Goudsche Courant, zondag 4 maart 1888

1888 ZoBdag 4 Mtart N 3673 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken QOEEEOOF WINTEWE A y OS Az Kleiweg E 73 en 73 I 1 I I I M 1 1 11 M Tegen MEI biedt zich aan in Gouda een flinke DIEITSTEODE voor KEUKENMEID of MEID ALLEEN oud 2j jaar en van goede getuigen voorzien Adres met franco Brieven onder letters D H S aan het Algemeen Advertentie Bureau Tan NIJGH vak DITMAR Rotterdam Boekhouden Handelsrekenen en Handehreckt Ondergeteeken e heeft nog eenige uren s weeks beschikbaar tot het geven van ONDERWIJS Opleiding voor examen en praktyk M J VAN GELDER Leeraar M O Boekhouden Weathaven B 164a Tm OTtntaum vut den Notaris MO MIJN al op MAANDAG 12 MAART 1888 ToorMiddaga 11 ore in bet Koffiehaia HnScH4AKaoai aan den Kleiweg te Gowla wegens a w eTal ten rerzoeke van de Erven Tan den Beer JACOB BORKUS publiek worden Twkocbt Perceel 1 De nog in ToUe werking zgnde n Tan onds alom bekende SGSEEFSTMEEWEUF DB WERF KROMHOUT met daarop staande LOODSEN Tier SCHEEPSHELLINGEN flzeren OVERKAPPINGEN nz benevens een goed onderbonden logeabel WOONHUIS en nog een dito WOONJBVIS daarachter alles aan en Ëg elkander bn de Mallegatslaia te Gouda kad Sectie E Nos 733 734 735 534 535 536 en 736 groot 30 A 56 c A Perceel 2 a Een WOONHUIS verhaard Toor 2 per week 6 Een WOONHUIS daarachter verhaard Toor per week c Eene LOODS achter laatstgemeld Woonhnis verhaard voor ƒ 35 per jaar en d Een perceel OPEN GROND en KADE met VRÜCHTBüOMEN en daarbö behoorend BALKENGAT alles bg en aan elkander aan den Goaderakschen djjk tegenover Perceel één onder Gouderak kad Sectie C Nos 770 857 en 855 te zamen groot 49 A 43 c A Inmiddels uit de hand te koop te beTrs en ten kantore van voornoemden Notaris Te aanvaarden 15 MEI a s en op alle werkdagen te bezichtigen terwgl nadere iuformatiën te bekomen zgn ten kantore van voornoemden Notaria en fl den medeeigenaar en medebewoner den Heer HÜBERTUS vah VLAARDINGEN Ten verzoeke van de Erven van den Heer A SCHIËVEEN zal alsdan tevens worden verkocht als Perceel 3 Een WOONHUIS en ERF te Gouda aan de zaidzgde van de Nieuwe Haven Wflk N No 24 kad Sectie B No 519 groot 99 C A Wekel haur onder en bovenwoning 2 60 Alles breeder bg billetten MEUBELMAKER Weathaven bij het Veeratal beveelt zich minzaam aan tot het maken van alle soorten van MEUBELEN naar de nieuwste Modellen en samenstelling Reparaliën spoedig en billgk Politoeren van Amenblementen aan huis Verhuizen binnen en buiten de stad TRICOT ONSEEIJOEBEBEN TOor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK 4 Z wordt GEVEAAGD KAMER KOST en BEDIENING Franco BrieTen met prijsopgave onder No 1622 aan het Bureau Tan dit Blad mWM e 7AIIINAS J van Sonsbeek h Iedereen die tot zijn hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat ia gebruik van Dr Chantomelaniis Oogenwater en na een kort proefneming zal men de heiljame gCTolgen van dit nooit volprezen Oogenwater onderrinden Prga per flacon m t gebtuiksaanwBzing 60 cents verkrijgbaar bg Wed Bosman fiOtad fltA N Sanders LeidcD A Prinè Zeienbuiien W Ligthelm Voorburg Wed G WilhelraM Woerd A Bo Berkel Hoöfdkiesdistrict GOUDA omvattende de gemeenten Gouda Boskoop Moercapelle Wad dingsveen Moordrecht Nieuwerkerk Ou ferkerk Krimpen a c IJsel Krimpen a d Lek Gouderak en Lekkerkerk Als candidaat voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer wordi den Kiezers dringend aanbevolen de Heer Mr J G PATIJ op uitnemende wijze Namem de Frijiimige Kiemereeniging te Waddtngaveen VAM DKR TORREN Jz Voorzitter VAN DER BREGGEN Secretaris vertegenwoordigde Nam de Kieneremigmg tSurfferplicii te Gouda M J POETÜUN DROOGLEEVEIl Voorzitter H ENNO tak GELDER Secretaris die vroeger het district NameM de Tiberak