Goudsche Courant, woensdag 7 maart 1888

1888 Woensdag 7 IHaart N 3674 GOUDSGHE COURANT lYieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken OITTVANGEN de Ifieuwste DAMES en KINDER Regen en V M rjaars IIIantels Groote Keuze Zwarte Gewerkte 8TOFFEi en BAHLMANiN eii Co Groote Voorjaars Opruiming vanaf IIIA 1 DAG 5 MAART en de overige dftgen dep we k bij I GebJ de I AilDT Westhaven B 200 Pepei s raat1K m en 8 C F BÜSp üarkt A 64 O an t SO 30 g je Itl Binnen en Buitenlandsche BoekhaniDel TAN I Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOUKBN en TIJDSCHRIFTEN wordeU binnen den kortst mogel ken tgd geleverd BOEE EN STEENDEÏÏEWEEE tegen zeer billgken prgs Heeft mede voorhanden alle soorten van A 3D V EK TElvT T I E HST in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadeljjk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende ia DEPOTHOUDER Voor onze STOÜMVERVERIJ en CHEM WASOH INRICHTING zoeken wij voor GOUDA onder gunstige voorwaarden een solide DEtOTHOUDER Haislehsche Stoohvervbrij enz van Jol WULFF en Cie GEVRAAGD tegen MEI ek te a Gravenliage eene bekwame Dienstbode P G als MEID ALLEEN Loon f 110 met opslag 0 ÏVA 1GE de nieuwste DEMISAISONS en VOORJAARSSTOFFEJ J HOOGE BOOM Aanbieding in persoon ten huize van Mevrouw STEENS ZIJNEN Gedroogde Groenten TUIN 8PERCIE en SNIJBOONEN DOPERWTEN SOEPGROENTEN en groene SELDERIJ Alles ia pakjes geschikt voor 4 a 5 personen Mevrouw klokke van steenwijk TURFMARKT vraagt direct eene flinke Dienstbode Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Adresl oek Gouda lÖÖl Tot Woensdag a s 0 90 Later I ÖO Boekhandel A 0R Comp TSIOOT ONDpEBEm Toor Mannen Vroi ffen en Einderea HEINK Zn GOEDEODF mmm A 7 0SAz EIeiMg £ 73en73 3epi oert alles bel udt het btistc Deo èeer W Èt Zfcmmel mer M knz Ew k bei NöMÉe 15 Aiprif 1876 gnheei ffj e M e jaar aunboo endi g IpUdi was WO be p ik ik sinds het J ademhaling vian l een iïiis i4i vrienldei nthoai gebrn tiVpet dal gevi m D ei Deg jiiel ier tel ben I Vm ifw Di ai i s f Hom m jjji B ongesteldhelen waalr geen MdetjmiddMbai t zal men dit eenvmüij i diliat inrlgk huismiddel mioit ttDer LgunBtig gevolg aanwende Elke fletch is door en pietalea cansale gesloten waarnerenktaaDd fubriekstempel moet zgn ingedrukt Verkrggbaar fl 2 fl 1 m a fl 0 65 de flb ch te Gonda bö F H A Woltf Boskoop by J van Bergen Haaatre ht bg J D den Hertog Oudewater ba F Jonker Idenbar Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwjik bjj C G V d Berg Bergambacht bg J v d Uool GEEN KIËSPIJiX MEER voor allen die het wereldberoemde echte j K K Hof TandaHa ÜT P Q P P c Anatherln i r r W r r S Mondwater y gebruikt hebben Boren ieder ander Tand water to verkiezen aU voorbehoe iddel tegen Tand eu Mondziekteu Bij gebruik van het Mondwater eft Dr POI P s TANDPASTA Tandpoeder vj behoudt men Steeds gezouAe en schoone Tanden een eerste vereiachte tot het behoud van eene gezonde mnag Dï POPP 8 Taudplombeersel om zelf holle kiezen te vullen r POPP s Kruldcnzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort Tan Huiduitslag POPP s onnebloem Oliezeep fijnste en beste Toilet Zeep WAARSCHUWING jf f Alle bestaande namaaksels van AnatherinW l Montwater zijn voor de Uezondheid schadelijk t P volgens analyse daarom waarschuw ik hier J mede het geëerde publiek voor aankoop van lllKr zulke namaaksels Dr J G POPP KK Hof Tandarti en uitvinder der Anatherm Preparaten ie Weenen Depots van alleen echte Anatherin Proparaten bevinden zich te Gouda by de firma J C Zeldenrijk Co Drogist op de Markt te Bottenlam bij F E van Santen Kolff te s Hage bi J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van llijn te Schiedam bij C Malta öz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim Co on H H üloth Co apotheek te Utrecht