Goudsche Courant, woensdag 7 maart 1888

Btada patienten zoo slecht herdenken daarom doen wy u verscheidene getuig schriften bemerken die bowyzen dat de mineraal pastillen van Soden alle kanten bekend en aanbevolen zijn door de machten van eersten rang verwijderen snel en radicaal de redens welke de verbreking der slymvlies bevordert Zie hier wat men ons schrijft uit Frankfort a M Met bijzonder genoe gen verklaar ik dat de mineraal pastillen van Soden die mij het hoogste aanbevolen geweest zijn door Mr den Dr Schmidt bijzonder geleerd in het keellijden mij don grootsten dienst bewezen hebben T is daarvoor dat ik u mijn beste dank bewijs Alois Grunauer loeneelzanger der vereenigde schouwburgen der stad De pastillen die volgens hunne werklijke geneeskracht iu Duitechknd op 2 maanden eene verkoop gekregen hebben van 200 000 doozen zijn te bekomen in alle apotheken aan 60 cents de doos Worden dan de handeld in Gouda Maar hoe lang duurt die toestand toch al P Heeft men do klachten er over dan steeds onverhoord gelaten I Naar onze bescheiden meening en van bevoegde zijde ons medegedeeld zyn er gevallen die aanleiding tot het een of het ander hebben gegeven dit betreft die gevallen waar de stailsgeneosheer stadsohirurg of accoucheur elkander de behulpzame hand moeten en kunnen bieden Die gevallen waar de stadsgeneesheor tot een bepaalde grens zijn werk aan den anderen kan en moet overgeven Hierin is gemakkelijk te voorzien Bovendien moet men met de armeopraktijk zeer goed bekend zyn om een oordeel te kunnen vellen over de verschillende klachten Het voorstel vnn B en W schijnt ons toe genomen zonder een bepaald grondig onderzoek naar de feiten Wanneer men in dezen de juiste weg had ingeslagen komt het ons voor dat reeds bij het voorstelIterson en eveneens ook by dit het oordeel enadvies had kunnen worden gevraagd bij een man die zijn sporen verdiend heeft bij de armenpraktijk by een man die bijna een halve eeuw iu verschillende betrekkingen de stadspraktijk heeft waargenomen I En zonder to ironiseeren Verbeeld je daar komt een individu klagen ovor vermeende slechte behandeling hoe zal die klacht moeten worden geuit moet hij die zelf in het klachteoboek schryven pf aan de prudentie overlaten van den Scriba van het armbestuur zal men in een bepaald lokaal bij dag en nacht lie£it natuurlijk bij een van de leden van het Armbestuur eene gelegenheid openstellen om te komen klagen I En latt not leatl Wij vinden het vernederend voor den medicus dat hij zal worden blootgesteld aan het willekeurig oordeel van lederen stadspatient Waariijk welk medicus zal bij aanneming van zoo n voorstel Stads dokter te Gouda willen zijn I Zal men misschien ook even als op de scholen een boekje aanleggen voor goede en slechte aauteekeningen Nogmaals W et alteram partem B Een Klacbtenboek M de JUdacleur t In Ungen tyd heeft geen joorstel dat by den Gemeenteraad werd ingediend zoo de algemeene aandacht getrokken der ingezetenen als dat van B en W wiarbg niet minder wordt voorgesteld dan en klacbtenboek ie openen b het Bargerlijk Armbestanr over de behandeling der stads geneesheeren My dunkt de heeren moeten het bar gemaakt hebben dat men meent tot zoo n maatregel te moeten overgaan Intuaichen het is nog slechts een voorstel en de gemeenteraad kan en zkl Ja dat zal de tqd leeren Doch nu reeds moet worden in het licht gesteld dat hoe men over het voorstel zelf moge denken dit in allen geval ontijdig is Waarom Omdat het voorstel van Dr van Iterson nog aanhangig is Ia t goed wil ik gevraagd hebben op een oögenblik dat een voorstel van een der raadsleden die tot de deskundigen