Goudsche Courant, vrijdag 9 maart 1888

N 36li ff Zondae H Naart Société Generale D epargne Maatscliappelijk Kapitaal HO OOO OOO VERKOOP van OBLIQATIÉN tegen den koers der Benrs Voor de Trekking der Loten BRUSSEL 1886 op 15 MAART a s met een hoofd J888 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken prgs van Frs 100 000 zijn 1 20 aandeelen tegen 1 25 vérkrggbaar bij den Hoer VAM OIJE Kleiweg No 2 Gouda De origineele loten zgn voor ieder te bezichtigen en worden zelfs op verlangen vau den aaudeelhouder bg een solied bankiersfirma alhier gedeponeerd Ten overstaan ran den Notaris MONTIJN lal op MAANDAG 12 MAART 1888 svoormiddags 11 ure in het Koffiehnis het Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda wegens sterfgeval ten verzoeke van de Erven van den Heer JACOB BORKUS publiek worden verkocht Perceel 1 De nog in volle werking zijnde en van ouds alom bekende SCHEEFSTIMHWEBF DE WERF KROMHOUT met d ttrop staande LOODSEN vier SCHEEPSHELLINGEN ö ze ren OVERKAPPINGEN enz benevens een goed onderbonden logeabe WOONHUIS en nog een dito WOONHUIS daarachter alles aan en bg elkander bg de Mallegatslnis te Gouda kad Sectie E Nos 733 734 735 534 535 536 en 736 groot 30 A 66 c A Perceel 2 a Een WOONHUIS verhuurd voor 2 per week b Een WOONHUIS daarachter verhuurdvoor ƒ 1 per week c Eene LOODS achter laatstgemeld Woonhuis verhuurd voor ƒ 35 per jaar en d Een perceel OPEN GROND en KADEmet VRÖCHTBOOMEN en daarbg behodfendBALKENGAT alles bg en aan elkander aanden Gouderakschen dgk tegenover Perceel één onder Gouderak kad Sectie C Noa 770 857 en 855 te zamen groot 49 A 43 c Inmiddels uit de hand te koop te bevragen ten kantore van voornoemden Notaris Te aanvaarden 15 MEI a s en op alle werkdagen te bezichtigen terwgl nadere informatiën te bekomen zgn ten kantore van voornoemden Notaris en bg den medeeigenaar en medebewoner den Heer HÜBERTUS vaii VLAARDINGEN Ten verzoeke van de Erven van den Heer A SCHIEVEEN zal alsdan tevens worden verkocht als Perceel 3 Een WOONHUIS en ERF te Gouda an de zuidzgde van de Nieuwe Haven Wgk N No 24 kad Sectie B No 519 groot 99 c A Wekel huur onder en bovenwoning 2 60 Alles breeder bg billetten Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen JB OPPENHEIMER Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Kleedingstukken Gordgnen Trijpen met nieuwe patronen geperst Garnituren Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander blijven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt en kunnen in 8 dagen afgeleverd worden Depot voor Gouda en omstreken A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda SNIJBOONEN per heel blik 40 cent per 10 blik 67 cent J GKRKITSEIN KORTE GROENENDAAL L M van der LAAE Wgk A 51 Kamer en Ledekantbehang er ONTVANGEN iets nieuws in Behangaeljmpier Gezondheids iBehangselpapier Nog ontvangen diverse andere nieuwe BEHANGSELPAPIEREN groote sorteerjng TAPIJTEN KARPETTEN LOOP£RS ZEILDOEKEN alle soorten GORDIJNSTOFFEN en nieuwe FRANJES enz enz enz DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bg deze ter openbare kennis l dat de Lgsten der Stemgerechtigde Ingelanden van het Hoogheemraadschap voor bet jaar 1888 zoo als die door de Vereenigde Vergadering zgn vastgesteld van Dinsdag den zesden Maart 1888 af voor een ieder ter lezing zullen liggen als volgt de Lgsten van al de zentien districten ter Secretarie vnü Rgalaud op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 ure alwaar zij tevens tjgen betaling van 10 Cents voor elke Lgst verkrggbaar zgn die van het derde district aan de pruquius die van het vierde district aan de Lynden die van het zevende district aan de Leeghwater die van elk der overige districten ter GemeenteSecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkies