Goudsche Courant, vrijdag 9 maart 1888

Een oude bedelaar genaamd Puooiarelli diesedert oen lange reeks jaren aan de Port de Saint Germain de Préa te Parijs zijn vaste standplaatsbad werd dezer dageA in hechtenis genomen opde aanklacht vfln een zekere juifrouw Marguerite Gnitard wie hij BOOO francs zou hebbon ontstolen Zijn ziekel k voorkomen zijn gescheurde en vuilekleoderen pliicliten het medelijden der voorbijgangers op te wekken zoadat de amt en groasom hemrykelijk toevloeiden Den moesten zijner weldoenürszouden eohteij waarschijnlijk huune giften hebben berouwd wai neer zij bij hot onderzoek tegonwotjrdig waven ge eest dat in de woning 8n den ou bedelaar in nauwelijks twee vierkante migroote ruimt met wat haifrot stroo als legerstede hteft plaa i gehad Meu vond na iielijk een hl drag van 60i 00 francs aan banfcbiljotten Puccifrelli beweert ze met zijn oerlijkBhandwerk verworven te 1 ibben en verklaart e beschuldigingvan mejuffro w Ouiturd voor lastwlgke aantijging Ze zou het s rookje Jat hij haar 6000 fr die zijnooit bezat m hebben ontvreemd sights verzctnnenhebben om iit hij gewffligerd had hAr zijn vermogen te verm flceu Indoftlaad is het oblek èi inaifucciarelli wiarheid sprint en reeds siaat hq wederOp vrije vnjtflten Maam na de onthullingen in do nrijsche lilaflpn over kijn schatteij zal hij iSoh welijiet m r iwbgen varheugon ii de V lvyillendheidmner vforraflige begins igers i f ii T Een eigeniuirdig gebruik om zich een meisje v en bal te virzeWen hoerscht ipl do plaatseh do streeft Vop Peine Zondagnamiddag na het I Wu keUjke vastenslvondbal verzanieleu 2i h do joi Maiinen dor buurSphap in een herberg en werd A veiling van ongjehuwitó meisjes gohoUden Al dBgehuwdon komen iecjfet afzonderlijk onder d n itainer en menige JiefhoHber biedt een hoogen pn lie oudere meisjjos waarop gfeen bod gedaan is wordjn dtorna nogeens te koop aanlfeboden De koop is voor éen jaar geldig en de kapper heeft het recht zijn tlame naar alle dans vwpakelijkheden te geleiden welte gedurende dien tjjd plaats hebbon Weigert ze zoo kan hij het gold dat hij heeft besteed van haar terugverlangen Het bij do veiling ingek men geld Iwordt aangerend voor een bal op den avond van den verkoopdag 3ij deze gelegenheid wordt de uitslag der veiling aan do dames medegedeeld Men kan zich voorstellen hoe somtijds medeminnaars tegen elkander opbieden ochtaus komen nimmer vechtpartijen of kwadopractijkon voor Niettegenstaande de verhoogde brandewyu prijzen schrijft het Berl Tagebl blijft de smokkelhandel in spiritualiën naar Holland bloeien schoon men hem door middel der nieuwe belastingwet zocht te knakken De smokkelaars nemen nu eenvoudig slechtere qualiteit Hoe sluiv zy hun gevaarlijk handwerk drgven moge uit een voorbeeld blijken Een Pruisische boer uit het Kleefsche kwam onlangs met een leege kar den weg langs naar Nijmegen De tol beambten droegen door verraad kennis Tan het misdadig voornemen van het boertje om hen te verschalken en onderwierpen zijn vqertuig aan de grenzen aan een nauwkeurig onderzoek Tot groolen schrik van den smokkelaar ontdekten zjj dat het deksel der kar was uitgehold en met spiritus gevuld De opening was lender een ijzeren band verborgen De smokkelaar werd naar Nijmegen gebracht waar gevangenisstraf en geldboeten hora wachtten De Londonsche correspondent der N R Ct had dezer dagen met den heer Alfred Dent een onderhoud over de Noord Borneo quaestie De heer Dent verklaarde dat de Noderlandsche regeoring hog niet schijnt te willen afwyken van hare vroegere onverdraagzame honing tegenover de Compagnie Onze gezant te