Kknereenigmg BurgerplicU te Krimpen a d Lek en Omtireken M BOOÜABRDT Bïrnzn K Voorzitter W DB GRÜIJTER I P Secretaris AL mËK spaarhaatsghappij NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Kapitaal 1 000 000 franken met recht op Terhooging tot 10 000 000 franken Maatschappelijke Zetel te Brussel Directie voor Nederland Oude Gracht C 77 Utrecht President van den raqd van beheer H V de TIÉGE ingenieur majoor der schnt terg te Brnasel Administrateurs HH V de CODT L DALEBROÜX J B BOGAERDT A BELLEFROID J BATARD J de PREZ E W0UTER8 DÜST1N Gedelegeerdeadministrateur H C DBPREZ grondeigenaar ond kapitein komman dant der artillerie te Brussel Cothmissariê HH N TREMOUROUX ridder der Leopolda orde industrieel te St Gillis A WAYEZ ingenieur te Braine l A lend VERKOOP van Belgische Obligation AAN DEN DAGKOERS DER BEüRS VAN BRUSSEL Zoodra de eerste storting ia geschied is de kooper eigenaar van bet gebeele lot neemt direct aan alle trekkingen deel de werkelgke coupons worden hem op eiken vervaldag toegezonden De aandacht wordt geveiitigd op de groote trekking der Loten 3n t 77 ©a pezx ISST op 10 MAART a s met een Hoofdprgs van 150 000 Francs Geheele AANDEELEN voor deze trekking zgn tegen f 2 30 Terkrggbaar bg den Heer van OIjE Kleiweg No 2 te Goudn Openbare Vrijwillige Verkooping WADDINXVEEN in de Herberg van VERHEUL aan de Züidkade op WOENSDAGEN jj MAART 1888 a morgens 11 uur ten overstaan van Notaria Mr 1 MOLENAAR Tan 0 Set HUT8 gemerkt D 181 a 184 hFB aan de Znidkade te Waddinmeen SsM Ia 4 perceelen verhuurd tegen 3 55 per week Het HUIS gemerkt D 193 a 195 aan de Zuidkade te WaddinXveen In a erceelen verhaard tegen f 3 40 perweek Het HUIS gemerkt 213 aan de Noordkade te Waddinxveen Aanvaarding en betaling TÓór of op den30 t April 1888 Terstond TE HUUR een net Mei THIM vraagt een NETTE Dienstbode P G tegen MEI a a Snelperadmk van A Bbinkhan te Gouda Heerenhuis met Tmn in de Crabethstraat waarin 4 KAMERS 2 ALCOVEN KELDER ZOLDER en DIENSTBODENKAMER voor ƒ 300 per jaar Adres onder No 1623 aan het Bureau dezer Courant Dit Nummer bestaat uit twee Bladen ËER8TË BLAD um AAN DE A s Dinsdag zult ffi voor nw deel nitqiraak moeten doen over de richting waarin gg wenscht dat het land gedurende de eerstvolgende vier jaren zal worden geregeerd Dit gescbiiMlt door iuvolling en inlevering van bet ü toegezonden stembiljet Niemand Uwer blgve achter De vrge ioatsUingen van ons land zgn gegrond op de belangstellijig en de medewerking der bnrgerg de wetgever heeft zooveel vertrouwen gesteld in ons gezond verstand dat aan een breeden kring van burgers het recht verleend ia over de groote vrl n Tan dm dag ban oordeel uit te spreken Wio zich aan Senen plicht onttrekt is een slecht Tsderlaader Want onwetendheid met betgeen thans op het spel staat kan door niemand worden Tooi end Weken lang reeds hebben de dagbladen er over geschreven terwgl dezer dagen ten overvloede de heer Patgo im doidelgke en wdaprekends taal heeft uiteengezet waarover ie airgd e eolgk loopt Ue naam dien gg op nw steo ljat invalt bewgat welke de richting is van nwen geest en hM gg het laaddiaataar weoaisht te awR voerd Wenscht gg de bestaande inrichting van school en staat veronderd te zien hebt gg geen vrede met de beginselen volgeos welke w j tbana worden geregeerd wenscht gg dat Ae kerk heersohappg voere over den staat en dat aldns de tegeniroordige gisting eo verwarring op elk gebied nog grooter worde stemt n voor den candidaat van de Standaardpartg die tevens de man is der katholieken gt gg bet echter met Mr Patgn eens dat bet liberale bestuur der laatste jaren ons veel goeds beeft gebracht dat het volksonderwgs een kostbaar erfdeel is onzer natie het welk moet blgven bniten het bereik der ge