Goudsche Courant, zondag 26 februari 1888

Kleediiig Magazyn De Stad Parijs Markt A 62 GOUDA De oadergeteekeade bericht zgu geachte Begunstigers dat er nog enige WINTREtARTIKELEN voorbanden zgn bestaande in JAGIT 7ESTEN WINTSBJASS£K GOLEEBTS ULSTEUS REISDËREK8 enz en dewelke voor eiken prgs OPGERUIMD zullen worden Db stad PARIJS Markt A 62 GOUDA r F STROEVE t e de Nieuwste Keuze in ARMBANDEN BROCHE S fantasie KAMMEN en fedora SPELDEN Groote sorteering SPEELGOED a ea ett CD ZLIVERK FRANSCHK WlJi KN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Flesschen met accijns franco bals gebeel Nederland ook per proefnesch kwart en taalf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle HBUKSN Frijgcouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesacben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig DepQt van Wellens Eoonekamp Elizter Tnd seht ptkettaart ge dgemtene beiMJaU ag geroerd Ëen amendement van deo heer Eenoheniaa om het contract door den Miuiater t Kol te doen duiten werd rervorpen eTensoo het ie amend om den heeren Boiaaevnin o den roorrang te verloenen en een Se om b j nirt nalering der orereenkomat een te storten waaifaorgkapitul vwbeurd te verklaren Een amendement van den heerTan der Loeff om in plaats ran geld ivaarborgkapitaal in certificaten N W schuld te doen storten en by niet naleving vau de indionststelling van elke lijn verbeurd te verklaren werd aangenomen mei 48 tegen 11 stemmen Van een zevental ameiidementeu van den heer Keaehenius waarvan zes bedoelden om da subsidie te verminderen wertien nadat ten 4 uur een voorstel van den heer Keuchenius om het debat te verdagen was afgestemd met 35 tegen 26 stemmen 4 verworpen en daarna de beraadsbging verdaagd tot den volgenden dag Bij de gisteren voortgezette behandeling der Indische paketraart trok de heer Keuohenius na er n kort debat 3 amendementen tot subsidiererlaging in Een amendement van dien herr om dun Gouv Generaal wijzigingen in de lijnen diensten en subsidien te docu beielen met bekrachtiging van de Wetg Macht door den heer Van iler Loeff verdedigd en door den Minister van Binn Zaken liestreden werd verworpen met 36 tegen 21 stemmen F n amend strekkende om bij de wet te doen opnemen bepalingen omtrent den aanbouw der schepen op Nedorlandsche werven van den heer Keuchenius word verworpen met 47 tegen 10 stemmen Be Regeering wijzigde in zooverre een der alinea s dat de nieuwe Iqnen eventueel met goedkeuring der Wetg Macht moeten tot stand komen Een amendement Keuchenius waarin bepaald wordt b j de wet dat gezagvoerders stuurlieden en machinisten Nederlanders moeten zija is met 31 togen 21 stemmen aangenomen Een amendement van de cominissie van rapporteurs om te bepalen dat ook particuliere personen en goederen zullen worden verroerd tegen vastgestelde maximumtarieren werd verdedigd door den heer Van der Goos De heer Levy gaf echter in bedenking uit te doen maken dat de Maatsch bewijzen moest of er ruimte beschikbaar was tot vervoer ran particuliere personen en goederen De heer Van Gennep betuigde zijn sympathie met het amendement hetwelk volgens den Minister Heemskerk by aanneming niet tot vervalliug van t contract zou leiden Het amondement nog door den heer Van Houten rapportour verdedigd werd aangenomen met 47 legen 1 stem die van den heer Keuchenius T e gehecle pakotvaart wrrd met 57 togen 3 stemmen aaugenomon Verschillende wetten werden daarna aangenomen en de behandeling der verlenging van het contract met de HoU IJz Sp wegmy verdaagd evenals het wetsontwerp tot tgdelijke aanwgzing van Veenhuizen voor mannen en stichting van een gebouw voor vrouwelijke verpleegden ta Oegstgeest De Kamer ging daarna uiteen Voor de rechtbank te s Hage werd Donderdag behandeld de zaak van den heer Willink Ketjen beklaagd van opzcttelyken smaad tegen een ambtenaar tijdens do rechtmatige uitoefening zijner bediening door bij bezoek aan diens huis tegenover de dienstmaagd van den Minister van Koloniën de woorden te bezigen Ik kom de Indische papieren halen die mynheer mij heeft ontstolen Beklaagde ontkende het feit niet maar kwam op tegen de verklaringen der dienstmaagd en van den