bg G H N van Spanje dem Lobry Porton Öroogisteri BINNENLAND OUDA 6 Maart 18S8 Bij de heden gehouden verkiezing voor oen Lid van do Tweede Kamer ler Staten Generaal werden te dezer stede in de beide slembureaux uitgebracht 1 3 stemmen Uet aantal kiezers bedraagt 1160 P vennU bq vorige verkiezingen voor do Tweede Kamer heblien wij ook thans maatregelen genomen om den uitslag in de verschillende districten zoo spoedig mogelijk ter kennis onzer abonn s te brengen W ij zullen daartoe morgun versfhillende bul ktins uitgeven den uitslag bevattendo fdiez4a spoedig mogelijk zullen warden roadg zonPen rebrek aan plaatsruimte elett ons in nett Basdsrersiag in ons vorig nr het olgende voorjsti l tan é en W gehMi cp te nelian Wg laten h daae m hier rpigm 1 Gouda 29 FebAari 1888 J l Poor l et Burgerlijk Armbestuur ialons mbdugerfleold dat gedurig klachten worden gejioonl over de flwjlze waarop door oramige Slads Geneesheeren de Sjpractijlf bti l8 rmo patiënten dor Gemeente wordt waargmbmen I De an namelijk beweert dat de StadsGenees hoer g D osmiddiloh voorschrijft zonder don zieke gezien en onderzocln te hebben de ander meent dat do Stada Genoosheor weigert of vergoot eenen zieke to bezoeken die zijne hulp noodig haoft een derde weder beklaagt zich dat hij door den Stads Geneesheer veronachtzaamd wordt kortom men sohynt over de behsndeKug ontevreden Wetrnde dat zij die om niet geneeskundige hulp ontvangen dikwerf meer pretensies maken dan zij die slechts tegen betaling zich die hulp kunnen verschaffen mogen wij aarinemen dat vele van dergelijke klachten of orerdreron of ongemotiveerd zijn Maar looh komt het ons voor dat er indenlaad nu en dan klachten worden vernomen die niet g heel van grond ontbloot zyn Hoe het ook zü dunkt ons van hoogst ertutigttD aard en vereischt daarom met aandacht te worden overwogen Niet alleen de arme pstieuton maar ook de Stads Oeneeaheoren zelf hebben er groot belang bij dat omtrent de juisthrid van hetgeen men over de geneeskundige behandeling hoort mompelen en klagen een behoorlijk en nauwgezet onderzoek wordt ingesteld Hot belang der Gemeente die de geneeskundige armenverzorging regelt en bekostigt is er ook bij betrokken Ten einde eene oonsciontieuse behandeling der rme zieken zooveel mogelyk te bevorderen maar tevens ook om te voorkomen dat onbillijke of ongegronde klachten over de Stads Geneeaheeren worden ingebracht meenen wg derhalve het volgettde voorstel aan Uwe goedkeuring te mogen onderwerpen Uwe vergadering besluite a dat bij het Burgerlgk Armbestuur een klachtenboek zid berusten waarin ieder die zioh over de geneeskundige behandeling der armen te beklagen heeft daarvan aanteekening kan doen of laten doen b dat het Burgerlijk Armbestuur allo iukomendo klachten onmiddulgk zal onderzoeken en deze alsmede hot resultaat van ziju onderzoek schriftelijk aan don Burgemeester zal bekend maken c dat de Burgomocstor de klachten ter kennis van den Gomeeuteraad zal brengen met mededeeling welk gevolg daaraan is gegeven De Kottordamscho rechtbank deed Zaterdag uitspraak in de zaak Dinsdag modegedocld en veroordeelde M J werkman te Gouda on A K bakkersknecht zonder vasto woonplaats wegens diefstal van 16 oenden van een erf in dun Prins MBxamlorpoldür in do gemeente Kapelle a d IJsel tot gevangenisstraffen rasp von 2 jaar en van 4 maauflen Van vertrouwbare zijde verneemt De Ingenieur dat Ie hoofdinspectour on do beide inspecteurs van s njks waterstaat aan deu Minister vnu waterstaat handel on nijverheid oen krachtig protest hobbou ingezonden wagens do grievendo wgze waarop bg de vaststelling der lijst raa verkiesbaren voor de Ëerstu Kamer dot Staten Oenenal het korps van den rijkswaterstaat is voorbijgegasi en de belangen van do technici in Nederbind zijn