Goudsche Courant, vrijdag 2 maart 1888

VrtHlsg $ un J888 N mtZi ALGEMËEKE SPAARffiAATSGHAPPIJ NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Kapitaal 1 000 000 franken met recht op Terhooging tot 10 000 000 franken Maatschappelijke Zetel te Brussel Directie voor JMederiand Oude Graciit C 77 Utreclit President van den raad vpm beheer B Y de TIÉGE ingenieur majoor der schut ierfl te Brussel Adminietrateurt BB V de CODT L DALBBBÜÜX J B BOGABRDT A BELLEFROID J BATAED J de PREZ E WOUTBB8 DÖ8T1N Gedelegeerdeadministrateur B C DEPREZ grondeigenaar ond kapitein komman dant der artillerie ie Brussel Ckmmissari BB N TREMOUROOX ridder der Leopolds orde industrieel te St Gillis A WATEZ ingenieur te Braine rAllnnd VERKOOP van Belgische Obligatiën AAN DEN DAGKOERS DIB BB0R8 VAN BRUSSEL De aandacht wordt gerlsiigd op de groote trekking der Loten op 10 MAART as met een Hoofdpi s Tan 150 000 Francs Géheele AANDEELBN Toor deze trekking zgn tegen 2 80 rerkrögbaar bg den Heer tam OIJE Kleiweg No 2 ie Gouda GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zg die iet ta TOrderen hebben tui of Ter ehtddigd zgn aan de Nalatenschap Tan den Heer W POST DROSX gewoond hebbande ie Oouda en aldaar 17 Jannari jl overleden worden renocht daarvan opgaaf of betaling te doen TÓÓr of op den 15 MAART aanstaande ten kantore Tan den Notaris Q C FORTÜIJN DROOGLEEVBR te Oouda Bö onderhandache acte van 14 Februari 1888 hebben de ondergeteekenden ABRAHAM SORTIBB en JACOBUS JOHANyjBS van VUB beide Kooplieden wonende te Oouda aangegaan eene Vennootschap ten doel hebbende het expKteeren eener UOSTEBDFABBIEZ en Terder eigen en Commissiehandel en Agenturen De veoiioeteebap wordt gedreven onder de firma NOBTIBS en van VUB wordt gevestigd te Gouda aangegaan Toor een onbe paalden tgd met zes maanden ie Toren opzegging en is aangerangen den 15 Februari 1888 Beide vennooien hebben hei recht tot teekeniog der firma doch allééa TOor zaken de Tennootschap betreffende terwgl voor het aangaan van leeningen het si en van borgtocht of andere verbindtenissen de privé handteekening van beiden ui worden vereischi A NORTIER J J VAN UIJE Oouda 27 Februari 1888 Door ziekte en vertrek ia er plaats open ten Bgks kantore a d Punt Oosthaven voor een JONGELING om zich te bekwamen tot GeagrSeerde Verificateur Commies of Denrwaarder In een net gezin wordt tegen 1 APRIL Kost en Inwoning aangeboden tegen 50 per maand voor twee Heeren of Dames een net Bovenhais is disponibel Adres onder No 1621 aan het Bureau dezer Courant OPttl lffll G van een groote sorieering tegen zeer lage prgzeu gratis onderricht 5 jaar garantie Reparatiên aan alle oorten Naaimachines worden spoedig uitgevoerd en gegarandeerd GOVDA Markt A 132 F W STtïE Werktuigkundige réjuffiouw MOGENDORFF LANOB TIENDEWEG vraagt tegen 1 MEIeene heldere WERKMEID Tan goede getuigen voorzien tejen hoog loon TSrsiond GEVRAAGD eene WERRMEID geschikt om met Kinderen om te gaan Adres onder No 1620 aan het Barean dezer Courant Soelpersdmk van A Biinkmai ie Gouda DLTKGRAAF EN HOOOBBBMRADEN VAN RIJNLAND zgn Toornemens op ZATERDAG 10 MAART e k in het Gemeenlandshnis Tan Rgnland AAN TE BESTEDEN a Het onderhoud van Sluizen Bruggen Wachterswoningen enz in negen perofelen voigei i bestek No 77 i De levering van Hout Steen en LTserwaren In negen perceelen en van nuit en Wegmaterialen tn v fperoeeleü volgens berti k No 7H De Bestekken zgn op franco aanTrage tegen betaling Tan 10 Cents ie rerkrggen op de Secretarie van Rgnland te Leiden van 1 Maart af Nadere inlichtingen ie bekomen bg den Ingenieur Tan Rgnland ie Leiden MOOI HOOFD HAAR is ontegenzeggelgk een sieraad weder getuigschriften ontvangen M Tot mgn innige bigdschap kan ik JEd raededeelen dat de gioei Tan mgn hoofdhaar flink TO iroit gaat mgn hoofdhuid is door uwen balsem geheel zuiver geworden U kunt mgne beTinding aan