rijksveldwachter dat hjj zich had uitgelaten alsof de ministor hem stukken ontstolen had Hy had alleen gezegd dat de minister medeplichtig was aan roof van de den beklaagde tOükomende papieren Bjj afwezigheid van mr Paap die onverw pbt kennis had gegeven dat hy afzag van de verdediging droeg de beklaagde zelf zijn verdediging voor Wat de zaak betrof zag bekl in de gewraakte woorden niets dan een zwakke herhaling van hetgeen hij reeds dikwerf in een open brief en in mlressen aan de Tweede Kamer had verkondigd Hij verdeiligde op de bekende gronden uitvoerig dat de stukken zijn eigendom waren en betoogde dat do Minister medeplichtig kan genoemd worden aan roof dier stukken Op de vraag van den president of de bedoeling van ilen beklaagde was geweest den ministor te bekladden antwoordde bekl ontkennend Bedoeling was geweest een gerechtelijk onderzoek uit te lokken De officier van justitie verklaarde uit de verdediging geen feit te hebben vernomen dat de den beklaagde ten laste gelegde beschuldiging ontzenuwde hij oordeelde dat diens rjcht op de bewuste stukken niet falefMd Hm dodinlft al vara dit gedaan dan OU dit nieli afdoen aan het strafbare feit Hjj lachte derhalve voor beklaagde n maand gevangeniaatraf De uitspraak ia bepaald op 1 Maart Den ISden December jl werden door don notarismr J M Bichdle te Amersfoort ton verzoeke vanden zich noemenden kerkeraad 4er Hervormde gemeente te Bunschoten wiens leden evenwel doordienzq ds gehoorzaamheid aan do Synode hadden opgez gd uit hunne betrekkingen waren ontzet de landerijen van de kerkelijke gemeente in het openbaarverhuurd Aan dat voornemen werd niet op de gewone wijze publiciteit gegeven maar de predikant dr Van Goor deed trooibijjetten drukken en dieuiUluitend te Bunschoten onder de doleerenilen verspreiden De landèrqen werden dan ook verhuurd maar later is do Synode tusschenbeide gekomen mot dit gevolg dal de landerijen in den loop der er maand ten haren verzoeke door don notaris mr J deLouter ia de herberg Be Faam te Hoogland audermnal in het publiek zullen worden verhuurd De personen die in Deoasiber huurden alle leden der doleerqnde gemeente hébben naar men zegt dehokken van sloten vo xien en het laat zich verwachten dat doen zich hnd re huurders op ongeregeldheden niet zullen uitblyven V D Op de vergadering vaa het Ned Landbonw comité den 32 dezer te s Hage gehouden in zake de tontoonslelling te Parys in 1889 werd kennis genomen van de statuten voor de op te richten Vereeniging onlangs te Amsterdan ontworpen en de voorzitter mr Hofman gemachtigd op do vergadering van belanghebbenden aldaar bijeengeroepen de belangen der Nederlandscha landbouwers voor te staan Mededeeling werd gedaan dat reeds een 20 tal landbouwers zich tet inzendingen bobben bereid verklaard Tot onderzoek en behartiging van de bolangon der bietencultuur in Verband met de suikeroonferentie te Londen werd eène commissie benoemd uit de leden van het cortiité Bauduin to s Hage Sngders te Middelburg Kakebeeke to Goes Scholten vau Aschat te Bozendaal Barohman Wuijtiers van Vliet te Utrecht en Dommer van Poldersveld te Nijmegen secretaris die met de hh industrieelen Reiger to Utrecht SigBi te Rozendnal en Van Rossum te Halfweg te s Hago eene bijeenkomst zullen houden in het hotel Kèizershof op 29 Febr e k Buitenlandscb Overzicht Nu de geruchten over het samentrekken van troepen bij de Bussisch Oostenrijksohe grens hebben opgehouden begint hetzelfde apel ten opzichte van fraukryk en Xfalié Reuter althans meldt uit Rome dat het militaire blad L Esercite de aandacht vestigt op de samentrekking van Fransche troepen bij de Italiaansche grens De regeering heet het verder is daarvan verwittigd en zal dergelyke maatregelen nemen Het gevecht tegen het Hinisterie Tirard is in de Fransche Kamer goed afgeloopen Met een meerderheid van 23 stemmen werden de geheime uitgaven bewilligd toodat het Kabinet voor eenige dagen weer i te vaster zit I rouwens in sommige parlementaire omstandigheden leven zulke zwakke Ministeries wol eeni langer dan sterke Het dalen der Beurzen staat niet in direct verband met den politielen toestond het toenemend wantrouwen van het publiek en