behoort aanhangig is om de geneeskundige armenverzorging te reorganiteeren is t goed nu met een voorstel aan te komen waarby die verzorging op een voor hh stadsgeneesheereu zoo beleedigende wyze wordt ter sprake gebracht P Niemand zal die vraag bevestigend kunnen beantwoorden Het voorstel van Iterson zal toch wel eens in openbare behandeling worden genomen I Het ia wav de gemeenteraad verwent ons niet met een spoedige afdoening van zaken Was do raadszitting Op S Maart 1888 overleden te Breda onze Broeder en Aanbehuwdbroeder de Heer 0 4 KOOLBAAS Kapitein bfl het 6 regiment L infai rie te Breda van Vrijdag daarvan nog een sprekend bewys toen ƒ n a uomnxT ir een voorstel werd behandeld in Augustus 1886 in J t IJSJN ItooiHAAS gediend en dat nu by na wederom werd uitgesteld daar met slechts n stem meerderheid tot de behandeling werd besloten ook het voorstel van Dr van Iterson is daarvan een sterk sprekend staaltje Dit voorstel is nl door dien heer reeds in IMS aangekondigd en werd niet ingediend dan nadat de BegrootingsCommissio in October 1886 gevraagd had waar bet bleef Toen werd het dus in 1886 ingediend Nu is het 1888 en wij zyn nog even ver als drie jaar geleden Intnsschen het voorstel zal nü toch binnen kort in den raad ter sprake moeten komen en met het oog daarop is deze vraag gewettigd is het verètandig van B en W en van het Burgerlijk Armbestuur om met hun beloedigend voorstel nu aan te komen De beantwoording zij aan den lezer overgelaten Een ingezetene van Gouda RECLAME Het slümvlies moet zuiver zyn en regelmatig werken indien men van het leven wilt genieten en zyne toekomst volgen zonder achter aan de kas der Rqksbank te Hamburg om een iaformatie naar een bankiershuis Terwijl de een de vraag aan don kassier deed las de tweede een courant die toevallig zoo uitgespreid werd gehouden dat nos 3 en 4 over het traliewerk hoen twee pakjes bankbiljett konden wegnemen die te zamen ƒ 160 000 waar l waren Toen de roof werd ostdekt was de benae reeds naar Parijs vertrokken maar de politie volgde hun spoor op de omwegen die zij maakten om het geld veilig naar Amerika te krygen en twee maanden nadat de slag geslagen was werden de hoeren te Parjjs ingerekend Toen bleek dut zij baokroovers van beroep waren en half Europa hadden bezocht en bestolen In 18S4 werden zij te Stockholm voor bsnkdiefstal veroordeeld Na daarvoor gezeten ie hebben reisdon ze naar Nizza wiiar zy weer een aanslag pleegden en ook veroordeeld werden Daarna vereerden zy Lonmet een bezoek on ten slotte Hamburg De gerechtelyke instructie heeft onzaglijk lang geduurd omdnt de hoeren alles ontkenden en rtan telkens overtuigingsstukken uit allerlei plaatsen moesten worden opgevraagd maar nu is toch de een tot 8 jaren tuchthuis veroordeeld waama hq aan Zurich zal worden uitgeleverd dat ook nog een oude rekening met hem heeft te verefFeuon Xo 2 zit te Marseille zyne straf voor de geschiedenis van Nizza uit en gaat eerst na afloop daarvan naar Hamburg No 3 is in preventieve hechtenis overleden en heeft dus de menschelijke gerechtigheid ook nog voor eenige jaren straf beslolon No 4 is zoek en loopt ergens in de wereld rond tenzy hij onder een anderen naam in een gevangenis zit In een verslag over de oesteroultuur van Maryland verhaalt do Britsclie consul te Baltimore dat op sommige plaatsen naby Chesapeake Bay de oesters gebruikt worden als ruilmiddel In eene tad die een weekblad bezit betalen vele lezers hun abonnement in oesters De uitgever ontvangt op die wijze jaarlijks 45 0 J0 a 60 000 oesters die hy met zijn gezin moet eten en zoo voogt de consul er bij Jaar oesters beschouwd worden