Goudsche Courant, woensdag 14 maart 1888

1888 Woenstof 14 Maart N 30W Société Générale D épargne niaatsch ppeUjk Kapitaal 10 000 000 Direelle voor Nederland Oude Gracht C 7 Utrecht President van den raad van beheer H V Dx TIÉGB ingenieur majoor der schnt terjj te Brussel Adminütrateurs HH V de CODT L DALBBROüX J B BOGAEROT j A BELLEFROID J BATARD J ob PREZ E WOÜTERS DDSTIN Gedekgeerdeadminütraieur H C PEPREZ grondeigenaar ond kapitein kommaor dant der artillerie te Brussel Commissaris HH N TREMOÜROÜX ridder der Leopolds orde industrieel te Bt Gillis A WAYEZ ingenieur te Braine l Allend VERKOOP van Belgische Obligatiën AAN DEN DAQK0ER8 DER BEÜRS VAN BRUSSEL Zoodra de eerste storting is geschied is de kooper eigenaar van het geheele lot neemt direct aan alle trekkingen deel de werkelgke conpons worden hem op eiken vervaldag toegezonden De aandacht wordt gevestigd op de groote trekking der Loten EKTTSSEIL 1SS6 op 15 MAART a s met een Hoofdprgs van 100 000 Francs Geheele AANDEELEN voor deze trekking zün tegen f H 50 verkrggbaar bg den Heer van OIJE Kleiweg No 2 te Gouda Wg moeten hier nogmaals herhalen dat de rerkoop conditien dezer Maatschappg de meest voordeeligste zgn die aan het geacht publiek worden aangeboden GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken EEEM ummm ran een lekkere pgp TABAK vraagt ds ran ouds gerenomeerde Tan J f Herman 2n Tiendeweg F SCHEFPEE Modiste beveelt zich beleefd aan tot het maken van de nieuwste Modellen ZOMKR COSTÜMES Mantels Japonnen lOüSJES m EINDEBFAEJES en wat verder tot bet vak behoort Eattensingel 131 Rijnaarts Canevascini GOUDA S ANTHONIESTRAAT Heden ontvangen eene prachtige collectie FABASOLS ENCAl Mej DAM Kleiweg vraagt tegen Mei eene welke goed kan werken Een Weesmeisje vraagt nog een NAAIHÜIS goed kunnende naaien stoppen en mazen Adres bij den boekhandelaar H C EDAÜW Jb te Gouda SAÏÏCUSEITBBOODJES VLEBSCHPASTEITJES Aangresneden Taart ROOMHORENS APPELBOLLEN Diverse kleine GEBAKJES Zandkoekjes Fransch MW BOTERKOEK ZATERDAG S avonds steeds voorbanden bg W Schalckamp Jr Oosthaven B 17 Gedroogde Groenten DOPERWTEN SPERS enSNIJBOONTJES TUIN BOONTJES SOEPGROENTEN en SELDERIJ alles in pakjes voor 4 a 5 personen en 50 7o voordeeliger in prgs dan de groenten in blik Ook ler Ons te verkrijgen T CKEBAS Versch Ontvangen Amsterdamsch Zoet Roggebrood bij L G ROENENDAL Gouwe tweede huis van de Keizerstraat Port a Port f 1 40 per Witte PORT a PORT 2 50 MALAGA 1 25 per halve flesch ƒ 1 Bovengenoemde wflnen worden zeer aanbevolen voor zieken en ziJn verkrggbaar bg Wed C VAX QUE TSIGOT 0NDEB80E11EEEN voor Mannen Vrouwen en Einderen SCHEINK Zn Stoombootdienst Alida Dagelijks GO DA ROTTERDAM r v en Tnsschenstations Goedkoopste gelegenheid voor Personw Goederen enVecvervoer Vertrek MAANDA GS en DINSDAGS 5 uur DONDERDAGS IIV uur overige dagen 8 uur s morgens Overtocht in twee uren Vrachtgoed wordt op verzoek aan huis afgehaald en voor accurate bestelling de meeste zorg gedragen Men betaalt geen aanteekengeld Dienstregeling gratis Zich beleefdelijk aanbevelend De Ondernemer F VAN UTRECHT In lading naar Lissal on het Schoonerschip LEVAi T Kapitein P van RIJN Reederg A HOOGENDIJK J Zn Vtaardingen Inladers gelieven zich te adresseeren aan de Cargadoors van NOORDEN Co te Rotterdam de WED JAN SALM MEIJER te Amsterdam Universeel ZUIVERINQSZOUT Het echte algemeen gunstig bekende UNI VERSEELZUIVEBLNGSZOÜÏ eeu zeker middel tegen J aagkwaltn Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrggbaar in pakjes a 15 Cent pakjes a 277 d pakjes 50 Cent te Gouda bg J H Boers Apoth te Alphen a d R bg L Varosfieau Zoon te Oudewater bg T Jonker Idenbnrg te Schoonhoven bij Wed Wolff Zoon T H Hehewerth te Boskoop bg J van Bergen Chemische fabriek