Londen graaf Van Bj landt heeft instruction ontvangen om protest aan te teekenen tegen elk Engelsch protectoraat over Noord en Noordwest Borneo met een Britschen resident te Broenei naar het plan van Sir Fred Weld Zoodanig protectoraat acht de Noderlandsche Kegeering in strijd met de bepalingen van het tractaat van 1824 Aan den oostkant vervolgde de heer Dent vordert men ook niet en in de grensquaestie aan den Siboeko is men nog even ver als zes jaren geleden Er schijnt geen einde te kunnen komen aan de Nederlandsehe recriminatiën on spitsvondigheden ter oostergrens zeide hij De tactiek der Nederlandsehe regeorina in deze komt hem onbegi ijpelijk voor Do Britsche Noord Bomoo Compagnie wil in vrede en vriendschap met hare buren leven De Nederlanders hebben geen nadeeel van hare komst gehad het tegendeel is waar Zij zijn naar NoordBorneo gekomen uit Oeli en Java en werden er mot open armen ontvangen In Oost Borneo staat de maatschappij op geen bepaalde grenslijn do Siboeko of een andere rivier hot is haar om het even Het land is groot genoeg voor iedereen Maar laat Nederland een zekere grenslijn welke danook voorstellen Nu heeft het er veel van alsofNederland talmt en uitstelt om de quaestle juist nietuitgemaakt te krijgen en een achterdeurtje open tehouden voor inmenging te gelegener of ongelegenertijd Maar rte Noord Bornoo Compagnie wil zelfselk voorwendsel tot eeuig grenskrakeel wegnemen en heeft bevelen gezonden aan hare ambtenaren omtoch vooral niet in de buurt der Nederlanders tekomen noch op de Siboeko rivier te varen en misschien een botsing uit te lokken met de tvfee kanonneerbooten welke de Ned Indische regOering vantijd tot tijd daarheen zendt Maar het doet denheer Dent gemiegeö te weten dat zich eindelijk eengezondere stroom van meeningen in Nederland doetgelden Ik heb hier slechts bjj te voegen dst het de hoer Dent is dio spreekt zegt de correspondent ten slotte Nu men in den laatsten tijd nogal eens leest van belangrijke nalatenschappen en erfmakingen is t misschien goed het volgende in herinnering te brengen ihet verdien voor de nakomelingschap bewaard ïjven te meet omdat de straks te noemen somgraoteW waiifd hadden dan gelijke bedragen et pntgelden Jg gifot vern srmaakte aan raeenellnd 5Ö0 00i voerenlly 1 600 000 vetbondbn aan alle cn j0gen Isijhet testa nfcnt van den rijken jood Pint uit wij iets i on mededeelen Met dien naamhiji wnarsch nfc vrij algemeen aangeduid wantin te i iiitelodanu lm van Ter Wouw D II bl 363 wordt hij oo k aldijlj genoemd als behqoronde onder heti i é ge lund l ra werden tijdens ll t beruchti aanspfjskerstoproef te Amsterdam in l6 6 Mot builgemoefflter Büreel den kapiteii Spaarvogrl en deiEngelaJhen gezant Keiby moest ook de rijkft j jod En ivat deed deze jopi ra A Staten Generaal vooii H Oe dezelfden om oo jaaraan eene voorwaarde wa ristdh kerken in Den HaaJ A in Amsterdam f jl 000 000 aan de ChristenJ w eeshuiïèn te AmsterqWm ƒ 250 000 aan de Zui derkerk 20 000 aan den Portugeesche tompol ƒ 150 000 tan het Pfiirtug weeshuis 75 00 Ji aan don Hoogduitschen tempel ƒ ISOlOOO aan de rejtanten van de zoogenaamde joodsche stad JerU lem ƒ 1 000 000 aan zijne weduwe f 3 000 000 eij alle huizon en buitdhplaaten in en tusschen Amstefflam en söravenhage aan een zijner neven mof een bjjbepalinK ƒ 3 100 000 aan tien andere ilBven elk ƒ 25 000 aan zijne zeven dienstboden elk 10 000 aan de baarmannen dio zijn lijk zouden dragon 16 in getal elk ƒ lüOO Verder aan ieder weeskind in het weeshuis tijdens zijn afsterven ƒ 1000 als zq het huis verlieten geldig voor Amsterdam en s Gravenhage