dairbij gewone financieele overwegingen het dalen van de roebelskoers enz hebben hieraan meer schuld Immers met de politiek is het nog precies hetzelfde Na lange onzekerheid is het eindelijk uitgekomen dat Rusland niet zoo zeer heeft voorgesteld als wel den wensch to kennen gegeven dat de Mogendheden de Porte zullen verzoeken mede namens de Mogendheden te Sofia te verkUren dat daar alles togen de wet is Nu wordt die step van Rusland verschillend opgevat De een jziet hierin een vredeteeken want zegt hij Rusland heeft het lange zwijgen afgebroken en nu zal het wel terechtkomen Neon zegt een ander nu komt het juist niet terecht want die step van Rusland is zeer geschikt de verdeeldheid dor Mogendheden aan den dag te brengen en wanneer dit geschied is heeft Rusland zich intusschen gereed gemaakt voor den oorlog die toch niet te vermijden is Frankrijk heeft op den wensch van Rusland natuurlijk met den meesten spoed geantwoord Te Berlyn is men gezind om Rusland tegemoet te komen maar Rusland moet t zelf niet onmogelijk maken en er geen dingen vragen welke do bondgenooteu niet goed vinden Te Weenon zal men zeer waarschijnlijk RusUnds wensch niet zoo grif vervullen eenvoudig omdat men daarin het middel ziet nog meer last te krijgen van de Bulgaarsche quaestie Men verzekert dat Kalnoky verklaren tal dat Oeiteni k van het begin af Ferdinand niet erkend en zijn verheffing tot Vorst van Bulgarije onwettig verkUard heeft in dit opzicht had duade Begeering nooh aan haar vroegere verklaringen iete to veranderen noch de i aan te vullen Oostenrijk wanschto echter niet de hand to leenen tot een stap die de gevaren voor een botsing in het Gaston zou vermeerderen Hiermede zou niet alleen het denkbeeld eener militaire bezetting van Bulgarije maar ook hot plan omtrent het instellen van een commissoriaal bestuur onder Russisohen invloed aldaar van de hand gewezen zijn Het weer ie San Remo is helder maar koud De toestand van den Kroonprins is volgens de laatste berichten iets beter De krachten nemen toe de eetlust is goed en de Prins blyft den geheelen dog op Wordt het weder ieta beter dan mag de patient in de buitenlucht hetzij wandelend hetzij rydeod s Morgens 9 en s avonds 9 uur is er medische raad maar verder gaan de genoosheeren behalve do waohtdoonde wandelingen maken wet eveneens voor een gunstig toeken wordt gehouden Behalve de chirurgische behandeling welke bijna geëindigd ia wordt de patient behandeld met desinfecteeronde iuhaUties van terpentijn en eucalyptus olie Verder volgt hij een krachtig dieet De Engclscho bladen doelen nu den volledigen inhoud mede van het visscherijtraclaat tussohen Canada en de Vereenigde Staten dat nu by den Amerikaanschen Senaat is ingediend De rechten der Canadeesche en Amerikaansche viaschers warden nauwkeurig omschreven en de beslissing van geschillen opgedragen aan een scheiilsgorioht President OluveUnd kan zich volkomen met deze oplossing vau het geschil vereenigen on zond het tractaat met de aanbeveling het goed te keuren KOEPOkii R TL G De BURGEMEESTER van GOUDA Brengt ter algemeeno kennis dat aanstaanden ZONDAG den 26 FEBRUARI 1888 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor ninÉ inogenden maar voor ie die zich daartoe aani mt gelegenheid zal bestaan om zich geheel huteloot rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 82 Februari 1888 Da Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDüOBN UurKorlljke Stand OKBOSKN 39 Febr Adolf Wilhcni OVERI KDEN 83 Febr M ran Wyk wad A Aaden 86 j i P A Weroiak IS j U O N Bniwar S j ONDERTROUWD i 14 Febr I Teranitlaa i j aa A Soffrée iS j Moordreoht GEBOREN Wilhelmiaa Jobuns oodara D Sabaap ea O ran der Laan Aafje oadera J SpckaniJder ca O de Braio OVËRLKDEN M P Vermeer i m ONDERTBOUWD K J de Rooij woaend te aOrsrenbage en L van Tilborg StolwUk 6BH0REN Jainigje oadera W B tb ea Vvkaik OMrtroida NmUj oadera C J tan Elk en F Rooiendaal OVEULEDENi 0 rao den Heart B K 0 Blonk w GEHUWD J Hoakoop en P Both J Vorbgrg ea A Botb Haastreoht 6EB0KBN Limbertni ondera C Raaiihorst en E Kloot OVERLeDE N t J d Orisr 8 n Vllst GEBOREN Coraelii oadera Sehcp en N de Groot Beenwijk = GEBOREN