miskend Aan een artikel van De Loetmitief ontleenen we het volgende De ontzaglijke ontwikkelinK eu uitbreiding der tegenwoordige middelen van verkeer spoorwegen post telograaf en tolophocn bebben den handel op geheel ni nwe banen gebracht Zelfs de importeurs van Amerikaanscbe voortbrengselun die voor den invoer zorgden e i de opgestapelde massa s verder tot hare bestemming brachten hebben veel van het gebied hunner vroeger zoo omtalurijke werkzaamheid verloren Want hoe langer hoe sterker nit zich het streven naar meer rechtstreéksch vorkoer tusschen voortbrenger en verbruiker De Knropeescho fabrikant stolt zich togenwoordif meer dan vroeger reohtstrocks in verbinding met igue leveranciers van groadstoffen Zoo wordt hem bijvoorbeold een groot doel van het katoen dat in Earopa geliruikt wordt rechtstreeks toegevoerd uit Niww Orleans en Bombay en bedient bij zieh ni i moer zooals eertijds placht te geschieden van do tntsehenkomst der groote importhaizen daarin en in andere stapelartikelen Daarentegen wordt het evencms meer on moor gebruik dat de Noord Ameriksiasche handelshuizen hunne reizigers naar Knmpa zenden om hier aan do boofdmarktvn der bonoodigde hnadelsartikolen hunne inkoopen te doen Wanneer daarioor ook de werkzaamlFeid van do commissionnain dor groote importen eiBorthuizen niet verlamd ii zeker is het toch dat zij daardoor veel enger begrsesd is geworden eu derhalve de tuaschenhandel hotaj prijk afgenomen is Van een onpartgdig standpunt kan evenmin getuigd worden dat de taaschonhandel bepaald noodig als dut zij geheel overbodig is Geen agitatie zal machtig genoeg kunnen zijn om den tusschonhaodel die gewettigde en eerlijke broodwinning als eene zolEiuchtigo onvruchtbare werkzaamheid te bestrijden en geheel uit te roeien torwgl aan den anderen kant de voorstanders daarvan evenmin in staat zullen zgn het bedrijf tot oen nieuwe hoogte op te voeren Hot tegenwoordig streven van vele groote industrieelen in het verkeer met Amerika zieh zooveel mogelijk buiten den tnsachenhandol te houden moot altijd groote nadeelen na zich sleepen daar over het algemeen spoedig zich gebrek zal doen voelen aan goode inlichtingen die juist voor dezelfde industrieelen zoo hoog noodig zijn Daartegenover staat dat in het binnenlandach verkeer hot niet gebruik maken van den tusschAnhandel vele voordoelen aanbie lt Was men vroeger genoodzaakt zich voor langen tijd te voorzien thans kan de kleinhandelaar spoedig hot ontbrekende in zijne artikelen aanvullen en ontgaat op die wijze boter aan de wisselingen van de marktprijzen De fabrikant is onder deze omstandigheden bij de grootste voortbrongst en goedkoophoid der waren gedwongen niet zoozeer met groote winst als wel snel te verkoopen Bg achteruitgang der prijzen kan hij dan ook tevreden zijn wanneer hij met voorbijgang van den tusschenhandolaar nog eon klein winstje wnet to maken Ongunstig hooft vooral op don tusschonhandel gowerkt do oprichting van die groote magazijnen die in ver over de gronzen van den kleinhandel zich itstrokkeiido werkzaamheid de waren aan de verbruikers bezorgen Evenzoo zijn de cooperatie e voreeniïingen kwade meiledingsters terwijl ten slotte de tolken jare ja elke maand wisselende mode do f ilirikanten dwingt om moer rechtstreeks bij den winkelier inlichtingen in te winnen zoodat ook op dit gebied nagenoeg alle tusscheukorust van twoedo li iiid ih indQl on kleinhandel blijft uitgesloten Do strook nabij het Nyassa meer in Midden Afrika werd sedert geruimon tijd door een bende Arabische slavenhafers verontrust De dorpsljewoners wurdon dos riaolits door de Arabieren ovorvnllon do krachtige mannen vrouwen en kinderou als slaven vvoggovoerd do óVorigen gedood of op do vlucht gedreven Omstreeks het midden van November jl