Dan nog moesten ten behoeve der armen te Amsterdam jaarlijks gelost worden veertig schepen met turf vrij van impost Het zwarte laken waarmede zyn huis en buitenplaats benevens do synagoge tijdens zyn overlydon werden behangen moest verdeeld wordfen Ziedaar een kouinklyk testament getuigende van echt vrijzinnigen geest Zoudt gij mijnheer de redacteur niet een exemplaar dezer courant aan den predikant Stöcker te Berlijn zenden met kantteekeningen er bij dat in Nederland en met name in Amsterdam nog gelnofsgenooten van dien Pinto gevonden worden bij wien velen zonder aanzien van stand of geloof nooit vergeefs aankloppen en die voor t welzijn van stad en land nooit angstvallig de koorden der beurs toehalenl B V HandelaU De parapluie is van Chiheesohen oorsprong Uit China kwam zij in Jndié uit Iiidié in Griekenland en do overlevering vermeldt dat Pythagoras onder hot onderwijs geven er zijn hoofd mede beschermde tegen de brandende zonnestralen Dio loros van Sicilië verklaart dat Aspasia prachtige zomer en wintor skladions schermen bezat Bij de Romeinen was de parapluis een kenmerk van do ryke Patrioiers zij maakte ook een doel uit van het uitzet van jonge meisjes en word door haar tot in hoogen ouderdom bewaard Onder de geschonken die Antonius Cleopatra aanbood was ook eenc parapluie Uit Afrika en Indië werd zij door de Portugeezen in Europa gebracht Uit Portugal kwam zij in jengelend van daar in het middon der zeventiende eeuw in Duitschland en Frankrijk lie parapluie van onze voorvaderen was een omvangrijk ingewikkeld samenstel vyf a zes pond zwaar Tydens de groote Fransche Omwenteling was zij een partijteeken In het jaar 1788 wilde de mode hnar wit hebben in 1789 groen in 1791 rood en in 1804 blauw Tegenwoordig ziet men enkele parapluios van eeno levendige kleur maar over t algemeen hebben zij een donker aanzien Te Dublin werd dezer dagen 15 personen by een plotseling uitgebroken brand onder het brandendohuis begraven Do uit hun slaap opgeschrikte be woners verloren hunne bezinning zij vermoeddenvolstrekt niet in welk een groot levensgevaur zijverkeerden en zoehtton allerlei klein huisraad euvoorworpen van waarde bijeen terwijl dè trnbpenkrakend instortten en een dichte rook do vertrekkenvulde Toen was hot te laat om nog aan redding tedenllp Uit het brandende huis drongen vertwijfelende kreten om hulp vrouwen kwamen met l randende haren en de kinderen op do handen omkooghonjende in radeloozeu angst voor do vensters enwierpen de arme kleinen op straat om ze aan jdenVHurdood te onirukkon Toen het huis krakendineen stortte begroef het vijftien dooden onder zijnpijin Maar evenveel menschen werden gedood ofzwaar gekwetst doordat zy om aan de vlammeij teontkomen op straat sprongen De meesttu Ueirenmet verbrijzelde ledematen op den grond liggen Deongolukkigen die in den brand zijn omgekomen Waren meest vrouwen en kinderqn De brandweerdeed haar uiterste best ora nog te redden wat teredden viel maar de ikoodige reddingstoestoUen ontbraken etgeen in p groote slad ontsteltenis te H eeg bracht Omtrent een voïkioziifg in Engeland meldt het Jibl V Antw het vplgende Vorb eld u dat lik Dinsdag morgen den trein ben opgesprjfnran en i ar Deptford ben goroden om het genoegeb tp hebbeji de v kie ing bij te wonen die tot hiertw het mepst vanljzichi heeft doen spreken Gij kimt u geep gedaegte vormen van ile beweging wSko op zulke dagen in eon Engolsoha stad heersch Het 8 niet te bescl rijven en ik kan er u slechtkwen onpauwkeurige bhets van geven De plAaten birlog heerscht hier in volle woeJe en eeq eiBcele blijtj doet zien dat