Zevenetal Snelperidmk van A BRINKMAN te Gouda Met deze heb ik de eer mgn geachte begunstigers en stadgenooten te berichten dat ik mijn SMEDERIJ Keizerstraat K 150 151 heb gelikwideerd Dankbaar voor het mg gedurende bgna 25 jaren zoo ruimschuits genoten vertrouwen blgf ik mg voortdurend aanbevelen tot het leveren van IJZËRWAREN voorhaiiboodelgk gebruik vooral Geëmailleerde Keukenbeooodigdheden Wijdstraat A 41 J C GöTTE BEHANGER LANOM OROENENDAAL Bericht de ontvangst eener groote sorteering Behangselpapieren en Tapijten tot zeer billgke prgzen tevens zgn bg hem te bekomen DE GEGRAVEERDE Gezondheids Behangselpapleren Inlichtingen Attesten en Prgsoouranten gratis llIJiL8 ZEGEL8 alsmede Flsulszie els zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRL KillAI BINNENLAND GOUDA 18 Maart 1888 XasT wij vernemen i de jaarwedde van de Pradikantan b j de Ned Herv Gemeente alhier met 200 verhoogd Wq vestigen de aandacht onzer lezers op de advertentie in dit nr betr de bgeenkamst op morgen Woenadag arond in de Sociëteit BÜna Genoegeu tot het stellen van een eandidaat voor het lidmaatschap vaa den Gemeenteraad Vrqdag middag werd ten Baadhuize dezer gemeente aanbesteed het rorrichten van eenigewerklaamheden aan de gemeente gebouwen en wel a De buitenverlwerken van eenige gebouwen in 4 perceelen Ingeschreven werd voor Perceel 1 door G Jansen voor f 71 M Binnend kvoor ƒ 8 W van Soest voor ƒ 90 B Brouwer voor ƒ Ï4 van Eijk voor 104 J Quaat voor 109 Boat voor l 6 J Vo voor ƒ 180 m G Sibbe voor 187 Perceel O Jansen voor 5Ï8 J Vos voor ƒ 558 G Sibbea voor 6S5 55 J Qoast voor ƒ 678 B Brouwer voor 718 W v Soest voor ƒ T90 en J Bost voor 919 Perceel 8 G Jansen voor ƒ 99 B Brouwer voor ƒ 49 M Binnendijk voor ƒ 59 van Bjjk voor 58 J Bost voor 58 W ven Soest voor 70 J Vos voor 70 Q Sibbea voor 78 m J Quaat voor ƒ 79 Perceel 4 3 van Byk voor 908 O Jansen voor ƒ 828 50 M Binnimdik voor ƒ 840 B Brouwer voor ƒ M4 J Quaaf voor ƒ 0 G Sibbea voor ƒ 988 1 Vo voor 970 J Bost voor 989 eo W van Soest voor 800 b De wit en stukadoorwerken van eenige gebouwen voor ieder perceel abonderl jk en por jaar 1 Het Baadhuia 94 75 door C Clemens9 WeeshnU 85 8 Gasthuis 117 4 Vrouwenhuia 99 75 ir Arti Legi 69 60 8 De Tasschenaohool 65 8e Ko t School 85 Ie Meiajeaacbool 59 ir r 2e Jongenachool 99 75 ir Bewaarsoh Nienweh 9 U Ie Kost School 95 19 I 9e Meiqeaschool 90 50 18 2e Jongensschool 96 Burgeravondecbool 86 g Gymnastieklokaal 9 60 18 Armkamer 98 76 De woning Stadserf 10 door W Bosestraten Bewasraoh Paterat i Uit Zevenhuizen schrijft men ons Ook hier hebben zich bq de jongste verkiezing ounense dingen voorgedaan waarvan enkele van weinig belannstellin in de zaken bg de nieuwe kiezen blqk gevea Zoo gaf één dier nieuweUngen sjn oneQe met een buurman mede met verzoek aan het stembureau het voor hem in te vullen en in d bus te werpen twee anderen lieten t brengen door jongen van 12 of 18 jaar een vierde echter vatte de zaak met meer dan noodige ernst op daar hjj zgn tembnefje gesloten in een enveloppe waarop stond Stembrief voor de Gemeente Zsvenhujen in de bui wierp In Noord Kerry lerUnd is tusschen Liatowel en Ballybunion een spoorweg geopend die oenig n ïgn soort De wagen liopet over eei enkele rad en de beweegkracht i stoom Het h vl j f ie spoorweg gevolgd U staat bekend als het larti Single line tem Er bestaat wel nog een andere B fe ttM spoorweg in Ierland tusschen Portrush en Giant s Causeway aooh daar versohaft electrioitcit de beweegkracht ue ign bevindt zich op een afstand van 3 voeten van den grond De voetplanken dor wagens komen ongeveer 2 voeten beneden de raU Ter voorkoming van schommelingeD zijn aan de wagens aan beide zijden wielen aangebracht die over zyrails loopen doch overigens de