dis tricten 2 dat door of van wege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op den zesden Maart 18 8 zal worden aangeplakt Dgkgraaf en Hoogheemraden voornoemd VAN DER BREGGEN Dgkgraaf EGBERT DE VRIES Secretaris Aan allen die last hebben van het uitvallen en vroegtijdig grijs worden der hoofdharen wordt met vertrouwen aanbevolen Prof Pergfrer d Alion Haar Extract Na een kort gebruik zal men ondervinden dat het uitvallen der h ren ophoudt en de grijze haren langzamerhand een donkere tint aannemen zonder dat het extract eenige kleurstof bevat Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 40 cents verkrijgbaar bij Wed Bosman Gouda A Prius Zevenhuiseu Wed G Wilhelmn Woerd Snelpersdruk van A Bbinkiian te Gouda rt eil N Sander Leiden W Ligthelin Voorburg A Bo Berkel Terstond wordt gevraagd in een gezin zonder kinderen eena DIEÏTSTBODE P G des ZATERDAGS den geheelen dag en de overige dagen van 9 1 nur Adres aan het Bureau dezer Conrant FOBTOBICO et 7AmS 60 Cent per 5 ons J van Sonsbeek TIIIGOT ONDEMSEM voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn In lading naar Lissalson het Schoonerschip LEVAi T Kapitein P van RIJN Reederg A HOOQBNDIJK J Zn Vlaardingen Inladers gelieven zich te adresseeren aan de Cargadoors van NOORDEN Co te RotUrdam de WED JAN SALM MEIJER te Amsterdam Tegen 1 MEI wordt GEVRAAGD een Gemeubileerde Kamer met SLAAPKAMER liefst vrtj Brieven met opgaaf van prgs onder No 1626 aan het Bureau dezer Courant xMevrouw MONTIJN Gouwe vraagt tegen lo Mei a s eene WEBEUEMINDEBUEIO P G Spreekuur s avonds 8 9 uur Er wordt met MEI GEVRAAGD eene DIENSTBODE die goed kan werken en een bnrgerpot koken Adres onder No 1627 Bureau dezer Conrant Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen Il QOÜISCBE BLAZEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Gkuschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Prys 80 Cents BU deze Courant behoort een EUroefseL EE NIEUWE TOESTAND Deze verkiezingen zijn afgeloopen en de voorloopige uitslag in xgn geheel bekend Onze Iszers zuilen wel begrijpen dat het verkregen resultaat ons zeer heeft teleurgesteld Niet dat Wg eene andere uitkomst verwacht hadden daarvoor was geen reden want wij stonden gelgk ieder voor bet groote onbekende zonder eenige gegevens om eene berekening te maken Maar wg hadden gehoopt op eene zij t dan ook kjeine meerderheid voor de liberale partjj De kiezers hebbeu echter anders beschikt en dnidelijk is gebleken dat voor het oogenblik eene anti liberale strooming in t land de overhand beeft Hét is daarom billijk dat andere mannen aan t roer komen die meer stroofcen met den geest der meerderheid het kabinet Heemskerk zal plaatt moeten maken voor een uit anti revolutionairen en katholieken samengesteld ministerie Onze geestverwanten hebben over het algemeen zich goed gekweten Men heeft klaarblgkelgk het gewicht van bet oogenblik gevoeld en al gedaan wat men kon Ook in ons district is goed gestemd de stad Gouda maakt wat de opkomst betreft op de lijst een goed figuur Omtrent den uitslag in ona district hadden w beter verwachting wg dachten datde nieuwe indeeling in ons voordeel was Wg hebben ons daarin vergist doch het verkregen resultaat is niet van dien aard dat de liberale kiezers recht hebben reeds na den moed op te geven Integeudeel het aantal stemmen op onzen randidaat uitgebracht is zoo aanzienlijk dat eene kleine kentering in het getij ons een volgend maal de overwinning kan bezorgen Een eerste opwelling van moedeloosheid is veriüaarbaar en te verschoonen maar spoedig daarop behoort het gezond verstand zgn rechten te hernemen en van stonde ann moet gestreefd worden naar een beter succes in de toekomst Wat de nieuwe