de strijd geleverd wordt op een en deiizelfden grdAd Home rule Eu vo fal anj spotprenten en caricaturon is hier geen gebrek Daar ziet mep Glad8to io hrt Land vermorselen hier markies Salisbury hand in hand met markies IlaMiington ondeij de leus Union dat zijn conservaUe plakkaten ifnarpnder iu reueachtige letters staat Fote or l arliaff En nu de liberale Daar V iet ge een vrouw Ierland voorstellende met ketenen b laden en daarnaast een dog Balfour hier O Brien Hartington Blunt en andoren in een cel opgesloten ginder Gladstone en Pamell ieder een vlag in de hand met de leus Freedom for Ireland Vrijheid voor Ierland En onder deze staat te lezen Fote for Blunt I Kiest voor Blunt 1 Politieke liederen worden bier in overvloed gezongen Ik hoorde er conservatieve waarin het verraad van Evelyn eu de deugen van Darling werden bezongen liberale waarin de veitoening van Ierland en de gevangenschap van Wilfrid Blunt worden uitgelegd Op een groeten wagen die met een muziekkorps door de stad reed en overal bleef staan wapperden talrijke groene vlaggen de kleur van Ierland liberale leiders voerdon van daar het woonl om de kiezers aan te sporen te stemmen voor den iorsohgazinden candidaat Lady Anna Blunt oen onvermoeide jonge dame was overal te zien terwjjl de dames der Primrose League de conservatieve vrouwenassooiatie ookniet achterbleven om huis voor huis de kiezers tebezoeken En welk een beweging op den dag dor verkiezingzelve I Rijtuigen van allen aard van de lordseou pës tot de eenvoudige boorenkarren rgden met donderend geraas door de straten naar de rortchillende poling jitationa of kiesbureelen Aan die bureelou gebeuren do zonderlingste dingen Als do kiezers het niet meer met de tong kunnen godaau krygen beginnen zij met de vuisten Lady Anna Blunt een achternicht van lord Byron die bij afwezigheid van haar gevangen echtgenoot evenals Darliug al de kiesbureelen bezocht reikte haar aristocratische handen aan tal van ruwe kerels die als bezetenen tegen de Tories uitvielen Kortom iemand die nooit oen Engelsche verkiezing heeft gezien staat verbaxsd on verwonderd en kan geen begrip krijgen van flo zonderlinge kieszoden die hier ingeworteld scjngnen De kiezing van Deptford is ton voordeele der conservatieven uitgevallen 1 en nadoelo der liberale kan niet gezegd worden want do vroegere meerderheid der consorvatieven is ver chrikkelijk verminderd De Gladstonianon hadden ook met allerlei moeilijkheden te kampen en de oandidaat zolf die wegens misdrijven in Ierland in do gevangenis zit kon niet eens voor zijn kiezers optredon orazijn candidatuiir te verdedigen Biiitenlandsch Overzicht Generaal Boulanger heoft weer een brief gesohrevon die door de Parijsche bhulcn wordt medege deeld Daarin verzoekt Boulanger zyn Vrienden uit drukkelyk hem niet meer candidaat to stellen voor de Kamer daar hij zich onverdeeld aim zijn militaire plichten wil blijven wijden en toch geen mandaat kan aannemen Ue aanhangers van den generaal hebben hom toch weer candidaat gesteld in het dopartemont dor Rhone waar den Uden Maart een afgevaardigde moot wordon gekozen Do bladen dor opportunisten laten zich weer zeer heftig togen Boulanger uit De heer SpuUer noemt hem in de Bépiibliquo Fran aiso een gevaar voor de republiek en do Siècle verlangt dat hij onmiddelijk worde ontslagen Eenigo leden van den Senaat begaven zich zelfs Waar president Carnet ten einde het hoofd van den ptaat op het gevaar te wyzen Volgens een dor bladen hield de heer Rochefort met cenige leiders der radicalen in het vorige jaar een bijeenkomst waar werd besloten Boulanger de