wedr ven C Koolmeu 88 j M een der Linden echtgenoet ven T Heiendonk 41 j Stolwtik GEBOREN Elieebeth oudere H ven den Bra el en P Thiele OVEJUiEDEH M O Stoppelenberg 7 w 0 J Oerdenier S m ONOERTKOUWD K de Winter en M Beet ADVERTENTIÊN üedea overleed na voorzien te gn van de B H Sacramenten der stervende onze innig geliefde Moeder JOHANNA BEERMAN Wed van Thiodobiis Stejsnland in den onderdom van mim 77 jaren Uit aller naam J STEENLAND Gouda 19 Febrnari 1S88 Heden overleed te i Oravetthage na een langdurig en geduldig Igden zacht en kalm onze geliefde Broeder en Behavrdbroeder de fleer C J van STEEL in den onderdom van 54 jaren gepensionneerd eerstaanwezend werktaigknudig Ingenieur der Fabriek voor de Marine en bet Stoomfvezen te Soerabaija M J IJPELAAR geb van Steel J IJPELAAB Pz Gouda 18 Februari 1888 Aan allen die ons hnnne deelneming betoonden hg het overlijden van onze gehefde Zuster Behuwdzuster en Tante Mejufvrouw CATHABINA DEOOGLEEVBR FORTÜIJN betuigen wy onzen dank Gouda 21 Februari 1888 Uit aller naam W 1 FORTÜIJN DROOGLEEVBE De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het BBEIJEN van ROUSED en BORSTRORRE Wed KOOPMAN RoZESTBATEN Wgdstraat boven den Heer FA A IJ GemeuK VOOEKAMEE met ALKOOF te Huur tegen APRIL vooreenDame bjj nette lieden z k met kost en inwoning Te bevragen VVijdstraat A 45 mi 5 1l mm A V OS Aa Kleiweg E 73 en 73 TE KOOP aangeboden ongeveer 2000 mooie Willige Stokken lang 2 84 Meter dikte op 1 Meter van onder van 0 15 tot 0 20 Meter Adres Jon v d PLAS Hardinxveld DE GOnDSCËTË Waterleiding Maatschappij heeft de eer aan de onderteekenaars van een adres aan haar gericht mede te deelen dat maatregelen in overweging zjjn om aan hunnen wensch te voldoen D C W VAN DER LAAR Dz Waarn Dir Wordt gevraagd om met primo MAART in dienst te treden een flink niet beneden de 15 jaar Zich te vervoegen in persoon Markt A 69 Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Uitstekend tegen Hoest e n Verkoudheid Soda Water EMSEI WATEU en EISER PASTILLEN Staats contróle verkrygbaar bjj SLOTEMARER en Co Van GRENSBEAMBTEN te koop Een MZTk Z PIAMNO ƒ 295 met Fabrieksgarantie handelsprijs pi m f 500 Meubel gepantserde metalen bouw en krachtige klank is zeldzaam schoon Op zicht aangeboden door H B NIEMAN poste restante Rolterdam GEEN RIESPIJiX MEER voor allen cUe het weroldboroomde echte Uy K K Hof Tandarta TIn P O P P fl Auatlierin UT f W f f 5 Mondwater 3 v gebruikt hebben iiovon ieder niler Tand mitor to verkiezon als voorbohoedmiddel tegen Tand eii Mondziokten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA Tamlpoede Vj behoudt men steeds g ezoiide 011 scliooiie J aildeil een oerste vereischte tot het behoud van eono gozondo maag Dr l OI P s Tamlplonibcersel om zelf holle kiezen te vuUeu Dr i Ol l s Kruhleiizeeii 18 met het grootste suocüs lugevoord togen ledore soort van iluidnltslag l OPI s Zoiinebloeiii Oliezeep liju te en beste Toilet i oep WA ARHCH U WIN6 Allo bestaande iiamaaksels van iVnatherinMoiiti ater zijn voor de Gezondheid schadelijk volgens analyse daarom waarschuw ik hiermede het geoorde publiek voor aankoop van zulke namaaksels Dr J G POPP KK llof Tandart en ntmndar der AnathmnPreparaten ie Weenm Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich to Gouda bij de firma J C Zeldenrijk Co Drogist op de Markt te Eottenlam bij F E van Santen Kolff te s Hage bij 1 L F SnabUi apoth to Delft bij A J van llijn te Schiodam bij C Malta Gz te Leiden bij E Xoordijk te Aitisferdam bij F van VVindheim Co en H H ülotli n Co apotheek te Utrecht bij U H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten Snelperadruk van A Bbixkman te Gouda TERSTOND GEVRAAGD een flinke WERKMEID E C Adres C SMITS Schoenwinkel Hoogstraat A 119 Voorloopige aankondiging DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND zgn voornemens op den 17 MAART e k TE BESTEDEN Het maken van een gemetselde dubbele Duikersluis naast het Stoomgemaal van R nland te Gouda De tgd waarop bestek en teekeningen zgn te verkregen zal nader worden aangekondigd Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd Van dbb BREGGEN Djjkgraaf EGBERT 08 VRIES Secretaris LMtn 20 Febrnari 1888 Depot van THEE van W J VAN DER BOOR te Vlaardingen Deze ZEER GEURIGE THEE is verpakt in zeer goed gesloten pakjes van n half één twee en een half en vijf H Gr en voorzien van het merk 0E Zeeman Verkrögbaar vanaf 0 80 per 5 H Gr voor Gouda alleen bg W SCHALEKAMP Jr Oosthaven 17 TE HUUR Een BOVENWONING Westhaven B 152 bevattende 3 KAMERS waarvan er één gebru it kan worden voor Keuken en een gedeelte der Kleerzolder Te aanvaarden 1 Mei 1888 fcnczing van Ilecschticid door middel van de zoo gunstig bekende RIJNLANDSCHE DRUIVEN BORST HIVIG van W H ZICKENHEIMER te Mainz Nijmegen WolEdele Heer Ik mojit U biJ dezen miJn hartelijken dank betuigen voor uw uitstekend geneesmiddel iSlechts eeneflesch Borst honig gebruikte ik en ben daardoor van eene langdurige beesobheid genezen Met dankbaarheid verblijf ik UEd Dienaar J HENDRIKS Rijnlanduche Urn Iven Borat Honig J v alleen echt verkrijgbaar in fles Isfe i schen a fl 2 a fl 1 en ü 65 l y W Si Ceiit voorzien van capsule met jM nevenstaand fabrieksstempel te Gonda bij F H A WoUf Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bij J D den Hertog Oudewater biJ F Jonker Idenburg Bodegraven bjj P Versloot en G Hijnekamp Stolwijk bij C G V d Berg Bergambacht bij J v d Dool De nitgare dezer Courant geschiedt ZON DAQ WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitijaTe in den avond Tan DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 25 finutco per post 1 50 BINNENLAND nOUPA 28 Februari 1888 NiMir wij rememen 1 Mr J G Patijn eandidaat d r kinarenMnigin BurR rplioht Dinsdsjr 88 Febrnari s k alhier optreden om x ne politieke beginaelen uiteen te cctten De liberale klearereeni fiag te Waddiagfireen haeft tot eandidaat voor de Tweede Kamer gesteld den iear mr J ö Patgn te a Grarenhage In de Maandag avond gehouden rergadering van 4e kiesrareenigiug BurfforplicJH te Krimpen a d Lek werd tot oaadidaat voor do Tweede Kamor gekoMa de heer mr O Patjjn te s Grarenhage De centrale anti reralutionaire kiesyefeeniging Neiarland M Ormje in het district Gouda stelde tol eandidaat voor de Tweede Kamer Hu K A Gqdin da Beaufort Donderdag 1 Haart e k nU een buiteogswona reigadering plaats hebben van do afd Ooada en omstreken raa het Nederl Protestantenbond Daarin zal een voordracht worden gehouden door den heer W Haverkamp pred te Beigm op Zoom Voor de Botterdamaohe Arr rB oktbank atond Dinsdag terecht J A C te Gouda dia geen vergunning heeft om ook in tjjn bggelegen tabaka inkel jenever in glaasjes te schenken wel ze te verkoopen in gesloten fleach of kruik Nu het bh ter ritting dat bokl het ook niet gedaan had wel ijn naaister welke tegen jgn verbod op advies van de vrouw des huizes het gewaagd had Daar nu de Hooge Baad uitgemaakt heeft dat de hoofdpersoon dan niet schuhlig ia eisehte bet O M Trgspraak Dit werd volkomen correct bevonden door den venlediger mr L W van Qigb uit Amatordam welke bekl assisteerde Uitspiaak Dinsdag b k Een vnn Eogooringswoge ingesteld ondenoek waarvan do uitkomsten eerstdaags