als uitstekend voedsel voor de hersenen mag men hopen dat de abonnés van dat blad waarde voor hunne oesters ontvangen Overigens blykt uit dit verslag dat de waarde der oesterrisscherijen van Maryland meer dan het dubbele bedraagt van eenigen andoren Staat van Amerika Zij brengen jaarlijks gemiddeld 5 millioen dollars op waarvan ongeveer 2 millioen dollar vertegenwoordigd wordt door do loouen der 55 000 werklieden die daarin hun bestaah vinden Men rekent dat er in Maryland 2200 Q mylen water zyn waarin oesters kunnen worden voortgebracht Daarvan worden slechts 190 Q mylen geëxploiteerd Deze oppervlakte verschaft jaarlyks meer dan 10 millioen btuhelt oesters waarvan er gemiddeld drie honderd op een bmhel gaan Niettegenstaande deze ontzaglyke productie is de toestand van den handel gedrukt tengevolge van de uitputting der natuurlyke oesterbedden en by gebreke van voldoende maatregelen om do productie in stand te houden De hoogloeraar mr J T Buys heeft in het Sociaal WeeÜlai van 23 Febr en 3 Maart een opstel geplaatst over Het crediet van de armen meer in het bijzonder over de banken van leening Het hier volgende is daaruit overgeüöman Het nadeel dat het gemis van crediet den arbeider berokkent werd in vroeger jaren vóórdat de staatszorg in het belang der arbeidende klassen zulk een modeartikel was als thans levendig ingezien Overal verrezen destijds hulpbanken en spaarkassen als het werk der vrije maatschappij de plaatselijke besturen der groote gemeenten voorzagen in de behoefte aan banken van leening terwijl strenge reglementen van rykswege uitgevaardigd tegen misbruiken waakten Tegenwoordig staat het vraagstuk van den arbeider tegenover den wetgever geheel op den voorgrond en hoe hartelijk men zich daarover ook moge verheugen het is te betreuren X de gewichtige vragen die met het volksorediet in verband staan in het vergeetboek dreigen te geraken Sedert door de invoering van het nieuwe strafwetboek art 411 van het vroegere wetboek vervallen is waarbij straf bedreigd werd tegen het oprichten van banken van leening zonder machtiging vnn het openbaar ge ag heeft het kon besluit van 31 October 1832 inhoudende eene regeling dezer aangelegenheid zijne verbindende kracht verloren en hangen die inrichtingen vrij wel in de lucht Is mfn bekend met den gewichtigen invloed dien de banken van leeningen op don toestand der arbeidende klassen uitoefenen dan kan het antwoord op de vraag of het eene daad van wijze staatkunde heeten mag ten deze het stelsel van volmaakt laihtrr faire toe te passen niet anders dan ontkennend luiden Sedert rde jaren lid der oommissie van toezicht op de bank van leening te Leiden is de heer Buys met den werking dier banken vau naby bekend Uit de zeer belangryke byzonderheden elko hy daaromtrent mededeelt blykt dat die inrichtingen eene niet geringe mate van verkwisting openbaren onder onze arbeideiide klassen dat in stryd met hetgeen men zou verwachteu hoe grooter de verdiensten zijn van de arbeiders zooveel te talryker de beleeningen worden De banken kunnen desniettemin niet gemist worden want in hare plaats zouden onmiddellijk andere inrichtingen verrijzen veel kostbaarder voor den behoeftige en met voel minder waarborgen tegen afzettory Bovendien zijn de banken óók eene toevlucht voor den arme een uiterste redmiddel in nijpenden nood om voor het oögenblik voWagen ellende af te weren Om deze redenen zal men wèl doen in groote gemeenten zich tweeen driemaal te bedenken alvoreus tot vernietiging van dit redmiddel over te gaan Maar het staatsgezag kan zonder miskenning van groote belangen in zijne onthouding op dit gebied