Goudsche Courant, vrijdag 16 maart 1888

1888 Vry ag 16 Maart o 3 GOÜDSCHfCOÜRANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Oniatreken Kiesers voor den Gemeenteraad alhier worden itgenoodig tot het bijwonen der welke zal gehouden worden op a 8 Toesa scl © 1 IvdZa a rt des avonds ten acht uur iD de Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal Knostmtn tot het stellen van eenen CANDIDAAT voor de a s Gemeenteraads Verkiezing Namen het Comité E STEAVEE Voorzitter F HEEMAN Fz Seeretaru Gouda 13 Maart 1888 BINNENLAND GOUDA 16 Maart 1888 VEEGADERING VAN DEN GEMEENTEKAAD Op Vrigdag den 16 Maart 1888 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De voorstellen tot wijziging der begrooting voor het Burgerlijk Armbestuur het St CatharinaGast huis en bet Oude Vrouwenhuia dienst 1887 Het voorstel betreffende het toekennen van belooningen voor de waarneming der betrekking van Hareiimeester terens belast met de controle Het voorstel tot het voldoen eener vordering behoorende lot het dienstjaar 1886 uit de Onvoorziene Uitgaven der Gsmeente begrooting dienst 1887 Het voorstel tot wijziging der voorwaarden betreffende de huur van gerioleerden grond achter de Hotttmansgracht in gebruik bij den heer P J Bellaart De benoeming van eenen onderwqzer aan de ïe Kostelooze School De benoeming van eenen Voorzitter en vier leden en hunne plaatavervange s in de twee stembureaox voorde verbeziog van eon Lid van don Gemeenteraad De heer L ten Bosch predikant te Oegstgeest heeft bet beroep naar de Ked Herv Gemeente alhier aangenomen S van PRAAG XaZOOO STI A T 111 Riüme Sorteering FAITTASZE HOEDEIT in de nieuwste Duitsclie en Engelsck modellen van af f 2 tot f 6 Dinsdag had te Wtddinxveeu de verkiezing plaata voor een Lid van den Gemeenteraad in de plaats van den heer J A van de Werve overieden Daar geen der eandidaten do volstrekte meerderheid had moet er eene herstemming pUats hebben tusschen de hh J van der Hee Lib die 89 en J va Bergen A H die atemmen behaalde Be teer M Oudp R K verkreeg 64 st Dr B A M Stavenisse de Brauw Leeraar aan het Pro gymnasium alhier hield Dinsdagavond oen voordracht in het Dep i Gonda der Maat ebappjj tot Nut van t Algemeen Spr verhaalde ons een en ander uit de Grieksche vrouwenwereld en begon met de opmerking dat het komeur uuc dame in onze dagen by alle beschaafde valken gehuldigd by do Grieken niet gold De vrouw was daar de mindere Tallooze plaatsen uit beroemde dichters eo schrijvers waren daar om to bewyzen hoe de vrouw in de algemeene schatting stond aangeschreven als een wezen geschapen om den man te dienen en goed beschouwd voor zijn genoegen in de wereld scheen te zijn Toch bevatte de Grieksche wereld tal van edele vrouwen gestalten die dichters hadden geïnspireerd tot het leveren van heeriijke kunstwerken Spr deeil ons daarop kennis maken met de Bchoone vrouwenfiguren door Homerus in de llüu en de Odfuea geschetst en waarby die van Andromache de vrouw van den Trojaanschen held Hector natuurlijk bovenaan stond Voorts gewaagde hij van de nieuwsgierige Pandora on door Hesiodus geteekend die de doos met rampen gevuld en haar door Zeus gegeven met waarschuwing die niet te ontdekken toch opende zoodat zy er allen uitvlogen en zich alnm onder de menschen verspreidden terwijl alleen de hoop daarin bleef Op die wijze ging spr voort met grepen uit de letterkunde der ouden en verhaalde ons vervolgens vele bijzonderheden omtrent de opvoeding der Grieksche meiros en hunne levenswijze om daarna ook de pehuwde vrouw in haar leven te schetsen waarby h j tol van sohoone citaten voordroeg die ons eon interessanten blik deden slaan in de maatsohappy dier Hagen Nataurlyk was door spr in zijn voordracht ook een plaatsje toegewezen aan Aspasia de beroemde hetaero die door haar schoonheid bevalligheid on verstand ook gi ooton staatkundigen invloed wist te verwerven vooral na hare verbintenis met Pericles