Goudsche Courant, zondag 26 februari 1888

Kiesvèréenighoig Burgerplicht toegankelgk voor Niet Leden der Eiesvereeniging Dinsdags 28 Februari des avonds ten half acht ure in de zaal Kunstmin der Sociëteit ONS GENOEGEN Spreken de Heer Mr J G PATIJJS Candidaat voor bet Lidmastschap der Tweede Kamer van de Staten Generaal voor het district Gouda 1888 WoessdM 29 Feiiriiftii N 3671 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken POLAKS LEVENS ELIXER Bekroond PARUS 1878 Fabrieksmerk wettig Gedeponeei d Met de hoofdverkoop van bovenstaande heb ik voor OOÜDA en OUSTREKEN belast den Beer M PËETERS Jzn Gouda Verders verkr gbaar bg de meeste nette Cafe s en Slgtergen C POLAK Gzn Fabrikant Groningen Sociélé Generale D epargne Maatschappelijk Blapitaal lO OOO OOO VERKOOP van OBLIGATIËN tegen den dagkoers der Benrs van BRUSSEL üe aandacht wordt gevestigd op de groote Trekking der Loten St d ANTWERPEN 1887 op lO bv£ XST a s HOOFDPRIJS Fr 150 000 Geheele aandeelen voor deze Trekking zgn verkr gbaar tegen betaling van ƒ 2 50 bg den Hoer van OIJE Kleiweg No 2 te Gouda mm ÜIT7EËE0DP van de geheele voorraad Farfumeriën en Toilet Zeepen zoolang de voorraad strekt tegen 1 verminderde prgs Louis P WELTER Westhaven B 193 Wei A E SEIBERT GOUDA Firma FLORIJN Depot van ENGËLSCBËKVITMINERALË WATEREN der firma JOSIAH RUSSELL Co Rotterdam lAtnden Soda Water Spuitwater Seltzer Water j op Potass Water f flesschen Lemonade Sparkling Citr Limonade l inhoudende GingerAle j Liter 6inger Beer Gember Bier in kruiken Staal Limonade 5 gr StaA l p ft ï V Lithia Water f flesschen Lithia Potass Water iuhoadende Tonio Bitter Water Litw Alleen het Soda Water Spuitwater wordt ook op halve flesschen en kiuiken Liter geleverd De flesschen en kruiken worden berekend a ƒ 1 20 per dozgn en worden voor dezelfde prgs ternggenomen Verkoopers genieten RABAT Wed A R SEIBERT firma FLORUN in Wjn en Qedisteleerd Gouwe Gouda Snelpersdruk van A Bbinxhau te Gouda Openbaar Onderwijs Toelating vaa L rlingeB op de Kosteloozeen op dei Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwga alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Lecriingeo wier plaatsing man met den In APRIL 1888 op een der bovengenoemde Soholeu verlangt zal geschieden in de Schoollokaleu op DINSDAG 28 FEBRUARI 1SS8 des namiddags ten vjjf uur Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilletten Namens de COjftMISSIE de Secretaris Ma J FOBTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 9 Februari 1888 Mejuffrouw J KROPMAN vraagt tegen half Maart Inlichtingen Attesten en Prijscouranten gratis voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zn een MEID Sociëteit ONS OENOEQEN Zaal KUNSTMIN Zondag Z6 en Maandag 27 Februari 1888 fiiiD mi 111 te geven door het Internationaal Variëté en SpecialiteitenGezelschap onder directie van J LEFÊBRE Optreden van de Eerste Specialiteiten der wereld Debut van Les frères FORRET Barre fixe van bet Hippodrome de Paria gt Mr VYlLLY Equillibrist THE LITLB MOEÉNO Groot Succes v d Dag en verdere Specialiteiten Aanvang 7 j nar Entree NietLeden 75 Ct Leden 0 Ct Kaarten te verkregen ZONDAG en MAANDAG van 1 3 uur aan het Bureau voor Leden hg den Heer G v R DOKTLAND Ten overstaan van den Notaris MONTIJN zal op MAANDAG 12 MAART 1888 avoormiddags 11 ure in het KofBehnis R0r SchaakBOUD aau den Kleiweg te Gouda wegens sterfgeval ten verzoeke van de Erven van den Heer JACOB BORKÜS publiek worden verkocht Perceel 1 De nog in volle werking zgnde en van ouds alom bekende SCEEEFSTIUmWERF DB WERF KROMHOUT met daarop staande LOODSEN vier SCHEEPSHELLINGEN g ze ren OVERKAPPINGEN enz I enevens een goed onderbonden logeabel WOONHUIS en nog een dito WOONHUIS daarachter alles aan en bg elkander bg de Mallegatslnis te Gouda kad Sectie £ Nos 733 734 735 534 535 536 en 736 groot 30 A 56 c A Perceel 2 a Een WOONHUIS verhuurd voor 2 per week b Een WOONHUIS daarachter