niet duurzaam volharden Aan pogingen om tot wettelijke regeling der banken van leening te geraken heeft het sedert 1843 niet ontbroken In 1856 in 67 en in 69 ayn wetsontwerpen daartoe ingediend doch geen daarvan is tot afdoening kunnen geraken Sedert werd hot onderwerp geheel uit het oog veïloren Echt r is buiten de wet om daarin allengs menige verbetering gekomen niet het minst door de afschaffing der inbrengers die thans overal verdwenen zijn Den heer C J van Heel vroeger directeur der bank van leening te a 6ravenhage komt voor hot grootste deel de eer toe van deze en andere verbeteringen hy is een voorboeld te meer van hetgeen mannen die over een helder hoofd en vooral over een warm hart mogen beschikken in het waarachtig belang der minder gejjoeden kunnen uitrichten ook dan wanneer de overheid hen in den steek laat Mol deze gewichtige verbetering kan men echter niet volstaan want sedert de invoering van het nieuwe strafwetboek genieten de banken van leening volkomen vrijheid Dat ondanks de nu bestaande gelegenheid om zooveel beleeuhuizeu op te richten als men wil die instellingen niet als paddestoelen zijn verrezen is eenvoudig het gevolg hiervan dat reeils ondor het oude wetboek het wettelijk verbod op zijde geschoven werd door het vestigen niet van ffbanken van loening maar van fhuizen van koop met recht van wedor inkoop Deze huizen gelyken op die banken lib twee drof len water op elkander zy beleonen i Wel niet en koopen maar feitelyk beleenen zij wM omdat de beleener zijn goed terug kan koopen tegen betaling van eene hoogere som dan die hij als verkooper bedongen heeft Meermalen zyn de ondernemers van zulke instellingen door den rechter veroordeeld op grond van art 411 van het oude strafwetboek doch steeds omdat zy het niet slim genoeg aangelegd en niet alle vormen goed gekozen hadden Sedert zijn zij echter wyzer geworden en hebben onder de schaduw van het oude wetboek hun bedryf rustig voortgezet Die verkoophuizen oefenen oenen allernadeeligsten invloed uit op den toestand der arbeidersbevolking gelijk commissarissen der Leidsche bank Van leening in hun verslag over 1881 overtuigenc hebben aangetoond Lettende op de veel hoogere kosten welke door die huizen den beloeners in rekening worden gebracht dan de banken van leening zou men meenen dat allo behoeftigen de verkoopliuizen ledig zouden laten staan en naar de banken stroomen Maar het tegendeel is waar Aan welke oorzaken het liggen moge aan onkunde aan onberedeneerde voorliefde of wat ook de groote stroom beweegt zich in de richting der verkoophuizen niet in die der banken Hoe het kwaad te stuiten P vraagt de heer Buys ten slotte Het middel ligt dunkt my voor de hand Men eerbiedige de vryhoid van leenen maar ontzeggo vooreerst de uitoefening van het bedryf aan hen die te kwader naam en faam bekend staan en eische overigens op de wijze als in het wetsontwerp van den minister Fock van 1869 werd uitgedrukt voorafgaande kennisgeving borgstelling en nauwkeurige naleving van al de voorschriften die in het belang eener eerlijke adrainistrotie en om de zorgvuldige bewaring der panden te verzekeren gegeven zullen worden evenals die nu voor de openbare banken zijn vastgesteld En de verkoophuizen Hot verknopen onder boding van weder inkoop is op zichzelf een volkomen geoorloofde en in sommige omstandigl eden een zeer noodzakelijke handeling waarvan niemand do bestaanbaarheid in rechten zou willen betwisten Maar het vefkoopen op zulk oone voorwaarde tot een vast bedrijf te maken heeft geen zin en kan nooit een andere bedoeling hebben dan het ware karakter van dat bedryf te bedekken ten