Alida ooderi A N Janaan en A Hoogeadoorn Citharina oDd H Hetasl en C Laramerd Geertroida oodari S Heemikerk en O Boere Oerrifje onden P Bikker eo A ran Schaik Maria en Neeltje ondera A ran den JHofen en C Nieremeger Geertroida Arnolda ooderi C J B Coez en G ran Wijk ADVERTENTIËN Voor de vele bewgzen van deelneming bü het overiyden van onze geliefde Moeder zeggen wg aan allen hartelgk dank Uit aller naam J STEENLAND Gouda 25 Februari 1888 V Heden orerleed mgn joogate Wn I PETROS ADRIANU8 WgRNINK in den leeftgd ran büns 17 jaren W C WBBNINK Qmtda 23 Fsbroari 1888 Voor de vele bewgzei van belangstelling bö onie VUF n TWINTIO JABIGE ECHTVEBEBNIGINO ondervonden betuigen ook namens hanne Kinderen bartelgk dank W STIKKER C B 8TIKKBR IJp i AAE Gouda 25 Februari 1888 Bg eene stemming ran LIDMATEN is heden beslist men tegen VRU BEHEER is EamOK OFRÏCHIHZKNIMUK LEDEN TAK Dl HhBVOSMDI KbBK Nieuwerleert aid IJ mI 24 Februari 1888 Men vraagt tegen MEI in een klein gezin met twee dienstboden eene Keukenmeid die een bnrg rpot kan koken Hoog loon en Terval Franco brieven onder No 1618 of in persoon bg den Uitgever dezer Coarant TE HVVR Er wordt te hnnr gevraagd een droog PAKHUIS of raime ZOLDER Adres onder No 1619 aan het bnrenn dezer Courant Te GOUDA wordt wegens sterfgeval UIT DE HAND TE KOOP aangeboden een flink waarin de Kruldenierêxaak gedurende 40 jaren door den eigenaar met goed saccas il niigeoefend en welke Zaak voor nitbreiding vatbaar is Te aanvaarden volgens overeenkomst Tevens TE KOOP 2 naait elkander gelegen goed onderhouden met groot PAKHUIS er nevens staande en gelegen aan de Singelgracbt aldaar Adres in persoon of met franco brieven aan Mej de Wed 6 vak GENT Blaanwstraat Qottda TE KOOP aangeboden ongeveer 20U0 mooie Willige StokkeD lang 2 84 Meter dikte op 1 Meter van onder van 0 15 tot 0 20 Meter Adres Joh v d PLAS Hardinxvtld Stoom Bleeke rij in de BOELEKADE TE HUUR of TE KOOP met alle gbehoorende GFIEEDSCHAPPEN Te bevragen bg H il SCHRAVE Boelekade A V os Az Kleiweg E 73 en 73 Openbare Aanleste jig BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zallen den d MAXKT 1888 bg enkele inschrgving AANBESTEDE a De huitenverfioerken vaneenige gebouwen b De ffUenStukadooitoerkenvan eenige getouwen gedurende de Jaren 1888 1889 en 1890 Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBoawmeester per Flesch 0 90 J Wed C van OIJB Nog slechts tot den 29sten FINALE ÜIÏÏEBSOOF tot elk aannemelgk bod Ieder doet zgn voordeel Achtend UEd Dw Dienaar FIERIIE GiJBELS Wgdstraat 173 Per doos 4 0 Cent Geen beter middel voor verkoudheid als de beroemde DROP uit de Blikken Trommel van A VAN TUIJL Paleisstraat Amsterdam Dit merk is alleen verkrggbaar bg I ê van der 8anden Baf ketbakker Markt Gouda Per 4oos 4 0 Cent Fieuwe Japonstoffen en daarbg passende GARNEERING Zwarte Thibets in ALLE PRUZEN Wed BOSMAIV TIEN DE WEG D 84 GEEi KIESPIJN MEER voor allen die het wereldberoemde echte K K H f Tandarts Dr PO PP 5 eSl ter ff i gebruikt hebben Boven ieder ander Tand water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tanden Möndziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPP g TANDPASTA Tsmlpoeder i9 s behoudt men Steeds geiouAt en schoone Tanden een eerste rereischte tot het behoud van eene gezonde maag Dr POPP s Tandplombeergel om zelf holle kiezen te rullen Dr POPP s Kruidenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP s Zonnebloem Oliezeep fijnste on beste Toilet Zoep WAABSCHUWiyO t f bestaande namaaksels van Anatherin Montwater zijn voor de Grezondheid schadelijk l to volgens analyse daarom waarschuw ik hieri r medo het geëerde publiek voor aankoop van WÊf zulke namaakaels Dr J G POPP KX HofTwudartt en uitmnder der AnatherinPreparaten te Weenm Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Oouda bq de firma J C Zeldenrijk Ck Drogist op de Markt te Rotterdam bq F E van Santen Kolff te s Hage by J L F Snabilié apoth to Delft bij A J van Eijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden by E Noordjjk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H üloth Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spaiye dem Lobry Porton Droogisten