verhuurd voor 1 per week c Eene LOODS achter laatstgemeld Woonhuis verhuurd voor 35 per jaar en d Een perceel OPEN GROND en KADE met VRUCHTBüOMBN en daarbg behoorend BALKENGAT alles bg en aan elkander aan den Gonderakschen djjk tegenover Perceel één onder Gouderak kad Sectie C Nos 770 857 en 855 te zamen gro 49 A 43 c A Eerst in pereeelen en daarna gecombineerd Inmiddels uit de hand te koop te bevragen ten kantore van voornoemden Notaris Te aanvaarden 15 MEI a s en op alle werkdagen te bezichtigen terwgl nadere informatiën te bekomen zgn ten kantore van voornoemden Notaris en bg den roedeeigenaar en medebewoner den H r HÜBERTUS van VLAARDINGEN Ten verzoeke van de Erven van den fleer A SCHIBVEBN zal alsdan tevens worden ver kocht als Perceel 8 Een WOONHUIS en ERF te Gouda aan de zuidzgde van de Nieuwe Haven Wijk N No 24 kad Sectie B No 519 groot 99 cA Wekel huur onder en bovenwoning 2 60 Alles breeder bg billetten BINNENLAND GOITOA 28 Februari 1888 In een Zondag door de B K Kieavereeaiging Beelt voor Allm te Gouda belegde vergadering welke behalve door de rr taltak opgekomen l en ook werd bqgewoond door het bettuur en eenige leden van de B K Kiesvereeniging te Waddinxveen alsmede door kieiers uit andere buitengemeenten is jhr mr K A Oodin de Beaufort aftredend lid met eenparige stemmen candidtat gesteld Bs heer mr i O Patqn te s Hage heeft de candidatunr aangenomen die hem door de afdeelin gen rau de centrale kiesvereeniging Burgerflieht te Bodegrave is aangeboden De B K kiesvereeniging heeft tot candidaat gesteld den heer i 1 Suqnstee te VHage Zaterdag 8 Maart e k worden de Goudsehe abonnés op de Bottardamsche Open in de gelegenheid gesteld eene opvoering van de nieuwe opera KöNta Abtad by te wonen Zaterdag II bad de eente opvoering plaats en met groot succes De tekst i naar men weet ontleend aan een van Van I ennep s bekende verhalen fe H nenhorg Na ieder bedrijf werden oomponiat on dichter de hh Verhei van Loohem onder daverende to niehingen ten tooneele geroepen om den bgval van het publiek in ontvangst te nemen Het lal het Ooudsohe pubKek leker hoogst aangenaam ijjn reeds zoo spoedig met het nieuwe werk kennis ts kansen maken De dienstbode van den hem O alhier ganakte Maandagmiddag in den pnt van het woonhuis Op haar halpgeschrei kwam de vrouw dea huizes die gelukkig in hare nabyheid was toeschieten en mocht na eenige inipanmag geholpen door de buren er in ihigen haar op hst drooge te brengefi Zaterdag avond omstreeks 12 uur zgn bij enkele inwoners in de Keizarstraat en op de Baam miten ingeslagen door drie personen die aoo men hoopt door de politie luIlen worden o eapoord Door de Kamer van Koophandel te Botterdam ia besloten een missive aan de Begeering t zenden waarbij de Kamer den wensch nitapreekt dat de concessie der Nederl ll ifoor a Uaattckafpg niet zal worden vernieuwd dan op voorwaarde d t de spoorbrug over de Goawe zal worden verhoogd overeenkomstig de plannen der Prov Staten van ZnidHolUnd Uit Almelo wordt gemeld Een voorste van dea heel Van Harken nit Delft om onder behoorlijk protest don arbeid tegen verlaagd tarief te herratteo is door de fabriekarbeiders van de hand geweien Deze willen zich volgaarne aan de uitspraak van een soheidsgerecht onderwerpen maar daarvan willen de wericgevers niet weten Men is thans alioo nog even ver gevorderd als viiiSr eenige weken Op eene niet onaardige wjjze werden eenige dagen geleden twee beruchte siroopers bezig met diefstal te plegen ontdekt Een te Leiderdorp wonend vischhandelaar had reeds menigmaal diefstal van visoh uit zijn gesloten visohkasr of bon in zgn aan zijn erf liggende schuit waargenomen zonder dat het was mogen gelukken de daders te snappen hetgeen dan ook moeilijk kon geschieden aangezien dergelgke diefstallen ïteeds bg nacht worden geploegd Daarom kwam hg op het denkbeeld zgn schuit door eleotrioiteit t verbinden mut een schel in zijn slaapkamer