Goudsche Courant, zondag 4 maart 1888

r ipr self zeggen en daarvoor uitkomen Spr verwacht dat de motie vau den heer Hoogenboom misschien uit beleefdheid zal worden aangenomen En wat dan Dan wordt da zaak uitgesteld £ n in een volgende vergadering stollen dan misschien de hh Prince ea Oud k voor B en W uit te noodigen de Regeering te vragen of zij bereid is de lokalen terug te geven dan moot op antwoord gewacht en de zaak blijft op die wijze nog zeer lang aanhangig Zy die beweren dat Gouda ook haar beunquatttiie heeft zouden het dan nog zoo mis niet hebbeu I T e heer van itorson zegt wel eens moer opgemerkt te hebben dat als voorstellen eenmaal worden uitgesteld dat eeu nudoeligeu invloed hooft op den gang van zakon Spr zou ongaarne zien dat de raad uit beleefdheid de motie sanUHin Uitstel is overbodig Spr meent dat het alleen de geldquaestie is waarom men tegen de zaak opziet on spr gelooft dat do behandeling der zaak zeer kort zal kunnen zyn Men zou eigenlijk alleen hebben te stemmen want de eenigo vraag is welke subjectieve opinie wij over de zaak hebben De heer Fortuijn Droogleever vorklaart tegen de motie te zullen stemmen Hot geldt hier niet een quaestie van beleefdheid of onbeleefdheid zooals enkel sprekers meenden maar alleen de vraag in hoeverre men mrent voldoende op de hoogte te zijn Het voorstel van den hoer Hoogenboom wordt in stemming gebracht Het wordt tierworpen met 8 tegen 7 stemmen die der hh Hoogenboom Oudijk Prince lager Hoofhamer IJssel de Schepper en de Voorzitter Aan de orde is dus het voorstel van B en W De heer Oudyk opent de beraadslagingen hierover on deejjt in de eersie plaats mede wat de aanleiding was tot het indienen van het voorstel door den heer Prince en spr Aanleiding daartoe gaf het advies van B en W op hun oorspronkelijk voorstel De Minister had nl angedrongen op eene betere bewaarplaats voor het Archief volgens B en W zou de inrichting daarvan ongeveer ƒ 11 000 kosten spr is toen met den heer Prince voorgelicht door de teekeniugen eens gaau zien in hot gebouw en het bleek lun toen dat de voorgestelde verbouwing het gold niet waard zou zijn Het Archief zou voortaan niet beter bewaard zijn dan nu Thans is het onder een dak ook dan zou zulks h geval zijn Toen hebben wij ons afgevraagd zegt spr of er niet andere lokalen waren en de wapenkamer en de oude infirmerie kwamen ons in de gedachte H t ia gemakkelijk te beproeven of het Rijk ze af wil stajn B en W zeggen dat zulks niet het geval is Zoolang het niet onderzocht is ia dat niet bewezeti De Minisftr van Oorlog zal toch niet zoo n boeman wezen dat hy maar dadelijk onS garnizoen afneemt als wü hem om die lokalen vragen Is het gebouw geschikt voor Ijibrye en Archief Spr ontkent zulks en vond de heer van Itorson het daar te donker om boter te keuren het is dan zeker ook te donker om letters te zien die soms zeer klein zijn Spr verklaart zich derhalve tegen het voorstel van B en W De heer van der Garden spreekt eene waarschuwilig uit en zegt dat wij in Oouda ingedommeld zijn Toen er eertgds quaestie van was om ons garnizoen weg te nemen waren wy zeer beangst doch omdat zulks toen niet is doorgegaan meenen wij dat hel hier voor goed zal blijven Dit is niet het geval en als wij nu om teruggave dier lokalen vragen zal dit zoo niet nu dan toch later aanleiding kunnen geven om het garnizoen weg te nemen en dat moet voorkomen worden De heer Prince deelt het gevoelen van den vorigen spr volstrekt niet