hei Publiek mededeelen dan is t ten dienste Toor hem of haar die ook mei haar oogesteldheid te kampen heeft ZBTiNBBBoiiit Is onderieekend 23 December 1887 S KIEVITS Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Baardworm vroegigdig grgs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Haarontwlkkeling BaUem HAAB KLEÏÏB MISDEL Rood grgs en wit Boofdbaar tevens Baard koni tt kleuren is blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhondend en onschadelgk Met één Flacon 2 van dit klenrmiddel heeft men een half jaar voldoende naar gelang wat men kleurt Alleen verkrijgbaar bij TBEOPHILE Haarkondige Prederikaplein 32 Amsterdam Franco zending a ƒ 2 15 per Postwissel ot 2 25 aan blauwe Postzegels alsook tegen Rembours JV B Uw brief ontvangt u terug Geheime verpakking Er bestaan voor mgne artikelen 6EEN DEPOTS noch REIZIGERS of wat ook IVederlandseli ProtestaDteolraiid Afdeeling Gooda tm Omstrekin Buitengewone Vergadering in de Zaal van hei Lokaal cNor m Veekaak op da Oosthaven op DONDERDAG 1 HAART s avonds 7 nnr Spreker D W HAVERKAMP Tan Bergen op Zoom Onderwerp lEmst en Vrgheid Heeren NietLeden kunnen ook geïntroduceerd worden dook dezelfde persoon slechts éénmaal per LeesSeizoen De Secretaris der AM GABRIJ Men vraagt tegen MBI in een klein gezin mei twee dienstbMen eene Keukenmeid die een bnrgerpoi kan koken Hoog loon en TerTBl Franco brieven onder No 1618 of in persoon bg den UitgeTer dezer Courant Er wordt TERSTOND een JONGEN gerraagd bg H J VONK Behanger De Goudsdie Madii efa riek Troeger COSIJN k Co heTeelt Jich aan Toor de LEVERING Tan Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Bg A KOK k COMP ie Oouda is verschenen lyr J H QVNNIlfQ JH n INTREE REDE fie druk met NtuehHft Prgs ƒ 0 40 SNIJBOONEN per beel blik 40 cent iter 10 bUk 377 cent J GKRRITSEIV KORTE 6R0ENBNDAAL BINNENLAND 60UDA I Masrt 1888 VBEGADEBINÖ VAN DEN OEMEENTBEAAD Vrgdag den 2 Maart 1888 des namiddags ten 1 are Aan de orde Het roonlel betreffende de verdeeling der Gemeente in afdeelingeu voor de verkiezing van leden voor den Oemeenteraod Het voorstel vnn Burgemeester en Wethouders betreffende de bestemming aan het gebouir der voormalige Qasthniskerk te geven Be benoeming van een Lid in de Commissie van Administratie der Stedelijke Beleenbank Do benoeming van oenen Voorsitter en vier leden n hunne plaatsvervangers in de twee stembureaux voor de verkiezing van een Lid der Tiveede Kamer van de Staten Oenerasl Bij Kon besluit is benoemd tot burgemeester van Hekendorp Langeruigeweide en Papekop do heer O A Haentjens Dekker secr dier gemeenten De Afdeeling Gouda van het Nod Ond Genootschap hield gisteravond hare gewone vergadering ten huize van den heer Dam Na afdoening der huishoudel ke saken sprak de br Schriek over Leicester in Nederland waarna de heer Heij de vraag beantivoordde ris het wensohelijk dat de onderwijzer steeds in dezelfde klasse werkzaam is of dient hij met zijne leerlingen naar eene volgende khisse over te gaan Meldden wjj in een vorig Nr het aantal kiozers in bet diatriet Oouda hieronder volgen die van het hoofd kiesdisfriot Bodegraven Aantal Kiezers Gemeenlen Bevolking 81 Doe voor Leden van de Tweede Kamer 1886 der Staten Generaal Bodegraven 3S53 390 AarUnderyen 2963 274 Uazerswouds 3333 284 Alphen 8888 349 Zirammerdam 1621 168 Bietveld 682 47 Woorden 4419 396 Waarder 771 80 Barwoutawaarder 823 61 Fapekop 348 42 Lange Ruigeweide 564 69 Beenwijk 2889 233 Oudevater 2634 267 Hfkendorp 662 68 Haastrecht 1707 176 Viist 461 66 Stolwijk 2191 222 Sohoonhoven 4212 861 Bergambacht 2830 231 Ammerstol 1060 76 Berkenwoude 627 69 42228 3898 In aansluiting aan een vroeger bericht kunnen wy thans raededeelen dat de heer J G de Groot directeur van hot HoUnndsoho Opera gezelschap in den Parksehouwburg te Amsterdam met den liear 8 van Milligen ia overeengfkomen om in het