wagens niet dragen De wagens worden door de afgeschutte ruimte voor de waden gehed in tweeen gescheiden eene helft aan elke zijde der wieion De constructie der lijn heeft ongeveer 8000 per mgl gekost De ontvangsten zullen vootnamelgk voortvloeien uit het vervoer van itizigers naar de grotten van Ballybunion in de wmermaanden en uit het vervoer van zeezaad dat door de boeren op groote schaal voor bemaeting gebruikt wordt Naar het N v d D mededeelt z n in ons Und rijke bestellinKCn gedaan van haring ten behoe re van bet Duitsche leger Zooali men weet bezit deze viach groote voedingswaarde en worden daarmede ia de laatote jaren Vq het leger iu Duitschland goed geslaagde proeven geaomen om te dienen tot vervanging van vleesch in die gevallen waarbg dit voedingsartikel niet verkrijgbaar is Vorens dr A H Pareiu bezit de haring 22 pCt eiwit dua ongeveer evmreel als het randvleesch en 10 pCt vet Eo rder z de heer Psreau Ik zou zoo gaanw de haring als een hootdroedingsmiddel in de rations der soldaten opgenomen rien Wanneer nun toch eeua te VUardingen aanschouwt welke kolossale ladingen vaa door Holknders gevangen zeebsnket naar het Aoorden van Duitachland vervoe worden om daar te dieoen tot een krachtig m Wjf goedkoop dagel jkseh voedsel voor t volk l poept men onwillekeurig uit O NederUnders j die het geld mist om dsceijikaeh vlaeach t tUè w l t gq dwaas dat gq een der meest voedzame ieveasmiddelsa versmsadt en toeUiat dat het aan verstandiger naburen bgna zonder winst wordt verkocht Het Weener Fremdenbhitt ontvangt uit Linz do volgende tqding Sedert acht dagen x n in het bekende Schafberghotel in bet Salzhimmergut dat gedurende den winter slechts door twee huiaknechts bewoond wordt drie vlaggen uitgestoken bigkbaar als noodsignalen der beide menschen die daar boven op den top van den Schafbeig overwinteren H t schqot dat hun levensmiddelen voor den langdurigen winter niet toereikend bleken te meer daarzq verzuimd hadden van het voor korten tgd ingevallen doMjreder gebruik te maken om hun voorraad aan tei Wlen Ondanks de wapperende noodseinen waagde hst de gantohe week niemand over de opgehoopte sneeuwmassa s den ongelukkigen te hulp te komen Wat kunnen beiden in die acht lange dagen geleden hebben terwql beneden niemand weet wlaraan het hun ontbreekt Thans echter zqn de drie bonte vlaggeu verdwenen en hebben plaats gemaakt voor een zwarte Naar alle waarschgnlykheid beteekent deze dat reeds een der beidon gestorren is of wel dat beide ongelukkige Schaf borg bewoneis onverhoord en hulpeloos den verschrikkelqkeu dood van verhongeren of bevriezen tegemoet zien en door de doodsbanier die zy hebben nitgestoken te kennen willen geven dat zq geen redding meer mogelgk achten De Haagsche briefwhrgrer van de Middelb Ct deelt o a het volgende mede Aan een van de kiesbureau s in de residentie had op den dag der stemming een politiekhartstochte lyk jongmenseh post gevat voorzien van een aantal stembiljetten die hg oningevuld had weten meester te worden maar die nu de namen der door hem begeerde candidaten bevatten Als dan een onnoozele en schuchtere kiezer wilde binnentreden werd hem zgn brieve ter inzage gevraagd hetwelk als het andere candidaten vermeldde eenvoudig werd verscheurd en vervangen door een van don voorraad dien het jongmenseh bg zich had Bg een ander kieslokaal hield zich op een bediende van een bekend persoon die trachtte en het is hem nu en dan ook werkelgk gelukt stemmen voor zgn partggenooten te koopen voor kUnkende schgven In deze laatste knooiorij is roods de justitie gemoeid zoodat de knecht waarsohgnigk strafrechterlek zsl worden vervolgd en het zal zeer de vraag zgn of de herkomst van het uitgedeelde geld niet ook den meester er hjj betrekken zaL Aan