en gelooft niet dat men aan het Mi nisterie zoo kleingeestig zou zijn om ons daarom het garnizoen af te nomen Als men t noodzakelijk acht dat het hier blijft zal men t daarom niet wegnemen Ook spr acht het voormalig kerkgebouw ongeschikt voor Archief en Inbrye De inrichting zal veel kosten en zal niet beantwoorden aan het doel De Burgemeester zeide eens ja wij hebben er vau moeten maken wat er van te maken is maar dan zou het volgens spr veel wijzer zijn hier of daar een stuk grond te koopen en daarop een nieuw gebouw voor Archief en Librye te zetten Het kerkgebouw daarvoor goed in te richten is een onmogelijkheid Het blijft dus op die wijze een ellendige boel en een besluit daartoe zoo spr achten een groote finantieeole dwaasheid De heer van Iterson meent dat bedoeld gebouw zeer goofl geschikt te maken is voor bewaarplaats van Archief en Librye Het blijkt spr moor en meer dat hot de geldquaestio is waarom sommige raailsloden daartegenz ju Die quaestie schijnt hier den doorslag te moetan geven doch volzens spr ten onrechte De raail mag niet bang zijn om groote uitgaven te doen als men wil dat de stad zal blijven zooals zij is en vooruitgaan Spr ziet voor goede zaken tegen geen kosten op on al moest bedoelde verbouwing 15 of zelfs ƒ 20 000 kosten dan nog zou spr er voor zijn De raad zou zeer kortzichtig zijn als hij niet over deze uitgave heenstapte Gouda is zoo arm niet als sommigen willen voot steUen Ër mogen menschen zijn die weinig gevoelen voor een Archief er mogen er zijn die bun schouders ophalen voor een Librije maar er zijn anderen die dergelijke zaken naar waarde weten te schatten En als dan de Minister er op aandringt daarvoor een betere bewaarplaats te bestemmen en als dan B en W voorstellen voor een dergelijke nuttige zaak geld uit te geven dan moet de raad dat voorstel aannemen Door den een of anderen bu erraan moge daarover geklaagd worden alle weldenkendou zullen dat ten zeorstü toejuichen Do heer Oudijk zegt dat het niet uitsluitend de É dquaestie is die he n hot voorstel van B en W X bestrijden maar wol dé overtuiging dat de inrichting niet aan h St dool zal beantwoorden De heer Jager verklaart zich op verschillende gronden vóór het voorstel van B e W De hoer Prince merkt op naar aanleiding vaa hefteen de heer van Iterson zeide dat ook hg wel over die 10 000 zou willen heenstappen als hij oveftuigd was dat Tiet voltooid zijnde voldoen zou oB dit laatste meent spr te mogen betwijfelen De heer van Veen zegt dat de voorstellen van B en W en der hh Prince en Oudijk inicwamen toon spr nog geen raadslid was maar toch had de toestand der bolerhal reeds meermalen spr s attentie getrokken en het ondoelmatige dat daarin is had spr dan ook opgemerkt Het plan dat B en W hebben om die boterhal te verbeteren heeft spr s sympathie Hot denkbeeld om achter de boterhal een afzonderlijke gelegonhoid open te stellen voor verkoop van boter acht spr zoor goed maar in één opzicht wil spr uitbreiding geven aan de plannen van B en W Spr zou nl de verkoop van kunstboter daar geheel willen weren De fabrikanten zijn trouwens niet op dergelijke bescherming gesteld Zij behandelen hot aitikel zóó dat het door agenten in den handel kan worden gebracht en komt er een of ander lokaaltje achter do boterhal dan moet daar volgens spr uitsluitend rtatuurboier worden verkocht Overigens is spreker voor hot voorstel van B en W De hoor Koning kan niet anders dan het voorstel van B en W toejuichen Men