volgend seizoen de oorspronkelijk opera Brinio op e voeren welke door dezen musicus gecomponeerd wordt op oen tekst van den heer mr M G L van Loghem Fiore dflla Novo bewerkt naar het bekende verhaal van dien naam uit Onze Voorouders vanJVan Lonnep Dinsdag jl word te Oudewater als raadslid èeïnataUeerd de heer D Boor Jzn Daar thans de raad weer voltallite was kon nu eindel k ook in de sadert September 87 bestaande wethouders vacature voorzien wortHn Benoemd werd daarvoor do heer van Ingen Schouten die deze benoeming aannam Dinsdag ji stonden voor de Bottordamsche Beehtbank terecht W J 48 jaar werkman te Gouda en A K 25 jaar bakkenknecht zonder vaste woonplaats beklaagd van diebtal In de maand Januari jl badden beU kennis gemaakt iu een logement te Botterdam en van dat oogenblik was de 2e in het gezelschap van den en blijven verkeeren In den nacht nu van den 29en op den 30en dier maand omstreeks 3 uur warw zq op den straatweg met het dool zich naar Gouda te begeven toen zij voorby eene boerenwoning i den Prins Aleianderpolder in de gemeente KapeUe a d IJsel kwamen alwaar volgens den len bekl hq eenden hoorde kwaken Toen kwam de gedachte by hen op deze zich toe te eigenen Zij begaven zich op het erf waar de late eene deur van eene schuur opende in welke schuur hij 16 eendrn den nek omdraaide en deze overgaf aan den 2en b d die ze in een zak daartoe van den len onlvsagen borg behalve 6 stuks die de Ie bekl tussiAen zgno jas verborg Mot dezen buit verlieten z j het erf doch werden al spoedig opgemerkt door twee veldwachters die hen achtervolgden on arresteeideB De zak met 10 doodo eendon inmiddels door den len bekl weggeworpen werd door hon in beslag genomen Het O M was van gevoelen dat aan den len bekl een zeer zware gevangenisstraf moest worden opgelegd hij toch had reeds twee veroordoelingen van eenjaar achter den nur en was eerst kortelings uit de gevangenis ontslagen waar hü preventief had gezoten verdacht van diefstal Eene minder zware straf kou aan den 2 n worden opgelaffd die in het slechte gezelschap van den len gekoimjn kon geacht worden door dezen tot dit feit Ja fijn gebracht Zijne v e r d e ring strekte tot veiuffloMiug van No 1 tot drie jaar en van No 2 tol zes maanden gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr C J A Bichon van Ussolmonde drong er bij de rechtbank zeer op aan de tegen den 2en bekl gevorderde gevangenisitraf nog aanmerkelyk te verminderen Uitspraak a s Zaterdag Van wege de Oudewatenche Usclub hadden Dinsdag en Woensdag 2 wedstrijden plaats Aan de hardrijdery werd deelgenomen door 12 personen De eerste pnjzen bestaande in twee sierlijbe reisdekens werden gewonnen door D Beneman van Haastrecht en J Oppelaar van Oudewater terwyl do tweede prijzen bestaande in 2 kistjes sigaren ten deel vielen aan J van Oudenallen en W Eairwyk beiden van Oudewater Aan de hard en schoonrijderij namen deel 6 paren De eerste prijs ƒ 30 aan contanten viel ton deel aan P de Jong van Polsbroek en C Hagoert van Papekop terwijl de tweede prijs f 10 aan geld gewonnen werd door C Moqer en W Stalenburg beiden van Schoonhoven Faassen s nieuw volksdrama Malle Anne dat Dinsdagavond voor het eerst in den Grooten Schouwburg te Rotlerdam werd opgevoerd voldeed slechts gedeeltelijk aan de verwachtingen welke men er van gekoesterd had Als volksdrama is het vrij goed en verschillende tooneelon zgn als uit het leven gegrepen doch overigens is hét benoden de vroegere volksdrama s van den schrijver Mevrouw Beersmans vervulde de hoofdrol op de haar eigen tactvolle wijze en ook de andere hoofdrollen waren iu goede handen Het dividend op de aandeolen Naaralooze Vennootschap de Kleine Oourant Nieuws van den Dag is over 1887 op 90 pCt vastgesteld De coupon no 18 van de Ie reeks aandeolen is die itengevolgo mot ƒ 69 30 en no IB der tweede reeks met ƒ 460 betaalbaar