het nunl overzicht van den Jambode is het volgende ontleend In Atjeh bigft de beri beri onze grootste vgand wel sterren er in de laatste tgden minder aangetasten maar dit is waarschijnlijk het gevolg van spoediger evacuatie dan vroeger Als men de cijfers bijeentelt van de Igders die met de stoomschepen warden vorwgiM om in audere streken genezing te zoeken dan komt men voor de maand Januari tot een aantal van meer dan 1300 Op den duur is daartegen een klein leger als het Ned Indische niet bestand men ontsmet wat men kan en toch baat het niet Wil men met de ontsmetting nog verder gaan dan zou men bet terrein zelf dat wij bezet houden moeten reinigen en dat is nstuurlgk een onbegonnen weat Meer en meer komt men tot de overtuiging dat het eeuige afdoende middel is geheel verlaten van KotaBadja en wat daarbij behoort wijken voor eene ziekit at de beri beri zal niemand ons tot schande rekeWB en wanneer het geschiedt na een krachtig overwinnend optreden ksn ook de vijand er geen vlucht in zien en dit zeker niet wanneer wg ons op Poeloe Way en op enkele kustplaatsen aan de monding der rivieren nestelen Hard moge de maatregel zgn eu wel waard er niet lichtvaardig over te denken toch wordt hg door vele deskundigen onvermgdelgk geacht Na de meêdeeling van den Minister van koloniSn aan de Eerste Kamer was hier het telegrsphisch bericht niet verrassend dat eene onderhandsehe overeenkomst ward gedotao voor den ndtketvaartdienst in den Archipel In hoeverre daarbg de ünancieehl belangen der Indische schatkist zgn benadeeld do 6 ii subsidie per geographische mijl toe te staan terwjjl thans slechts 3 90 wordt betaald is niet uit te maken voordat al de voorwaarden der overeenkomst bekend zgn daar die verhoogde subsidie in verband kan staan met andere bedingen Over het algemeen echter acht de handel hier het niet wenschelijk dat de vaart in den Archipel in dezelfde handen komt als die tusschen Nederiand en Indiê en men hoopt dan ook dat eventueel de N I Stoomvaartmaatwhappg als concurrente zal optreden Nog liever zou men zien dat de kustvaart geheel werd vrggegeven en dat de regeermg alleen maatregelen nam voor het verkeer met plaatsen wier haodelsbeweging te klein is om particulieren tot onderhouden daarvan uit te lokken Aan het Duitache tgdschrift Natur ontleenen wg de volgende mededeelingen aangaande het gsbruilt van bier in vroeger en Uter tijd Bg de oude Egypteuaren was bier in vroeger eeuwen een algemeen geliefkoosde drank Een godheid van hoogen rang Osiris die wg allen kennen uit Mozart s onsterfelgke Zauberjlöte had aan de bewoners van E ypte de kunst van t bierbrouwen geleerd Wanneer dit heeft plaats gehad wordt niet vermeld maar t zal wel in de zeer rroege oudheid zijn gebeurd want zeven eeuwen voor onze jaartelling was bier de algemeen verspreide drank in het land der Pharao s Het meest beroemde bier door de Egyptische brouwers geleverd kwam uit de stad Pelusium die er wereldberoemd door geworden was De dichters onder hen noemden het gerstewyn zoo heerlgk smaakte het in genoemde stad gebrouwen bier Een Grieksch dichter die 700 jaar vóór onze tijdrekening leefde Arohilochos vermeldt dat bier de dlgemeene drank mocht worden genoemd der lagere Volksklassen Vermoedolgk hebben de Grieken de kennis van het brouwvak opgwiaan bg de Ëgyptenaren t Schijut later ook in zwang te zgn gekomen bij do voornamere klassen des volks want versoheiden GrietscJe sohrgvers doelen mode dat het ook bg gastmalsn word geschonken Behalve don overzeeschen nabuur kenden de Grieken op het vasteland van Europa en elders meer dnn ééa oIk bij t wolk veel bier gedronken werd Bij sommigen werd het gerstesap door toevoeging van kruidorgen en andere middelen tot een zeer bedwelmenden drank gemaakt