einde te ontsnappen aan de verplichtingen welko daaraan van rechtswege verbonden zijn Een ver koophuls is feitelijk niets anders dan een bank van leening welker ondernemer zich ontslaat van de verplichting om bij verkoop van de panden aan den rechtmatigen eigenaar het saldo der bedongen penningen uit te keeren De staat mag dit niet toelaten omdat het kortweg afschuwelijk is hij dwingo dus die instellingen voor haar wezenlijk karakter uit te komen De nieuwe Oeinerie Ordnuuff welke Duitschland in 1868 invoerde maakte een einde aan het vroeger aldaar heerschende oonoessie stelsel voor de beleenbanken met dit gevolg dat ook daar de verkoophuizen in groeten getale uit den grond oprezen Diep doordrongen van hrt kwaad hetwelk zoodoende werd gesticht heeft het rijksbestuur dadelijk de handen uitgestoken om i t kwaad te stuiten j en op 16 Aug 1871 werd een wet uitgevaardigd welke het concessiestelsel voor de beleenbanken hersteld en do verkoophuizon met die banken op een lijn plaatste Hoeveel lijd zal onze nieuwe volksvertegenwoordiging befioeven om dit goede voorbeeld te volgen en een kwaad uit te roeien dat als een kanker knaagt aan de welvaart van de arbeidende klasse Buiteolandsch Overzicht De beraadslagingen in het Engelsche Lagerhuis over de houding der rogeering tegenover de onruststokers opkjiet Trafalgar plein zijn ten gunste der regeering geëindigd Na verwerping van Bradlaugb a voorstel werd de motie van afkeuring welke de heer Russell voorstelde met 316 tegen 224 stemmm verworpen De radicalen hadden eenige hoop den minister van binnenlandsche zaken te doen vallen daar hy rekende op den steun van een gedeelte der unionisten o a op Lord Randolph Churchill De heer Matthews stelde daarom ronduit de kabinetsquaestie en verklaarde zich alleen tevreden ta zullen stellen met een besliste verwerping van Rnisels voorstel hetwelk hy als een motie van afkeuring moest beschouwen De uitkomst beantwoordde niet aan de verwachting der radicalen want de unionisten beschikten over een meerderheid van 92 stemmen Volgen de Figaro is genoraal Boulanger te Parijs geweest ten einde den minister van oorlog in lichtingen te geven over zyue candidatuur maar de andere bladen spreken dit zeer beslist tegen Het onderzoek wordt chter voortgezet De heer Wilson heeft raet Ribeaadau Uubiwiil ea Hébert appèl aangeteekend tegen het vonnis dat de rechtbank tegen ben heeft uitgesproken Ken redacteur van de Temps bozooht den heer Grévy De heer Grévy was zeer getroffen door Wilsons veroordeeling welke hij niet had vetwacht maar verkUarde dat hy niets had te antwoorden op hetgeen de couranten over hem vertelden De Kamer vordert niet veel met de begrooting Ten einde de beraadsUgingen hierover te beapoedigen deed de heer Lacretelle het voorstel dat geen der afgevaardigden zoolang de begrooting aan de orde is meer dan een half uur achtereen mag spreken Dit voorstel werd verworpen maar daarentegen werd besloten voortaan tweemaal daags byeen te komen De ochtendzitting wordt om 9 en i middagzitting om 2 uur geopend Van de meer algemeene gebeurtenissen op het wereldtooneel valt heden niet veel meer te melden dan dat volgens de vertrouwbare berichten deBuIgaarscho onderhandelingen stationair bljjven Van een conferentie wil men volstrekt niets weten in de overtuiging dat zy tot geenerlei resultaat eerder tot grooter verwikkeling zal leiden Omtrent da plannen van de Porte blijft men even wys Dat Duitschland Ruslands voorstellen steunt maakt de beslissing voor den sultan des te moeilijker Aan bedreigingen laat Rusland hot te Konstantinopel niet ontbreken Zoo wordt melding gemaakt van een