openbaar geipaakt sullen worden loert dat de herolking der lagere school 810 671 kindoren bedraagt en dat daarvan slechts 119 177 onderwas in hol teokonen ontvangen d i 4 2 pCt Deze hijionderheid deelt jhr mr Victor do Stoura meiie in yn voorwoord voor de Handleiding bü de allereerste teekeningen voor drt Lagere School van W O B Molkenboer De schrijver voegt daarbij nog de opmerkini Men denke dat voor vele dezer lunderen dit onderricht niet veel meer dan den naam neotl zoodat men gerust mag aannemen dat 80 pCt volstrekt niet geoefend worden in het tookenen eene kunst welke later voor velen onmisbaar voor allen eer nuttig is al ware het slechts omdat door het teekenen het oog geoefenil het onderscheidingsvermogen ontwikkeld het oordeel verscherpt de smaak geleid en de betere neigingen in don inensch bevorderd worden I In de Maandberichten v iu het Ni d Zjndeliug ïgonootschap werd vermeld Hot totaal der ont i vang9ten ovor 1887 lot uit December is ƒ 66 040 95 tde raming der behoeften over datjaarwAs 80 160 toodat nog noodig blyft iS 119 0S Van verscheiden lijden is lit opg vat in dien zin dat de rekening over dat jaar is gell M met een lekort va ruim IS OOO Blijkens hete nadere inliehticg is eobler die gevolgtrekking oijaist De bovenvermelde mededeeiing betrof Jiem den stand van rllening op dat oogenblik want kene afgesloten rekeniag is er nog niet Uil de Aiaelingen komen vele afrekeningen eerst tgdens Jsauari in loodat de boekhouder niet vdor Februari of Maart het totaal dar ontvangsten over 1887 kan opmaken Inlusachen is er in snnari bg den ibstaurier aog ougeveer 19 000 ingekomen zoodat tot nog toe de ontvangsten 6000 beneden do raming bleven Maar of die raming geheel jiist was dit kan eerst hlykci wanneer da rekeningen uit Indiè zjjn ingekomen Dit kan nog h oprn tot in April en eerst dm kan de tbeaauriar ovelgan tot hst alutten der rekening tfn 1887 Kiet in Nederland alleen knort men tegenwoordig van politieka bgaeokaiaatai Tokio de hooföslad van Japan schijnt het daarin niets toe te geven Het groote versehil is bier eoliter dat de Japausche magistraat er meer rondweg voor uit komt als dit politiseeren haar verveelt en er door verbod kortweg een eind aan maakt Zoo beeft volgens de huitate mail de Mikado een streng decreet uitgevaardigd dat terstond in werking kwam en luidens den considerans hoogst noodig was voor de handhaving der openbare rust en het voorkomen van ongeregeldheden schadelijk voor de welvaart des volks en den vreodzaman voortgang dar natie op den weg dor staatkundige hervorming Bij dit decreet worden geheime genodtschappen en vergaderingen verboden en heeft de politie de macht om zander voorafgaande ruggespraak met hoogere autoriteit bijeenkomsten uiteen to jagen aan verdachte personen die dichter dan 7 i uiijl bij het keizerlijk paleis wonen kan gelast worden in een zekeren tijd de buurt te vorUten wapenen mogen niet gegedragen worden iets zeer ergs in een land waar sommigen nog wel gaarne 2 sabels op zijde hebhen vreemdelingen staan onder bijzonder toezicht on alle gedrukte geschriften zjjn aan het oordeel der politie ondorworpon Op don dag der publicatie verlieten wel 500 personen mcerendeels jeugdige politici uit de provinciën do hoofdstad Tokio waarheen zij gegaan waren om zooals de apansche malcontenten spreken petitién in te dienen l e aanleiding tot al dit gedoente is nog wel eenigazins verborgen maar moet misschien gezocht worden in de laatste veranderingen in het Japiinsche Kabinet in de mislukte negotintien betrelfende de herziening der handelstractaten en vooral in het ontslag van