i isTerdeeldheid dat op staatkundig gebied fiea overheersching van kerkelgke zgde mag nld worden gaat dan mede met Borgerplicht en kiest dan den bekwamen man die deze week hier ter stede bet woord gevoerd n den besten indruk achtergelaten beeft Og ziet dat het vraagstuk hetwelk U ter oplossing gegeven wordt in werkelgkhüd niet zoo ingewikkeld is Partg te kiezen in het groot aantal vraagstukken dib in de Kamer besproken worden daarvan is geen sprake gg geeft door Uwe kenie alleen den algemeeiien geest aan in welken gg geregeerd wilt zgn Er zullen er onder o wel gevanden worden die vroeger öooit met üergelgke zaken hun hoofd braden en thans eenigszins terugschrikken voor de verantwoordelgkheid eener keuze Dezulken zullen w s doen indien zg hun eigen ondervinding r plegen Zgn de mentcben die in de laatste 25 jaar in stad en land aan het hoofd der zaken stonden gtien achtenswaardige personen aan wie met volle recht voortaan ook de leiding kan worden toevertrouwd Welnu d ze waren hoofdzakelgk liberalen waaruit gg zien kunt dat er niet veel aan is van de bewering dat deze partg bestaat uit belagers van God en godsdienst Neen maar deze mauneu bleven gaarne baas in hnn eigen zaken en vilden de gemeente of het land niet laten regeeren door de leeraren der kerkgemeenten dat is eigenlgk de grief der tegenpartij Zgm ie stadsacbolen waar g als kind bet onderwgs genoten hebt dan ceo slecht dat zij zoo spoedig mogelgk moeten worden opgeruimd en vervangen door allerlei secte scholen Hebben nw geachte onderwgzer b van uw geloof afkeerig gemaakt Zon het werkelgk beter zgn indien reeds van kindsbeen af de menschen in afzonderigke kampen gesplitst werden naar hnn verschillenden godsdienst Welnu de liberalen verdedigen de oudwwetache volkasChool waar uw vader en nw grootvader opgegroeid zgn te midden van al hnn tgdgenooten en waar zij lessen van zedeleer en wgsheid opdedea zonder dat er tevens catechisatie gehouden werd Ue antigMvolutionairen willen het onderwgs geheel anws maken afzonderigke scholen voor elke gezindte hetgeen veel verdeeldheid brengen zal en daarenboven veel geld zal kosten De libenlen willen den godsdiens niet op de ehool maar in de kerk en op de catechisatie Gg ziet dus niets bgzonders Eenvoudig alles laten zooala het altgd geweest ia De tegenpartg wil echter ook hier de heerschappg der geestelgke heeren uitbreiden want wie antes kau over de hoedanigheid der godadieiWt e scholen oordeelen dan g Daar zit eer de kneep Al die nieuwigheden in kerk en staat leiden tot niets daa tot scheuring m tjniadracht Wanneer ieder op eigen terMin 1 nnt dan is er vrede denkbaar anders niet Daarenboven dreigt nieuwe verwarring als de anti liberalen zegevieren Die partg bestaat uit calvinisten en katholieken welke elkander verdragen als water en vuur aoodat de bondgeoooteo na de overwinning onder elkander een verwoeden strgd zullen hebben te voeren Vreedzame burgers dus die niets liever willen dan geregelden en ordelyken vooruitgang die vrgfaeid op elk gebied en in alle vormen gehandhaafd weoachen die gaarne de kamer aan het werk zullen zien om de hervormingen tot stand te brengen thans door de grondwetshendening mogelgk geworden kiezen zeker den heer Patgn Vooral de behoefte aan eene krachtige regeeiting heeit zich in de laatste jaren doen gevoejen Deze wordt eerst mogelgk indien een flinke liberale meerderheid in de kamer gebracht wordt Want men vergete niet de liberalen zgn bet in hoofdzaak allen met elkander eens de verschillen betreffen ondergeschikte punten en bijzonderheden vim nitvoeriog r maar zullen geen beletsel zgn om een eensgezind en krachtig kabinet te vormen oodra ex sleights eene meerderheid aanweiig is waarop het steunen kan Nooit eehter kau