Goudsche Courant, zondag 26 februari 1888

Zondag Z febroari J888 N 36T0 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN De inseading 7an adTortentida kan geschieden tot éln nor des namiddags van den dag der nitgave I de hcoren Petri en Schfoder een der grootste cellisten van onzon t d akeu voor velen het programma nog meer boeiend Wy vertrouwen dat de soiree die op 15 MiiWt in het lokaal Kut en Vermaak zal f ef even wftden druk bezocht zal zjjn De inteekenltjsten Wohlett binnenkort rondgezonden Verder zal in t laatst vin de volgende maand de beer Conrad Bobrens de bekende zanger uit Rotterdam met den boer n mevrouw Hess viool en zang eene uitvoering geven die na bet concert van verleden jaar zonder twyfel de aandacht der muziekvriendeu zal trekken De tokst van Brinio pooi opera in vier bedrijven door mr M G L van Loghem naar een novelle uit Vau Lennep s Ome voorotdert bewerkt wordt door den hr r S van MiUigcn alhier op muziek gebracht Hoewel het werk te Zemdiuizen ze sohasn is mnldde zich toeli op itewshgs aldaJr daor den Werfofficier voor het lodiMhe leger gehoaden zitting niemand tot dienstneming aan Op Dinsdag den 28 dezer zal de heer Fabius lid van de Tweede Kamer voor het district Delft voor de kiezers te Zerenhvizen een voordnriit houden over den tegenwoordig politieken toestand Te Woerden had eene vergadering plaats van denBond van Nederlandsche pan en tegsifabrikanten onder voorzitterschap van den heer D 3 ran Wijk van Qeldermalsen M t het oog op het aanhangige voorstel om de wet op den kinderarbeid te vencberpen werd besloten een adres tot de Tweede Kamer der Staten Genoraal te richten vooral tegen de uitbreiding van hot verbod van den twaalQarigêft tot den dertienjarigen leefiijd en den beperkten duurj van den arbeid per dag Men vreest dat de voorgestolde verscherping van de wet op don kinderarbeid en den arbeidsduur der panen tejul fabricatie moeilijkheden zou berokkenen en zeker iele üeldelyke opofferingen ten gevolue zou hebben wat bij den tegenwoordigen stand van dien tak van nyverheid verre van verkieselijk zou zijn Mede word besloten de machiues van den hoer J J van Oorde te Arnhem te beproeven terwijl tofens besproken werd of niet in den bouw vaTi do tegonwoor lige ovens verbeteringen aan te brengen zijn Om hiertoe te geraken zou men rnn verschillende fabrikanten opgaven vragen van de npporvlakt der ovens en de hoeveelheid van het daarin verstookte Ook beslont men te beproeven de hcinoodigde steenkolen voor het stoken van de ovens ten behoeve der ledeu van deli Bond aan te bostodon In do Haagsche Brieven der Zomi Ct lezen wy hot volgende omtrent den gezondheidstoestand van Z M deu Koning e ongesteldheid van don Koning waarvan de bladen eerst sedijrt de eorigo week molding maakten duurt nocUtaua nu reeds bijna 14 dagen By de gewone verschijnselen van nieraandoening openbaarde zich een ZB are koude die s Koninga gestel in dia ranto ondermijnde dat hij reeds Vrijdag vo or veertien dagen het bed niet verliet Het stemde den Koning die gedurende zijn langdurig lijdon steeds goeden moed heefl gehouden tot moedeloosheid Openbare Verkoopïng op MAANDAG 27 FEBRDAftI 1888 des morgens te Elf nren io bet Eoffiehaia HarMOMib aan do Harkt te Gouda van Nr 1 Een aangenaam gemakkel k ingericht en goed onderhouden ERF en TUIN in de Crabethstrast te Gouda wgk Q Nr 233 Terstond te aanvaarden Het Huis berat 4 Kamers 2 Alkoven Eeakeu Kelder Zolder en Dienstbodenkamer Nr 2 £ en goed onderhoaden WINKELHÜIS met afzonderlgke BOVENWONING ERF en TUIN in de Crabethstraat te Gouda wgk Q Nrs 231 en 231 Het Huis bevat behalve den ruimen Winkel beneden 2 flinke Kamers grooten Kelder en Keuken en boven 3 Kamers Keuken Zolder en Dienstbodenkamer Te aauraarden Beneden 1 Mei 18S8 en boren terstond Nr 3 Een ruim op gunstigen stand gelegen WINKELHÜIS met ERF en PLAATSJE aan de Naagerstraat Groentemarkt te Gouda wgk H Nr 23 Te aanvaarden 1 April 1888 Het Buis bevat een rnimen Winkel met flinke Kamer en