In den bewuste nacht werd h j door de schel gewaarschuwd dat er dieven waren en met zgn huisgenooten het erf opgaaade zagen zij twee beruchte stroopors zich in een roeischuitje verwijderen Bedoeld schuitje was kort te voren door hem aan een der stroopers verkocht Natuurlijk volgde daarop hnn aanhouding en na een verhoor door den commissaris van politie te Leiden zijn zij ter hesehiUang van de haagsehe justitie gestelu Bg het einde der jongste zitting van het Crimineel Gerechtshof te Pretoria Transvaal wenschte de Hoofdrechter de jury geluk met de weinige crimineele zaken welke op do rol waren geweest welk feit bü beschouwde ids een bewijs dat de toevloed van vreemdelingen door de goudvelden aangelokt niet zooals men gevreesd had het aantal misdaden beeft doen vermeerderen De Volkastem komt echter tegen die rooskleurige besohoBlW V op Volgens het blad is in de dorpen te Pretoria te Johunesburg de veiligheid op straat en zelfo binnenshuis zeer verminderd en geschieden er vele brutale diefstallen en aanrandingen De goede oude tgd toen men met open deuren sliep ii voorbij In eea der hoofdstraten van Johannesburg b v werd onUngs zeer kalm een brandkast door dieven de ♦ oordeur van een huis uitgedragen Klders sloege $ een paar inbrekers eenige glasruiten aan stukken drongen het huis binnen en stalen op hnn gemak alles wat van hun gading was Een dame werd in haar eigen huis door twee landloopers aangerand enz Dergelgke misdrijven blüvea meestal ongestraft Van tien zulke gevallen worden er geen twee voor het gerecht gebracht omdat er toch geen hulp te krijgen ia wegeas de gefarekUge inrichting van politie en justitie Het is legt het blad ten slotte hoog noodig dat de regeering naar betera middelen ter bescherming van personen eo goederen ultde De heer H IL de Wildt iagsliiear by de spoorwegbrug te Deventer wüst in k 2 van het weekblad De Ingenieur op de weBscK hsU arbmders bij openbare werken tegen ongehikken te verzekeren en wel naar aanhidjng van maatregeien in dien zin genoraea door de maatschappg lohc Coekerill bg den bovenbouw der genoemde brug Haar werklieden bij dien bouw waren verzekerd zoowel tegen ongelukken met doodelijken afioop als tegen verminking en tgdelqke verhindering om te werken Als premie daarvoor werd uitbetaald 1 pCt der loonen of echter deze premie geheel of gedeeltelijk door de werklieden werd gestort vernemen wg niet De heer De Wüdt betoogt dat in alle bestekken den aannemer behoort te worden voorgeschreven zijn werklieden aldus te verzekeren op straffe van e n flinke boete waaruit de aanbesteder ingeval van ongelukken den niet verzekerdrn werkman zou kunnen ondenleunen Naar zijn oordeel zgn Se bezwaren aau dergelgke bepalingen verbonden gemakkeIgk uit den weg te mimen en zelf heeft hij dan ook indertijd het initiatief geuomen om in de bestekken der Kon Kederl Locaalspoorwegmaatsohappij Willem III het vertekeringsbeginsel tot zgn recht te doen komen Zijn voorstel kwam echter te laat om in overweging te kunnen worden genomen De schrijver aeht het wenachelijk dat de verzekerde werkman zelf de betrekkelijk geringe premie betale rn wgst op het zijdelingsche voordeel dat op die wijze het verzekeriogswezen in dezen vorm meer en meer in arbeidonkringen zal worden kend en gewaardeerd n inzender in het i 3ociaal Weekblad die op bovenstaande da aandacht vestigt voegt er het volgende aan toe Het onderwerp verdient alle aandacht en zeker zou de Staat door het opnemen van een verzekeringsvoorschrift in zgn bestekken een sloot geven in de goede richting Niet alleen is deze de grootste werkgever in het keninkrgk maar bovendien is van hom met eenig recht op meer medewerking te hopen dan van de kleinere besturen bij welke het niet steeds gemakkelijk zal zgn dergelijke maatregelen ingang te doen vinden Ook zal het wel in den regel ten slotte de oitbestedeT Ün die de premie betaalt e zal dit bezwaar bg don