Goudsche Courant, vrijdag 9 maart 1888

1888 Vrüdag 9 aart 1N 3675 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken RTTVTTVl U TVTT A TVTT Minister Y n Waterstaat enz gewend JÜJX J i fT LXll J mot het verïoek m t den a k lomerdienst op den Ned Ehijnspoorweg de sneltreinen die te 3 unr n ra uit Arasterdam naar Den Haag oji te 6 40 n de ro uit Utrecht naar Kotterdam vertrekken ook te ia Gouda te doen ophoudbu De Ie Luit J A Sikkens van het 4e reg Inf alhier in garnizoen is overgeplaatst bij het Begement Grenadiers en Jag n De dames J Schouten te Gouda on S A C Kluit e Moordrecht deden gistfren te s Hage met goed gevolg examen in de nuttige handverken f In de volgende districten is de stembus eerst heden geopend Wg laten dea uitslag daarvan hier volgen HeUkr Uitgebracht 2767 stemmen Herstemming tusachen S T Land Lib atet 1072 on H W van Marie A B met 973 at Ooes Uitgebracht 3697 stoinnen Gekozen jffr Mr de Savomin Lohman A B met 2194 st Jhr Mr W SU Lib had 1321 st Uit Amsterdam wordt ons gesónd dat de liberale andidateD de ms rderheiil hebben en verkozen zijn Wy stellen ons voor hedenavond nog een bulletin uit te feven met den zoo nogelijk voUedigen uitsUg der verkiezing te Amsterdam en die van enkstè andere districten waarvan de uitslag op het oogmbKk Mg iet in ota ga De uitshig der verkiezing voor de Tweede Kamer in de verschillende districten is door ons gisleren achtereenvolgens per bulletin bekend gemaakt De onderstaande kwamen te laat aan om nog ie worden verspreid Wij laten ze daamm hier volgen terwijl wij den uitslag in Schiedam en s Gravenhage daarbij voegen daar in de eerste de cijfers in ons telegram niet jnist waren en in de laatste cyfera ontbraken Bodegraten Uitgebracht 3539 stemmen Van ouwaanle 11 Geldig 3628 Herstemming tasschen S van Velzen A B met 1169 st eu Mr J G Patgn Lib met 1100 st A J Th Hofman kreeg 874 Mr Graaf van Limburg Sttrum Nat 373 st s Oravenhage Aantal kiezers 7591 Uitgebracht 6246 stemmen j geldig 6216 volstrekte meerderheid 3104 Gekozen mr R J graaf Schimmelpenninok renet met 3223 stemmen Herstemming tusschen de heeren L J S van Kempen anti rov die 3093 mr L G Greeve lib die 3077 mr L P M H baron Miohiola van Verdu jnen f ultram die 2897 stemmen en Mr H M A baron van der Goes van Dirxland lib die 2841 st op zich vereeuigdo De heer P C Evers lib had 2790 st de hoer W L A Gericke nat 273 st C Croll socialist 70 St F an der Goc socialist 69 st A Schouten socialist 55 st generaal Luymes lib 10 st Schiedam Aantal kiezers 2671 Uitgebrachte stemmen 2446 Van onwaarde 14 Daarvan vereenigdon op zich de heeren mr J G Pat ju lib 1099 L W Jansen ultr 699 J C Fabms anti rev 625 stemmen Herstemming alzoo tusschen de heeren Patijn en Jansen ZuidKom Getal kiezers 3341 Uitgebracht 2800 stemmen Vnn onwaarde 5 De heer S van Velzen antirev verkreeg 1171 st de heer mr E J J B Oremers lib 1146 st de heer dr J M Smit rad 341 st de heer Warmolts protect 129 stemmen Herstemming tusschen de heeren Van Velsen en Cremers I Société Generale D epargne Maatschappelijk Eapitaal riO 000 000 VERKOOP van OBLIGATIËN tegen den koers der Beurs