zocht een groote menigte vluohtelin jon van den stam Akonda een toevluchUoord in do nabijheid eener lagune op weinige mijlen afstands van Karonga een station der Afrikaansche Moor Maatschappij Ook daar vervolgden Jien de Arabieren die bloot uit zucht tot moorden hot riet on het kreupelhout dat de lagune omgaf in brand staken De ongelukkige negers verbrandden levend of werden als zij san do vlammen mochten ontkomen door do onmonschelijko slavenhalers die zioh road het brandende hout hadden opgesteld doodgeschoten of met speren doorstoken Velen der rampzalige slachtoffers sprongen in hun wanhoop in de lagune waar zij verdronken of een prooi der krokodillen worden Slechts een klein hoopje inbobriingen ontkwam aan de slachting Een oude blindej vrouw die in de macht der moordenaars viel werfl op vrije voeten gesteld nadat haar ooren on i eus waren afgesneden Den 23n derzolfde maand grepen de slavenhandelaars ongeveer 500 in aantal h t Engelsche station aan dat op korten afstand vai het tooneel der slachting gelegen IS en waar zich iip dat oogonblik slechts do Britsche consul O Neil on eenige Schotscho zendelingen bevondon Deze haiÉvol blanken sloeg ofschoon zg werden overrompeld den eersten aanval op het fort af en nam toen do 500 inboorlingen van het station op terwijl een van hen uitgezonden werd I om den bijstand van bevriende stammen in het Noor I den te vorkrijgoB De Arabieren belegerden het fort richtten palissaden tusschen de Iwomen op met goed beschutt I platformen op aanrienlgko hoogte waaruit zg het I fort beschoten De belegering duurde vijf dagen De munitie der bezetting Uep op het einde en le vonsmiddelen konden slechts door uitvallen wordec verschaft terwijl het vuur der aanvallers steeds heftiger en meer aanhoudend werd Op den morgen van den zesden dag bemerkten de belegerden een ongewone stilte in het vijandelijk kamp Ze waagden zith n ia buiten en vonden den omtrok geheel verlaten De Arabieren waren in allo stilte afgetrokken toen zij door middek van spionnen vernamen dat 5000 inboorlingen tot ontzet der Engelschen in aantocht waren Onder het opschrift van Afrikaansche liefelijkheden doelt la Gaietle f Italia eenige bijzonderheden med over den CSiiwifi een equatorialon windstroom In den ochtendstond noemt men eeni vkgon van warmen en drukkenden wind waar welke als het ware als de golven der zee elkander opvolgen Deze buien zijn de voorloopstors van den Cavuin Deze windgolvingen zijn te onverdragelijker omdat zij don stank van een veeziekte een ziekte welke moer dan ooit woedt gestorven paarden en muilezels die overaj verspreid leggen of slecht begraven zijn medevoeren Dit alles brengt bij den mensch een gevoel als van zeeziekte teweeg Om oen beetje frisiche lucht te scheppen moot men de euvelen beklimmen Tegen 11 uren wordt dn lucht die eerst helder was door oen licht gole wolk be lekt Het is de Camsin die gloeiend zand vac den woestijn met zich voerende nadert De warmte wordt grooter en drukkender de ademhaling wordt moeielijk iemand die eon weinig bloedrijk is voelt het bloed met hevige klopping naar het hoofd stijgen l e oenige leniging op dat oogonblik is als het mogelijk is het hoofd nat te maken Een bowegelijk zoer fijn zand dringt overal door in den mond in ile oogen neusgaten en ooron en men voelt do huid stoken aonrier te zweten en do oogen branden De tent wordt cn oven De soldaten lijden zïTa ir en meer dan oen valt in onmacht anderen moeten met de koorts naar do ziekenzaal gebracht worden En dun te bedenkpn dat dit nog maar het bes iH van het lijden is Do ware Camsin moet dan nog komen Genoemd blad verheelt zijn verlangen niet dat een einde kome aan deze schoone ondernoming de expeditie naar de Itoode Zee Op een dag in Juni 1835 kwamen vier Engelschen