Staat niet zoo zwaar gewicht in de schaal leggen als bg andere besturen die waarschijnlgk wel zullen volgen maar tot vo órgaan moeilgk te bewegen zullen zijn In het verslag van den Baad van toezicht op de spoorwegdiensten dat ia opgenomen in de Staabcourant wordt als hoofdoorzaak van het spoorwegongeluk te Buinerwold genoemd het verkeerd afseinen der telegrammen van Meppel Dit had eclter niet noodzakelijk de botsing behoeven te veroorzaken indien niet Buinerwold lichtvaardig de kruising had aangenomen indien het personeel vande uit Meppel komenden trein meer waarde bad gehecht aan de seizoenen en nauwkeurig haduitgekeken en indien in de beide afatandssignalen de lichten hadden gebrand i De Baad stelt de volgende maatregelen voor waardoor ongevallen als te Buinerwold zoo goed als onmogelijk worden lo dat als regel worde aangenomen dat op elk station of halte voortaan ten minste twee vaste beambten zullen worden aangesteld Hoewel onder gewone omstandigheden op de kleinere halten met gering reizigersverkeer als Buinerwold de dienst door 6éa persoon wel kan worden verricht blgkt dat in een kritiek opgeublik als dat vó Jr de aankomst van trein 60 op 2 Januari gebrek aan bevoegd personeel een gropt nadeel is Te meer is dit van gewicht op een station waar een der uiterste wijsels en bij gevolg het afstandsssiu zoo ver vin het haltegebouw is verwgderd als te BttinerwoU 2o dat de voorsobriften betiefiende de verlegging van kruisingen in het dienstreglement derBfastschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegeh voor den loop der treinen aldua zullen worden gewgzigd en aangerold dat steeds de kruisingverlegging aan het personeel der beide treinen die moeten kruisen schriftelijk zal kunnen worden bekend gemaakt en dat de auutragelen welke zoUen zgs te nenen ora te soigen dat het treinspersoneel zich zal kunnen vergewissen waar de kruising zal pUats hebben on of die al of niet is verlegd in nader overieg van den Baad van Toezicht en bestuurders der spoorwegmaatschappqzullen worden ontworpen en door hen aan de goedkeuring van den minister onderworpen j Het spiritisme vindt te Utrecht naar men van daar meldt in de studentenwereld tegenwoordig een aantal aanhangers En o k Jiet hjrpnotisme wordt er op bedeokelgke wijze door leeken toe Dezer dagen werd in het studentengozelschap Fanta No ta voor een auditorium van moir dan een honderdtal leden een voordracht over magnetisme enz gehouden door oen jur stud die op t gebied der hypnotische suggestie met succes verscheidene proeven o a ook op een paar Amsterdamsche studenten nam Door een med stud werd ernstig geprotesteerd tegen het houden van dergelgke Voor eenigen tjjd werd do directeur der NederIsndsche tramweg maatschappij de heer S Hamelink gestraft met eene boete van ƒ 5 of 7 dagen gevangenisstraf wegens de zwarigheid door hem gemaakt om zijn plaatsbewijs op den Ked centr spoorweg ontvangen te verwisselen tegen een ander niet door hem geldig erkend briefje een maatregel sinds eenige maanden bij die maatschappij ingevoerd Den heer Hamelink die zich te dier zake tot den raad van toezicht op de spoorwegdiensten gewend hoeft is door dat college medegedeeld dat met ingang van 15 Februari de plaatsbewijzen van reizigers op den K centraal spoorweg niet eer door de conduoieurs zullen worden ver risseld tegen oontramerken dan op bet station waar het laatst vóór aankomst op de bestemmingsplaats wprdt stilgehouden voor het inen uitlaten van reizigers Voor een dor Iiondensche rechtbanken werd dezer lagen een zaak betreffende draaiorgels behandeld Kr leerden twee orgels in de zaaj gebracht en de rechter noodigde de advocaten der beide partgen uit de verdiensten der instrumenten van hunne nliënten aan te toanen Toen stond er een advocaat p wees op de fijne bewerking van het eene orgol n beicon tot groo vSKnaak van alle aanwezigen een deuntje te draaien T te bewijzen hoe goed het