moetin het oog houden dat onze gemeente niet rijk is aan gebouwen en wat het denkbeeld betreft om op een stuk grond eeu nieuK gebouw op te richten dat noemt apr een illusie Ia de stad toch is geen terrein voorhanden alzoo buiten de stad maar zou dat geschikt zijn voor het doel waarvoor het gebouw moet dienen Spr geloof het niet Voorts zou men huizen kunnen koopen maar op die wijze zouden de kosten natuurlijk veel meer dan f 10000 bedragen Spr is van oordeel dat het kerkgebouw zeer goed is in te richten voor bewaarplaats van Archief en Librj e alleen heeft hü uit de teekening niet begrepen hoe het voldoende licht zal zijn Wat aangaaat hot terugvragen aan het Rijk van bedoelde lokalen daar is apr tegen want die zouden in ieder geval slechti voor zekeren tijd worden afgestaan an daaraan zou de gemeente dua j niets hebben De heer IJssel de Schepper wenscht ook meteen enkel woord zijn stem te motiveeren Spr i TÓór het voorstel van B en W Afgescheiden vanhet belang dat do gemeente er bij heeft om met den Minister van Binnenlandsohe Zaken en den Minister van Oorlog op voet van vrede te leven gelooft spr dat hot voorstel van B en W de voorkeur verdient boven dat der hh Prince en Oudijk Spr toch is er niet van overtuigd dat de toestand der botermarkt zoo slecht is en vooral als de verbeteringen zijn aangebracht waartoe B en W volgeds hun rapport voornemena zijn gelooft spr dat die toestand alleszins voldoende is Het zou voorts een illusie zijn meent apr te meenen dat het kerkgebouw voor boterhal ware in te richten zonder groote kosten Spr heeft tot zijn leedwezen geen plan of berekening gezien van de inrichting van dat gebouw totboterhal wèl van het voorstel om dia voor Archiefen Librye te bestemmen Kan spr zich over het geheel wel vcreenigen met het ontwirp van den ge meentebouwmeester doch geeft in overweging een deskundige te raadplegen voor de inrichting daar doze hare speciale eischen heeft die niet over hethoofd gezien mogen worden De heer Lotsy vraagt daarop het woord en vangt aan met een woord van hulde aan den Minister die den stoot heeft gegeven tot het vooratol van B on Wv Vervolgens geeft hij in overweging eene wijziging te brengen in het voorstel van B en W Het Archief acht hij in het kerkgebouw niet goed geplaatst hij wil dat op het Raadhuis laten maar niot op zoider maar op de plaats waar nu de Secretarie is en het bureau van den Secretaris Dezo laatsten wil spr vestigen gelijkvloers met de raadszaal en dan het bureau van don Geraoente ontvanger on zijn kantoor benevens het bureau van don Commissaris van politie vestigen in het kerkgebouw De Secre tarie te vestigen waar nu de boterhal ia zooala d hh Prince en Oudijk wonschen acht spr niet raad zaam immers als de lucht van de varkens voor de boter niet goed tÊi zij dit evenmin zijn voor de hoeren der Socretaro De heer Prince merkt op in antwoord op biatatgenoemde liowering van den hoor Lotsy dat als de varkens op bedoelde plaats zijn ook de boter er is terwijl zij er slechts een klein gedeelte van den tijd ia dat de heeren van de Secretarie er zijn De hoor van der Garden geeft in overweging eerst te beslissen of do botermarkt al dan niet verplaatst zal worden en dan of er een som van ƒ 10 000 zal besteed worden aan de inrichting van het kerkgebouw om ten slotte te bestemmen w rvoor dot zal worden ingericht De Voorzitter zegt voornemens to zijn eerst door den raad te doen uitmaken of het kerkgebouw voor boterhal zal worden