gerucht dat Rusland voornemens is het tmotaat van oerlijn als van nul en geener waarde te verklaren indien de Porte niet dandelt overeenkomstig het memorandum van het hof van St Potersburg In strijd met de bovengemelde berichten over do wankelmoedigheid der Porte luidt de mededeeling van de Moskouor courant volgons welke Turkije genegen zou zijn overeenkomstig Rusland s wensch te verklaren dat vorst Ferdinand een overweldiger is Dit heeft zy trouwens reeds vroeger gedaan Maar belangryker is het tweede gedeelte van het bericht De Porte zou nl bereid zijn tot militaire tusschcnkomst in Bulgarije onder deze twee voorwaardenof na ontvangt van een mandaat van alle mogendheden öf indien Rusland haar carte blancho geeft tot hot herstellen van een toestand geheel in overeenstemming met de bepalingen van het Berlynsche tractaat vooral wat Oostelijk Roemelié betreft Indien de Moskowskija Wjedomosti goed is ingelicht ziet het er voor Europa sombor uit Waarschijnlijker echter is het dat ten opzichte van dit bericht voor het Russiaohe blad de wensoh de moeder der gedochte is De Duitschü bladen zijn nog zeer vertoornd over Het besluit dat de geneesheerrn geen berichten over den Kroonprins me r mogen meedeelen aan correspondenten van dagbladen Dit kan echter den stroom van senatieberichten niet stuiten Zoo o a meldt het Berliner Tageblatt nu weer dat professor Von Bergmann een brief heeft geschreven aan docter Lauer den lyfarta des keizers en daarin den geneesheer verzocht den keizer op den spoodigeii dobd van den prins voor te bereiden De NorddeuUche Zeitung verwacht nu ook geen heil moer van den maatregel en zegt Het gevoel van eorbieil dat elk Duitsch blad den hoogen patiënt schuldig is schijnt geheel verloren gegaan m zijn door de gekrenkte ijdelheiil der vershiggever en de jacht naar sensatienieuws Misschien komt dit lator door het publiek zelf terug Voorloopig maakt de prins het vry goed Het weer is zachter geworden zoodat de prins zich meer op het balkon kan bewegen Overigens blijft de toestand hetzelfde Prins Wilhelm de oudste zoon van den kroonprins is im ook te San Remo De leiders der democratische party hebben hnn nieuwe tarievenwet bij de hegrootingscommissie van het Congres der Vereenigde Staten ingediend De grondstoffen worden daarin vrijgesteld de rechten op steenkool en yzorerts zijn echter onveranderd gelaten die op stalen spoorstaven zyn verminderd terwyl die op staal ijzer glas aardewerk en suiker belangryk verlaagd zyn Door deze wet zouden de invoerrechten met 50 millioen dollars verminderen en de directe belastingen met 30 millioen welke voornl zouden verkregen worden door vermindering der tabnksbolasting De fractie der democratische prtij die door den heer Randall wordt aangevoerd heeft geweigerd dit wetsontwerp te ondersteunen Het Is dan ook zoo geed als zeker dat het door het Congres zal worden verworpen INGEZONDEN ZIEKENVËRPLËGfNeCArmeDpraktijk Het voorstel v ITERSON en het voorstel van B onW Het is reeds eenigen tyd geledon dat Dr van Iterson in den gemeenteraad een voorstel ter tafel bracht behelzende eene reorganisatie van de armeopraktyk Het is onze lezers bekend hoe dat voorstel werd ontvaagea en tot au toe tot geen resultaat heeft geleid Onies inziens zeer teieiht want onwillekeurig moest men zich a priori afvragen wat toch heeft de voorsteller er toe gebracht dit te doen Was het zuiver philantropie Was het een gevolg van ervaring een bekend zgn met den toestand dier zaak Naar onze meening heeft Dr van Iterson nimmer eene betrekking als stadsdokter bekleed ZEd is dus afgegaan op gegevens hem Aoot anderen verstrekt Wy