Kenken daarachter en boven een groote Voorkamer met Alkoof nog Pene Kamer en Zolder Nr 4 Een goed onderhondqi HUIS ERF en perceel GROND in de Boomgaardstraat te Gouda wijk R R Nr 147 Terstond te aanvaarden En Nrs 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN in de Keesfaessensrolwagensteeg te Gouda wgk F Nr 34 ed 34 Oezamenlgk verbnnrd voor ƒ 1 40 per week De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der Verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVBR t Gouda Openbare Verkooping te GOÜDERAK op WOENSDAG 14 MAART 1888 des morgens te 9 nren aan bet Huis bewoond door C VAK DIE HEE genaamd Ovbbijssel aan het Goodeche veer van eeneo goed onderhouden INBOEDEL waaronder eenig gewerkt GOUD en ZILVER voorts een TILBÜRIJ een TENTWAGEN esnige TUIGEN en een PAARD Na lere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVBR te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA op DONDERDAG 15 MAART 1888 des morgens te elf uren in bet Kofliehuis Harhonie aan de Markt te Gouda van 3 Hectaren 34 Aren 50 Centiaren iiitmnntend Wei Hooi en Tuinland uitstekend geschikt voor BOOIKWËËKERIJ ea WAHHOEZIEBDËRIJ liggende aan de Oude Gouwe dicht bg het station van den Rguspoorweg te Gouda Terstond te aanvaarden Nadere inlichtingen geeft Notaris G O FORTÜIJN DROOGLEEVBR te Gouda STEDELIJKE GASFABRIEK De COMMISSIE van BEHEER maakt bekend dat ingevolge Raadsbesluit van 27 Januari jl de Gasfabriek zich tegen billgke vergoeding belast met bet Aanleggen van Gasleidingen in particuliere eigendommen TBIOOT ONBEB OSDEBM voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHETNK Zn WERKSTER Een BAKKERIJ TE HUUR gevraagd of een HUIS met OVEN op goeden stand Adres franco brieven onder No 1616 aan het Bureau dezer Courant Veordt gevraagd een flinke WERKVROÜW Adres aan het Burean dezer Courant A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 De Qondsclie Uachinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens GasJampen enz FOIITOBICO et UWil J van Sonsbeek DE OÜB CARTHAGENA S SJVIJBOONEIN per heel blik 40 cent per 10 bHk iVf mi J GERRITSEIV KORTE GROENBNDAAL Bergplan len Olie zet oogenblikkelgk den wortel van het reedt oitrallende haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoödat dit middel waarborgt voor te vroegtydige grgsheid Prgs per flacon met gebruiksaanwjjziog 60 cents Hoofddepot te Delft bjj A BREETVELT Az en verder verkrijgbaar by Wed Oosniao fiouda jM eil N SandFn Leiden A Priiis Zetenhuiieri VT Lii lhelin Voorburd Wed G Wilhelmui Woerd A Boa Berkel Fransche Sloomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPBNHEIMER Bott rdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstukken Gordgnen Trgpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander blgren en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverdworden Depot voor Gouda en omiirtken A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelibevlekking Onanie en geheime oitapattingen ishët beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring HoUandsche nitgave met 27 af b Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkeIgke gevolgen van deze onden d Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een z keren dood Te verkrggen bg het Ver lagBMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook jn postzegels en in eiken boekhandel in Bolland TE KOOP aangeboden ongeveer TE HÜÜB gevraagd G emeuïileerde Kamer met SLAAPKAMER of ruime ALCOOF en bediening Adres franco brieven onder No 1617 aau het Bureau dezer Courant 2000 mooie Willige Stokkeo lang 2 84 Meter dikte op 1 Meter van onder van 0 15 tot 0 20 Metet Adres Joh v d PLAS Bardinxveld fSodener ffliDeiaal Pastillen Tegan liui iniddwl Een dezer pagtill n bU niuw weer den mond te lai n ftineh u lieiruHrd z rb tM a kltiirr lijk hwalan van dan MONO dt KEEL tp ó9 LO fGI Wnar ¥ ziilkB it ktt n reedn T flijh n li zi ri Brk n de M PAstiUen ffewonnen uM da x t rrinersl broiin N vari B SOffSn door afdampinff onder toedicht an