ingericht on wordt dat verworpen dan om het in te richten overeenkomstig het voorstel van B en W Men kan niet de ƒ 10 000 beschikbaar stellen zonder te weten waarvoor deze uitgave dienen moet De Voorzitter zegt daarop dat het voorstel van B en W door verschillende sprekers op zoo uitstekende wijze is verdedigd dat spr daaraan slechts weinig behoeft toe te voegen Uit de repliek der bh Oudijk en Prince op het rapport van B en W is spr gebleken dat zy zieh verheugen in de instemming door B en W aan hun voorstel bftoond maar aU het de heeren ernst is met die verkkring dan zijn zij al met zeer weinig tevreden Van sympathie met bedoeld voorstel van B en W is volstrekt niets gebleken B en W zouden het juist zeer betreuren als dèt groote gebouw bestemd werd voor een doel als hetgeen de heeren Oudijk en Prince beoogen en waardoor het slechts weinig uren s weeks in gebruik zou zijn Verplaatsing van de botermarkt is dan ook volgens spr niet noodig De toestand daarvan i voldoende Ja s zomers is het er wel eens wat warm en in drukke tijden wol eens wat vol maar overigens levert do toestand geen reden tot gegronde klachten Men zegt dat do aanvoer van boter zoo is toogenomen maar 1868 toen het tegenwoordige lokaal voor doel bestemd werd werd aangevoerd 690J0 kilo boter en nu het laatste jaar 7jeOO kilo In 1853 was men uitermate tevreden met de inrichting der botermarkt en ook nu levert die geen grond op tot klachten Mocht het blijken dat de ruimte onvoldoende i s dan zou dat kunnen gevonden worden door het beachikbaar atellon van een gelegenheid achter de boteruaL Spr beantwoordt daarop da bemerkingen der leden die tegen het vooratel van B en W gesproken hadden Allereerst doet apr den heer Prince opmerken dat hij zich niet herinnert gezegd te hebben dat men van het kerkgebouw maar maken moet wat er van te maken ia Het ia mogelijk dat hy heeft betoogd dat een beataand gebouw niet zóó goed kon worden ingericht ak een nieuw gebouw maar wat de heer Princehem in den mond gaf kan hij niet gezegd hebben Voorts werd beweerd dat het Archief ook in het nieuwe gebouw ondrr dak zon liggen evenals op het Raadhuia maar een groot veraohil ia daarbü op te merken Op het Kaadbuia lag het op d vliering en de zolder terwijl het in het nieuwe gebouw uiet hooger zal leggen dan de raadszaal In geval van brand is het dua gemakkelijker te reddepSpr betoogt voorts dat de lokalen bij het Rijk in gebruik ongeachikt zonden zijn voor het doel waarvoor de hh Oudijk en Friuoe ze zoudm willen bestemmen en toont aan dat een geheel nieuw gebouw op te richlen zooala de heer Prince wilde veel duurder zou uitkomen De heer Oudijk v raagt of ala hrt oude Archief en de Librye in het voormalig kerkgebouw zullen zijn geveatigd geen concierge moet wurden benoemd om daarop toezicht te oefenen en belangatrllende bezoekers toegang te verleenen Die ooncierga moet ook worden bezoldigd en daardoor orden de koaten verhoogd De Voorzitter antwoordt daarop dat natuurlijk een ouatoa zal moeten worden bfnoomd die enkele uren daar zal moeten zijn De tegenwoordige ouatoa van de Librye heeft ƒ 60 a jaars Toeitang tot het Oud Archiof verkrijgt men door zich te wend tot den Archivaris Spr zegt straks verzuimd te hebben den beer Lotsy Ie brantwoordcn Hij doet dit nu en zegt dat de lokalen der Secretarie te klein zijn voor Archi f en Librye en de benedenlolialen eveneens te klein voor bureaux der Secretarie Het politie burean zou spr niet gaarne van hot