dictatuur aan te bieden iu het geval do heer Jules Ferry tot president der republiek werd gekozen De heer Cléraenoeau ontkent dit evenals do Lantorne en do Intransigeant maar de opportunisten beweren zelfs dat Boulpiiger er van af wist eu reeds de dictatuur had aanvaard Het heoft te Berlijn een gunstigen indruk gemaakt dat de gematigdo liberale hoogleeraar Rudolph ineist Prins Wilhelm is toogofoegd als voordragende raad oigevoer dus als adviseur op hetgebied van het staaUrecht en de algomeene vragenaangaande de beginselen der binnenlahdsohe politiek Men verzekert dat deze keuze geschiedde op voordracht van Bismarck j De toestand van Keizer Wilhelm srkynt gevaarlijk Het is een herhaling van het riierlijden dat met pijn gepaard gaat en volgens het voorschrift der geneesheeren het bad doet houden Do Keiiser is voürnoraons geweest met de Keizerin naar San Bemo te gaan maar de geneesheer protetteerde zoo sterk dat van het plan werd afgezien De treurige berichten uit San Remo oefenen geen gunetigcn invloed uit op do ongesteldheid Do berichten over den Kroonprins zijn betrekkelijk gunstig Het schijnt dat er weer een tijdperk is van stilstand in bet riekteproces de eetlust is beter de krachten nomen toe het opgeven is minder de nachten zijn goed en een en ander maakt dat de patiënt vrij opgewekt is Zaterdag wn do Prins 12 unr op bracht 4 uur op het boleon door ontbeet daar en ontvüig er zijn beide zonen Het gerucht liep dat do Kroonprins naar Duitschland zou terugkeeren en Prins Wilhelm reeds de noodige maatregelen verordend had Dit ia echter onjuist de ziekte zul zeer waarschijntyk nog maanden duren en daar de geneeeheeren een zocht klimaat wenscholijk achten hoeft de Keixsr in bet langer verblyf in Italië toegestemd INGEZONDEN De Geneeskundig e Armenpraktijk Nauwlyks is het voorstel van B on W in zake de klachten ovor do behandeling van de Stads genoesheeren bij den Raad ingekomen of men komt daartegen op Het vorig Nr dezer courant bevatte een tweetal stukken waarin bedoeld voorstel op verschillende gronden werd afgekeurd Vergun s v pi geachte redacteur ook mij die een ander gevoelen ben toegedaan oenige plaatsruimte danrover in Vw blad Hot i nu eenmaal zoo in de wereld dat er armen zyn en meor gegoeden Op do laatsten rust deplicht hunne behoeftige medeburgers by te staan en to helpen Dat geschiedt dan ook Zij krygen voedsel woning en onder moer ook koatelooze geneeskundige verpleging DSe verpleging moet echter toch betaald wordon heeren geneeskundigen doen dit natuurlyk niet gratis en vandaar dat do stad doctors benoemt en uit de stadskas betaalt voor do armenpraktijk Is er eeno vaoaturo meu behoeft nogit lang te zooken naar peeren die de opengevallen plaats willen bezetten Stoods waren er sollicitanten begoerig naar die betrekking waaraan in iouda thans do bezoldiging van ƒ 500 is verbonden Vroeger was lit minder maar een der stadsdooters die ook raadslid was stelde op oen goeden dag voor zijn eigen traotement en dat zyner collega s te verhoogen en do raad over het minder kiesche van zoo n voorstel in eeii raadtlii heenstappende stond goedgunstig die verhooging toe in de stille hoop dat de hoeren voortaan nog meor hun best zouilon doen en nog ijveriger hun plicht vervullen Wat gebeurt echter P Er worden volo klachten gehoord over do wijzo waarop de heeren hun betrekking waarnemen Deze klacht wordt zoo erg dat het Armbestuur en ook B on W zich verplicht achten maatregelen te nemen om verbetering te brengen in dion toestand als ilio noodig is wat nog moot blijken waut al die klachten kunnen overdreven zijn Een woord