df n konink m lijke fcezondheidflraad den H er Dr arOËl rZINO ¥ eren zoo ifoed a s de bronnen lelf de slijm oplossen M n i slepende zinking Zw lonnin1 In warm inineraar water geBiuoUen maken een Ta Itte w midd I ttit door hunne v rzn htin en teffen de X kwellrnde Iioe teo Oenpzendo de lechte verterinjr ma overlaaUnff en darm katarrh de pastillen ter K 6oh ffen l et r de vooraf fsinde g esteldtieid van den onderhoud der orgaaiamus bi j gerolg ziin zij van £ ontiteJcingeii der borstïllBS en der longjiekten L a 2riiert2 Ifver i 2ettlnj aanlioudeiide vei slijmlDg lijden b cd n die ind ner pastiileri aan door den natuur p t voorgebrt f Ib rin werkzaamate genweam ddel p b j onderliilc Kebnukt wordt voor vrouwen n k nderafi in di meeste huistioudi ns en In vele geut chten jï l rui t w Td n met fCrfnveskun liffe uitwerking er M K til e n j rikkrlirtre tO Biand en vcis nmin en 1 Oi i iNErt MiNEtMAi PAiriM ENzijnindoz n m au bO entfl in alle apotbekm m krijiron llgemeene b tnrder voor Ho Imid i an Mc Fontitlap Apo S tnei lc d r bfun bot r traat 2 Crg sel X hcoschheid en hoesten lll ir l nezoD Hij slepende zinking Ji lonpBn fllhflPPHln flf MINERA LK HA3TILLKN van ÖODO lUUUrOUIUKff io proote gel 1 gr nomen enBOmtjd in flesschen A f 1 90 en f 1 00 TAMAItl DR B0NB0I 8 naiibexikn legen Verstopping en d iB mtde in verband maande oniieitrldheden lil dfioï n ma 90 en 50 COnt een Toote weerde m de her I steljlnf n en biizonder naer de CIGARETl EN tegen ASTHMA de in demin Van den rook dezer Ciunrelleu ieeft den lyder aan Usthma tersiotid ferlicbiiog lu Etui van 80 en 60 centS SALMIAK PASTILLES oploifirnd en verisehlend middel by Hoest en verkoudheid I fle oiije a 20 cents KRAEPELIEN HOLM Snelpersdmk van A Bbinkuan te Gouda Apothekert ie Zeist Depflt roor Gouda by den heet A H TEEHË ipoiheker voorliepti C THIM De uitgave dezer Courant gesehiediZONDAO WOENSDAG en VBIJPAQ In de Stad geschiedt de uit are ia den avond van DINSDAG DONDEBDAO en ZATERDAG De prgi per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 35 Febru ri 1888 In het hoofdltissdistrict Goudft voor de Tweede Kamer der Staton Oenoraa zijn van de 43 69S invonerA 2 915 kiezer In de rersehitiende gaiuseateq van 1 district is do verhouding aldus Gouda telt 1160 kiezers van de 19364 inwoners dus 6 i Boskoop 340 kiezers van de 2701 inwoners dus 12 I Waddingsveen 283 kiezer van de 4358 inwonen dus 6 Masritapelle 44 kiezers vau de 631 inwoners dus 7 o Moordrecht 150 kiezers van de 2210 iilwoners dus 7 1 Niouwerkerk a d IJsel 154 kiezers van de 2402 inwoners dus 6 o Lekkerkerk 26i kiezers van de 3394 inwoners dus 8 Krimpen a d I ek 138 kiezers van de 2144 inwoners dus 6 o Ouderkerk a d IJsel 184 kiezers van de 2711 inwoners dus 7 Krimps 1 a d IJagJ 79 kmen van de 2036 inwonen dus 4 Goudenik 116 kiezers van de 1752 inwoners dus 6 j De Minister vanBinncnlandsche Zaken heeflgoedgevondsn met wyziging dor beschikking van 3 Febr 11 betreffende de aanwijzing van onderkiesdistricten in onderscheidene hoofdkiesdistricten roor de verkiezing van leden der Tweede Kamer van da StatenGenoraal te bepalen voor zooveel aangaat de indeeling van de gemeente Moeroapello bij het onderkiesdistrict Waddiniveen van het hoofdkiesdistrict Gouda die gemeente een afzonderlijk onderkiestrict van dat hoofdkiesdistrict zal uitmaken en dat het onderkiesdistrict Waddini veen zal bestaan uit de gemeente Waddiniveen Wateronderzoek der Waterleiding over de maand Febniari 2 ïebruari was noodig 7 3 mgr K Mn 04 p Liter II II If 9 5 a n II II 16 H II p 6 3 It p n H 23 n II II 5 8 1 g II u De Algemeono Kerkeraad der Hervormde Gemeente heeft don 23stön dozer tot Predikant beroepen de Heer Ii ton Bosch predikant te Oegst geost Nu hot toonoelseizoen voor Ooudk ton einde is zullen vele kuustvrienden zeker mot genoegen vernomen dat binnenkort twee muziekalo soiriSos znllen gegeven n orden die elk in hare soar ecnige genotvollo uren beloven Wij bedoelen in de eerste plaats eono uitvoering van het