kamer betreft hoe die er ait zal zien is nog niet met zekerheid te zeggen daar nog over 26 plaatsen in 23 districten moet ovorgestemd worden Zooveel is echter zeker dat de liberale partg in de minderheid zal bljjven Er zullen stellig 41 liberalen in de kamer zgn doch indien de herstemmingen niet al te ongunstig afloopen kan dit getal tot 44 of 43 stggen In het gunstigste geval zal naar onze berekening de verhouding der beide partgen i als 45 tot 35 eene flinke meerderheid dus waarmede helaas in anti liberalen zin geregeerd kan worden lOp dit oogenblik zjjn 74 leden verkozen waarvan 33 behooren tot de liberale piirtij 21 katholielcen 19 anti revolutionairen en 1 conservatief Als over 14 dagen de herstemmingen zijn afgeloopen is echter de kamer nog niet voltallig Er zijn verscheiden leden op twee plaatst n verkozen die natuurlijk voor ééa zetel moeten zitting nemen zoodat er nog een 10 tal leden zullen ontbreken Daardoor worden weder nieuwe keuzen noodig die eerst na afloop van het geheele verkiezingswerk kunnen worden uitgeschreven waardoor het zeer onwaarschijnlijk wordt dat de kamer reeds spoedig na Pnschen zal bijeenkomen Vermoedelijk zal men met de bijeenroeping wel Wachten tot alle plaatsen vervuld zgn hetgeen ten gevolge zou hebben dat de oude kamer nog eenige weken langer in t leven bleef Van de tegenwoordige leden zgn reeds afgevallen de heeren Bnma Levy Kielstra Bengers en De Ranitz allen liberalen en de heeren A Machay en Bee aerts van Blokland anti revointionairen Voor de beide Laatste echter die ontegenzeglgk de bekwaamste vertegenwoordigers hunner richting zgn komen door de dubbele keuze van fiideren onmiddellgk zetels beschikbaar Reeds is uitgemaakt dat de heer Mackay door zijn oud district Amersfoort zal worden afgevaïudigd Wat hebben wg thant te wachten Hetantwoord is reeds op kenuehtige wgze gegeven door den heer van Honten in de Vragendes tijda dezer maand cKomen de liberalenin de minderheid dan Mlllen w een ministerie krggen van katholieken en zetbazen vankatholieken Dit is het naakte feit Wantwie is de tegenpartg Zg is hoe men dezaak ook verbloeme en bemantele htl kathoUcitme De katholieke partij vormt de rnggegraat der anti liberalen zij heeft reeds doorgetalsterkte het overwicht in eveotueele algemeene partüvergaderingen en of zeer weinigezetels na hebben al de antirevolutiouairenhun plaats in de Kamer te danken aan deondersteoning der pastoon die diarbg slechtsaan het wachtwoord ritn kooger gezag gehoorzamen Inderdaad zoo h het Men zal welzoo voorzichtig zijn dit feit zooveel mogelgkachter een respectabel stel antirevolutionaireministers te verbergen maar waar blgft hetdat de Standiiardmannen niets vermogen zonder de katholieken en dat deze laatste dedrijfkracht zulten zijn van het nieuwe kabinet dat voor bet eerst proeven van clericaul regeeringsbeleid moet geven Vermoedelijk zulleo de eerstvolgende vier jaren een groote teleurstelling zgn voor ons christenvolk Gematigdheid zal een dèr eerste lessen zijn die den antirevolutionairen revolutiemannen door de katholieke hcMfden zal worden ingescherpt Behalve wat b niibbeling Op de kosten en de inrichting van het openbaar onderwgs zal alles wel bg bet oude blijven en zal men weinig verschil zien met het tegenwoordig regime De katholieke kerk heeft geen baast en zal niet veroorloven dat men haar goede zaak bederft met te hard van stal te loojien Teleurstelling zal liet deel worden van velen die th ns met Dr Kuyper zgn medegegaan in de veronderstelling dat daarmede meteen tooverslag alles anders worden zou Niet dat er niet veel bedorven kan worden wat door ons met moeite is opgebouwd maar stellig zal dat oneindig minder ziJn dan de overwinnaars thans in den roes der zegepraal