van warmen lof komt die Colle gie s daarvoor toe Immen de I partgen in deze staan niet gelijk Aan den een n kant staat de arme patient die geen invloedrijke konnissen heeft die zelfs zyn woord niet goed kan doen dio in de wereld nu eenmaal niet geteld wordt en vau wiens klachten reeds vooruit wordt gezegd die lui klagen altyd daar mag men niet op letten Aan den anderen kant staan eenige heeren geneeskundigen dio ouder de eersten der stad vrienden tollen die op sociëteit en elders inet de inachthebbenden omgaan en dio wordt er over cesproken or even de schouders op te halen over die klachten reeds stilzwijgend geadviseerd hebben naar die lastige klagers niet te luisteren Nu is het de schoone maar moeilijke taak van een Gemeentebestuur om rechtvaardig en mot onpartijdigheid die klachten der armen te onderzoeken en als het blijken mocht dat genoemde heeren hun plicht nul doen hen daartoe te noodzaken De overheid moet handelen zonder aanzien des persooos en nauwlijks neemt hot daartoe voorboreidende maatregelen of men komt daartegen op Dat wekt terecht bevreemding Juist moesten de stadsgeueesheeren in de eerste plaats dat toejuichen Iemand die zijn plicht doet schroomt geen controle en alleen hij die iets op zijn geweten heeft vreest die Men moet niet vergeten dat stadsgcneesheeren amilemren zijn terwijl als men sommige dier heeren hoort redeneeren ik spreek hier uiet speciaal van Gouda men veeleer zou wanen professoren voor zich te zien zoo absoluut klinkt hun advies zoo deftig hun consult Die hoogo toon welke zij voeren moge op zijn plaats zijn tegenover hun particuliere patiënten veleu dtiarvau houdeu wel van zoo n geleerd schyntje maar als stedelijke nmbtenaren voegt het hun een toontjo lager te spreken Een der verdedigers in de Goudtcie Courant zegt dat bedoelde klachten alleen kunnen worden beoordeeld door een medicus Geheel onjuist Wanneer hel toch waar is ilat er door geneesheeren recepten worden afgegeven zonder dat zij den patient zien dan beho ft men geen medicus te zyn om dat af te keuren wat zeg ik om daarover hoogst verontwaariligd te zijn Diezelfde verdediger zegt dat de stadspatienten zoo exigent zyn t is zoo maar als van hunne klachten overdreven of onwaar zijn dan is bet restend i S reeds voldoende is om het voorstel te billijken Voorts wordt door hem gevraagd waarom geou advies is ingewonnen bij een man die byna een balvo eeuw de stadsprak tyk heeft waacgonomen maar dat zou al zeer naïef zyn geweest van B en W om dien heer aU rechter in te roepen over zijn eigen zaak Dit punt kan nader ontwikkeld wolden Voorshands is dit onnoodig Bovendien is tot het adviseeren van dien medicus thans allerminst reden daar hij let wel hizer I Voorzitter is van het Burgerlijk Armbestuur Hen wil verband zoeken tusschen dit voorstel van B eu W en dat van Dr van Iterson tot reorganisatie van de geneeskundige armenverzorging maar die twee moeten afgescheiden van elkander worden beoonleeUl Hoe die dienst ook worde geregeld de hoofdzaak zal wel zijn dat de geneeskundigen met liefde toewyding en yver hun plicht vervullen en waar dat te weuachen overlaat moeten zy daartoe genoodzaakt worden althans voor zoover dit mogelyk is Zoover gaat echter het voorstel van B en W niet let vraagt alleen maar te onderzoeken of de klachten die inkomen gegrond zyn Geen enkele stadsgenoeeheer behhlve hg die iets op zijn geweten heeft kan daar by mogelijkheid iots tegen hebben En dat luid misbaar dat aanstonds aangeheven wordt nu er van een onderzoek sprake is geeft geen gunstig denkbeeld van hun vlekkeloosheid Voor ieder onpartijdig