En dat spr de zeker moest bekende van alle Grieksche vrouwen de beruchte Xanthippe niet zou vergeten was duidelijk Hy pleitte zelfs verzachtendo omstandigheden voor haar eu hoewel hij haar hatelijk karakter niet kon wegredeneeren wees hy er op dat Socrates met al zyn J Openlsare Aanl esteding De COMMISSIE ran BEHEER der StedeIflke Gasfabriek te Qouda zal opZATÜRDAG den 24 MAAET 1888 bg enkele inschrgTiDg in twee perceelen AANBESTEDEN a Het bouwen van e ü nieuw Zuiverhuis met EeteUiais en maobinekamer b Het bouwen van kantoren magazijn en smederij Inlichtingen worden gegeven door den Gemeentft Arohitect te Gouda TKIGOT ONSEBSOEBEM voor Mannen Vronwen en Kinderen SCHEWK Zn Tegen 1 MEI a s wordt gevraagd een flinke DAGMEED P a een bnrgerpot kannende koken Men Tervoege zich onder No 1630 aan het Borean rao dit blad De Ooudsche Maclünefabriek rroeger COSUN Co beToelt zich aan Toor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz BOEDKOOF WINTEBQOEII A V OS Az Eleiveg E 73 en 73 SNIJBOONEN per beel blik 40 cent per 10 blik A7 cent J GKRIIITSKN KORTE GEOENENDAAL Bierbrouwerij liet Dubbele Anker Molenwerf Gouda BELEGEN i JlISTALHELDEB Gerste en fhibbeld Cferstebier is steeds tegen ooncarreerende prgzen voorhanden c Prgacoaranten op Mnvraag Terkrggbaar A VAN LOM GEEN KIESPIJN MEER I TOOI allen die het wereldberoemde echte JO K ff Hof Tandarta Dr POPP S iliS ter gebruikt hehbeo BoTen ieder ander Tand en ala Bü gebruik nu water te verkieien ala voorbehoedmiddel tegen Tand en Mondziekten het Mondwater en Dr POPP 8 TANDPASTA T ndpoeder f9 behoudt men steeds gezonde en schoone O Taoden een eerste rereiechte tot het behoud van eene gezonde maag Dr POPP g Tftndplombeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP g Kmldenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP g Zonoebloem Oliezeep fjnste en beste Toilet Zeep WAABSCRU WIN O f Alle bestaaüde namaaksels van Anatherin K Montwater zijn voor de Oezondheid schadelijk to volgens analyq daarom waarschuw ik hier J mede het geëerde publiek voor aankoop van W r 2 dke namaaksels Dr J a POJPP KK Éof Tandart en uitmnder der Anatheria Preparaten te Weenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda by de firma J C Zeldenryk Co Drogist op de Markt j te Rotterdam by ï E van bij F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht by G H N van Spanje dem Lobrj Porton Droogisten Soelpersdrak van A Bbinkhah te Oonda Lokaal NUT en VERMAAK OOSTHAVBN QUAETET SOIEËE van het GE W AN DH Ay S Q ÜABTBT nit Leipoff Concertmeester Venri Petri lit Viool Robert Bolland 24 Bernard ünkenttein Alt Kamervirtnoos Alunn Schroeder Violoncello Donderdag 15 ülaart des avonds te half 8 nren Toegangsprgs ƒ IJIO Bg inteekening i 9A De inteekenlgst ligt tot Woensdag avond bg den Kastelein der Sociëteit di Réumu Voor Leerlingen van het Gymnasium de H Baigerschool en de Sted Mnziekschool zga op den Concertdag personeele Kterten O 80 verkrggbaar bg den Kasteleilt der Sociëteit € DI Béunio Bg de Verkiezing op DINSDAG 20 MAART e k voor een LID van den GEMEENTERAAD wordt dringend aanbevolen Dr J E BÈKSm NIEHEUER Deze algemeen geachte stadgenoot zal daar nitstekend op zgn plaats zgn Vooral met het oog op twee zaken die eerstdaags in den raad behandeld moeten worden 1 het bekende voorstel van D Vas ITERSON en 2f het voorstel van B en W in zake een Klachtenboek over de Stadsgeneesheeren zal Dr J E BAEEEE NIEUEUER daar goede diensten knnnen rerleeoon Hg is geheel op de hoogte van da geoeesknndige armenverpleging beter dan iemand anders De TREKKliVG der 327 Staats LoteriJ begint MAANDAG 19 MA ABT a a Bet KANTOOR wordt gebonden GOUWE C 9 bg de Vischmarkt Te KOOP aangeboden een WATER en VUURWINKEL met waterleiding op een der beste standen Franco brieven letter A 172 Te en IICHT RHUMATIER verkrggbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg Q IJsiLSTUN Blanwstraat Alphen L Viaossua