droomen BINNENLAND GOUDA 10 Maart 1888 Naar vij vernemen heljben de Stitda eneesheereD bij den Gemeentemad hun ontslag ingediend naar aanleiding van het voorstel van B en W om bij het Burgerlijk Armbestuur een klachtenboek opHn te stollen voor boboeftige patiënten De Kamer van Koophandel heeft een ndres vau adhaesie gezonden aan het adres van B en W tot verbetering van de spoorwegverbinding met Arasteren RoHerdam Naar wij vernemen nrcule rt ook onder de ineeletenen een dergeUjk adres Mej J B van Es alhier deed gisteren met gooden uitslag exa men in de nutti ge handwerfon Do Staats Courmt bevat de lijst der hoogst aanrtr A elastingen verkie E r tót leden van de Eerste Kamer der Staten Geneiaal in de Pronncie Zuid Holland Daarop komen voor de hh P M Monliin alhiA geb 16 Sept 1822 te Oudewater K Jo tr UUe geb 8 Aprd 1832 te Gouda en G J Steen ZM n alhier geb 3 October 1835 te Heusden Verder nog de hh T iK Viruly te Leiden geb 29 Augustus 1822 te Botteniam Q A van HouUuZ w l A Moofdrecht geb 31 October Ij I r W I CapeUe a d Ussel geb 30 Juni 832 te Capelle a d IJ el en f llJV I Waddinxveen geb 8 Jan 1824 te Broek Waddinxveen Op de voordracht ter benoeming van eenen leersar m het Hoogduitsch san het gymnasium te Gromngen komt voor de heer H Pol leeraar ia de HoogduiUwhe taal en letterkunde aan de K H B a on het pro gymna ium te Gouda aJTJ J l hoofdingehind in het 3de rtutnct van de Krimpenerwaard ontstaan door het o erhjden van den heer Joh Smits te Goaderak moet herstemming plaat hebben tu8 hen de heeren Schioveen en K Verdoold beiden te Gouderak knijp en dronken aU rechtgeaarde o7a Duitsche stamgasten tot hunne hoofden zwaar van bier hun op de borst zonken en een zoete slaap hen beving let uur van sluiten had geslairen en de OberkeUner wendde pogingen aan om de vier katste gasten te wekken maar zonder het gewenschte gevolg De ervaren oppersohenker wist echter wat hem te doen stond Hij liep de straat op riep een huurrutuig aan en sleepte met behulp van den koetsier de v er bierlijken in de vigilante Waar moet ik met die ner heen vroeg de koetsier waarop de oberkellner hem den volgenden vrachtbrief ter hand stelde 1 Zit rechts voor I hman af te leveren Fnedrich9stras e no 2 Links voor Scbultïestr no 3 Hechts achter Wer nerstr no 4 Links achter Neumsnnstr no De voerman gaf den kellner een knipóogje streek het eld op dat deze bom voor den rit betaalde en reed met hot zwijgende gezelschap den donkeren nacht m Weinige oogenbliicken later waren de lichten m het bierhuis uitgedoofd en hadden de waard en de Oberkellner zich ter ruste begeven Een half uur verliep toen plotseling het huis door hevig schellen in rep en roer werd gebracht De Oberkellner kleedt zich haastig snelt de trap af en ontsluit de straatdeur Voor hem staat weder de koetsier hij gaat het portier openen on zegt Wees zoo goed en zet de luidjes weer op hun plaats Zg zijn onder het rijden door elkaar gevallen en nu weet ik niet waar elk van hen moet worden afgeleverd Een jonge dame met oen handtaschje stapt op de tram gaat binnen neemt plaats de conducteur komt binnen vraagt de vracht de dame opent het tasclije nonmt e een beuraje uit sluit het taschje opent het beursje neemt er een kwartje uit sluit het beursje opent bet taschje legt er het beursje in sluit het taschje geeft het kwartje aan den conducteur ontvangt geld terug opent het taschje neemt er het beursje uit sluit het taschje opent het beursje doet er het gold in sluit het beursje opent het taschje legt er het beursje in sluit hot taschje de tram houdt stil de dame staat op en verlaat de tram Van de beweerde vermindering der tournure is nog niet veel te boraerken Wel heeft Adeline Patti dezer dagen uit Panjjs een costuum ontvangen