gesteld De kerkelijke quaestio voor den rechter Bij een breed gemotiveerd vonnis heeft de rechtbank te s Gravenhage uitspraak gedaan in zako 1 de Ned Hervormde gemeente te Leiderdorp en 2 Ds Pijzel predikant contra Ds Vlug eveneens predikant te Leiderdorp In de eerste plaats besliste do rechtbank dat de exceptie als zouden de eischers sub 1 de hoedanigheden niel bezitten die zij zich toeschrijven ongegrond is Alvorens de tweede exceptie nl dat Ds Pijzel niet wettig beroepen predikant zou zijn te onderzoeken treedt de rechtbank in een beschouwing der zaak zelve en overweegt dat de vraag of de beweerde afscheiding door woora en daad werkelijk hoeft pkiats gehad ter beoordeoling staat dar kerkelijke besturen zoodat de rechtbank niet bevoegd is in een onderzoek nopens deze vraag te traden en het besluit dor synode dat de afscheiding inderdaad heeft plaats gehad heeft te eorbiedigeo Wat de bewering betreft dat Ds Vlug niet had opgehouden predikant te Leiderdorp te zijn overweegt het vonnis dat de stelling dat er geen vacature zou bestaan onjuist is aangezien art 1 algemeen reglement op de vacatures niet in engen zin moet opgevat worden daar ook buiten dat art bv in de artt 33 en 35 gevallen genoemd worden waarin van vacfl ures gesproken wordt De bevoegdheid van het classicaal bestuur tot beroeping van een nieuwen predikant aannemende wijst de rechtbank de eerste eischeresse hare vordering togen ds Vlug tot ontruiming van pastorie en tuin te Leiderdorp toe verstaat dat den tweeden eischer da Pijzel het gebruik van die onroerende goederen toekomt machtigt de eischers tot het doen van ontruiming ingeval van Weigering door den gedaagde met behulp van doh sterken arm veroordeelt den gedaagde tot vergoeding van kosten schaden en interessen reeds geleden of nog te Iqden door eischers en zulks voor het geval deze de som van ƒ 150 mocht te boven gaan uitvoerbaar bij Iqfedwang en veroordeelt den gedaagde in de kosten der procedure Voor het examen om te worden opgeleid voor tolk in de Chineesche taal in Ned Indie hebbeu zich 53 jongelieden aangemeld het getal opengestelde plaatsen bedraagt 3 Tot hot afnemen van dit examen voor het Chineesch in Indië is een commissie benoemd Van niet minder dan acht hoog en middelbare leeraren als één professor in het Chineèsch ééa prqfessor in het Nodorlandsch één leeraar m o in hot Engelsch één leeraar m o in het Fransch één leeraar m o in do wiskunde één leeraar m o in de scheikunde één leeraar m o in de natuurlijke geschiedenis en één docent in bet Duitsch aan een gymnasium Welk een omhaal om te onderzoeken wie van een zeker tal tot het examen opkomende jongelieden de meeste geschiktheid h eft voor de studie van het Chineesch De zaak is misschien niet onnatuurlijk naar echt Chineeschen trant opgevat Het komt ons voor dat dit onderzoek veilig had kunnen opgedraaen zgn aan den eerstgenoemden geleerde alleen desnoods ra et een der leeraren van de Indische instelling t Leiden als bijzitter Hot zal toch wel niet de bedoeling zijn dat de ongelukkige adspirantjes naar het tolkschap ook op den tand zullen gevoeld worden voor Engelsch Fransch Duitsch wiskimde scheikunde natuurlijke Geschiedenis want dan vreezen we dat de vele honden den haasjes den dood zullen doen Ziedaar weder een sterk sprekend voorbeeld van exnmenwoode I Arnh Ct IS De Meeting van Burg erplicht Dinsdagavond had in de groote zaal der Sociëteit Ons Gt noegen de aangekondigde meeting plaats waarin Mr J G Patijn candidant van bovengenoemde kiosvereeniging voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer optrad Een zeer talrijk publiek zoowel uit deze als omliggende gemeenten was opgekomejph Nadat de Voorzitter de heer Mr J Portuija DroogleeTer do bijeenkomst geopend had nam de heer Patijn het woord die begon met mede te doelen dat hij de vereerende ui nj odiging oia in