Voor de Trekking der Loten BRUSSEL 1886 op 15 MAART a zj ti een hoofd prfls van Frs 100 000 iyn 1 20 aandeelen tegen ƒ 1 25 verkrijgbaar bjj den Hoer vak OIJE Kleiweg No 2 Gouda De origineele loten ïijn voor ieder te bezichtigen en worden zelfs op verlangen vau den aandeelhouder by een solied bankiersfirma alhier gedeponeerd DienstDemijig voor Oost Indiê IMEDERLANDRRS ontvangen bU tiet aangaan van eene militaire dienstverbintenis van zes jaar een iiandgeld van drie Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN AIILICIfllfi in werkelijken dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van twee jaar gedetacheerd worden naar Oost lndië premie twee Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN bUaldlende milicien met groot verlor afwezig was van zijn korps Het Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven gratis nadere inlielitingen Société Générale D el argne Maatschappelijk Kapitaal 10 000 000 Directie voor Nederland Oude Gracht C 77 Utrecht President van den raad van beheer H V de TIBGE ingenieur majoor der schutterij te Brnssel AdmxnUtrateurs HH V de CODT L DALEBROÜX J B BOGAERDT A BELLEFROID J BATARD J de PBEZ E WOUTBRS ÜÜSÏIN Gedelegeerdeadminütrateur B ü DEPREZ grondeigenaar ond kapitein komman dant der artillerie te Brussel Commiisaris HH N TREMODROüX ridder der Leopolds orde industrieel te St Gillis A WAYEZ ingenieur te Braine l A lend VERKOOP van Belgische Obligatiën AAN DEN DAGKOERS DER BEORS VAN BRUSSEL Zoodra de eerste storting is geschied is de kooper eigenaar van het geheele lot neemt direct aan alle trekkingen deel de werkelijke coupons worden hem op eikenvervaldag toegezonden De aandacht wordt gevestigd op de groote trekking der Loten IA op 10 MAART as met een Hoofdprijs vaa 150 000 Franc Geheele AANDEELEN voor deze trekking zijn tegen f 2 50 verlrggbaar bij den Heer van OIjE Kleiweg No 2 te Gouda Wji moeten hier nogmaals herhalen dat de verkoop conditien dezer Maatschappij de meest voordeeligste zijn die aan het geacht publiek worden aangeboden De Goudsche Machinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de L E V K R I N G van Terstond wordt gevraagd in een gezin zonder kinderen eene DIENSTBODE P G des ZATERDAGS den geheelen dag en de Gasmachines Gaskachels Gas overige dagen van 9 1 i ur ovens Gaslampen enz Adres aan het Bureau dezer Courant Hnelpersdruk van A BmsKUAN te Gouda KOFFIE THEE Tabaks en Slgarenmagazyn met aanverwante Artikelen In een der grootste steden van Zuid Bolland wordt op eene der drukste standen door familieomstandigheden bovengenoemd Magazgn ter OVERNAME aangeboden Opstand en de aanwezige courante Artikelen tegen taxati en factaursprgs over te nemen De Hnnr wordt voor t grootste gedeelte gedekt door verhnni Brieven franco motto SiQ KENMAGAZuii aan KOOIJKER s Centt Advert Bureau Leiden Mevrouw van der MEüLEN te Haastrecht vraagt met MEI eene InxC B I 2D die goed werken en koken kan Depot van THEE van W J VAN DEB BOOR te Vlaardingen Deze ZEER GEURIGE THEE is verpakt in zeer goed gesloten pakjn van een half één tu ee en een half en vijf H Gr en voorzien van bet merk tos Zkehan