Zn Bodegraven B G F BJDNKBL F VKBSiOOT Boikoop J GODDKJLDI P Loom AN Hazertwoude i Gaarkeuken Kamerik van Eicwbn Oudewater 3 Libfland Rijntaterevtoude J H van MODEIK I AANDOtNINStN Rijndijk A O Post Schoonhoven Gez Abhoofin Stolunjk A Natzijl Waarder Wed BoOTHOOïN Woerden II v Hattdm Wouhrugge A bb Wildi Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bg M J C HAM te ütredii wijsbegeerte toch in den groBd der zaak geen modelechtgenoot was Was de vrouw vooral de gehuwde vrouw voor het publieke laven wnnig in tel ala moeder werd XI meer gewaardeerd daar zeer goed werd begrepen hoeveel invloed ty kon uitoefenen op de toekomst van de natie In Sparta vooral namen deze een zeer eigenaardige ts in die spr niet naliet duidelijk in het licht te stellen De onderhoudende voordracht die nit meer dan ééa oogpunt hoogstinteressant mocht worden genoemd zal ongetwyfeld zeer in den smaak zijn gevallen van de toehoorders en toen vódidat men uiteenging de Voorzitter van het Departement Dr D Torpstra den heer de Brauw een woerd van dank toevoegde voor het gesprokene waren zeker allen het daarmede van harte eens De firma C J Begeer te tltrecht hofleverancier in juwelen gouden en zUveres werken viel de onderscheiding ten deel van Z M den Koning als blijk van hoogstdeszelfs bgzonder gunst de volgende werken te ontvangen I 9udes sur l oricvrerie Francaise au XVIU siècle les Germain orfjvrea scalpteurs du roy par Germaüi Bapst 2 Collection Paul Eudel 60 Planche d eriêvrerie 3 Joaillerie de la Renaissance i Hod d Art décoratif du Mus du Louvre Ook heeft het Z H behaagd te b ialen dat alle veranderingen en herstellingen aan zilverwerken Z M toebehoorende aan genoemde firma uitsluitend zullen worden opgedragen Dit is geschied nadat 2 M dezer dagen op H D verzoek enige zUverwerten r firma ter berichtiging had ontvangen Staten OeneraAL Kmh Kxkn Ziuingen van 18 en U Maart 3 T De voorzitter jhr Van Eyring zegt Ik open dezi vergadering evenwel niet zonder een enkel woord te wijden aan de treurige gebenrtenis die dezer dagen alna diepgevoelden rouw heeft verspreid Waren de jaren van Keizer Wilhelm hoog geklommen toch ziet men mannen die zoo grooten en weldadigen invloed op de Ëuropeesche toe8t iiiden netenen niet dan noode van dit aardache tooneel verdwynen Zyn assohe ruste in vrede Moge de nooit volprezen liefde der Voorrienigheid zyn diepbedroefden opvolger Keizer Frederik III steunen en iu gunste nabij zijn Ik houd my overtuigd dat ik aldus sprekende df tolk ben van n allen en stel u voor de Eegeering hR te noodigen van deze gevoelens van de Eerste Kamer mededeeling te doen aan de Regeering van Z M den Keizer van Duitschland Teckenen van instemming De M Jiistor van buitenl Zaken de heer van Karnebeek zegt Mijnheer de Voorritter s Koning Regeering sluit zich van harte aan bij de gevoelvolle woorden door u gewijd aan de gebeurtenis die de gemoederen in de laatste dagen zoo diep geschokt heeft De Hogeering hoeft harerzijds remis van hare deelneming doen blyken en zal niet nalaten gevolg te geven aan den uitgesproken wenscb dezer Kamer De notulen der vorige ritting werden hierop gelezen n goedgekeurd waarna mededeeling wordt gedaan van de ingekomen stukken onder welke de laatstelijk van de Tweede Kamer ontvangen wetsontwerpen Al deze wetsontwerpen worden verzonden naaf de afdeelingen welke hierop by loting zyn vernieuwd De openbare zitting is daarna opgeheven De Kamer kwam gisterenmiddag te S ure in een korte zitting bijeen tot het regelen van de werkzaamheden Mededeeling werd gedaan vau de ontvangst van een telegram van prins Von Bismarck houdende dankbetuiging voor het namens de Eerste Kamer aan do Duitsche Regeering gezonden telegram van rouwbeklag Tegen heden 2 uren werden verscliillende wetsontwerpen aan de orde gesteld Uit de BO districten van het Duitsche rijk waar de fnbriekswet van kracht is zyn 49 vorslagon van do ambtenaren belast