Leipiiger Oeteartdham QimrM De aanvoerder van dezen kunstbond onze landgenoot Honri Petri de beroemde GewandhausConcerlmouter ie Leipzig bezocht reeds in eon vorig jaar eoiiigo steden in Holland on behaalde met zijn kw nrtet wnsfrtoo de l ekende musici Bolland Scbrodor en Unkenstein behooron een buitengewoon suceos Wio zich do heerlijke uitvoeringen van Becker s Florontiner Quartet herinnert zal zeker deze gelegenheid om wa irlgk schoono muziek te liooren niet laten voorbijgaan Algemeen wordt het buitengewoon ensemble der Loipziger kunstenaars geroemd de schoono tonen dor odolo instrumenten Je fijne nuanoeeringen leveren effekton die volgens deskundige booordoeling ann hot ongeloofolijko grenzen Een paar solovoordrachten van ADVBBTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTEBB worden berekend naar plaatsruimte fiovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVBETENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt maar gelukkig heeft de ziekte geen ernstig karakter aangenomen en kan zij thans byna als geweken worden beschouwd Z M verlaat intusschon zijn slaapvertrek nog niet doch wel het bed er is een Ugo rustbank voor geplaatst waarop de Koning Uch bq dag neerlegt De geheele ziekte zou waarschijnlijk in stilte zijn voorbijgegaan indien ze niet ware saraeuirevallen met Z Ms verjaardag Xu de receptie en het gebruikelijke gala diner geen voortgang konden hebben moest daarifoor de ware reden wel worden medegedeeld hoewel t bijv tegenover de officieren van het garnizoen niet noodig was den waren grond op te geven ook in vorige jaren liet de Koning hun gelijk thans eenvoudig weten dat hij hen niet kon ontvangen Een Berlijnsch specialiteit voor keelziekten moet om voordracht gehouden hebben waarin hij verkbkrde dat de ziekte van den Duitschen Kroonprins te wijten is aan diens veelnüdig gebruik van de Engelsche taal D Kttjonprins zet de hoogwgze geneeskundige ïspreokt sedert zijn huwelijk veelal Engelsch in den huiselijken kring Nu heeft het spreken van die taal een zeer nadeeligen invloed op de keel hot strottenhoofd en vooral do stembanden De EngfflScKcn zelven hebben daarvan weinig hinder omdat zij niet veel spreken Beproeft maar eens hoe vermoeiend het is herhaaldelijk de th uit te spreken En die th heeft onze Kroonprins millioenen malen uitgesproken Slechts een Duitsch Professor is in staat op zoo iets te komen I Zyn voorstel tot t delgke aaawijiiiig vcm het rijhgesticlU Ommertciaiu voor rgkaKerkiHrKhtiHg voor mannen in de memorie van ant oord n der toelichtende zoekt de Minister van justitie aan te toonen dat al werd de rijkswerkinrichting te Hoorn dadelijk uitgebreid nog behoefte aan plaatsruimte bestaat Het geial gestraften wegens dronkenschap bedelarij en landlooperij overschrijdt verro de verwachting Eene aanschrijving aan de burgemeesters zal z i niet voorkomen dat het platteland als het ware door bedelaars en laudloopers wordt overstroomd De aanwijzing van Ommerschans als tijdelijke werkinrichting zal slechts de bezoldiging van eeu beperkt getal beambten noodig maken Het maken van loodsen tot opname van verpleegden zou f 20 000 vorderen de kosten van uitbreiding van personeel niel medegerekend en uitbreiding vau localiteit te Hoorn zal geen dool treffen Na 1889 zil in de g chten Veenhuizen en te Hoorn ruimte genoeg voor de te verplegen manuehjke veroordeelden 3ijn omdat zij te zamen 35 O verpleegden kunnen bevatten Met het tegenwoordige detachement is do veiligheid voldoende verzekerd Hot plan om de gronden rondom Ommerschans te vorkoopen blijft best ian Of de oude schans voor een ander nuttig doel is te bestemmen zal later wonlen overwogen Staten Generaal Tweede KiMEB Zittingen van 23 en 24 Februari Nadat eeu voorstel van den heer Keuchenius om de beraadslaging Ie verdagen op grond van een verzoek van de Ned lud Stoorav Aly door den beer Van der Loeff en den Min v Binn Zaken de Min V Kol was onirosteld bestreden vorrtorpen was met 43 tegen 10 stommen werd over de