Verkrggbaar vanaf 0 80 per 5 H Gr voor Gouda alleen bij W SCHALEK lilPJr Oosthaven 17 QOECSOOF WINTEMS A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Openbare Vrijwillige Verkooping TI f WADDINXVEEN in de Berbergvan VERHEUL aan de Znidkade op WOENSDAGEN jj MAART 1888 s morgens 11 unr ten overstaan van Notaris Mr I MOLENAAR van Bet HUIS gemerkt D 181 a 184 aan de Zuidkade te Waddinxvten In 4 perceelen verhuurd tegen 3 55 per week Het HUIS gemerkt D 193 8k 195 aaa de Zuidkade te Waddinxeeen In 3 perceelen verhuurd tegen 3 40 per Het HUIS gemerkt 213 aan de Noordkade te Waddinxveen Aanvaarding en betaling vóór of op den 30 April 1888 TTTT Afschrift Het is mij een genoegen te kunnen meèdeelen dat ik na menig Klenrmiddel aangewend te hebben alle met slecht gevolg het Kleurmiddel van de firma Theophile om hswf en baard te kleuren ofschoon niots volmaakt is mjj het meest voldaan heeft bflgevoig aanbeveling verdient U kunt dit publiceeren mijnentwege AMsrEBDAM Is get S 8 v 038 Rood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond brain of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelyk Alleen verkrijgbnar b THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending a 2 15 per Postwissel of ƒ 2 25 aan blauwe tostzegels alsook tegen Rembours GEEN DEPOTS noch REIZIGERS of wat ook GOUDA 8 Maart 1888 De uitalaif der verkiezing voor een lid van Tnreedo Kamor in bet Hoofdkioadiatrict Gouda als volgt Uitgebracht 2679 stemmen ir J Van onwaarde Geldig 2574 Volstrekte meerderheid 1288 Hiervan verkregen de hh Jhr Mr K A Goilin de Beaufort 1328 temmen Mr J O Patijn 1240 Zoodat gekozen is de hoer Jhr Mr K A Godin de Beaufort Seeds gisteren per bulleti aan ome aionn s binnen de stad medegedeeld STAAT sanwjjzejide het getal kiezers on het getal lcr uitgebrachte stemmen iu het Hoofdkiesdistrict Gouda GeUl Kiezers Gouda Boskoop Wsdding vaen Mom kapalle Moordrecht Niettwerkerk d IJsel Lekkerkerk Krimpen a d I ek Ouderkerk a d IJ Krimpen a d IJsÉil Gouderak Uitgebrachte Stemmen 1160 1023 340 S12 283 264 44 4S 150 131 154 1 33 268 237 1S8 117 184 155 79 85 115 99 2915 257S Aantal Kiezers voor Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal STAAT aanwijzende het getal kiezers en het getal dor uitgebrachte steramen in het Hoofdkieadistrict Bodegraven Gemoenlen 390 274 284 349 1 8 47 396 80 51 42 69 233 267 58 178 66 369 249 269 289 150 46 372 74 50 38 58 197 255 62 168 51 202 Bodegraven Anrlandarvfen Hazerswoude Alphen Zwaramerdam Kietvold Woerden Waarder Barwoutswaarder Papekop Lange Rmgeweide Keouwijk Oudewater Hekendorp Haastrecht Vlist Stolwijk 361 335 231 197 76 73 69 55 3893 3539 Schoonhoven Bergambacht Ammerstol Berkenwoude B j besluit van 13 Februari jl hebben Gedeputeerde Staten van Zuid Holland niet ontvankelijk verklaard het beroep van E Oosterling to Gouda tegen een uitsp sak van de Commissie van onderzoek bedoeld bij art 1 der wet op de Sohtttterijen waarbij deze tot den dienst is sangewezon Burgemeester en Wethouders van Gouda hebben Bergum Aantal kiezers 3019 Uitgebracht 2732 stemmen Van onwaarde 3 Gekozen de heer O T Bosgra antirev