Stadhuis zien gaan wijl daar dikwijls informatiën moet worden genomen en het wenschelijk is dat dit i de nabgheid is gevestigd van de Secretarie De heer Lotsy merkt op dat hij alleen het oud archief wou vestigen op de plaats wwar nu de Secretarie is en wat het politie bnreau betreft dit zou telepbonisch kunnen worden verbonden met de secre tarie Het voorstel der hh Oudlijk en Prince wordt ver volgens in atemming gebracht en vermorpen met 13 tegen 2 at die der hh Oudijk en Prince Voordat het voorstel van B en W in stemming l wordt gebracht geeft de heer IJssel de Scheppec in t overweging thans nlleen het beginsel uit te maken i en later alsnog een definitief plan vast te stellen f De Voorzitter zegt dat het bestek van de verbou wing d in nog nader door den Raad kan worden goedgekeurd Het voorstel van B en W wordt daarop in stemming gebracht en aangenomen met 13 tegon 2 stemmen die der hh Ou lijk en Prince Tot Lid in de Commissie van Administraiie der Stedelijke Beleenbank wordt benoemd de hoer H W G Koning met 13 st terwgl de hh Noothoven van Goor en van der Garden ieder 1 slem verkrijgen Daarop worden benoemd de leden der stembu reaux Tot Loden van het Hoofd Siembureau wurden benoemd de hh H G Hoefhamer en H W G Koning Tot hunne plaatsvervangers de hh G A Oudijk en C C H Prince Tot Voorzitter van het Onder Stembureau wordt benoemd de lieer Mr J H van Miorop Tot zijn plaatsvervanger de heer G Straver Tot Loden van het Onder Stembureau worden benoemd de hh C Hoogenboom en A K van der Garden Tot hunne plaatsvervangers de hh A van Veen en U H IJssel de Schepper Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten Buiteolandsch Overzicht Volgens een medodeeling uit Konstantinopel hebben mogendheden nu alle op Riislands nota geantwoord Rusland vfoeg geen gemeenschappelijk optreden der mogendheden maar wenschte dat elke staat afzonderlijk RusUnda voorstel tot onwettigverklaring van den toestand in Bulgarije bg den Sultan zou ondersteunen Engehmd Italië en Oostonrgk Hongarijo antwoordden dat zg den Sultan niet kondon aanraden tegen prins Ferdinand op te treden voordat hij vooruit weet hoe men den toestand in Bulgarije denkt te i gelen indien de prins heengaat De gezan en dezer staten ontvingen daarom de opdracht zich strikt onzijdig te houden Daarentegen ondersteunen de Duitsehe en Fmnschen gezanten Roslanda voorstel Tach is het niet waarschijnlijk dat de Sultan aan hun oaqdrang zal toegeven Voorloopig hoeft de Porte verklaard dat zij de zaak in overweging zal nomen Wanneer de kansen van den toekomstigen oorlog in Europa Wekend worden denkt men in de eerste plaats aan een rangschikking der aanstaande oorlogvoerende partijen Tegenover do triple alliantie stelt men een Fninsch Russisch bondgenootschap In Frankrijk werd de gedachte aan een alliantie met Rusland door velen met groote liefde gekoesterd Eerst in den laatsten tijd is er een reactie in deze richting ontstaan Het was in verliaud hiermede dat groote aandacht door verschillende dagbladen en in politieke kringen vooral te Parija geachonken ia aan een artikel in de jongate aflevering der Sevue ia deux Mondt dat onder den titel La tHuation de l urope tich voornamelijk bezighield met de vooren nodeelen ran een Russisoh Fransoh verbond tegenover de triple alliantie De indruk dien dit artikel heeft gema kt werd verhoogd door onbekendheid met den naam des schrijvers Het opstel was niet onderteekend Behalve belangstelling heeft het