beoordeelaar is hot dus duidelijk dat een onderzoek wenschelyk is Juist omdat het een min of meer teore zaak gelilt verdienen èn de Leden van het Burgerlyk Armbestuur èn B en W de algomeene erkentelykhoid dat zij niet terugdeinsden voor het doen van hun voorstel eu het is te hopen dat de raadsleden zoo flink zoo verstandig on zoo mcnschliovend zullen zijn om dat voorstel roet algemeono stemiuou aan te nemen RECLAME Een vermaninfcs roep van de school en voor de school Voor vele dierbare ambtgenoten die lydeu do volgende mededeeling zal aangenaam en misschien nuttig zijn Voor de slepende catarih der keel der strottenhoofd en der takken van de luohtpgp schryvon de dokters gaarne het gebruik der beroemde zout bronnon van Soden in de Taunus Nogthans gelijk alle do seizoenen van hc jaar niet bovallen voor een bad seizoen en dat iedereen de macht niet bezit om van deze geneeskundige middel aan do bron zelf gebruik te maken men heoft nu bekomen door uitdamping der minerale waters der bronnen No 3 en No 18 de zoui stoffen die deze waters bevatten Met deze stoffcu maakt men de mineraal pastillen van Soden ouder toezicht van bijzonder dokters die alreeds op zoo een voordeelige wijze bekend zijn deze middel do werking der bronnen vervoerbaar gemaakt De voornaamste bestanddeelen tlezer pastillen vereenigt op de wyzen van een goode uitslag te bekomen zijn chloornntrium chloorpotasch koolzure kalk koolzure magnesia en ijzeroxijdul zwavelzure potasch en kiozelzuur en do Werking van dees pastillen op de catarrhe keel orgaans van de maag en de buik zijn uitnenwnd Hanau Kesselstad Kurt Nuhn hoogleeraar Men kan deze pastillen bekomen in alle apotheken aan 60 cents de doos KËXXISG EfiXG De BURGEMEESTER van Gouda brengr bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialtn Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 2 Maart 1888 zijn executoir verklaard de Kohieren nos 9 10 en 11 voor de belasting op het personeel dienst 1887 88 Dat voormelde Kohieren l r invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaahlen voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE M IANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 5 Maart 1888 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN M AR ETBERICHTEN Gouda 1 Maart 1888 Wederom valt er van ile graanmarkt niets te zeggen Geen aanvoer en weinig handel tot ongeveer vorige prijzen Aanstaande week kan er echter bij voortdurend dooiweder een flinke toevoer verwacht worden De veemarkt met goeden aanvoer handel gewoon volte varkens 19 a 21 ct varkens voor Londen trager lö s a 17 j ct magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 70 a 1 per week schapen gewoon ƒ 16 a f 20 per stuk Kaas aangevoerd 3 partijen eerste qualiteit 26 Noordhollandsche ƒ 27 Goebotor ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter f 1 10 a 1 20 A S WOENSDAG KAASMARKT Burgerlijke Stand GEUOREN 6 Murt Johici oaden W vin Vliet co C i IU der Fooi 0 Jobaaoes SsiEael oaders W de Trooffl en M G Tniloo Hendrik ouden C de Vroom en Ë Tin der Zaan OTERLEDE N 7 Muit l W Koot 74 j 2 m 6 Franken haievr van H Meenwezen 1h j GEHUWD 7 Maart J F Tertmitten en k 3 Soffree ADVERTENTIËN Geboren THEODORDS ANTONIUS zoon u H D BRINK en C W BRINK SCHEPERS De ondergeteekende betuigt by dezen ook namens zyne kinderen zgn hartelgken dank Toor de belangstelling bg de ziekte en bet overladen van zjjn jongsten zoon PETRUS ADRIANÜS ondervonden W C WERNINK Jb Gouda 6 Maart 1888 Mevrouw VAN dek MEULEN te Baattrecht vraagt met MEI eene die goed werken en koken kan BOESsooF nwmm A 7 os Az Kleiweg E 73 en 73