met 1374 st De heer E B Kielstra lib kreeg 1232 st on de heer P Stellingwerf rad 95 stemmen Jjichem Getal l ezers 3141 Uitgebrachte stemmen 2858 Van onwaarde 21 Gekoaen do heer A baron Schimmelpenninck van der Oye anti rev met 1459 st De heer jhr mr J G ridder van Rappard lib verkreeg 1394 stemmen Dmten Gotel kiezers 2947 Gekozen de hoer mr F J M A Eeekers ultr met 1663 st De heer mr M Tydeman Jr lib verkreeg 289 st de heer jhr mr G J Th Beelaerts van Blokland anti rev 420 steramen Hilversum Aantal kiesers 3733 Uitgebracht 3055 stemmen 10 van ouwaardo Gekozen de heer mr Th P baron Mackay anti rev met 2148 st De heer mr W H de Beaufort lib had 864 stemmen Haarlem Aantal kiezers 2758 Uitgebracht 2113 st Van onwaarde 10 Gekozen de heer mr A J W Farncombo Sanders lib met 1289 stemmen Op den hoer mr J A Levy lib werden 469 en op den heer S baron van Heemstra anti rev 296 stemmen uitgebracht Bevenrijl Aantal kiezers 3499 Uitgebrachte stemmen 315S Van onwaarde 20 Uitgebracht op de heeren inr J A N Travagliao ultram 1456 st jhr Mr J W Boreel van Hoogelanden hb 1454 st W Hovy linti rev 168 stemmen Herstemming alzoo tusschen de heeren Trav glinoen Boreel van Hoogelanden Katw t Aantal kieurs 386S Uitfn Mlkt SK C lÓBméti Van oïiwaarde II Op den heer J H Donner antirev werden uitgebracht 1392 st op den heer mr S Mascheck ultr 1377 si op den heer mr H A C de la Bassecour Gaan lib 751 stemmen Herstemming alzoo tusschen de heeren Donner en Mascheck Ridderkerk Aantal kiezers 2582 Uitgebracht 2344 stemmen Van onwaarde 17 Gekozen de heer Mr Th Heemskerk anti rev met 1252 st Op den heer Mr J B van Osoubruggon lib waren 1032 stevmen uitgebracht en op den heer mr O graaf van Limburg Stirum Kat 42 stemmen Mtddellmrg Getal kiezers 4267 Uitgebrachte stemmen 3696 van onwaarde 11 Daarvan werden uitgebracht op de heeren mr C Lucasse anti rev 1793 St Arie Smit lib 1668 st dr J van der Beke CalleftfelS anti rev 175 st J H Snijders lib 24 stemraen Herstemming tusschen de hh Lucasse en Smit Ifaalmjk Aantal kiezers 3600 Uitgabracht 3346 st Van onwaarde 20 Gekozen de heer mr A F Vos do Wael ultr met 2182 stemmen De heer mr H C F Rits onafh kath verkreeg 459 de heer mr P V t Hooft anti rev 647 de heer Middelkoop 23 ateramou Fegcliel Getal kiezers 3506 Uitgebracht 2146 steramen Van onwaarde 8 Gekozen de heer B B F van Vlijmen ultr met 1747 stemmen Op jhr V de Kuyper onafh kath werden 350 stemmen uitgebracht Dinsdagvoormiddag werden door den voorzitter van het stembureau te Scheveningen bestaande uit de heeren dr Wolterbeek Muller A Hoogenraaden B L Loüff de artikelen uit het Strafwetboek handelende over de verkiezingen onder de aandacht der aanwezigen gebracht omdat enkele kiezers raeenden dat er van omkooporij in do zaal sprake was Binnenkort hooft men te s Hage een politieke tentoonstelling te verwachten maar men zj genist een vermakelijke Deze expositie van 2 50 hnmoristischpolitieko schild rijen en horiderden caricnturen van al de staatkundige en diplomatieke grootheden van Europa tot Louise Michel incluis heeft op dit oogenblik in het Musée du Nord te Brussel een groot succes