aan de radicale zijde verontwaardiging gewekt De schrijver blijkens zijn grondige beschouwingen ten volle vertrouwd met zijn onderwerp is geen vriend van de bestaande orde van zaken in Frankrgk De heftige toon waarop het artikel geschreven is de vijandelijkheid waarmede de schrijver tich tegen het republikeinsch regime richt doen veronderstellen dat men den auteur onder do tegenstanders der republiek heeft te zoeken Ja men is zelfs zoover gegaan in hem den graaf van Parijs te herkennen Wat in t algemeen den grondtoon van het artikel ten opzichte van het republikeinsohe Frankrijk betreft zoo zou het oven goed uit de pen van een correspondent der Kóln Ztg kunnen gevloeid zijn Het tegenwoordige ï rankrgk staat aan don rand van oen afgrond het is daarheen gevoerd door de mannen die so lert een twaalftal jaren de leiding van s lands zaken in handen hielden Gered kan hot alleen worden door een sterke rogeering eene die zich binnen s lands en buiten s lands weet te eerbiedigen In de oogen van den schrijver zal dit waarschijnlijk alleen do monnrchie van den graaf van Parijs vermogen Het belangrijkst is echter hetgeen gezegd wordt oïor de botrekkingon tusschen de vier groote mogendheden van Europa Rusland Duitschland Oostenrijk en Frankrijk In tegenstelling met zoovele zgner btndgenooten ziet de schrijver hoezeer ook do gemeenschappelijke belangen van beide rijken in menig opzicht toegevend in een bondgenootschap met Rushind noch uit eeu militair oogpunt noch uit een politiek oogpunt eenig voordeel voor Frankrijk integendeel aSe voordeelen zijn in geval van een oorlog aan dn zijde van Rusland alle gevarep blijven voor rekening van Frankrijk Een verbond tusschen beide Staten tegenover de triple alliantie acht hij dan alleen goed wanneer het ten doel heeft den vrede te bewaren Tusschen Franrijk en Italië ia nu de tariefoorlog begonnen Het oude handels tractaat is mot 1 Maart geëindigd de onderhandelingen tot het sluiten van een nieuw verdrag zgii mislukt en zoo gebit nu voor beide landen hot algemoene tarief van invoerrechten dat van woerszgdon aanmerkelijk is verhoogd In de Franscho Kamer we d gisteren in do coloirs over niets gesproken ala over do veroordeeling van den schoonzoon van don heer Grévy tot 2 jaren gevangenisstraf Door vele afgevaardigden werd het vonnis als overdreven streng beschouwd In dan toestand van den Duitschen kroonprins komt geen verandering De verontrustende berichten welke vooral Aé Parijsche bladen mededeelden worden niet bevaKigd maar evenmin bestaat er eenig spoor van verleteriug Prof Von Bergmann wiens heelkundige ijenstoii nu niet meer noodig zijn koert naar Berlijn terug RECLAME Niömand kaa vóór zijnen dood gelukkig geaoemd worden hoe veel waarheid bevat dit gezegde van den griekschen wijsgeer Voor zijnen dood kan men niemand gelukkig prijzen want den menscb omringen gevaren en kwalen van allerlei aard zoo lang hij leeft en eer t in het graf 1 vindt hg de ware eeuMge rust Maar toch streeft j hier op aarde iedereen er naar reeds hier gelukkig I te zijn en niemand spreekt gaarne over den dood I die ergste van alle noodzakelijkheileD Hij die een I geneesmiddel vindt dat een deel van onze kwalen vermindert of ons geheel er van ontslaat wordt daarom dan ook in dankbare herinnering gehouden I Tot de zoo geéérden behoort ook de apotheker R Brandt die met zgne Zwitsersche Pillen alle soorten van storingen in de spgsverteeriog weet te bezwoeren De Zwitsersche Pillen