mot het toezicht op do faI brioken ingekomen Daaruit blijkt o a dat door de zorgen van da inspecteurs de lucht in de werkzalen in den laataten tgd in verschillende opzichten is verbeterd zoowel door het aanbrengen van electrück licht m plaat van gaslicht ala door de stoomverwarming die meer en meer toepassing vindt en door het aanbrengen van konstmatige ventilatiemiddelen Deze laataten echter vonden vooral bij de arbeiditers somtyda veel tegenstand zoodat de goede wetking daarvan werd belemmerd Ook werd er naar gestreefd overvulling der lokalen zooveel mogelijk tegen te gaan Middelen ter bcstryding van veraiaimitf in de iabrieken bleken zeer moeielijk toepasselijk te zyn vooral in slqperijen en cemeutfabrieken Alleen dan als die fabrieken afgezonderd gelegen zy n kan voor behoorlyken stofafvoer worden gezorgd Met gunstiger gevolg werd in de weverijen en by de houtbewerking do verstuiving bestreden By de behandeling reiniging en sorteering den Umpm ia het zeer moeilyk het nemen van de zoo Boodige voorzorgsmaatregelen te verzekeren In Baden echter hebben de witpapierfabrikanten besloten do lompeS vóór de verdere behandeling te bten uitstuiven De fabrieken waar groene kleurstoffen moeten geberigd worden beginnen zich meer en meer aas het gevaarlijke Sciniemfurter groen te ontwennen en arsenikvrije kleurstoffen te bezigen De hierbij verkregen uitkomsten zijn gunstig Voorzorgen by de bearbeiding van het kwikzüver zijn in Beieren toegepast met goed gevolg ofschoon te dien opzichte nog yecl verbeterd en gereglementeerd moet worden Gryot is het aantal vrouwen in deze industrie werkzaam ongeveer 78 pCt Het toezicht wordt hier geregeld op vaste tijden gehouden en nauwkeurig van de ziektevorschyneelen bij de arbeiders aanteekeniu gehouden De zieken worden door de inspecteurs in Lihandeling genomen en zoo noodig tijdelijk builen aien st gesteld Het aant zieVerulagm bedroeg voor de aan nraercnrialiame lijdende arbeiders 573 per maand by 326 personen Ook hier wordt veel met Siwfcn gewerkt Verschijnselen van ziekte uoor phosphorus en van loodvergiftiging kwamen er weinig voor vermoedelyk wegens genomen maatregelen van voorzorg Daarentegen werden gevallen van loodvergiftiging wel waargenomen iu steeugoedfabrieken bij het behandelen van aardewerk met glazuursel Do herkenning bij baginnonde vergiftiging was echter niet altyd gemakkelijk Veelvuldig waren de klachteu van omwonenden over schadelijken invloed der fabrieken wegens afvoer van vuil rook enz In vele gevallen echter worden de klachten niet voldoende gegrond bevonden In talrijke gevallen werd alvorens tot het vorleenen van vergunningen over te gaan advies by de inspecteurs ingewonnen omtrent het nadeel voor de gezondheid wegens stof vuil afvalwater enz uit de fabrieken Ten opzichte van don root uit fabriekssohoorsteenen werden vole verbeteringen door rookvangers aangebracht Toch blyft zegt de verslaggever het waar iletn g ter Feuermaim üt der betle RauchverAuter Uit de Rijuprovincie en uit Saksen vooral komen klachten omtrent verontreiniging van rivieren en beien door afvalwater van fabrieken In leel gevallen bleek de schuld meer aan menschenvuil dan aan fabrieksvuil De commissie die rapport zou uitbrengen omtrent de middelen togen bederf von het water bracht in 1886 verslag uit Zij acht van aanwending van middelen daartegen alleen dan heil ala de fabrikant zelf van bet belang der maatregelen doordrongen is en er steeds voor zorgt dat die goed en geregeld worden toegepast Het aantal kinderen van 12 14 jaren ip de Duitsche fabrieken werkzaam is sinds 1884 met 2171 vermeerderd vooral in Wurtemberg en Baden waar ook het aanial jeugdige personen van 14 16 jaren in de fabrieken werkende steeg terwyl die in andere gedeelten van het Eijk afnam en in het geheel met 988 verminderde Kinderun onder de 12 jaren werden eenige malen aan den arbeid gezet en o a als steonkloppers aange é