den minister van landbouw Tnni en in eene memorie door dezen ingediend waarin hij op meer radicale en doeltreffende hervormingen aandringt In de vrouwen afdeeling SxceUior vnn do nfdeeling Utrecht van den sociaal domocratischeii bond trad Dinsdag avond in het Kroramo Rijnache bierhuis op burgeres E J Koedyk vnn Amsterdam die in eene vlug uitgesproken rede het onderwerp behandelde De vrouw en het sociali ine Na er op sewezen t hebben dat de vrouw behoort lot da hervormende partij en zij nog harder dan deze voor verbetering en vooruitgang moet strijdon schetste de spr hot lyden der vrouw en hoe het gevoel nnar vrijheid langzamerhand bij haar ADVBRTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 r els ik 50 Centen iedere rege meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN ontwaakte zoodat zij in 1789 en later zelve aan den strgd voor de vrijheid deelnam Na deze inleiding behandelde spr een aantal onderwerpen waarbg de vrouw naast den man moest strijden om het sociale vraagstuk Ie helpen oplossen onder deze werden genoemd in de eersta plaats het verkrijgen van algemeen stemrecht en van leerplicht daar wg moe l rs soide spreekster moeten zorgen dat onze zonen geen sIschtoffBrs worden van het kapitaal door hen zoo spoedig mogeltik naar de eene of andere fabriek Ie moeten zenden evenmin als onze dochters dienstbaar moeten worden gemaakt Hierna wees spreekster nog op de lage loonen in het algemeen door de mannen verdiend waaronder in de aerate plaats alweder de vrouw en hare Hnderen lijden Ook daarin kon eene verandering ten goede worden aangebracht Do vronw moet er naar streven en daar nog sterker dan de man op aandringen dat een normale arbeidsdag worde ingevoerd met minimum loon Daardoor zou 0 dt aan de vela broodaloaMB die zonder werk zgn de gelegenheid worden opengesteld dat sij niet langer werkeloos zouden ziJn terwijl aan den anderen kant door een ander deel der werklieden niet zoo Uug zou behoeven te wonien gewerkt voor een Slavenloon Ten slotte wees burgeres Koedijk er nog op dat de vrouw zich niet behoefde te schamen hot vrije woord te verkondigen en propaganda te maken voor de arbeiderazaak Immers tal van voorbeelden niet alleen in de vorige maar ook in de 19e oeuw waren er waar de vrouw naast den man voor de zaak des volks streed waartoe zij eenige vrouwen uit Eualand leriand en andere landen aanhaalde Na nog hg do vrouwen vooral te hebben aangedrongen dat ziJ zich zouden organiseeren en zich vereenigen besloot spreeksler hare voordracht met een lofdicht op de vrouwen der commune Van da iiangeboden gelegenheid tot discussiewerd geen gebruik gemaakt 7 D Staten Oeneraal Twsbdï KiXEa Zittingen van 21 en 22 Februari De beraadslaging over de Berkel verbeti ring werd Dinsdagmiddag voortgrzet Do heer Van Pallandt achtte het werk te hoog opgez t do beer Viruly wilde het subsidie op brengen en wenschté subsidie van do prov Gelderland Beide heeren waren in beginsel voor de zaak Ook de heer Mackay achtte het werk te grootsch opgezet doch meende Hat men met afstemming niet verantwoord is en dat de Staat s behoort bij te dragen De heer Van der Borch is togen de oannemini De Mijiister van Waterstaat het voorstel De heer A Van Dedem betoogde nog dat het subsidie niet gerechtigd wos In de zitting van gisteren w rd het di bat oier de Berkelverbeterina ten einde gebrarht No repliek der hh Van der Feltz Vau Alphen Willink Van der Sleyden De Banitz en Vnn der Borch lichtten de heeren V m der Feliz Van Pallandt en Meesters de door hen voorgestelde amendementen tip waarvan de beide eerste door den h or Van der