van den apotheker R Brandt zijn bij de apothekera verkrijgbaar voor 70 cents de doos Men moet echter er op letten dat de naamteekening van £ Brandt op het witte kruis van het etiket voorkomL Echt te verkrijgen te Qoada by de firma J C j ZELDENRIJK en Co uargerlljke S ty a d leri N A r a rlei JohD OB 1ert OBden L BBdrika oadcri i OEBOHKN I S8 K br JaluBi A4ri dar Rm bb J tbb der KiU 1 Hm den A C BrgcB en W UBOgesdgli HnriuBt BB I Boater MariB Vsrlurt es M GroBB OVEBI EUENi 1 Maart J C C BnakmBB S n 11 J L M MlmpeB 1 j 7 B 9 J WllUDburg 1 J ONDERTROUWD i t MiBrt C H ii il j bb O Boot Ij e i Breeduk 21 i ea 8 O dotaaa te Kibübf 1 j f Gtooderaki GEBOREN Oomelia osdan U Oooi n D 1 van den B rg ONDERTROUWDi 6 vaa Eijk na Stolwijk eo M voa dan Beif Reeuwljk CEBbBEN OtBrtnilda Arsoidi osden C J B Coa sa O vBB Wgk OVERLEDEN D BoBro i 80 j 1 Bsisea 18 j O SclioaiidBrwoerd 58 j StolwUk GEBOREN Maria Adriaaa oadera A da Bant en W Moleaaar Anaa LorDclia oodera C HaijaiBac aa i G de Cock Coroclia Herioaoai oadera i Matthgaaao so A Moleaaar Jacob ond ra P Terkerk ea A Caboaw OEHUWD K de Wiater o M Baai ADVERTËL TIË V Tegen MEI of JUNI a s biedt zich aanals WIUKELJÜFFHOUW in een KOEKBAKKERS of KRUIDENIERSWINKEL eeu Burgermeisje P G van goede getuigschriften Voorzien Brieven onder nummer 1625 aan het Bureau van dit Blad Tricot Ondergoed voor Mannen Vrouwen en Kinderen D Hópfi enboom Voorloopige Aankondiging Op nader te bepalen tgd en plaats zal in het laatst der Maand APRIL of in het begin van MEI 1888 ten overstaan van den Notaris H GROENENDAAL te Goa i publiek worden geveild de Hofstede genaamd JAGTLÜST met ong 56 Hectaren WEI en BOUWLAND gelegen in den Achterofschen polder onder de gemeente Waddinxteen Okhuijsen s Kindermeel door H H Doctoren ala uitmuntend KinderToedsel bizonder aanbevolen P SAÜERBIER Oosthaven 19 J F HERMAl i feZ Tabak en Sigaren Fabriekanten GOUDA LANGE TIENDEWEG D 62 verzoeken bij deze de Tabak der firma de Wed J TAK NELLEN te Rotterdam op welks verpakking zich bevindt bet sedert onhengelgke jaren door ons gevoerde handelsmerk de cBuzKMDi HooF s niet aan te zien roor de door ons in den handel gebrachte Tabak enz De reden dat dit handelsmerk niet meer op onze verpakking zal voorkomen is deze Genoemde firma ons voor is geweest dat merk te doen deponeeren en op dien grond het van ons ontnomen heeft waren wjj hall echter voor geweest hadden wg hetzelfde hnn kennen ontnemen welke tot heden nog geen kennis met onzen Tabak gemaakt hebben raden w bepaald aan ons eens met een proeforder te rereefen aangezien het debiet Tan onze afnemers steeds toeneemt Onder aanbeveling TerbIgTen wg met hoogachting UEd Dw Dienaren J F HERMAN Zoon DIJKGRAAF RK HOOGHEEMRADEN TAM RI FNLAND zgn Toomemens op den 17 MAART 1888 te BESTEDEN bg enkele inBchrgnng Het maken Tsn een gemetselde dubbele Duikersluis naast het Stoomgentaal Tan Rgnland te Gouda Bestek en teekeningen zgn ran 3 Maart af tegen betaling Tan 25 cent te bekomen op de Secretarie Tan Rgnland te Leiden Nadere inlichtingen te Terkrggen bg den Ingenieur ran Rgnland te Leiden en bg den heer J D RIJK Opzichter Tan Rgnland te Gouda i fo Jumbo Poctspomade is de heate eu goedkoopste AtT wereld Alom verkrggbaar ia doozen a 5 7 n iJJ Cents Chemische fabriek Zevenaar Door verandering van Affaire TE KOOP Een BOKSGHIP met INVENTARIS groot 11 ton zeer geschikt voor handel met nieuw getimmerde groote ROEK zeer Billijke prgs Liggende Kattensingel Gouda