bespreken hier het voorstel niet vooral niet de geldqoaestie er aan verbonden vooral byaldien het werd aangenomen zooals het daar Ug Zeker is het dat zoo als uit de debatten is gebleken het voorstel slechts eene zeer karige ondersteuninz vindt bjj B en W Het is d vraag zelfs of de toestand die volgens het idóe van den voorsteller zoo dringend voorziening voreischte er wel door zou zyn verbeterd Het ligt niet in onze bedoeling het voor of legen op dit oögenblik in het breede te ontvouwen Wilden wij dit doen voorzeker zou er wat op af te dingen zyn Misschien dat de hai gende quaee tie er ons later gelegenheid toe geeft Nu wy echter in openbare geschriften lezen een voorstel door B en W gedaan en eerlang by den raad te behandelen om een klachtonboek by het armbestuur neer te leggen waarin bij eene eventuoele of liever veronderstelde minder goode of juiste behandeling van den sladsgeneesheer de stadspatient het recht heeft don belrokken geneesheer ja het woord moet er uit te beklagen dat die klacht wordt onderzocht door het armbestuur en verder ter behandeling in den raad komt om uitspraak in dozen te doen moet het ons van het hart en noemen wy dit een maatregerdie hors Ie soiam is Wie zal de bevoegde persoon zijn om die klacht niet alleen te onderzoeken maar te beoordoelen of zy juist is en geschikt om den bovenbeschreven weg op te gaan AUeen een medicus 18 in de ie in staat te oordeelen Audi et alteram partem Laat ons voor eon oogonbhk aannemen dat er eims reden bestaat voor klacht weet men dan wel dot er aan denandoren kant veel meer gevallen voorkomen dat de medicus zich te beklagen zal hebben over de onbuhoorlijko oxigontie van don stadspatient bij particulieren niet voorkomende Zijn er dan zoo veel klachten P Eenige Handschoenen en 2 Wandjes 3 Sleuiols 1 gouden Horlogie sleutel 2 gouden Oorbellen 1 Linmal 4 Portemonnaies 1 Rozenkrans 1 Sleutelbos 1 Cachet eenige Kinderkousjes 1 gouden Ring l wit geborduurd Kleedje De gevonden voorwerpen in de maand September 1887 gedeponeerd en niet afgehaald zyn ter dispositie van de respective vinders met in achtneming van art 2014 Burgelijk wetboek De Commissaris van Politie J W TUINENBÜRG Burgerlijke Stand GEBOREN 2 Mswt Pctrni JokanDea oilmen i I Dykman ea tso Wijk Ooraelii Chrmim ouden C K boow en J Sehie lwa r i Ari ogdt J W WocrlM n E M na ita Hoek WiUcImina Maria ouders F B H oerlee ta W M Smit JohaoDci Theodorsa oudtis i K Bron en W Vermeg Wilhelmina Margatetlia onderi H Klegweg en H J van Santen 4 Emm Sniacna oodera F I Kent n i C Frina Hnbertni oudera H de Rooü ei L Zialeown Begin ondon W Zandgk en G de 6naf Jobaana oadcrs J BnurmaB en O ran £ rkal 5 Johaaoea Petrua Jozef oudera N F Spragt en M W van Leeawto Debori ouders i S Cata en A de Jong OVEBLEDEN 1 Maart F A Zieleaan liiiatr tu D i F Onitenk 40 j U Treoat 1 j 4 B F HsMur S a B LeiuaoBd S w J Verliifir 4 m P Spec U j ADVERTENTIÊNé Voonpoadig bevBllen T n een Doeht r J C EBVET I MHs Gouda 4 Maart 1888 Geboren JOANNES PETEDS JOZEF Zoon van N P SPRUIT iza en M W SPRUIT VA L ECWW Gouda 4 Maart 1888 Voorspoedig bevallea van een Zoon Mevr J A P O van den BBANDELER Sassenheim 5 Maart 1888 Kum Jh J L A TAH HAEPTEN Gouda 3 Maart 1888 Enige keimitgeting Voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg gelegenheid onzer 25 JAHI6E ECHTVEREËNI6ING betuigen wg ook namens onze kinderen onzen hartelgken dank J W BBAKEL J BRAKELMüLLEE Gouda 6 Maart 1888 Voor de vele beygzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van den Zeer Eerwaarden Pater GBBARDÜS POÜW betuigen wg onzen hartelgken dank Uit aller naam R LUCASSEN o jt Gouda 6 Maart 1888