een dergelijk ministerie voortkomen uit de tegenpartg De leden daarvan hebbeh niets gemeen dan afkeer van de liberalen haat tegen ons is de band die ze samenhoudt maar de bondgenooten gaan elk zgns weegs zoodra er practische vraagstukken aan de orde komen Eeu kabinet uit de rechterzgde zou al apoedig uiteenspatten daar geen gemeênachappelijke handelJMg denkbaar is zonder overeenstemming in hpöfdbeginaelen en deze is niet aanwezig noch omtrent de handelspolitiek noch omtrent de financiën evenmin wat betreft de landsverdediging of zelfë het onderwga Zegevieren de antiliberalen dan blgven wg tobben en sukkelen zonder veel te vorderen er komen weer jaren van stilstand zooals wg reeds te lang gekend hebben Uit het oogpunt van algemeen belang gaat men dus het veiligst door de liberalen in de gelegenheid te stellen hun pbiunen uit te werken Wg eindigen zooals wij begonnen zgn met eene opwekking om getrouw op te komen En niet alleen dit ieder zorge tevens dat zgne vrienden en bekenden hun plicht niet nalaten Onze candidaat ia een oude bekende die getoond heeft hart te hebben voor onze belavgen Wie het wel meent met vaderland en geoMl te brenge met ons zgne stem uit op Mr i G PATIJN BINNENLA ND GOUDA 3 Umt 1888 Het nieawo Anaisao vooa QovDt a bg da firma 6 B van Goor Zonen Ihier verseheaen Hot komt eenigszins Ister uit dan gewoonlgk daar de uitjcevers er prgs op stelden daarin op te nemen de namen van hen die dit jaar het kiesrecht hebben verkregen Als vorige jaren mant het adresboek uit door doelmatige bewerking en bevat opnieav een groot aantal adrertentiêu die daarin geheel op bun plaats sgn ül ig een geheel jaar door onder ieder oog komen Het praotiiche boelge zal sgn weg erenids vroeger ook thaiu el vinden tot het kantoor den winkel en de hniatamer onzer ingezetenen waar het wei algk lükw gwaadpimgd kaa wcodaa Naar wg vernemen sal er in 0n Genoegen half Maart nog eea voiSutelling gegeven worden door do Nieuwe Bottordamsche Schouwburg Maatsch ipg Opgevoerd aal worden IFeetem tm iOravenkaffn drama in 6 bodrgvea a Benoemd tot lid van don Baad dor gemeente Zevenhuizen de heor L van Leeuwen Jz Het college van korkv ap notabelen ta Borg Ambacht heeft mot 10 tegen 3 stemmen verworpen het voorstel van den kerkvoogd P van Wgngaarden om geene leeken op den predikstoel toe ta Uten Paarentegen is voor elke zoodanige predikbeurt ƒ 1 toegel end De gemeenteraad van Berg Ambacht heeft besloten het aanloggen van den geconcessionnaerden spoorweg Gouda Schoonhoven te ondersteunen Het bestuur dor i Liberale IJnio heeft afgeren van het plan ora van de algemeeno vergadering maohtigiag te vragen tot de kiezers eon manifeat to richten op da grondslagen van het programma der BÜnio Hot werd botor geacht do kieavoreonigingon zelre tot de kiezers in haar kring te laten sproken Do Haagsche rechtbank deed Donderdag uitapraak in zake den heer Willink Ketjen beklaagd van smaad Zij achtte wettig en overtuigend gebleken dat bekl aan de woning aaneen Minister Sprenger van I5gk Indische papieren ispkomen terugeisohen en daar gezegd hooft dat die hem door mijnheer ontatolea of ontroofd waren alsook dat hg met mijnheer bedoelde den Minister van KolooiSn dat deze uiting van bekl was de telastlegging van een bepaald feit eu aanranding van de eer en den goeden naam van een ambtenaar ter zake van do rechtmatige uitoefening van zijne bediening dat de uitdrukking medeplichtigbeid mui raat welke beklaagde slechts beweerde gezegd te obben van gelijke belee Ugende strekking is dat bekl het opzet had om den Ministor te beleedit en en het kennelijk doel om aan sgno woorden niobtbifarheid te geren dat ten aanzien der verdediging van bekl dat de tebistelegging Van roof wa arheid bevatte daar